LEGE nr. 312 din 12 octombrie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 octombrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, instituţie financiară specializată, constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare legal înfiinţate, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare contractate de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit şi alte instituţii financiare nebancare, autorizate potrivit legii. (3) Fondul poate desfăşura şi activităţi conexe, necesare şi subordonate realizării obiectului său unic de activitate."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul are drept scop îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii, definite potrivit legii, la finanţare prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Condiţiile în care se acordă contragaranţiile se stabilesc cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Fondul se constituie de următorii acţionari-fondatori: a) statul român, prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri; b) Fundaţia Post-Privatizare, persoană juridică română, fără scop lucrativ, constituită în vederea sprijinirii şi dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de înţelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunităţii Europene şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 6 iulie 1995. Acţionarii sunt reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de reprezentanţii lor legali sau de alte persoane împuternicite de aceştia. (2) Pe durata funcţionării societăţii, statul român deţine obligatoriu cel puţin 51% din capitalul social şi, în mod corespunzător, drepturile de vot în adunarea generală. (3) Capitalul social iniţial al Fondului se constituie din aporturi în numerar, integral subscrise şi vărsate de acţionarii fondatori, astfel: a) statul român participă cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat şi 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispoziţie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, reprezentând 68% din capitalul social; b) Fundaţia Post-Privatizare participă cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare, în baza Acordului de finanţare 9303, semnat între Guvernul României şi Comisia Europeană, respectiv 32% din acţiunile societăţii. (4) Pot dobândi acţiuni ale Fondului numai autorităţile publice, instituţiile financiare interne şi internaţionale, asociaţiile şi fundaţiile constituite în scopul sprijinirii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevederile alin. (2) rămânând aplicabile."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Profitul realizat la sfârşitul exerciţiului financiar se utilizează pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi. (2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenţa urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (3) Dacă timp de 5 ani consecutivi Fondul nu înregistrează pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, în proporţie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social."7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, precum şi programul de activitate pentru exerciţiul următor."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 12 octombrie 2009.Nr. 312.-------