ORDONANTA nr. 34 din 25 august 1997privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 28 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată următoarele operaţiuni:A. Livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizata, efectuate în ţara de: a) unităţile sanitare, inclusiv veterinare, şi de asistenţa socială: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii, salvari şi altele, autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială; unităţile autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială în staţiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat de către agenţii economici autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni balneoclimaterice şi a căror contravaloare este decontată pe bază de bilete de tratament; b) unităţile şi instituţiile de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de învăţământ aprobat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare;Sunt scutite unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum şi acţiuni componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică sau ale Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.Sunt scutite, de asemenea, unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţile menţionate mai sus, realizate cu finanţare în parteneriat internaţional cu Uniunea Europeană, regionala şi bilateral. c) liber-profesioniştii autorizaţi care îşi exercită activitatea în mod individual sau prin asociere în cadrul unor birouri, cabinete sau societăţi, în baza unui contract de societate civilă, precum şi persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative; d) gospodăriile agricole individuale şi asociaţiile de tip privat ale acestora; e) cantinele organizate pe lângă asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile publice care, potrivit art. 3 din prezenta ordonanţă, nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, precum şi cele de pe lângă unităţile scutite potrivit lit. a) şi b); f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit şi alte societăţi de credit, casele de schimb valutar; g) societăţile de investiţii financiare, de intermediere financiară şi de valori mobiliare, cum sunt: acţiunile, obligaţiunile, titlurile şi înscrisurile de stat, precum şi alte instrumente financiare derivate; h) Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile prevăzute la cap. III din Statutul Băncii Naţionale a României, aprobat prin Legea nr. 34/1991; societăţile bancare, pentru operaţiunile prevăzute la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară; i) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere în astfel de activităţi; j) Regia Autonomă "Loteria Naţionala" şi agenţii economici autorizaţi de Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc sa desfăşoare astfel de activităţi; k) sunt, de asemenea, scutite:k)1. lucrările de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de război şi ale Revoluţiei din decembrie 1989;k)2. încasările din taxele de intrare la castele, muzee, târguri şi expoziţii, grădini zoologice şi botanice, biblioteci;k)3. activităţile de tipărire şi vânzare a timbrelor la valoarea declarata;k)4. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;k)5. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor de mai sus, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi şi reviste, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate; producţia de filme cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate;k)6. vânzările şi arendările de terenuri, cu excepţia celor destinate construcţiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile sau alte amenajări ale localităţilor;k)7. aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societăţilor comerciale;k)8. produsele şi serviciile prevăzute mai jos;1. pâine;2. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni, combustibil tip M, tip P şi lichid uşor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat şi gaze naturale;3. energie electrica pentru consum casnic;4. energie termica pentru consum casnic;5. prestările de servicii de salubritate, deratizare, dezinsecţie, apa şi canalizare;6. transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brăila-Hârşova, Galaţi-Grindu.Agenţii economici care produc şi comercializează pâine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate realizării acestui produs.Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 2-5 sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, la aşezămintele de creştere şi ocrotire a copiilor, la căminele de bătrâni şi de pensionari, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus.k)9. serviciile turistice efectuate de agenţii economici autorizaţi pentru prestarea serviciilor turistice, pe bază de contracte încheiate direct cu persoane juridice cu sediul în străinătate şi a căror contravaloare se încasează în valută;k)10. activităţile agenţilor economici, precum şi cele care îndeplinesc condiţiile unei activităţi economice desfăşurate de asociaţiile, organizaţiile, instituţiile publice şi alte persoane juridice prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanţă, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, după caz, realizată, de până la 50 milioane lei anual.În situaţia realizării unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agenţii economici şi celelalte persoane juridice prevăzute la alineatul precedent devin plătitoare de taxa pe valoarea adăugată în condiţii şi la termene stabilite prin hotărâre a Guvernului.După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, agenţii economici şi celelalte persoane juridice nu mai beneficiază de scutire chiar dacă ulterior realizează o cifra de afaceri inferioară plafonului de mai sus.B. Operaţiuni de import: a) bunurile de import care, potrivit Tarifului vamal de import al României, prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale.Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată bunurile din import pentru care în legislaţie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiinţarea taxelor vamale; b) mărfurile importate şi comercializate în regim de duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora; c) bunurile introduse în ţara fără plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice; d) importul de aur al Băncii Naţionale a României; e) reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate; f) bunurile şi serviciile din import similare bunurilor şi serviciilor din ţara scutite de taxa pe valoarea adăugată potrivit legii; g) mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate care se introduc direct în zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere; h) licenţe de filme şi programe, drepturi de transmisie, abonamente la agenţii de ştiri externe şi altele de aceasta natura, destinate activităţii de radio şi televiziune."2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În România se aplică următoarele cote:A. Cota de 18% pentru operaţiunile privind livrările de bunuri, transferurile imobiliare şi prestările de servicii, din ţara şi din import, cu excepţia celor prevăzute la lit. B şi C.B. Cota redusă de 9% pentru: a) carne comestibila de animale şi păsări domestice, inclusiv organe şi măruntaie, vândute în stare proaspăta, preparate şi conserve; b) peste şi produse comestibile din peste, inclusiv semiconserve şi conserve, exclusiv icre; c) lapte, lapte praf şi produse lactate comestibile; d) uleiuri şi grăsimi comestibile; e) oua de păsări din specii domestice; f) făina, gris, malai, paste fainoase, biscuiti, zahăr, orez;Cota redusă de 9% se aplică de agenţii economici producători, importatori şi de cei care comercializează produsele de mai sus, cu excepţia agenţilor economici din reţeaua de alimentaţie publică şi a celor care practica adaosul comercial de alimentaţie publică. g) medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicală, alte bunuri destinate exclusiv utilizării în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare; h) proteze şi produse ortopedice; i) animale vii din speciile: bovine, porcine, ovine şi caprine; j) păsări vii din specii domestice; k) uniforme pentru copiii din învăţământul preşcolar şi primar; l) articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii sub un an; m) transportul în comun urban de călători, inclusiv cel care parcurge şi o distanta în afară urbanului; n) lucrări agricole şi de îmbunătăţiri funciare; o) îngrăşăminte chimice şi minerale, insecticide, fungicide şi erbicide; p) activităţile de reclama şi publicitate efectuate prin ziare şi reviste, cu excepţia publicaţiilor cu profil de reclama şi publicitate, precum şi a agentiilor de reclama şi publicitate care sunt organizate şi funcţionează ca persoane juridice distincte.Lista produselor din import, pe poziţii tarifare, supuse cotei de 9% se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.C. Cota zero pentru: a) exportul de bunuri şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agenţii economici cu sediul în România; b) transportul internaţional de persoane în şi din străinătate, efectuat prin curse regulate de agenţii economici autorizaţi, precum şi prestările de servicii legate direct de acesta; c) transportul de marfa şi de persoane, în şi din porturile şi aeroporturile din România, cu nave şi avioane româneşti, comandate de beneficiari cu sediul în străinătate; d) trecerea mijloacelor de transport, de mărfuri şi de călători cu mijloace de transport fluvial specializate, între România şi statele vecine; e) transportul şi prestările de servicii accesorii transportului, aferente mărfurilor din import, efectuate pe parcurs extern şi pe parcurs intern până la punctul de vamuire şi de întocmire a declaraţiei vamale; f) livrările de bunuri destinate utilizării sau incorporarii în nave şi aeronave care prestează transporturi internaţionale de persoane şi de mărfuri; g) prestările de servicii efectuate în porturi şi aeroporturi, aferente navelor de comerţ maritim şi pe fluvii internaţionale, precum şi aeronavelor aparţinând companiilor de transport străine; h) reparaţiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din străinătate; i) alte prestări de servicii efectuate de agenţii economici cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului; j) materialele, accesoriile şi alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al României în zonele libere, cu îndeplinirea formalităţilor de export; redevenţele şi chiriile aferente terenurilor şi construcţiilor din zonele libere; k) bunurile şi serviciile în favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare şi a reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor pe bază de reciprocitate; l) bunurile cumpărate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărătorul care nu are domiciliul sau sediul în România, în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor; m) bunurile şi serviciile finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţara, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor."3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată au următoarele obligaţii:A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale: a) să depună sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaraţie de înregistrare conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de 15 zile de la data începerii activităţii sau a modificării condiţiilor de exercitare a acesteia.Agenţii economici care devin plătitori de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 6 din prezenta ordonanţă, depun declaraţia de înregistrare până la data de 15 a lunii următoare celei în care au realizat depăşirea; b) să solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca plătitor de taxa, în caz de încetare a activităţii, în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectiva.B. Cu privire la întocmirea documentelor: a) sa consemneze livrările de bunuri şi prestările de servicii în facturi sau în documente legal aprobate şi sa completeze toate datele prevăzute de acestea. Pentru livrări sau prestări de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adăugată mai mare de 20 milioane lei, la documentele de mai sus se anexează şi copia certificatului de înregistrare ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată; b) agenţii economici plătitori de taxa pe valoarea adăugată sunt obligaţi să solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau documente legal aprobate pentru toate bunurile şi serviciile achiziţionate şi sa verifice întocmirea corecta a acestora, iar pentru facturile cu o valoare a taxei pe valoarea adăugată mai mare de 20 milioane lei să solicite şi copia certificatului de înregistrare ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată al furnizorului sau prestatorului; c) agenţii economici plătitori de taxa pe valoarea adăugată sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii în cazul următoarelor operaţiuni: c) 1. transportul cu taximetre, precum şi transport de persoane pe bază de bilete de călătorie şi abonamente; c) 2. vânzări de bunuri şi prestări de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) 3. vânzări de bunuri şi prestări de servicii pentru populaţie pe bază de documente fără nominalizări privind cumpărătorul.La cererea cumparatorilor furnizorii şi prestatorii sunt obligaţi sa emita chitanţe fiscale pe care vor înscrie suma încasată, numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata de către beneficiar. d) importatorii sunt obligaţi sa întocmească declaraţia vamală de import, direct sau prin reprezentanţi autorizaţi, şi sa determine, potrivit legii, valoarea în vama, taxele vamale, alte taxe şi accizele datorate de aceştia şi, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat.C. Cu privire la evidenta operaţiunilor: a) sa ţină în mod regulat evidenţa contabilă potrivit legii, care să le permită sa determine baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată facturată pentru livrările şi prestările de servicii efectuate, precum şi cea deductibilă aferentă intrărilor.Documentele justificative care nu sunt procurate pe căile stabilite prin norme legale şi nu sunt corect întocmite nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul tranzacţiilor respective vor fi considerate fără documente legale de provenienţă şi se sancţionează potrivit Legii evaziunii fiscale nr. 87/1994; b) sa întocmească şi să depună lunar, la organul fiscal, până la data de 25 a lunii următoare, decontul de taxa pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanţelor. Prin norme aprobate de Guvern se pot stabili şi alte termene de depunere a decontului în funcţie de volumul cifrei de afaceri realizate şi de alte situaţii specifice ale plătitorilor; c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificările necesare stabilirii operaţiunilor impozabile executate atât la sediul principal, cat şi la sucursale sau agenţii.D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adăugată: a) sa achite taxa datorată, potrivit decontului întocmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal competent sau la băncile comerciale, după caz. Prin derogare de la prevederile de mai sus, plătitorii de taxa pe valoarea adăugată care, potrivit normelor legale, depun deconturi la alte termene decât lunar, au obligaţia sa plătească suma datorată în condiţiile şi la termenele aprobate de Guvern; b) sa achite taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor din import definitiv la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.Prin derogare de la prevederile de mai sus, se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele, maşinile industriale şi maşinile agricole care se importa în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, secţii, ateliere, precum şi pentru materiile prime prevăzute în lista anexa la prezenta ordonanţă.Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată în vama se face prin certificat eliberat în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor.Lista materiilor prime pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată în vama nu poate fi modificată anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor.Taxa pe valoarea adăugată determinata, potrivit legii, de importator şi înscrisă în declaraţia vamală de import se include ca taxa datorată şi deductibilă în decontul de taxa pe valoarea adăugată aferent lunii în care s-a realizat importul.Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage anularea suspendării plăţii taxei pe valoarea adăugată, importatorii fiind obligaţi sa plătească taxa pe valoarea adăugată înscrisă în declaraţia vamală de import împreună cu majorările de întârziere calculate de la data întocmirii formalităţilor vamale de import şi până la data plăţii efective a sumei datorate.Certificatele de amânare în vama a plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive, precum şi materiilor prime şi materialelor destinate producţiei, eliberate de Ministerul Finanţelor în anul 1997 îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost emise. c) sa achite taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor din import introduse în ţara în regim de leasing corespunzător sumelor şi termenelor de plată prevăzute în contractele încheiate pentru perioada de leasing.În cazul în care la expirarea perioadei de leasing, bunurile trec în proprietatea beneficiarului, se datorează taxa pe valoarea adăugată pentru suma negociata de părţi, în plus faţă de suma prevăzută în contractul de leasing; d) în caz de încetare a activităţii, sa achite taxa datorată bugetului de stat concomitent cu cererea înaintată organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca plătitor de taxa pe valoare adăugată." PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa la Ordonanţa nr. 34/1997                          LISTAmateriilor prime pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată în vama conform art. 25 lit. D.b) alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu modificările ulterioare
         
    Nr. crt.Denumirea categoriei de produsePoziţia tarifară
    1.Zahăr brut destinat rafinării1701.11.10
    2.Caolin şi alte argile caoline, chiar calcinate2507.00
    3.Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată25.10
    4.Sulfat de bariu natural (baritină)2511.10.00
    5.Carbonat de bariu natural (witherit)2511.20.00
    6.Dolomită2518.10.00
        2518.20.00
        2518.30.00
    7.Carbonat de magneziu natural (magnezită)2519.10.00
    8.Boraţi de sodiu naturali şi concentratele lor (chiar calcinaţi)2528.10.00
    9.Feldspat2529.10.00
    10.Fluorină2529.21.00
        2529.22.00
    11.Minereuri de fier şi concentratele lor, inclusiv pirite de fier prăjite (cenuşi de pirite)26.01
    12.Minereuri de mangan şi concentratele lor, inclusiv minereuri de fier manganos cu un conţinut de mangan de 20% sau mai mult din greutatea produsului uscat2602.00.00
    13.Minereuri de cupru şi concentratele lor2603.00.00
    14.Minereuri de nichel şi concentratele lor2604.00.00
    15.Minereuri de cobalt şi concentratele lor2605.00.00
    16.Minereuri de aluminiu şi concentratele lor2606.00.00
    17.Minereuri de crom şi concentratele lor2610.00.00
    18.Minereuri de zirconiu şi concentratele lor2615.10.00
    19.Huile; brichete şi combustibili solizi de forme similare obţinuţi din huile27.01
    20.Uleiuri brute din petrol şi din minerale bituminoase2709.00
    21.Motorină2710.00.61
        2710.00.65
        2710.00.66
        2710.00.67
        2710.00.68
    22.Păcură2710.00.71
        2710.00.72
        2710.00.74
        2710.00.76
        2710.00.77
        2710.00.78
    23.Gaz natural2711.11.00
        2711.21.00
    24.Oxid, hidroxid şi peroxid de bariu2816.30.00
    25.Oxizi de titan2823.00.00
    26.Fluoruri de aluminiu2826.12.00
    27.Fluorură de calciu2826.19.00
    28.Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)2826.30.00
    29.Carbonaţi de potasiu2836.40.00
    30.Stiren2902.50.00
    31.Substanţe farmaceutice2905.43.00
        2905.44.99
        2906.11.00
        2906.13.00
        2918.11.00
        2918.16.00
        2918.22.00
        2921.51.90
        29.22
        29.24
        2925.11.00
        2925.19.90
        29.30
        29.32
        29.33
        29.34
        29.35
        29.36
        29.37
        29.38
        29.39
        2940.00
        29.41
    32.Glicerol (glicerină)2905.45.00
    33.Clorură de potasiu3104.20
    34.Insecticide3808.10
    35.Fungicide3808.20
    36.Erbicide3808.30
    37.Cauciuc natural40.01
    38.Cauciuc izoprenic (IR)4002.60.00
    39.Paste chimice de lemn, semialbite sau albite de conifere4703.21.00
    40.Bumbac5201.00
        5203.00
    41.Fero-aliaje72.02
    42.Semifabricate din fier sau din oţeluri nealiate72.07
    43.Alte oţeluri aliate în lingouri sau sub alte forme primare; produse semifabricate din alte oţeluri aliate72.24
    44.Şină cale ferată7302.10
  -----------