LEGE nr. 295 din 28 septembrie 2009pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAarticolul 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Bunurile mobile corporale prevăzute în contractul de concesiune, uzate fizic şi moral, trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi pot fi casate, cu acordul concesionarului, potrivit prevederilor legale în vigoare, iar sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate se virează în contul Agenţiei Domeniilor Statului şi se fac venit la bugetul de stat."2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredinţat prin contract, inclusiv investiţiile realizate, cu excepţia bunurilor care au fost casate potrivit alin. (2^1)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 28 septembrie 2009.Nr. 295.----