HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 7 octombrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul 2 al va avea următorul cuprins:"Aeroclubul României funcţionează ca instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în componenţa sa intră aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, ca subunităţi fără personalitate juridică, cu sediile şi terenurile de zbor situate în localităţile prevăzute în această anexă."2. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cheltuielile curente şi de capital ale Aeroclubului României se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii."3. La articolul 4, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Activităţile desfăşurate de Aeroclubul României pentru terţi, persoane juridice sau fizice, altele decât cele prevăzute la alin. 2, se realizează contra cost, pe bază de contracte ori de tarife în lei sau în valută, stabilite în condiţiile legii, şi constituie venituri proprii ale Aeroclubului României."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Conducerea Aeroclubului României este asigurată de către directorul general.Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aeroclubului României se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, litera A "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează de la bugetul de stat" se abrogă.2. La anexa nr. 2 litera C "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii", după nr. crt. 4 se introduce un nou nr. crt., nr. crt. 5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  "5. Aeroclubul României Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii Bucureşti"
  3. La anexa nr. 2 litera C, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:"*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 264, iar pentru unitatea de la nr. crt. 5 este de 327."
   +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.212.________