ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 8 iulie 1997privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 11 iulie 1997    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Pentru a asigura încadrarea în munca a cetăţenilor români cu domiciliul în România, absolvenţi, în ţara sau în străinătate, ai unor instituţii de învăţământ profesional, special, liceal, postliceal şi superior de stat sau particular autorizat sau acreditat, persoanele fizice sau juridice vor comunică direcţiilor generală de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de persoane pe care se obliga să le încadreze în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin absolvent se înţelege persoana care a obţinut o diploma sau un certificat de studii într-una dintre instituţiile de învăţământ prevăzute la alin. (1), indiferent dacă a beneficiat sau nu de ajutor de integrare profesională. (3) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti vor centraliza, pe specialităţi, meseriile şi vor afişa listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice, pe care vor fi încadraţi absolvenţi. (4) Listele cu posturi vor fi comunicate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care le va centraliza şi le va inainta Ministerului Învăţământului. (5) Ministerul Învăţământului va asigura afişarea acestor liste cu posturi la fiecare unitate de învăţământ, în raport cu studiile absolvite şi cu specificul locurilor de muncă.  +  Articolul 2 (1) Persoanele fizice sau juridice care încadrează absolvenţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza net, la data angajării. (2) Persoanele fizice sau juridice care încadrează absolvenţi proveniţi din rândul persoanelor handicapate, cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza net, la data angajării. (3) Persoanele fizice sau juridice care angajează absolvenţi în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt obligate sa menţină contractul individual de muncă cel puţin 3 ani de la data încheierii acestuia. (4) Persoanele fizice sau juridice care desfac contractele individuale de muncă ale absolvenţilor anterior expirării termenului de 3 ani, prevăzut la alin. (3), sunt obligate sa restituie în totalitate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sumele plătite pentru fiecare absolvent, la care se adauga dobânda corespunzătoare celei acordate de trezoreria statului pentru Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (5) Obligaţia de restituire prevăzută la alineatul precedent nu revine persoanelor fizice sau juridice, dacă au desfăcut contractul individual de muncă din motive obligatorii sau imputabile absolventului.  +  Articolul 3 (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 1 pot fi încadraţi o singură dată, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 12 luni sau de 18 luni de la data absolvirii studiilor. (2) În cazul în care, în perioada de 12 luni sau de 18 luni, absolvenţilor li se desface contractul individual de muncă, din motive neimputabile lor, aceştia se pot încadra la alte persoane fizice sau juridice, care beneficiază de măsurile de stimulare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia de a nu se depăşi termenul de 12 luni sau 18 luni prevăzut la alineatul precedent.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare recalificarii în ţara a absolvenţilor, efectuate de persoanele juridice în perioada de 3 ani, în scopul asigurării reconversiei profesionale a personalului, vor fi suportate, la cererea angajatorului, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 5Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu literele g) şi h), care vor avea următorul cuprins:"g) acoperirea cheltuielilor privind plăţile ce se acordă persoanelor fizice sau juridice care încadrează absolvenţi; h) acoperirea cheltuielilor privind recalificarea absolvenţilor încadraţi de persoanele juridice în condiţiile legii."  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercita controlul îndeplinirii obligaţiilor persoanelor fizice sau juridice, care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora norme de aplicare, care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1994 privind încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 16 august 1994, aprobată prin Legea nr. 146/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu Ministru de stat, ministrul finanţelor, Mircea Ciumara-------------------