HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 7 octombrie 2009pentru aprobarea atestării zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea zonei Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, ca staţiune turistică de interes naţional.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:- În anexa nr. 5, la punctul I, după poziţia 37 se introduce o nouă poziţie, poziţia 38, cu următorul cuprins:"38. Zona Parâng-Petroşani - judeţul Hunedoara".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaBucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.205.------------