METODOLOGIE din 31 august 2009de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 12 octombrie 2009  I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului se adresează absolvenţilor claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine, ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi absolvenţilor claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare.  +  Articolul 2Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită de absolvenţii de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenţilor claselor menţionate la art. 1, care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condiţiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 3 (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de atestat, fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen. (2) Candidaţii din învăţământul particular vor susţine examenul de atestat într-un centru de examen organizat astfel: a) pentru unităţile de învăţământ acreditate, în unitatea respectivă; b) pentru unităţile de învăţământ neacreditate, înfiinţate conform legii, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, stabilit de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB); în acest caz candidaţii vor plăti o taxă de examen. (3) Taxele de examen prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi stabilite de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile per candidat.  +  Articolul 4 (1) Înscrierea candidaţilor la examenul pentru obţinerea atestatului se face la secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaţilor din seriile anterioare), în perioada stabilită prin graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probei. (2) Pentru înscrierea la examen, absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fi efectuat practica pedagogică la limba străină la care solicită atestarea; b) să aibă media generală a claselor a IX-a-a XII-a la limba străină la care solicită atestarea minimum egală cu 8 (opt).II. Conţinutul probei de specialitate pentru obţinerea atestatului  +  Articolul 5Atestatul se obţine după susţinerea şi promovarea de către candidaţi a unei probe de specialitate.  +  Articolul 6 (1) La clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor, conţinutul probei de specialitate constă în: a) elaborarea unei lucrări (unui proiect) pe o temă de cultură şi civilizaţie, care să reflecte una dintre temele din programa şcolară de cultură şi civilizaţie, fixate de catedra de specialitate din liceu; b) contribuţia personală în elaborarea lucrării va avea o pondere de 50% din conţinutul lucrării. (2) La clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, probele pentru obţinerea atestatului pentru predarea limbilor străine la clasele I-IV sunt:1. o probă practică, care constă în: a) lecţia finală (proiectare, desfăşurare, evaluare); b) prezentarea şi susţinerea orală a proiectului didactic;2. o probă scrisă, care constă într-un test de verificare a competenţelor lingvistice, în conformitate cu prevederile programelor şcolare de limbi moderne în vigoare pentru învăţământul liceal.III. Comisiile de examinare  +  Articolul 7 (1) Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea atestatului sunt coordonate de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti, constituită anual în următoarea componenţă: a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct; b) vicepreşedinte - inspectorul şcolar de specialitate sau metodist al ISJ/ISMB; c) secretar - cadru didactic de specialitate. (2) Componenţa nominală a comisiei se aprobă anual, până la data de 15 decembrie, prin decizie a inspectorului şcolar general.  +  Articolul 8Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează şi răspunde de desfăşurarea examenului pentru obţinerea atestatului la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; b) analizează propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ privind constituirea comisiilor de examinare de la nivelul acestora, avizează componenţa acestora şi le înaintează inspectorului şcolar general pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului; c) controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenului în unităţile de învăţământ; d) primeşte de la comisiile din unităţile de învăţământ rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea examenului, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie; e) analizează pe baza rapoartelor transmise de unităţile de învăţământ modul de organizare şi desfăşurare a examenului, întocmeşte şi transmite Direcţiei generale educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenului, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 9Comisiile de examinare de la nivelul unităţii de învăţământ sunt alcătuite din: a) preşedinte - inspectorul şcolar de specialitate/metodist al ISJ/ISMB sau profesor de specialitate având cel puţin gradul II, din afara unităţii şcolare (fără drept de notare); b) vicepreşedinte - directorul, directorul adjunct (fără drept de notare); c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea şcolară respectivă (fără drept de notare); d) membri evaluatori - 2 profesori de specialitate, de regulă din aceeaşi unitate şcolară în care învaţă elevii, cu drept de notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii.  +  Articolul 10 (1) O comisie de examinare se constituie pentru un număr maxim de 90 de candidaţi (de regulă, 3 clase). (2) În cazul în care numărul de candidaţi dintr-o unitate de învăţământ este mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), se organizează o singură comisie cu mai multe subcomisii. În acest caz, la nivelul unităţii de învăţământ se numesc un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ai comisiei, precum şi câte 2 membri evaluatori pentru fiecare subcomisie.  +  Articolul 11Comisiile de examinare au următoarele atribuţii: a) întocmesc graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probei şi îl afişează cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea acesteia; b) pregătesc documentaţia tehnică, sălile, aparatele, echipamentele şi asigură condiţiile normale de desfăşurare a probei; c) stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrările practice; d) organizează şi efectuează examinarea, evaluarea şi notarea candidaţilor; e) afişează rezultatele probelor în fiecare zi, la sfârşitul etapei; f) înaintează comisiei judeţene/municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la încheierea examenului, un raport asupra modului de desfăşurare a examenului, care să conţină şi propuneri cu privire la optimizarea desfăşurării examenului pentru obţinerea atestatului; g) în cadrul comisiei de examinare, preşedintele şi vicepreşedintele monitorizează examenul şi urmăresc respectarea metodologiei de examen.IV. Organizarea şi desfăşurarea probei pentru obţinerea atestatului  +  Articolul 12 (1) Comisia de examen din fiecare unitate şcolară va elabora graficul propriu de desfăşurare a examenului de atestat. Acest examen se va desfăşura în perioada 1-30 mai. (2) Graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probelor cuprinde:1. perioada pentru înscrierea candidaţilor şi depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfăşurării examenului);2. programarea pe zile şi ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) şi specializări. (3) Proba de specialitate se desfăşoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susţine în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unităţile şcolare liceale.  +  Articolul 13 (1) Stabilirea subiectelor proiectelor pentru clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 15 ianuarie. (2) La selectarea temelor/subiectelor se va ţine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa şcolară de cultură şi civilizaţie şi se va urmări în mod special latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor vor fi astfel stabilite încât să aibă grade de complexitate aproximativ egale. (3) Elevii aleg, până la sfârşitul semestrului întâi, subiectele lucrărilor (dintre cele propuse de catedra de specialitate) şi elaborează/pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. (4) Proiectul va cuprinde 8-10 pagini. (5) În perioada stabilită prin graficul de acţiuni, absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi ai claselor cu predare în limbile minorităţilor prezintă proiectul. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăşi un timp de maximum 30 de minute pentru fiecare candidat.  +  Articolul 14 (1) Stabilirea testelor la limba străină pentru clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, se face la nivelul unităţii şcolare, conform programei şcolare în vigoare, în perioada 1-10 mai. (2) Proba scrisă are o durată de 60 de minute. (3) În perioada stabilită prin graficul de acţiuni, absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, susţin proba de specialitate: a) lecţia finală de limbă străină; b) prezentarea proiectului didactic. (4) Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăşi un timp maxim de 30 de minute pentru fiecare candidat.V. Evaluarea probei  +  Articolul 15 (1) Proba de specialitate va fi evaluată separat de cei 2 membri evaluatori ai comisiei, respectiv ai subcomisiei. (2) Fiecare evaluator va acorda câte o notă de la 10 la 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Diferenţa dintre notele celor 2 profesori evaluatori nu poate depăşi 10 puncte. (3) Media finală pentru prezentarea şi motivarea proiectului este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de fiecare evaluator, note care se obţin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10. (4) Pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului, absolvenţii claselor cu studiu intensiv sau bilingv al unei limbi străine şi ai claselor cu predare în limbile minorităţilor trebuie să obţină minimum media 7 (şapte). (5) Pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului, absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, trebuie să obţină minimum media 8 (opt).  +  Articolul 16 (1) La clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor, nota finală pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. (2) La clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, nota finală pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea lecţiei, pentru competenţa de comunicare orală în limba străină, evaluată atât pe parcursul desfăşurării lecţiei, cât şi în timpul susţinerii proiectului didactic, şi a notei obţinute la proba scrisă.VI. Dispoziţii finale  +  Articolul 17Nu se admit contestaţii la niciuna dintre probe.  +  Articolul 18Atestatul se eliberează de secretariatul liceului în care a fost susţinut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.  +  Articolul 19Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.  +  Articolul 20Documentele de examen, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează conform prevederilor legale.  +  Anexa 1 la metodologieCRITERII ÎN EVALUAREA PROIECTULUIRedactare: 30 de puncte: a) alegerea temei tratate - 5 puncte; b) limba - semantică/lexic/morfosintaxă - 10 puncte; c) structurarea proiectului după un plan (introducere, cuprins, încheiere, bibliografie) - 15 puncte.Susţinere/Prezentare orală: 60 de puncte:1. expunere:- capacitatea de a reda ideile principale - 5 puncte;- capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente - 5 puncte;2. dialog:- capacitatea de a răspunde cu precizie întrebărilor membrilor comisiei, fără digresiuni, fără detalii inutile - 15 puncte;- capacitatea de a argumenta - 10 puncte;- capacitatea de a exprima un punct de vedere personal - 5 puncte;- capacitatea de a nuanţa - 5 puncte;3. corectitudine lingvistică (corectitudine morfosintactică, bogăţia lexicului, calitatea exprimării, pronunţie) - 15 puncte.Se acordă 10 puncte din oficiu.  +  Anexa 2 la metodologieComisia de examinare ......................*)-------- Notă *) Din unitatea şcolară/din judeţul (municipiul Bucureşti).RAPORTprivind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesionalde către absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilorstrăine şi cu predare în limbile minorităţilor şi a atestatului pentrupredarea limbilor străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselorcu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare1. Situaţia statistică privind rezultatele examenului pentru obţinerea atestatului profesional, raportate separat, pentru învăţământul de stat şi învăţământul particular
      Număr de eleviPromovabilitate %
      ÎnscrişiPrezenţiAbsenţiPromovaţiRespinşi
      urbanruralurbanruralurbanruralurbanruralurbanruralurbanrural
      BFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBF
    1234567891011121314151617181920212232425
    Total                                                
    Total general                                                
  2. Modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu predare în limbile minorităţilor şi a atestatului pentru predarea limbilor străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, numărul centrelor de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii, probleme apărute3. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu predare în limbile minorităţilor şi a atestatului pentru predarea limbilor străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare.--------