DECIZIE nr. 1.178 din 17 septembrie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 6 octombrie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 2.104/3/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.316D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 1.315D/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.316D/2009 la Dosarul nr. 1.315D/2009.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.316D/2009 la Dosarul nr. 1.315D/2009, care este primul înregistrat.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că textul legal criticat se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale în cauză. Mai mult, se consideră că prin critica de neconstituţionalitate se tinde la modificarea şi completarea textului legal supus controlului Curţii, aspect ce excedează, însă, sferei de competenţă a instanţei de contencios constituţional.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 16 februarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 2.104/3/2009 şi nr. 150/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, excepţie ridicată din oficiu de instanţa de judecată în cauze având ca obiect obligarea autorităţilor competente de a înmatricula autovehicule la o anumită valoare a taxei pe poluare sau chiar fără plata acesteia.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate sunt discriminatorii, întrucât nu prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice, de drept privat sau de drept public, utilizatoare ale autovehiculelor deja înmatriculate, de a contribui pecuniar la bugetul Fondului pentru mediu, în pofida faptului că şi autoturismele deja înmatriculate reprezintă un factor poluator. În aceste condiţii, se apreciază că există o discriminare între persoanele care deţin deja autoturisme înmatriculate şi cele ce îşi înmatriculează autoturismele ulterior intrării în vigoare a taxei speciale, respectiv a taxei pe poluare.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi ordonanţa de urgenţă în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008. Textul art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 are următorul cuprins:"Art. 4 - Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; [...]".Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că textul de lege criticat în mod punctual, precum şi ordonanţa de urgenţă în ansamblul său, nu prevăd obligaţia plăţii taxei pe poluare decât la prima înmatriculare a autovehiculului. Or, în mod firesc, pentru autovehiculele înmatriculate înainte de intrarea în vigoare a taxei speciale şi, ulterior, a taxei pe poluare, nu se plăteşte taxa în cauză. O asemenea chestiune ţine de opţiunea legiuitorului, care, în considerarea anumitor factori, în viitor va putea adopta o soluţie legislativă diferită în sensul sugerat prin motivarea excepţiei de neconstituţionalitate.În aceste condiţii, Curtea constată că, în mod evident, critica de neconstituţionalitate formulată vizează necesitatea completării unei eventuale omisiuni legislative. Însă, raportat la critica de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, instanţa constituţională nu poate modifica sau completa soluţia legislativă criticată, o atare competenţă aparţinând legiuitorului originar sau delegat.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal în dosarele nr. 2.104/3/2009 şi nr. 150/3/2009.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 septembrie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly----