HOTĂRÎRE nr. 38 din 26 februarie 1997privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 4 martie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează regiile autonome ale aeroporturilor din România, cu denumirile, sediile şi patrimoniile prevăzute în anexa nr. 1, prin divizarea Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti. (2) Regiile autonome ale aeroporturilor din România, regii autonome de interes naţional cu specific deosebit, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. (3) Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Baneasa" îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii stabilite pentru cele 15 regii autonome înfiinţate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regiile autonome nou-înfiinţate sunt persoane juridice şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniile iniţiale ale regiilor autonome înfiinţate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, conform datelor din bilanţul contabil la 30 septembrie 1996 al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti, care se desfiinţează. (2) Patrimoniile regiilor autonome înfiinţate vor fi definitivate prin procesele-verbale de predare-primire încheiate între acestea şi Regia Autonomă "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza bilanţului contabil la 31 decembrie 1996. (3) Regiile autonome nou-înfiinţate vor prelua în completare, în patrimoniu, lucrările de investiţii în curs de execuţie.  +  Articolul 4Regiile autonome de interes naţional cu specific deosebit, prevăzute la art. 1, au ca obiect de activitate: a) administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprii; b) dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor româneşti şi străine şi a pasagerilor; c) organizarea, asigurarea şi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport pentru aeronave româneşti şi străine; d) asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare; e) coordonarea unitară a activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri şi de mărfuri şi a activităţilor de aviatie generală şi militară solicitate; f) realizarea coordonării întregii activităţi de la sol pe aeroport şi în zonele acestuia, asigurind securitatea aeronavelor, instalaţiilor, clădirilor, pasagerilor şi bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu; g) dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara; h) realizarea cooperării din domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil; i) efectuarea directa de operaţiuni de comerţ exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii şi realizarea importului de echipamente şi piese de schimb.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile de administrare şi de întreţinere ale regiilor autonome de interes naţional cu specific deosebit se asigura din veniturile proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, sub forma de transferuri, în limita prevederilor aprobate anual prin legea bugetului de stat. (2) Cheltuielile de capital ale regiilor autonome de interes naţional cu specific deosebit se acoperă din resurse proprii şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate prin legea bugetară anuală.  +  Articolul 6 (1) Personalul aeroporturilor din cadrul Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti trece la regiile autonome înfiinţate prin prezenta hotărâre, se considera transferat şi îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi gradatia avută. (2) Personalul din aparatul central al Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti, disponibilizat ca urmare a reorganizării, care se încadrează în termen de 30 de zile la una dintre regiile autonome înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1), se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7 (1) Salarizarea personalului din regiile autonome de interes naţional cu specific deosebit se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 523/1996. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere care se aplică personalului din regiile autonome care se înfiinţează sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 523/1996 pentru regiile autonome fără unităţi componente.  +  Articolul 8Pentru serviciile aeroportuare efectuate persoanelor fizice şi juridice române sau străine, precum şi pentru activităţile specificate în anexa nr. 2, consiliile de administraţie vor stabili, potrivit legii, tarife şi redevenţe în lei şi în valută, cu respectarea reglementărilor interne şi a înţelegerilor internaţionale în domeniu.  +  Articolul 9Pentru aeroporturile care nu au statut de aeroport internaţional, la solicitarea directorului regiei autonome se pot opera curse aeriene în traficul internaţional de pasageri şi de mărfuri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor, Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne, obţinută cu cel puţin 48 de ore înainte.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 22 septembrie 1995, se completează, la capitolul "Regii autonome", cu regiile autonome cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, dîndu-se acestora o noua numerotare. (2) La aceeaşi dată, Hotărârea Guvernului nr. 512/1996 privind reorganizarea unor regii autonome aeroportuare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor se abroga. (3) Textele din Hotărârea Guvernului nr. 523/1996 şi din anexele nr. 1, 2 şi 3 la aceasta, care se referă la Regia Autonomă "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti, desfiintata, şi la unităţile componente ale acesteia, se abroga. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1LISTA regiilor autonome care se înfiinţează prin divizarea Regiei Autonome "Aeroporturile Teritoriale" Bucureşti
           
    Nr. crt.Denumirea regiei autonomeSediul regiei autonomePatrimoniul existent la 30 septembrie 1996  - mii lei -
    1.Aeroportul AradArad, Str. Bodrogului, judeţul Arad16.102.491
    2.Aeroportul BacăuBacău, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Bacău1.057.555
    3.Aeroportul Baia MareComuna Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş4.703.534
    4.Aeroportul CaransebeşCaransebeş, Str. Aeroportului nr. 1, judeţul Caraş-Severin514.566
    5.Aeroportul Cluj-NapocaCluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, judeţul Cluj3.415.340
    6.Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail KogălniceanuComuna Mihail Kogălniceanu, şos. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa14.021.681
    7.Aeroportul CraiovaCraiova, şos. Craiova-Bucureşti km 7, judeţul Dolj1.026.489
    8.Aeroportul IaşiIaşi, judeţul Iaşi800.056
    9.Aeroportul OradeaOradea, Calea Aradului km 6, judeţul Bihor1.622.085
    10.Aeroportul Satu MareŞos. Satu Mare-Zalău km 9,5, judeţul Satu Mare8.718.792
    11.Aeroportul SibiuSibiu, şos. Alba Iulia nr. 73, judeţul Sibiu3.012.210
    12.Aeroportul SuceavaComuna Salcea, judeţul Suceava3.214.148
    13.Aeroportul Târgu MureşComuna Vidrasău, judeţul Mureş4.006.849
    14.Aeroportul Internaţional TimişoaraTimişoara, Bd Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Timiş22.575.871
    15.Aeroportul TulceaŞos. Tulcea-Constanţa km 15, judeţul Tulcea4.624.990
   +  Anexa 2REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Regiei Autonome "Aeroportul ............................."I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Aeroportul .................", regie autonomă de interes naţional cu specific deosebit, cu personalitate juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, beneficiază de transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 5 din hotărâre, se organizează şi funcţionează în condiţiile legii şi potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Sediul Regiei Autonome "Aeroportul ................." este în ............, str. ...... nr. ......., judeţul .............. .II. Obiectul de activitate  +  Articolul 3Regia Autonomă "Aeroportul ................." are ca obiect de activitate: a) administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprii; b) dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor româneşti şi străine şi a pasagerilor; c) organizarea, asigurarea şi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave româneşti şi străine; d) asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare; e) coordonarea unitară a activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri şi de mărfuri şi a activităţilor de aviatie generală şi militară solicitate; f) realizarea coordonării întregii activităţi de la sol pe aeroport şi în zonele acestuia, asigurind securitatea aeronavelor, instalaţiilor, clădirilor, pasagerilor şi bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu; g) dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara; h) realizarea cooperării în domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil; i) efectuarea directa de operaţiuni de comerţ exterior pentru activitatea proprie prin compartimente proprii şi realizarea importului de echipamente şi piese de schimb.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonomă "Aeroportul ................." are următoarele atribuţii principale: a) în domeniul tehnic1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea întregii infrastructuri aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogara, hangare şi alte construcţii sau dotări care concura la buna desfăşurare a activităţii aeroportuare în concordanta cu standardele internaţionale;2. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor lor aeroportuare în sectoarele mecano-energetic, telecomunicaţii, de transport şi de deservire aeroportuara;3. elaborează, aproba şi aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotării pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei aeroportuare proprii;4. elaborează studii şi executa programe, prin asociere sau prin alte forme şi modalităţi, cu parteneri din ţara şi din străinătate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei aeroportuare;5. organizează şi tine evidenta de cadastru al bazei aeroportuare;6. analizează şi se pronunţa asupra proiectelor de construcţii-montaj elaborate pentru zonele cu servituţi aeronautice ale regiei autonome, în vederea avizării acestora de către autoritatea aeronautica română;7. asigura semnalizarea şi balizarea tuturor construcţiilor existente în perimetrul aeroportuar, potrivit reglementărilor internaţionale recunoscute în România;8. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu reglementările aeronautice, concomitent cu instruirea şi atestarea pe posturi a pompierilor civili;9. asigura controlul desfăşurării proceselor şi operaţiunilor aeroportuare în vederea respectării normelor şi regulamentelor de exploatare aeroportuara, de protecţie umană şi a mediului înconjurător;10. întocmeşte studii şi cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea şi optimizarea activităţii aeroportuare, precum şi la impactul aeroportului în zona de influenţa;11. prin posibilităţi proprii sau în colaborare cu parteneri din ţara sau din străinătate realizează, în condiţiile legii, activităţi de import pentru activitatea proprie şi de aprovizionare tehnico-materială a aeroportului;12. ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, cu aport intern şi extern, a personalului regiei autonome, atesta calificarea acestuia pentru meserii specifice activităţii aeroportuare, cu excepţia acelor meserii pentru care normele interne sau internaţionale în vigoare prevăd alte condiţii de atestare; b) în domeniul operational1. asigura aplicarea reglementărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale potrivit anexelor la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internationala, precum şi a celorlalte reglementări interne şi internaţionale în domeniul activităţii aeroportuare;2. asigura facilităţile de infrastructura, mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare şi de servicii, necesare desfăşurării în bune condiţii, calitative şi de siguranţă, a transporturilor aeriene de pasageri şi de mărfuri, executate de transportatorii interni şi externi;3. asigura datele de informare operativă interna şi internationala cu privire la starea şi funcţionarea sectoarelor şi a mijloacelor proprii care concura la activitatea aeroportuara;4. asigura şi coordonează la nivelul aeroportului, prin personal propriu specializat, securitatea activităţii de aviatie civilă, în colaborare cu forţele militare şi civile destinate acestui scop;5. organizează şi coordonează elaborarea documentelor de organizare şi de mobilizare la locul de muncă, metodologia de înştiinţare a personalului şi stabileşte mijloacele de alarmare în situaţii deosebite;6. coordonează şi participa, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, căutare şi salvare a aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului;7. asigura spaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor pe aeroport, acordind prioritate celor destinate confortului pasagerilor şi fluidizarii traficului;8. organizează şi executa controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologării terenurilor şi instalaţiilor aeronautice proprii, în vederea emiterii certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;9. asigura efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar, la cerere, pe bază de contract, şi al personalului aeronautic ce aparţine companiilor aeriene care operează pe aeroport, al personalului celorlalţi agenţi economici din zona; asigura, ocazional, asistenţa medicală, la cerere şi de urgenta, pentru public în aerogara şi aeroport, cît şi servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare;10. asigura respectarea, de către personalul propriu, a disciplinei muncii, a atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte prevederi legale în desfăşurarea activităţii aeroportuare;11. asigura coordonarea întregii activităţii desfăşurate pe platformele aeroportuare, în calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor şi instrucţiunilor în vigoare. Totodată, stabileşte norme, reglementări specifice activităţii şi conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agenţii economici şi pentru persoanele fizice;12. organizează activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea aplicării informaticii, în vederea asigurării rapide, computerizate, a informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice şi organizatorice;13. în conformitate cu cerinţele creşterii calităţii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum şi altor parteneri în traficul aerian, îşi poate diversifica prestaţiile în scopul creşterii veniturilor proprii şi al dezvoltării bazei aeroportuare;14. asigura, contra cost, transportul personalului propriu, la şi de la locul de muncă, cu autobuze din parcul propriu; c) în domeniul economico-financiar1. realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare proprii;2. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a regiei autonome; 3. elaborează programul propriu de dezvoltare şi face propuneri de finanţare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmînd elaborarea şi avizarea legală a documentaţiei tehnice;4. efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior prin compartimente proprii şi realizează importul de echipamente şi piese de schimb;5. identifica şi exploatează toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activităţii pe care o desfăşoară prin operaţiuni specifice;6. autorizeaza şi aproba desfăşurarea unor activităţi pe platforma aeroportuara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentele specifice proprii, emise în acest scop. Autorizaţiile sunt emise în scopul asigurării funcţionarii aeroportului, respectînd condiţiile de securitate şi numai cu condiţia obţinerii de venituri;7. se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniile obiectului sau de activitate.III. Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul Regiei Autonome "Aeroportul ............" este cel determinat conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1996.IV. Structura organizatorică  +  Articolul 6Structura organizatorică şi funcţionarea regiei autonome, relaţiile în cadrul acesteia şi cu terţii în domeniile sale de activitate se stabilesc de către consiliul de administraţie, în conformitate cu normele legale în vigoare.V. Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea regiei autonome se asigura de către consiliul de administraţie şi de către manager, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare, având, în principal, următoarele atribuţii, raspunderi şi competente:- aproba programele de servicii aeroportuare;- aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investiţiile ce urmează a fi realizate de regia autonomă şi propune realizarea unor investiţii de amploare, cu respectarea normelor legale în vigoare;- propune bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome ce se aproba prin hotărâre a Guvernului;- aproba înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei autonome, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;- răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;- aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare şi exploatare aeroportuara, în vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor şi tarifelor prestaţiilor efectuate;- elaborează şi aproba statutul personalului;- aproba, potrivit legii, statul de funcţii şi structura de personal, corespunzător necesităţilor activităţii;- aproba şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie este numit prin ordin al ministrului transporturilor şi este alcătuit din 7-9 persoane, din a cărui componenta fac parte obligatoriu:- managerul, care este directorul general al regiei autonome şi preşedinte al consiliului de administraţie;- reprezentantul Ministerului Transporturilor;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale;- alte persoane numite dintre ingineri, jurişti, economişti, tehnicieni specialişti în domeniul de activitate al regiei autonome.La lucrările consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, şi reprezentanţi ai unor instituţii publice, pentru consultare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în problemele privind activitatea regiei autonome, cu excepţia acelora care, potrivit legii, sunt date în competenţa managerului sau a altor organe.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani. Consiliul de administraţie poate propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor devenite vacante din diferite motive în cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va funcţiona numai până la încheierea acestei perioade. Membrii consiliului de administraţie nu pot participa la conducerea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome cu care Regia Autonomă "Aeroportul ............" întreţine relaţii de afaceri sau faţă de care are interese contrare.  +  Articolul 11Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie aceştia primesc o indemnizaţie lunară, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de cîte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, potrivit legii.  +  Articolul 14Managerul sau directorul general al regiei autonome reprezintă interesele acesteia, în raport cu terţii şi în faţa organelor şi organizaţiilor din ţara şi din străinătate.VI. Relaţiile comerciale, financiare şi controlul activităţii  +  Articolul 15Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se acoperă de la bugetul de stat, în condiţiile legii. Statul asigură, în condiţiile legii, alocaţii bugetare în completarea surselor proprii şi a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public, în principal pentru dezvoltarea şi modernizarea platformei aeroportuare.  +  Articolul 16Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei autonome se efectuează prin conturi în lei şi în valută ale acesteia, deschise, în condiţiile legii, la unităţile bancare din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 17Potrivit art. 8 din hotărâre, tarifele şi redevenţele în lei şi în valută, percepute de regia autonomă de la beneficiari interni sau din străinătate, se stabilesc în conformitate cu legislaţia interna şi internationala de aviatie civilă.  +  Articolul 18Efectuarea prestărilor de servicii şi asigurarea facilităţilor aeroportuare se stabilesc pe bază de contracte cu beneficiarii.  +  Articolul 19Regia autonomă poate, în conformitate cu legea, sa realizeze lucrări de investiţii, pe bază de licitaţie publică, cu parteneri din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 20Gestiunea regiei autonome este controlată de organele de specialitate proprii, cît şi de cele stabilite prin lege.VII. Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 21Personalul regiei autonome, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului din aviaţia civilă.  +  Articolul 22Statutul va cuprinde, potrivit reglementărilor în vigoare, norme obligatorii privind condiţiile de angajare, promovare şi autorizare pe funcţii, precum şi îndatoririle salariaţilor, regimul sancţiunilor, alte norme specifice referitoare la protecţia socială a personalului.  +  Articolul 23Personalul propriu care executa activităţi în străinătate în baza unor contracte de asistenţa tehnica sau asigurări de servicii, încheiate între regia autonomă şi parteneri externi, beneficiază de toate drepturile legale în domeniu.  +  Articolul 24Personalul de reprezentare, întreţinere şi exploatare, care, în desfăşurarea activităţii, intră în relaţii directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnica aeroportuara este obligat sa poarte echipament vestimentar tipizat. Locurile de muncă în care se poarta echipamentul vestimentar tipizat, costul şi modul de plată a contravalorii acestuia, modelele şi însemnele caracteristice vor fi stabilite de către consiliul de administraţie, în conformitate cu reglementările legale în domeniul respectiv, precum şi cu cele financiar-contabile.VIII. Dispoziţii finale  +  Articolul 25Regia Autonomă "Aeroportul ............" respecta şi răspunde de aplicarea prevederilor din legislaţia interna, precum şi de reglementările aeronautice interne şi internaţionale.  +  Articolul 26Prezentul regulament se completează cu orice alte reglementări legale.---------