HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 30 septembrie 2009privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 19 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a generatoarelor de aerosoli. (2) Condiţiile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) generator de aerosoli - orice recipient care nu se poate refolosi, fabricat din metal, sticlă sau plastic şi care conţine un gaz comprimat, lichefiat ori dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă ori o pulbere şi care este prevăzut cu un dispozitiv care permite evacuarea conţinutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă ori pulbere sau în stare lichidă; b) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima oară a unui produs pe piaţa comunitară; c) punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică generatoarelor de aerosoli care au o capacitate maximă mai mică de 50 ml şi generatoarelor de aerosoli cu o capacitate maximă mai mare decât cea prevăzută la pct. 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 şi 5.2 din anexă.  +  Articolul 4Persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli aplică simbolul "3", epsilon inversat, pe generatoarele de aerosoli pentru a atesta că acestea satisfac condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Fără a afecta prevederile altor acte normative naţionale armonizate în vigoare, în special ale celor referitoare la substanţe şi preparate chimice periculoase, pe fiecare generator de aerosoli sau atunci când informaţiile nu pot fi înscrise pe generatorul de aerosoli datorită dimensiunilor sale reduse, respectiv capacitatea maximă este mai mică sau egală cu 150 ml, o etichetă ataşată acestuia trebuie să conţină, cu litere vizibile, lizibile şi de neşters, următoarele informaţii: a) numele şi adresa sau marca comercială a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă a generatorului de aerosoli; b) simbolul "3", epsilon inversat, care certifică conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri; c) marcajele codate care permit identificarea lotului de producţie; d) detaliile prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 din anexă; e) conţinutul net în greutate şi în volum. (2) În cazul în care un generator de aerosoli conţine componente inflamabile astfel cum sunt definite la pct. 1.8 din anexă, dar generatorul de aerosoli nu este considerat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor definite la pct. 1.9 din anexă, cantitatea materialului inflamabil conţinut în generatorul de aerosoli trebuie să fie menţionată clar pe etichetă, cu litere vizibile, lizibile şi de neşters: "Conţine X% din masă componente inflamabile". (3) Informaţiile menţionate pe etichetă, prevăzute la alin. (1) şi (2), se redactează în limba română. Aceasta nu exclude posibilitatea prezentării lor şi în alte limbi de circulaţie internaţională.  +  Articolul 6Este interzisă aplicarea pe generatoarele de aerosoli a marcajelor sau a inscripţionărilor care ar putea fi confundate cu simbolul "3", epsilon inversat.  +  Articolul 7Nu poate fi împiedicată, interzisă sau restricţionată introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR. (2) În situaţia în care organismul de control, pe baza unor motive justificate, constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, deşi sunt conforme cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, prezintă un pericol pentru siguranţă sau sănătate, acesta ia măsurile necesare de interzicere temporară a introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli sau impune condiţii speciale pentru generatoarele de aerosoli în cauză. Organismul de control informează fără întârziere în scris Ministerul Economiei cu privire la faptele constatate, decizia luată în acest sens şi motivele care au stat la baza acesteia. (3) Ministerul Economiei informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la faptele constatate potrivit alin. (2), precum şi cu privire la decizia luată de organismul de control şi motivele care au stat la baza acesteia.  +  Articolul 9 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 şi 6, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă şi interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor; b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă, cât şi interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor; c) nerespectarea prevederilor pct. 2.2 din anexă, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a produselor neconforme; d) nerespectarea prevederilor pct. 6.1.4.3 lit. c) şi pct. 6.1.4.3 lit. d) din anexă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul împuternicit de ISCIR. (3) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Decizia luată în baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni, trebuie să menţioneze inclusiv temeiul legal al acesteia şi posibilitatea de exercitare a căilor de atac potrivit legislaţiei în vigoare în România.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Economiei comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, inclusiv tabelul de concordanţă cu prevederile Directivei 2008/47/CE a Comisiei din 8 aprilie 2008 de modificare, în scopul adaptării la programul tehnic, a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli. (2) Ministerul Economiei comunică Comisiei Europene textele legislaţiei naţionale adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 aprilie 2010. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 75/324/CEE din 20 mai 1975 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 147 din 9 iunie 1975, Directiva Comisiei 94/1/CE din 6 ianuarie 1994 de adaptare tehnică a Directivei Consiliului 75/324/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 23 din 28 ianuarie 1994, şi Directiva Comisiei 2008/47/CE care amendează Directiva Consiliului 75/324/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 96 din 9 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 1.094.  +  Anexa CONDIŢIIde introducere pe piaţă a generatoarelor de aerosoli1. Definiţii1.1. Presiuni - presiunile interne exprimate în bar (presiuni relative).1.2. Presiunea de încercare - presiunea la care recipientul gol al unui generator de aerosoli poate fi supus timp de 25 de secunde fără a fi provocată nicio scurgere sau, în cazul recipientelor din metal ori plastic, fără a fi provocată nicio deformare vizibilă sau permanentă, cu excepţia celor permise potrivit prevederilor pct. 6.1.1.2.1.3. Presiunea la rupere - presiunea minimă care provoacă crăparea sau ruperea recipientului generatorului de aerosoli.1.4. Capacitatea totală a recipientului - volumul exprimat în mililitri al unui recipient deschis, până la nivelul deschiderii.1.5. Capacitatea netă - volumul exprimat în mililitri al unui generator de aerosoli umplut şi închis.1.6. Volumul fazei lichide - volumul fazelor negazoase în generatorul de aerosoli umplut şi închis.1.7. Condiţii de încercare - valorile presiunilor de încercare şi de spargere exercitate hidraulic la o temperatură de 20°C (±5°C).1.8. Componente inflamabileComponentele unui aerosol sunt considerate ca inflamabile în cazul în care conţin un component care este clasificat ca inflamabil: a) lichid inflamabil - un lichid al cărui punct de inflamabilitate nu este mai mare de 93°C; b) solid inflamabil - o substanţă solidă sau un amestec solid care sunt uşor combustibile ori care pot cauza sau contribui la ardere prin frecare. Materialele solide uşor combustibile sunt substanţe sau amestecuri pulverulente, granulare ori păstoase, care sunt periculoase dacă se pot aprinde uşor prin contact scurt cu o sursă de aprindere, precum un chibrit aprins, şi dacă flacăra se răspândeşte rapid; c) gaz inflamabil - un gaz sau un amestec de gaze care, în contact cu aerul, are punctul de inflamabilitate de 20°C la o presiune standard de 1,013 bar.Această definiţie nu acoperă substanţele şi amestecurile piroforice, cu autoîncălzire sau care reacţionează la contactul cu apa, care niciodată nu pot fi părţi componente ale conţinutului aerosolilor.1.9. Aerosoli inflamabili, neinflamabili sau extrem de inflamabiliUn aerosol este considerat neinflamabil, inflamabil sau extrem de inflamabil în funcţie de căldura de combustie chimică şi de concentraţia, în greutate, a componentelor sale inflamabile, după cum urmează: a) aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil în cazul în care concentraţia componentelor inflamabile este mai mare sau egală cu 85% şi căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 30 kJ/g; b) aerosolul este clasificat ca neinflamabil în cazul în care concentraţia componentelor inflamabile este mai mică sau egală cu 1% şi căldura de combustie chimică este mai mică de 20 kJ/g; c) toţi ceilalţi aerosoli trebuie supuşi următoarelor proceduri de clasificare din punctul de vedere al inflamabilităţii sau trebuie clasificaţi ca extrem de inflamabili. Încercarea de aprindere la distanţă, încercarea de aprindere în spaţiu închis şi încercarea de inflamabilitate a spumei trebuie să respecte cerinţele de la pct. 6.3.1.9.1. Aerosoli inflamabili pulverizaţiÎn cazul aerosolilor pulverizaţi, clasificarea se efectuează luându-se în considerare căldura de combustie chimică şi pe baza rezultatelor încercării de aprindere la distanţă, după cum urmează: a) în cazul în care căldura de combustie este mai mică de 20 kJ/g:(i) aerosolul este clasificat ca inflamabil dacă aprinderea are loc la o distanţă mai mare sau egală cu 15 cm, dar mai mică de 75 cm;(îi) aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă aprinderea are loc la o distanţă mai mare sau egală cu 75 cm;(iii) dacă în cursul încercării de aprindere la distanţă nu are loc nicio aprindere, trebuie efectuată încercarea de aprindere în spaţiu închis, iar în acest caz aerosolul este clasificat ca inflamabil dacă timpul echivalent este mai mic sau egal cu 300 s/mc sau densitatea deflagraţiei este mai mică sau egală cu 300 g/mc; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat ca neinflamabil; b) în cazul în care căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 20 kJ/g, aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă aprinderea are loc la o distanţă mai mare sau egală cu 75 cm; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat ca inflamabil.1.9.2. Aerosoli inflamabili tip spumăÎn cazul aerosolilor tip spumă, clasificarea se face pe baza rezultatelor încercării de inflamabilitate a spumei. a) Aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă:(i) înălţimea flăcării este mai mare sau egală cu 20 cm şi durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s;sau(îi) înălţimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm şi durata flăcării este mai mare sau egală cu 7 s. b) Aerosolul care nu îndeplineşte criteriile de la lit. a) este clasificat ca inflamabil dacă înălţimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm şi durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s.1.10. Căldura de combustie chimicăCăldura de combustie chimică delta H(c) este determinată: a) pe baza unor norme tehnologice recunoscute, cuprinse de exemplu în standardele ASTM D 240, SR EN ISO 13943:2002 86.1 la 86.3 şi NFPA 30B sau în literatura atestată ştiinţific;sau b) aplicând următoarea metodă de calcul:Căldura de combustie chimică [delta H(c)], în kilojouli pe gram (kJ/g), poate fi calculată ca produsul dintre căldura de combustie teoretică [delta H(comb)] şi randamentul de combustie, de obicei mai mic de 1,0 (randamentul de combustie tipic este de 0,95 sau 95%).Pentru formularea amestecului conţinut de un aerosol, căldura de combustie chimică reprezintă suma căldurilor de combustie ponderate pentru fiecare componentă, după cum urmează:               n  delta H(c) = Σ (w(i)% x delta H[c(i)])               iunde:delta H(c) = căldura de combustie chimică (kJ/g) a produsului;w(i)% = procentul din greutatea produsului reprezentat de componenta i;delta H[c(i)] = căldura de combustie specifică (kJ/g) a componentei i în produs.În cazul în care căldura de combustie chimică este folosită ca parametru de evaluare a inflamabilităţii aerosolilor potrivit prevederilor prezentei hotărâri, persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie să descrie metoda folosită la determinarea căldurii de combustie chimică într-un document redactat în limba română, care trebuie să fie uşor de obţinut de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a).2. Prevederi generaleFără a se aduce atingere prevederilor specifice ale anexei cu privire la cerinţele legate de pericolul de inflamabilitate şi de presiune, persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli are obligaţia de a analiza pericolele pentru a le identifica pe cele aplicabile generatoarelor proprii. Acolo unde este cazul, această analiză include o evaluare a riscurilor provocate de inhalarea conţinutului degajat de generatoarele de aerosoli în condiţii de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, ţinând cont de distribuţia dimensiunilor picăturilor corelată cu proprietăţile fizice şi chimice ale componentelor. Persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie ca ulterior să ţină cont de rezultatele acestei analize în proiectarea, execuţia şi testarea lor şi, dacă este cazul, să elaboreze menţiuni specifice cu privire la utilizarea lor.2.1. Execuţie şi dotare2.1.1. Generatorul de aerosoli umplut trebuie să respecte în condiţii normale de utilizare şi depozitare prevederile prezentei anexe.2.1.2. În condiţii normale de depozitare sau transport supapa trebuie să permită o închidere practic etanşă a generatorului de aerosoli şi să fie protejată, de exemplu, cu un capac protector, împotriva oricăror deschideri neintenţionate şi oricăror deteriorări.2.1.3. Nu trebuie să existe nicio posibilitate de diminuare a rezistenţei mecanice a generatorului de aerosoli, ca urmare a acţiunii substanţelor conţinute de acesta, chiar şi pe durata unei perioade îndelungate de depozitare.2.2. EtichetareFără a se aduce atingere prevederilor altor acte normative în vigoare referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, în special în ceea ce priveşte pericolul pentru sănătate şi/sau mediu, orice generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicaţii aplicate în mod lizibil şi de neşters: a) indiferent de conţinutul său: "Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare şi la temperaturi care depăşesc 50°C. Nu trebuie găurit sau introdus în foc, chiar şi după utilizarea completă."; b) dacă aerosolul este clasificat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor de la pct. 1.9:- simbolul unei flăcări, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;- indicaţia "inflamabil" sau "extrem de inflamabil", în funcţie de clasificarea aerosolilor ca inflamabili sau extrem de inflamabili.2.3. Menţiuni specifice privind utilizareaFără a se aduce atingere prevederilor altor acte normative în vigoare referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în special legat de pericolele pentru sănătate şi/sau mediu, orice generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicaţii aplicate în mod lizibil şi de neşters: a) indiferent de conţinutul său: orice precauţii suplimentare de utilizare care atenţionează consumatorii cu privire la pericole specifice ale produsului; dacă generatorul de aerosoli este însoţit de instrucţiuni de utilizare separate, acestea trebuie să conţină precauţiile suplimentare menţionate; b) dacă aerosolul este clasificat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor de la pct. 1.9, următoarele avertismente:- frazele de securitate S2 şi S16 prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008;- "Nu se pulverizează spre o flacără deschisă sau un material incandescent".2.4. Volumul fazei lichideLa temperatura de 50°C, volumul fazei lichide nu trebuie să depăşească 90% din capacitatea netă.3. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din metal3.1. CapacitateCapacitatea totală a acestor recipiente nu trebuie să depăşească 1.000 ml.3.1.1. Presiunea de încercare a recipientului a) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mică de 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie de minimum 10 bar. b) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mare sau egală cu 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie cu 50% mai mare decât presiunea internă la temperatura de 50°C.3.1.2. UmplereLa temperatura de 50°C, presiunea din generatorul de aerosoli nu trebuie să depăşească 12 bar.Cu toate acestea, dacă aerosolul nu conţine un gaz sau un amestec de gaze cu un punct de inflamabilitate cu aerul la 20°C şi o presiune standard de 1,013 bar, presiunea maximă admisă la temperatura de 50°C este de 13,2 bar.4. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă4.1. Recipiente acoperite cu plastic sau protejate permanentRecipientele de acest tip pot fi folosite pentru umplerea cu gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat.4.1.1. CapacitateCapacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăşi 220 ml.4.1.2. Înveliş protectorÎnvelişul protector trebuie să fie format dintr-o peliculă protectoare din plastic sau alt material adecvat, care să împiedice riscul împrăştierii particulelor de sticlă în situaţia în care recipientul se sparge accidental; învelişul trebuie să fie proiectat astfel încât să nu existe particule de sticlă care să se împrăştie dacă generatorul de aerosoli umplut, care este adus la o temperatură de 20°C, cade pe o suprafaţă de beton de la o înălţime de 1,8 m.4.1.3. Presiunea de încercare a recipientelor a) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz comprimat sau dizolvat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 12 bar. b) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz lichefiat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 10 bar.4.1.4. Umplere a) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz comprimat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50°C, la o presiune mai mare de 9 bar. b) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50°C, la o presiune mai mare de 8 bar. c) Generatoarele de aerosoli care conţin gaz lichefiat sau amestecuri de gaze lichefiate nu trebuie să suporte, la temperatura de 20°C, presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor: ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Procentajul reprezentând │ │ │ greutatea gazului lichefiat │ │ Capacitatea totală │ din amestecul total │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┤ │ │ 20% │ 50% │ 80% │ ├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 50 la 80 ml │ 3,5 bar │ 2,8 bar │ 2,5 bar │ │ < 80 la 160 ml │ 3,2 bar │ 2,5 bar │ 2,2 bar │ │ < 160 la 220 ml │ 2,8 bar │ 2,1 bar │ 1,8 bar │ └────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Acest tabel indică limitele presiunii admisibile la temperatura de 20°C în funcţie de procentajul de gaz.Pentru procentajele de gaz care nu figurează în acest tabel, presiunile-limită sunt calculate prin extrapolare.4.2. Recipiente din sticlă neprotejateGeneratoarele de aerosoli care utilizează recipiente din sticlă neprotejate trebuie umplute exclusiv cu gaz lichefiat sau dizolvat.4.2.1. CapacitateCapacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăşi 150 ml.4.2.2. Presiunea de încercare a recipientuluiPresiunea de încercare a recipientului trebuie să fie de minimum 12 bar.4.2.3. Umplere a) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să suporte, la temperatura de 50°C, o presiune mai mare de 8 bar. b) Generatoarele de aerosoli care conţin gaz lichefiat nu trebuie să suporte, la temperatura de 20°C, presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor: ┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ │ Procentajul reprezentând │ │ │ greutatea gazului lichefiat │ │ Capacitatea totală │ din amestecul total │ │ ├─────────┬─────────┬──────────┤ │ │ 20% │ 50% │ 80% │ ├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 50 la 70 ml │ 1,5 bar │ 1,5 bar │ 1,25 bar │ │ < 70 la 150 ml │ 1,5 bar │ 1,5 bar │ 1 bar │ └────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘Acest tabel indică limitele presiunii admisibile la temperatura de 20°C în funcţie de procentajul de gaz lichefiat.Pentru procentajele de gaz care nu figurează în acest tabel, presiunile-limită sunt calculate prin extrapolare.5. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic5.1. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic care la spargere pot împrăştia fragmente trebuie tratate în acelaşi fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă neprotejată.5.2. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic care la spargere nu pot împrăştia fragmente trebuie tratate în acelaşi fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă cu înveliş protector.6. Încercări6.1. Cerinţe privind încercările ce trebuie garantate de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă6.1.1. Încercarea hidraulică pe recipientele goale6.1.1.1. Recipientele din metal, sticlă sau plastic ale generatoarelor de aerosoli trebuie să reziste la o încercare la presiune hidraulică potrivit prevederilor pct. 3.1.1, 4.1.3 şi 4.2.2.6.1.1.2. Recipientele din metal care prezintă deformări asimetrice sau deformări majore ori alte defecte similare trebuie respinse. Este permisă o uşoară deformare simetrică a bazei sau o deformare care afectează profilul părţii superioare a recipientului, cu condiţia ca recipientul să nu fie respins la încercarea la rupere.6.1.2. Încercarea la rupere pentru recipientele goale din metalPersoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie să asigure că presiunea de rupere a recipientelor este cu cel puţin 20% mai mare decât presiunea de încercare prevăzută.6.1.3. Încercarea la cădere pentru recipientele din sticlă protejateProducătorul trebuie să asigure că recipientele satisfac cerinţele pentru încercări prevăzute la pct. 4.1.2.6.1.4. Verificarea finală a generatoarelor de aerosoli umplute6.1.4.1. Generatoarele de aerosoli sunt supuse uneia dintre următoarele metode de încercare finală: a) Încercarea în baie de apă fierbinteFiecare generator de aerosoli umplut trebuie să fie imersat într-o baie de apă fierbinte.(i) Temperatura băii de apă şi durata încercării trebuie să permită presiunii interne să atingă presiunea exercitată de conţinut la o temperatură uniformă de 50°C.(îi) Orice generator de aerosoli care prezintă o deformare vizibilă şi permanentă sau o scurgere trebuie să fie respins. b) Metode de încercare finală la caldPot fi folosite şi alte metode de încălzire a conţinutului generatoarelor de aerosoli, cu condiţia să se garanteze că presiunea şi temperatura din fiecare generator de aerosoli umplut ating valorile cerute pentru încercarea în baia de apă fierbinte şi că deformările şi scurgerile sunt detectate cu aceeaşi precizie ca în cazul încercării în baia de apă fierbinte. c) Metode de încercare finală la recePoate fi folosită şi o metodă alternativă de încercare finală la rece, cu condiţia să respecte prevederile referitoare la o metodă alternativă pentru încercarea în baie de apă fierbinte a generatoarelor de aerosoli, în conformitate cu pct. 6.2.4.3.2.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare.6.1.4.2. Pentru generatoarele de aerosoli al căror conţinut suferă, după umplere şi înainte de prima utilizare, o transformare fizică sau chimică care duce la modificarea caracteristicilor presiunii lui, trebuie aplicate metodele de încercare finală la rece în conformitate cu pct. 6.1.4.1 lit. c).6.1.4.3. În cazul metodelor de încercare prevăzute la pct. 6.1.4.1 lit. b) şi c): a) metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către ISCIR; b) persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie să înainteze o cerere de aprobare către ISCIR. Cererea trebuie însoţită de dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei; c) în scopul supravegherii, persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a generatoarelor de aerosoli trebuie să păstreze aprobarea emisă de ISCIR, dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei şi, dacă este cazul, procesele-verbale de control; aceste documente trebuie să fie uşor de procurat de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre; d) la dispoziţia ISCIR trebuie pus dosarul tehnic de fabricaţie redactat în limba română sau o copie legalizată a acestuia.6.2. Exemple de încercări de verificare care se pot efectua6.2.1. Încercări pe recipiente goalePresiunea de încercare este aplicată timp de 25 de secunde pe 5 recipiente alese în mod aleatoriu dintr-un lot omogen de 2.500 de recipiente goale, adică fabricate din aceleaşi materiale şi prin acelaşi procedeu de fabricaţie în serie continuă a lotului sau dintr-un lot care constituie producţia într-un interval de o oră.Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, se aleg în mod aleatoriu 10 recipiente suplimentare din acelaşi lot care se supun aceleiaşi încercări.Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, întregul lot este impropriu utilizării.6.2.2. Încercări pe generatoarele de aerosoli umpluteÎncercările de verificare a etanşeităţii la aer şi apă se realizează imersând un număr reprezentativ de generatoare de aerosoli umplute într-o baie de apă. Temperatura băii şi perioada de imersie trebuie să permită conţinutului generatorului de aerosoli să atingă o temperatură uniformă de 50°C în intervalul de timp necesar care să asigure că nu are loc nicio crăpare sau rupere.Toate loturile de generatoare de aerosoli care nu trec aceste încercări se consideră improprii utilizării.6.3. Încercările privind inflamabilitatea aerosolilor6.3.1. Încercarea de aprindere la distanţă pentru aerosolii pulverizaţi6.3.1.1. Introducere6.3.1.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a distanţei de aprindere a unui aerosol pulverizat pentru a evalua riscul de flacără asociat. Aerosolul este pulverizat în direcţia unei surse de aprindere la intervale de 15 cm, pentru a observa dacă are loc aprinderea şi combustia susţinută a conţinutului pulverizat. Prin definiţie, aprinderea şi combustia susţinută au loc atunci când o flacără stabilă rămâne aprinsă timp de cel puţin 5 secunde. Sursa aprinderii este definită ca fiind un arzător cu gaz având o flacără albastră, neluminoasă, de 4-5 cm înălţime.6.3.1.1.2. Această încercare este aplicabilă generatoarelor de aerosoli cu o distanţă de pulverizare mai mare sau egală cu 15 cm. Generatoarele de aerosoli cu o distanţă de pulverizare mai mică de 15 cm, cum ar fi cele care degajă spumă, gel şi pastă sau cele care sunt dotate cu un aparat de măsurare, sunt excluse de la această încercare. Generatoarele de aerosoli care conţin spumă, gel sau pastă sunt supuse încercării de inflamabilitate a spumei.6.3.1.2. Aparatură şi materiale6.3.1.2.1. Este necesară următoarea aparatură:    Baie de apă menţinută la 20°C precizie de ± 1°C    Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g    Cronometru precizie de ± 0,2 s    Scală gradată, suport şi clamă gradaţii în cm    Arzător cu gaz, cu suport şi clamă    Termometru precizie de ± 1°C    Higrometru precizie de ± 5%    Manometru precizie de ± 0,1 bar6.3.1.3. Procedură6.3.1.3.1. Cerinţe generale6.3.1.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie condiţionat şi apoi amorsat prin descărcare, timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acţiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.6.3.1.3.1.2. Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate cu stricteţe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziţie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.6.3.1.3.1.3. Încercarea trebuie efectuată într-un mediu ferit de curenţi de aer şi care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C şi o umiditate relativă de 30-80%.6.3.1.3.1.4. Fiecare generator de aerosoli urmează să fie încercat: a) atunci când este plin în conformitate cu procedura completă, arzătorul cu gaz fiind situat la o distanţă de 15-90 cm faţă de duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli; b) atunci când conţinutul lui este de 10-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din masă) numai o singură dată, fie la o distanţă de 15 cm faţă de duza de evacuare, când aerosolii pulverizaţi dintr-un cilindru plin nu s-au aprins deloc, fie la distanţa de aprindere a aerosolilor pulverizaţi dintr-un cilindru plin plus 15 cm.6.3.1.3.1.5. În timpul încercării, cilindrul trebuie poziţionat conform indicaţiilor de pe etichetă. Sursa de aprindere trebuie poziţionată în consecinţă.6.3.1.3.1.6. Următoarea procedură impune încercarea aerosolilor pulverizaţi la intervale de 15 cm între flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli, la distanţe care variază între 15 şi 90 cm. Este indicat să se înceapă la o distanţă de 60 cm între flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli.Distanţa dintre flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli trebuie mărită cu 15 cm în cazul aprinderii aerosolilor pulverizaţi la o distanţă de 60 cm. Distanţa trebuie micşorată cu 15 cm în cazul în care nu are loc nicio aprindere la o distanţă de 60 cm între flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli. Scopul acestei proceduri este de a determina distanţa maximă dintre duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli şi flacăra arzătorului care provoacă combustia susţinută a aerosolilor pulverizaţi sau să se stabilească că aprinderea nu se poate produce la o distanţă de 15 cm între flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli.6.3.1.3.2. Procedura de încercare a) Minimum 3 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie condiţionate la 20°C ± 1°C într-o baie de apă, prin imersare în apă în proporţie de cel puţin 95% timp de cel puţin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de condiţionare de 30 de minute). b) Este necesară respectarea cerinţelor generale şi înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative a mediului. c) Se cântăreşte un generator de aerosoli şi se notează greutatea acestuia. d) Se determină presiunea internă şi capacitatea de descărcare iniţială la temperatura de 20°C ± 1°C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parţial). e) Arzătorul cu gaz se aşază pe o suprafaţă plată sau se fixează pe un suport cu ajutorul unei clame. f) Se aprinde arzătorul; flacăra trebuie să fie neluminoasă şi înaltă de aproximativ 4-5 cm. g) Orificiul de ieşire al duzei de evacuare trebuie aşezat la distanţa cerută faţă de flacără. Generatorul de aerosoli trebuie testat în poziţia în care a fost proiectat pentru utilizare, de exemplu, în poziţie verticală orientată în sus sau în jos. h) Orificiul duzei de evacuare trebuie aşezat la acelaşi nivel cu flacăra arzătorului, asigurând că orificiul este direcţionat în mod corespunzător spre flacără (conform figurii 6.3.1.1). Conţinutul pulverizat trebuie eliberat prin jumătatea superioară a flăcării.Figura 6.3.1.1________NOTĂ (CTCE)Figura 6.3.1.1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată). i) Se respectă cerinţele generale cu privire la agitarea generatorului de aerosoli. j) Se acţionează supapa generatorului de aerosoli pentru a descărca conţinutul acestuia timp de 5 secunde, dacă nu are loc aprinderea. Dacă are loc aprinderea, se continuă operaţiunea de descărcare şi se înregistrează durata flăcării timp de 5 secunde, de la începutul aprinderii. k) Se notează rezultatele aprinderii la distanţe diferite dintre arzătorul cu gaz şi generatorul de aerosoli în tabelul furnizat în acest scop. l) Dacă nu are loc nicio aprindere în etapa prevăzută la lit. j), generatorul de aerosoli trebuie testat în poziţii alternative, de exemplu, vertical orientat în jos pentru produsele destinate a fi utilizate în poziţie verticală orientată în sus, pentru a verifica dacă se obţine aprinderea. m) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-l) de două ori (în total de 3 ori) pentru acelaşi cilindru la aceeaşi distanţă între arzătorul cu gaz şi duza de evacuare a cilindrului. n) Se repetă procedura de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli conţinând acelaşi produs la aceeaşi distanţă între arzătorul cu gaz şi duza de evacuare a cilindrului. o) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-n) ale procedurii de încercare la o distanţă de 15-90 cm între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli şi flacăra arzătorului, în funcţie de rezultatul fiecărei încercări (trebuie consultate, de asemenea, pct. 6.3.1.3.1.4 şi 6.3.1.3.1.5). p) Dacă la distanţa de 15 cm nu are loc nicio aprindere, procedura este încheiată pentru cilindrii care iniţial au fost plini. Procedura este, de asemenea, încheiată atunci când aprinderea şi combustia susţinută au loc la o distanţă de 90 cm. Dacă aprinderea nu s-a produs la o distanţă de 15 cm, se înregistrează faptul că aprinderea nu a avut loc. În toate celelalte cazuri, distanţa maximă dintre flacăra arzătorului şi duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli pentru care au fost observate o aprindere şi o combustie susţinută este notată ca fiind "distanţa de aprindere". q) Trebuie, de asemenea, efectuată o încercare pe 3 cilindri având un conţinut de 10-12% din capacitatea lor nominală. Aceşti cilindri trebuie încercaţi la o distanţă între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli şi flacăra arzătorului care este considerată a fi "distanţa de aprindere a cilindrilor plini + 15 cm". r) Se descarcă un cilindru cu aerosoli până ajunge la 10-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din greutate) în pulverizări de cel mult 30 de secunde. Durata minimă de aşteptare între pulverizări este de 300 de secunde. În această perioadă intermediară, generatoarele trebuie imersate în baia de apă pentru condiţionare. s) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-n) pentru cilindri cu aerosoli având un conţinut de 10-12% din capacitatea lor nominală, omiţând etapele de la lit. l) şi m). Această încercare trebuie efectuată menţinând generatoarele de aerosoli într-o singură poziţie, de exemplu, în poziţie verticală orientată în sus sau în jos, corespunzătoare celei care a produs aprinderea (dacă este cazul) pentru cilindrii umpluţi. t) Toate rezultatele se înregistrează în tabelul 6.3.1.1, aşa cum este arătat mai jos.6.3.1.3.2.1. Toate încercările trebuie efectuate într-o hotă de tiraj situată într-o încăpere ce poate fi bine ventilată.După fiecare încercare, hota de tiraj şi încăperea pot fi ventilate timp de cel puţin 3 minute. Trebuie luate toate măsurile de siguranţă pentru a împiedica inhalarea produselor de combustie.6.3.1.3.2.2. Cilindrii având un conţinut de 10-12% din capacitatea lor nominală trebuie încercaţi numai o singură dată. În tabelele cu rezultate trebuie indicat un singur rezultat pentru fiecare cilindru.6.3.1.3.2.3. Dacă în urma încercării în care generatorul de aerosoli a fost utilizat în poziţia sa proiectată de utilizare se obţine un rezultat negativ, încercarea trebuie repetată cu generatorul în poziţia în care cel mai probabil se obţine un rezultat pozitiv.6.3.1.4. Metoda de evaluare a rezultatelor6.3.1.4.1. Toate rezultatele trebuie să fie înregistrate.Tabelul 6.3.1.1 de mai jos reprezintă modelul unui "tabel cu rezultate" ce trebuie folosit.Tabelul 6.3.1.1 ┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Data │Temperatura... °C │ │ │Umiditatea relativă.. % │ ├─────────────────────────────┬──────────┴───────────────────────────────────┤ │Denumirea produsului │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Volumul net │ │Cilindrul 1│Cilindrul 2│Cilindrul 3│ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Nivelul iniţial de umplere │ │ % │ % │ % │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Distanţa generatorului de │Încercare │ 1 2 3 │ 1 2 3 │ 1 2 3 │ │aerosoli │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │15 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │30 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │45 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │60 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │75 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │90 cm │Aprindere?│ │ │ │ │ │Da sau Nu │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Observaţii - inclusiv poziţia│ │ │ │ │ │cilindrului │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┘6.3.2. Încercarea de aprindere în spaţiu închis6.3.2.1. IntroducereAceastă încercare standard descrie metoda de evaluare a inflamabilităţii produselor ce provin din generatoarele de aerosoli pe baza tendinţei lor de aprindere într-un spaţiu închis sau limitat. Conţinutul unui generator de aerosoli este pulverizat într-un vas de testare cilindric ce conţine o lumânare aprinsă. Dacă are loc o aprindere ce poate fi observată, se notează timpul scurs şi cantitatea descărcată.6.3.2.2. Aparatură şi materiale6.3.2.2.1. Este necesară următoarea aparatură:    Cronometru precizie de ± 0,2 s    Baie de apă menţinută la 20°C precizie de ± 1°C    Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g    Termometru precizie de ± 1°C    Higrometru precizie de ± 5%    Manometru precizie de ± 0,1 bar    Vas de testare cilindric aşa cum este descris mai jos6.3.2.2.2. Pregătirea aparaturii pentru încercare6.3.2.2.2.1. Un vas de testare cilindric, deschis la un capăt, având un volum de aproximativ 200 dmc, un diametru de aproximativ 600 mm şi o lungime de aproximativ 720 mm, trebuie modificat după cum urmează: a) un dispozitiv de închidere sub forma unui capac cu balamale trebuie potrivit pe capătul deschis al recipientului; sau b) o peliculă din plastic groasă de 0,01-0,02 mm poate fi utilizată, de asemenea, ca dispozitiv de închidere. Dacă încercarea este efectuată cu pelicula din plastic, aceasta trebuie folosită în modul descris mai jos: Se întinde pelicula peste capătul deschis al tamburului şi se fixează în această poziţie cu un elastic. Atunci când este fixat pe tamburul aşezat pe o parte, elasticul trebuie să aibă o rezistenţă care să îi permită să se întindă numai cu 25 mm când o greutate de 0,45 kg este ataşată de punctul său cel mai de jos. Se execută o tăietură de 25 mm în peliculă, începând de la o distanţă de 50 mm faţă de marginea tamburului. Pelicula trebuie să fie întinsă; c) la celălalt capăt al tamburului se execută o gaură cu un diametru de 50 mm, începând de la o distanţă de 100 mm faţă de margine, astfel încât orificiul să se situeze în punctul cel mai înalt atunci când recipientul este aşezat şi gata de testare (figura 6.3.2.1);Figura 6.3.2.1________NOTĂ (CTCE)Figura 6.3.2.1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, la pagina 11 (a se vedea imaginea asociată). d) pe un suport metalic de 200 x 200 mm se aşază o lumânare din ceară de parafină, având un diametru de 20-40 mm şi o înălţime de 100 mm. Lumânarea trebuie înlocuită atunci când înălţimea ei scade sub 80 mm. Flacăra lumânării este protejată de acţiunea aerosolilor pulverizaţi prin intermediul unui deflector cu o lăţime de 150 mm şi o înălţime de 200 mm. Deflectorul include un plan înclinat la 45° începând cu înălţimea de 150 mm faţă de baza lui (figura 6.3.2.2);Figura 6.3.2.2________NOTĂ (CTCE)Figura 6.3.2.2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată). e) lumânarea aşezată pe suportul metalic trebuie poziţionată la jumătatea distanţei dintre cele două capete ale tamburului (figura 6.3.2.3);Figura 6.3.2.3________NOTĂ (CTCE)Figura 6.3.2.3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, la pagina 12 (a se vedea imaginea asociată). f) tamburul este aşezat pe sol sau pe un suport într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 15°C şi 25°C. Produsul care urmează a fi testat este pulverizat în interiorul tamburului având un volum de aproximativ 200 dmc, în care se află o sursă de aprindere.6.3.2.2.2.2. De obicei, produsul este expulzat din generatorul de aerosoli la un unghi de 90° faţă de axa verticală a cilindrului. Configuraţia şi procedura descrise se referă la acest tip de generatoare. În cazul unor generatoare de aerosoli cu o funcţionare neobişnuită (de exemplu generatoare cu degajare verticală) trebuie să se înregistreze modificările la echipament şi proceduri în conformitate cu bunele practici de laborator, cum ar fi standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.6.3.2.3. Procedură6.3.2.3.1. Cerinţe generale6.3.2.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie condiţionat şi apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acţiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.6.3.2.3.1.2. Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate cu stricteţe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziţie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.6.3.2.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenţi de aer şi care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C şi o umiditate relativă de 30-80%.6.3.2.3.2. Procedura de încercare a) Minimum 3 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie condiţionate la 20°C ± 1°C într-o baie de apă, prin imersare în apă în proporţie de cel puţin 95% timp de cel puţin 30 de minute (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de condiţionare de 30 de minute). b) Se măsoară sau se calculează volumul efectiv al tamburului în dmc. c) Sunt necesare respectarea cerinţelor generale şi înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative a mediului. d) Se determină presiunea internă şi capacitatea de descărcare iniţială la 20°C ± 1°C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parţial). e) Se cântăreşte unul dintre generatoarele de aerosoli şi se notează masa acestuia. f) Se aprinde lumânarea şi se instalează dispozitivul de închidere (capacul sau pelicula din plastic). g) Se aşază generatorul de aerosoli în aşa fel încât distanţa dintre orificiul duzei de evacuare şi centrul orificiului de intrare în tambur să fie de 35 mm, iar în cazul recipientelor pulverizatoare de aerosoli cu un câmp larg de pulverizare distanţa trebuie să fie mai mică. Se porneşte cronometrul şi în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a produsului se direcţionează conţinutul pulverizat spre centrul extremităţii opuse (capac sau peliculă din plastic). Generatorul trebuie testat în poziţia sa de utilizare proiectată, de exemplu în poziţie verticală orientată în sus sau în jos. h) Se pulverizează până când are loc aprinderea. Se opreşte cronometrul şi se notează timpul scurs. Se cântăreşte din nou generatorul de aerosoli şi se notează masa acestuia. i) Se aeriseşte şi se cântăreşte tamburul, îndepărtându-se orice reziduuri care ar putea afecta încercările ulterioare. Dacă este necesar, se lasă tamburul să se răcească. j) Se repetă etapele prevăzute la lit. d)-i) din cadrul procedurii de încercare pentru încă două generatoare de aerosoli conţinând acelaşi produs (în total 3 generatoare; de reţinut că fiecare generator este încercat o singură dată).6.3.2.4. Metoda de evaluare a rezultatelor6.3.2.4.1. Trebuie redactat un raport de încercare care să conţină următoarele informaţii: a) produsul încercat şi referinţele acestuia; b) presiunea internă şi capacitatea de descărcare a generatorului de aerosoli; c) temperatura şi umiditatea relativă a aerului din încăpere; d) pentru fiecare încercare, timpul de descărcare (în secunde) necesar pentru a obţine aprinderea (dacă produsul nu se aprinde, se menţionează acest lucru); e) masa produsului pulverizat în timpul fiecărei încercări (în grame); f) volumul efectiv al tamburului (în dmc).6.3.2.4.2. Timpul echivalent [t(ec)] necesar pentru a obţine aprinderea într-un metru cub poate fi calculat după cum urmează:            1000 x perioada de descărcare (s)  t(ec) = ─────────────────────────────────────           Volumul efectiv al tamburului (dmc)6.3.2.4.3. Densitatea deflagraţiei [D(def)] necesară pentru a obţine aprinderea în timpul încercării se poate de asemenea calcula după cum urmează:           1000 x cantitatea produsului degajat (g)  D(def) = ────────────────────────────────────────             Volumul efectiv al tamburului (dmc)6.3.3. Încercarea de inflamabilitate a aerosolului tip spumă6.3.3.1. Introducere6.3.3.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a inflamabilităţii unui aerosol pulverizat sub formă de spumă, gel sau pastă. Un aerosol sub formă de spumă, gel sau pastă este pulverizat (aproximativ 5 grame) pe o sticlă de ceas la baza căreia este amplasată o sursă de aprindere (lumânare, chibrit sau brichetă) pentru a observa dacă au loc aprinderea şi combustia susţinută a spumei, gelului sau pastei. Prin definiţie, aprinderea are loc atunci când o flacără stabilă, având o înălţime de minimum 4 cm, rămâne aprinsă timp de cel puţin două secunde.6.3.3.2. Aparatură şi materiale6.3.3.2.1. Este necesară următoarea aparatură:    Scală gradată, suport şi clamă gradaţii în cm    Sticlă de ceas rezistentă la foc,    având un diametru aproximativ de    150 mm    Cronometru precizie de ± 0,2 s    Lumânare, chibrit sau brichetă    Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g    Baie de apă menţinută la 20°C precizie de ± 1°C    Termometru precizie de ± 1°C    Higrometru precizie de ± 5%    Manometru precizie de ± 0,1 bar6.3.3.2.2. Sticla de ceas se aşază pe o suprafaţă rezistentă la foc într-o zonă ferită de curenţi de aer şi care poate fi ventilată după fiecare încercare. Scala gradată se amplasează exact în spatele sticlei de ceas şi este ţinută vertical cu ajutorul suportului şi al clamei.6.3.3.2.3. Scala se amplasează în aşa fel încât baza sa să fie la acelaşi nivel cu baza sticlei de ceas pe un plan orizontal.6.3.3.3. Procedură6.3.3.3.1. Cerinţe generale6.3.3.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie condiţionat şi apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acţiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.6.3.3.3.1.2. Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate cu stricteţe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziţie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.6.3.3.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenţi de aer şi care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C şi o umiditate relativă de 30-80%.6.3.3.3.2. Procedura de încercare a) Minimum 4 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie condiţionate la 20°C ± 1°C, prin imersare în apă în proporţie de cel puţin 95% timp de cel puţin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de condiţionare de 30 de minute). b) Sunt necesare respectarea cerinţelor generale şi înregistrarea temperaturii şi umidităţii relative a mediului. c) Se determină presiunea internă la temperatura de 20°C ± 1°C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parţial). d) Se măsoară capacitatea de descărcare sau debitul aerosolului ce urmează a fi examinat, astfel încât cantitatea produsului dispersat să poată fi măsurată cu o exactitate mai mare. e) Se cântăreşte unul dintre generatoarele de aerosoli şi se notează masa acestuia. f) Pe baza capacităţii de descărcare sau a debitului măsurat şi urmând instrucţiunile producătorului se pulverizează aproximativ 5 grame din produs în centrul sticlei curate de ceas pentru a forma o proeminenţă nu mai înaltă de 25 mm. g) În maximum 5 secunde de la sfârşitul descărcării se instalează sursa de aprindere pe marginea mostrei, la baza acesteia, şi se porneşte în acelaşi timp cronometrul. Dacă este necesar, sursa de aprindere trebuie înlăturată de lângă marginea mostrei după aproximativ două secunde, pentru a observa cu exactitate dacă a avut loc aprinderea. Dacă nu se constată nicio aprindere a mostrei, sursa de aprindere trebuie reamplasată lângă marginea mostrei. h) Dacă are loc aprinderea, se notează următoarele:(i) înălţimea maximă a flăcării deasupra bazei sticlei de ceas în centimetri;(îi) durata flăcării în secunde;(iii) uscarea şi recântărirea generatorului şi calcularea masei produsului degajat. i) Zona de testare se ventilează imediat după fiecare încercare. j) Dacă nu are loc nicio aprindere, iar produsul degajat rămâne sub formă de spumă sau pastă pe toată durata utilizării sale, trebuie repetate etapele prevăzute la lit. e)-i). Se aşteptă 30 de secunde, 1 minut, 2 minute sau 4 minute înainte de aplicarea sursei de aprindere. k) Se repetă etapele prevăzute la lit. e)-j) din cadrul procedurii de încercare de încă două ori (în total de 3 ori) pentru acelaşi cilindru. l) Se repetă etapele prevăzute la lit. e)-k) din cadrul procedurii de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli (în total 3 cilindri) conţinând acelaşi produs.6.3.3.4. Metoda de evaluare a rezultatelor6.3.3.4.1. Trebuie redactat un raport de încercare care să conţină următoarele informaţii: a) dacă produsul se aprinde; b) înălţimea maximă a flăcării în centimetri; c) durata flăcării în secunde; d) masa produsului încercat.----