ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009  Având în vedere faptul că Preşedintele României a demarat procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru organizarea în România a unui parlament unicameral, prin anunţul public din data de 24 septembrie 2009, trebuie luate de urgenţă măsurile necesare, atât legale, cât şi tehnice, pentru a se putea organiza în condiţii optime acest referendum şi pentru a se profita de oportunitatea realizării simultane a acestui demers constituţional cu cel al desfăşurării scrutinului pentru alegerea Preşedintelui României, stabilit, prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009, la data de 22 noiembrie 2009, ceea ce ar determina o reducere a cheltuielilor aferente acestor procese electorale cu aproximativ 15 milioane de euro.Ţinând cont de faptul că, pentru a se putea desfăşura la aceeaşi dată, 22 noiembrie 2009, atât alegerile pentru Preşedintele României, cât şi referendumul naţional de consultare a poporului privind trecerea în România la un parlament unicameral, se impune o concentrare a eforturilor tuturor actorilor implicaţi pentru a se parcurge procedurile legale şi organizatorice necesare,având în vedere cerinţa ca Preşedintele României în funcţie să poată exercita prerogativa constituţională a stabilirii referendumului naţional, precum şi necesitatea realizării în fapt a conţinutului acestei atribuţii,reţinându-se necesitatea obiectivă a completării, în regim de urgenţă, a Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cu norme care să înlocuiască prevederile declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 17 aprilie 2007 şi care nu au fost puse de acord cu normele Constituţiei, în termenul de 45 de zile de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I,văzând şi că formula modificării Legii nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe calea ordonanţei de urgenţă a fost folosită de 4 ori până în prezent, probabil tot din motive similare, de guvernele anterioare, respectiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 550/2003, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, aprobată prin Legea nr. 65/2008, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, aprobată prin Legea nr. 276/2007,având în vedere practica europeană în materie, concretizată în rezoluţiile Comisiei Europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia), care a adoptat, cu prilejul celei de-a 18-a reuniuni din 2006, documentul intitulat "Liniile directoare cu privire la organizarea referendumului", în care se precizează că, în cazul în care Parlamentul are obligaţia de a transmite un punct de vedere cu privire la organizarea unui referendum, trebuie să fie fixat un termen înăuntrul căruia Legislativul să îşi dea acest aviz consultativ, iar în cazul în care termenul nu este respectat, textul va fi supus la vot fără avizul Parlamentului, aspecte care impun necesitatea modificării legislaţiei române,reţinându-se că toate acestea vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniţiat de Preşedintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în şedinţa comună a celor două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Preşedintelui. (4) Dacă Parlamentul nu îşi transmite punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (3), Preşedintele României emite decretul privind organizarea referendumului după expirarea acestui termen, procedura constituţională de consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinită."3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) În situaţia în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfăşurat pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea şi desfăşurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale, constituite potrivit legii. (3) Guvernul stabileşte prin hotărâre programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendum, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea organizării şi desfăşurării scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electorală suplimentară sau, după caz, modelul tabelelor electorale, modelul ştampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, gestionare şi utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a scrutinului."4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător."5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Cetăţenii cu reşedinţa în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, în cazul organizării unor referendumuri locale, înscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai fac înscrieri în aceste liste."6. Articolul 43^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43^1. - (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate şi de copiile listelor electorale permanente şi ale listelor electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară. (2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, ştampilele de la secţia de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare. (3) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care consemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării. (4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în cazul referendumurilor naţionale, însoţit de toate procesele-verbale ale secţiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central. (5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2)."7. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul II (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi procedurilor de referendum aflate în curs. (2) Termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIILegea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Cristian Nicolae StănicăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 103.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2 la Legea nr. 3/2000)---------------------------------Ţara/Judeţul/Sectorul municipiului Bucureşti ................Comuna (oraşul, municipiul) .................................Secţia de votare nr. ........................................PROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului naţional asupra ....... a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ........;b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ...........; c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"; d) numărul voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/ = pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora; h) numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la începerea votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; i) alte situaţii; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente şi tabelele/listele electorale prevăzute la art. .......; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente; j) numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz.
       
    Preşedintele Biroului electoral al secţiei de votare, ..................................................Locţiitorul preşedintelui Biroului electoral al secţiei de votare, ..................................................
    Membrii Biroului electoral al secţiei de votare: .................................................
   +  Anexa 2 --------(Anexa nr. 3 la Legea nr. 3/2000)---------------------------------Biroul electoral judeţean .....................................Biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti .........Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate ....PROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului naţional asupra ......... a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. .............;b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ........; c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"; d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a deciziilor pronunţate; h) numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central.
       
    Preşedintele Biroului electoral, .............................................Locţiitorul preşedintelui Biroului electoral, .............................................
    Membrii Biroului electoral: ..................................................
   +  Anexa 3 --------(Anexa nr. 4 la Legea nr. 3/2000)---------------------------------Biroul Electoral CentralPROCES-VERBALprivind consemnarea rezultatuluireferendumului naţional asupra .......... a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1]; b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;b2 - numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. .............;b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul/lista electorală prevăzut/prevăzută la art. ..........; c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) c1 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA";c2 - numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"; d) numărul total al voturilor nule; e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; g) numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite de Biroul Electoral Central; h) expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor primite de Biroul Electoral Central.
       
    Preşedintele Biroului Electoral Central, ...................................Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral Central, ..........................................
    Membrii Biroului Electoral Central: .............................................
  -------