ORDIN nr. 5.122 din 9 septembrie 2009pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 1.455 din 5 august 2009
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Nr. 5.122 din 9 septembrie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 septembrie 2009    Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009,în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 11 august 2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statMinistrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina Andronescu  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a ConsiliuluiNaţional de Formare Profesională a Adulţilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, denumit în continuare CNFPA, înfiinţat în temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Articolul 2CNFPA se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale, reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 3 (1) CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. (2) CNFPA coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi: a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) elaborarea standardelor ocupaţionale; c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă. (3) CNFPA îndeplineşte rolul de autoritate naţională pentru calificări.  +  Capitolul II Structura CNFPA  +  Articolul 4 (1) CNFPA este constituit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetării şi inovării; b) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5În CNFPA poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are capacitate de exerciţiu; c) nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 6 (1) CNFPA este condus de un preşedinte, numit din rândul membrilor CNFPA, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (2) Mandatul preşedintelui este de 4 ani. (3) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie, prin deces sau prin decizie de revocare emisă de primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 7 (1) Mandatul membrilor CNFPA este de 4 ani şi poate fi reînnoit. (2) La încheierea mandatului, procedura de numire, respectiv de desemnare se reia pentru toţi membri CNFPA, inclusiv pentru membrii înlocuiţi pe parcurs. (3) Cu 60 de zile înainte de data încheierii mandatului, CNFPA va declanşa procedura de numire, respectiv de desemnare a noilor membri, conform art. 4. (4) În timpul mandatului lor, membrii CNFPA pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, după caz.  +  Articolul 8 (1) Administraţia publică centrală, organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional au obligaţia să numească sau să îşi desemneze noii reprezentanţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În cazul vacantării locurilor în CNFPA, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, în termen de o lună vor fi numite ori desemnate alte persoane pentru durata restantă a mandatului.  +  Articolul 9Membrii CNFPA îşi păstrează calitatea de angajaţi ai instituţiilor sau unităţilor din care provin, păstrându-şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.  +  Articolul 10Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CNFPA este ajutat de un secretariat tehnic. Structura organizatorică a Secretariatului tehnic se aprobă, la propunerea CNFPA, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 11 (1) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele CNFPA pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (2) Condiţiile şi criteriile de ocupare a postului de director general sunt stabilite de CNFPA.  +  Articolul 12 (1) Personalul Secretariatului tehnic este angajat cu respectarea prevederilor legale, prin concurs organizat în condiţiile legii, pe baza unor criterii stabilite de membrii CNFPA, în limitele resurselor financiare. (2) Salarizarea personalului Secretariatului tehnic al CNFPA se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale.  +  Articolul 13CNFPA se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă lunar, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 14 (1) Şedinţele CNFPA se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (2) Dacă un membru este absent la 3 şedinţe consecutive, CNFPA solicită organizaţiei pe care acest membru o reprezintă să nominalizeze, respectiv să desemneze o altă persoană. (3) Şedinţele CNFPA nu sunt publice. (4) La şedinţele CNFPA pot fi invitaţi, de către membrii CNFPA, directorul general al Secretariatului tehnic, angajaţi ai Secretariatului tehnic, reprezentanţi ai altor instituţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale. (5) Procesul-verbal al şedinţei este întocmit de persoane desemnate în acest sens de către preşedintele CNFPA.  +  Articolul 15 (1) Hotărârile CNFPA se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (2) Votul se exprimă în mod deschis.  +  Articolul 16 (1) În vederea unor situaţii de indisponibilitate a preşedintelui pe perioade de cel mult 60 de zile, CNFPA desemnează un înlocuitor dintre membrii săi. (2) Înlocuitorul va fi desemnat dintre reprezentanţii părţilor din care nu face parte preşedintele. (3) Înlocuitorul are dreptul numai la indemnizaţia de membru.  +  Articolul 17În caz de indisponibilitate a preşedintelui pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile consecutive, CNFPA iniţiază procedura de înlocuire a preşedintelui.  +  Articolul 18Preşedintele sau înlocuitorul desemnat de acesta conduce şedinţele CNFPA.  +  Articolul 19 (1) Ordinea de zi, stabilită de preşedinte, şi materialele aferente şedinţei se transmit de Secretariatul tehnic membrilor CNFPA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. (2) În situaţii deosebite convocarea şedinţei CNFPA şi transmiterea materialelor aferente se pot face cu 48 de ore înainte de data şedinţei.  +  Articolul 20 (1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei CNFPA cuprinde: data şedinţei, numele participanţilor, stabilirea legalităţii şedinţei, ordinea de zi aprobată de CNFPA, înscrierile la cuvânt, principalele probleme dezbătute, hotărârile adoptate şi rezultatul voturilor. La cererea membrilor se vor consemna în procesul-verbal diverse observaţii. (2) Procesul-verbal se distribuie membrilor la şedinţa următoare, iar aceştia pot prezenta obiecţiuni până la viitoarea şedinţă. (3) Procesul-verbal în formă finală, semnat de persoana care l-a întocmit şi de preşedinte, se îndosariază împreună cu toate documentele aferente şedinţei. (4) Hotărârile adoptate se redactează şi se numerotează pe parcursul fiecărui an calendaristic.  +  Capitolul III Atribuţiile CNFPA  +  Articolul 21 (1) CNFPA asigură conducerea generală, având următoarele atribuţii: a) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării elemente de politici şi de strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; b) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul formării profesionale a adulţilor; c) promovează dialogul social, sprijină înfiinţarea comitetelor sectoriale, avizează, conform rolului său consultativ, proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor; d) colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; e) solicită şi oferă autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii referitoare la formarea profesională a adulţilor; f) promovează şi aprobă acorduri de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea implementării directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene în domeniul formării profesionale a adulţilor; g) aprobă participarea şi contribuie la realizarea unor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor; h) aprobă metodologii şi regulamente, în scopul realizării obiectului său de activitate, în limitele prevederilor legale; i) aprobă programele-cadru de formare profesională în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională; j) înfiinţează comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti; k) analizează problemele deosebite care apar în activitatea comisiilor de autorizare; semnalează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale care au desemnat membri în comisiile de autorizare deficienţele constatate în activitatea acestora; l) aprobă modelul de ştampilă pentru comisiile de autorizare şi modelele de timbru sec care se aplică pe certificatele de calificare şi pe certificatele de competenţe profesionale; m) hotărăşte admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesională în procesul de autorizare; n) aprobă tarifele pentru: serviciile de asistenţă tehnică privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, a serviciilor de formare, evaluare şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi pentru indemnizaţiile membrilor comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională, specialiştilor pe domenii ocupaţionale, a verificatorilor interni şi verificatorilor externi, care nu sunt salariaţi ai Secretariatului tehnic al CNFPA; o) aprobă criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea standardelor ocupaţionale; p) aprobă standarde ocupaţionale noi şi actualizate, conform evoluţiilor pe piaţa muncii; q) autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale; r) aprobă planul de activitate anual şi trimestrial al CNFPA; s) analizează trimestrial activitatea Secretariatului tehnic şi aprobă raportul de activitate pe trimestre şi raportul anual, prezentate de directorul general; t) avizează şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; aprobă defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe articole bugetare; u) avizează şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale investiţiile ce urmează a fi realizate; v) avizează propunerea de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, pe care o înaintează spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; w) aprobă planul de audit public intern, precum şi raportul anual; x) aprobă anual statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi modificările necesare pe parcursul anului, ce sunt înaintate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a fi avizate; y) aprobă fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic, inclusiv a postului de director general; z) aprobă condiţiile de ocupare a postului de director general al Secretariatului tehnic; aa) desemnează reprezentaţii CNFPA în comisiile de concurs interne sau externe conform atribuţiilor legale ale CNFPA, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei incidente în fiecare caz; bb) aprobă deplasările în străinătate ale membrilor CNFPA şi ale personalului Secretariatului tehnic cu ocazia reprezentării CNFPA la manifestări internaţionale din domeniul formării profesionale; cc) membrii CNFPA care se deplasează în numele acestuia la evenimente internaţionale au obligaţia ca la următoarea şedinţă a CNFPA să prezinte, în scris, o informare care se înregistrează şi se îndosariază pentru consultare; dd) soluţionează contestaţiile personalului referitoare la hotărârile preşedintelui; ee) în situaţii cu termene exprese, prevăzute în reglementări, când CNFPA nu se poate întruni, se poate proceda la consultarea prin e-mail a membrilor consiliului de către preşedintele CNFPA; ff) elaborează şi actualizează Registrul naţional al calificărilor din România; gg) asigură respectarea prevederilor acordului naţional tripartit asupra cadrului naţional al calificărilor, referitoare la înfiinţarea comitetelor sectoriale; hh) desemnează membri ai CNFPA pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii, dacă este cazul;îi) avizează şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea Secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale; aprobă defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea Secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale pe articole bugetare; jj) aprobă tarifele pentru serviciile de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate realizate de comitetele sectoriale; kk) aprobă tarifele pentru serviciile de validare a calificărilor şi standardelor de pregătire profesională realizate de comitetele sectoriale; ll) aprobă lista bunurilor în folosinţă gratuită din proprietatea publică atribuite comitetelor sectoriale; mm) prezintă rapoarte trimestriale şi anuale cu privire la activitatea desfăşurată ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului educaţiei, cercetării şi inovării; nn) sprijină înfiinţarea comitetelor sectoriale şi coordonează activitatea acestora; oo) emite avizul pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale; pp) avizează rapoartele anuale de activitate ale comitetelor sectoriale; qq) certifică evaluatorii de competenţe profesionale, verificatorii interni şi verificatorii externi; rr) alte atribuţii ce rezultă din îndeplinirea obiectului de activitate al CNFPA. (2) CNFPA, la propunerea Secretariatului tehnic, emite metodologii sau instrucţiuni în domeniul său de activitate, în limitele prevederilor legale, aprobate prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Metodologiile şi instrucţiunile prevăzute la alin. (2) pot privi, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte: a) organizarea sistemului de calitate în formarea profesională a adulţilor; b) coordonarea şi controlul activităţii comisiilor de autorizare; c) coordonarea activităţii comitetelor sectoriale; d) instrucţiuni de aplicare a metodologiilor de evaluare a furnizorilor de formare, de autorizare a furnizorilor de formare, de organizare a activităţilor de monitorizare a activităţii furnizorilor de formare, de organizare a activităţilor de soluţionare a contestaţiilor şi alte tipuri de instrucţiuni; e) instrucţiuni de elaborare a standardelor ocupaţionale şi de acordare a asistenţei metodologice pentru furnizorii de formare; f) organizarea sistemului unitar de calificări profesionale din România, elaborarea şi validarea calificărilor, cu excepţia celor din învăţământul superior; g) organizarea evaluării şi certificării competenţelor profesionale ale adulţilor; h) autorizarea şi monitorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale, verificatorilor interni şi verificatorilor externi. (4) CNFPA poate încheia şi aproba protocoale interinstituţionale cu autorităţile publice centrale sau locale şi cu asociaţiile profesionale, reprezentative la nivel naţional. (5) CNFPA asigură funcţia de reprezentare a statului român în raport cu organizaţii şi organisme internaţionale din domeniul său de activitate şi este mandatat să negocieze, să încheie sau să propună Guvernului încheierea de acorduri internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor.  +  Capitolul IV Atribuţiile preşedintelui, directorului general, directorilor şi şefilor de servicii  +  Articolul 22Preşedintele are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea CNFPA în intervalul dintre şedinţe; b) reprezintă CNFPA în relaţiile cu Guvernul, Parlamentul, cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi în justiţie; c) asigură promovarea imaginii CNFPA; d) convoacă şedinţele CNFPA şi propune ordinea de zi; e) conduce şedinţele CNFPA şi moderează discuţiile, dând cuvântul participanţilor în ordinea înscrierilor, sintetizează şi supune la vot hotărârile, comunicând rezultatele votului; f) răspunde de îndeplinirea hotărârilor luate de CNFPA şi dispune luarea măsurilor necesare în acest sens de către Secretariatul tehnic; g) poate dispune controlul activităţii Secretariatului tehnic; h) avizează fişa postului pentru directorul general al Secretariatului tehnic; i) numeşte directorul general al Secretariatului tehnic; j) evaluează anual performanţele profesionale ale directorului general al Secretariatului tehnic şi le supune aprobării CNFPA; k) soluţionează contestaţiile personalului referitoare la deciziile directorului general; l) aprobă deplasările în ţară ale directorului general; m) aprobă Regulamentul de ordine interioară; n) aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic; o) aprobă încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic; p) aprobă contractele de finanţare a comitetelor sectoriale care se referă la acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al acestora; r) semnează avizul CNFPA pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale; s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de plenul CNFPA.  +  Articolul 23Preşedintele semnează hotărârile adoptate de CNFPA, hotărârile pentru reglementarea unor măsuri cu caracter administrativ, precum şi alte documente rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 24Directorul general al Secretariatului tehnic are următoarele atribuţii: a) aplică hotărârile plenului CNFPA şi ale preşedintelui şi răspunde de îndeplinirea lor întocmai şi la timp, raportând în acest sens plenului; b) propune proiectul planului de activitate trimestrial al CNFPA; c) asigură întocmirea de rapoarte de activitate ale CNFPA trimestrial şi a raportului de activitate anual şi le supune aprobării CNFPA; d) răspunde în faţa CNFPA şi a preşedintelui de întreaga activitate desfăşurată de Secretariatul tehnic; e) organizează şi coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în conformitate cu planurile de activitate aprobate de CNFPA; f) poate fi mandatat de CNFPA sau de preşedinte să reprezinte CNFPA în diverse structuri, comitete, consilii, din ţară şi din străinătate; g) înregistrează şi prezintă propuneri de colaborare cu organizaţii interne sau internaţionale; propune încheierea de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de cooperare internă şi externă în domeniul formării profesionale a adulţilor; h) propune participarea CNFPA la proiecte interne şi internaţionale în domeniul formării profesionale; i) susţine iniţiativele partenerilor privind promovarea dialogului social şi dezvoltarea parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor, precum şi colaborarea internă şi internaţională în domeniul formării profesionale; j) coordonează şi participă la realizarea lucrărilor de complexitate sau importanţă deosebită din domeniul formării profesionale; k) elaborează materiale de sinteză privind activitatea CNFPA şi a Secretariatului tehnic; l) prezintă CNFPA, spre avizare, proiectul bugetului CNFPA; m) are calitatea de ordonator de credite bugetare; n) propune anual CNFPA statul de funcţii al Secretariatului tehnic; o) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic; p) evaluează anual performanţele profesionale ale personalului din Secretariatul tehnic; q) aprobă tematicile şi programul de pregătire şi perfecţionare profesională pentru personalul Secretariatului tehnic; r) propune preşedintelui CNFPA scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic; s) propune preşedintelui CNFPA încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic; t) aprobă deplasările în ţară, în interes de serviciu, pentru personalul Secretariatului tehnic; u) propune deplasările în străinătate, în interes de serviciu, în vederea reprezentării CNFPA la lucrările unor organisme internaţionale, participării la schimburi de experienţă, vizite de studii, cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe sau alte manifestări din domeniul formării profesionale, pe care le supune spre aprobare CNFPA; v) propune spre aprobare preşedintelui CNFPA regulamentul de ordine interioară, asigură respectarea acestuia de către personalul Secretariatului tehnic şi ia măsuri de sancţionare a abaterilor; w) propune spre aprobare CNFPA specialişti şi/sau membri ai Secretariatului tehnic al CNFPA, pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii; x) propune spre aprobare CNFPA folosirea specialiştilor pe domenii ocupaţionale, verificatori interni şi verificatori externi; y) avizează planul de audit public intern, precum şi raportul anual şi le supune spre aprobare CNFPA; z) avizează contractele de finanţare a comitetelor sectoriale care se referă la acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al acestora; aa) participă la şedinţele CNFPA, la invitaţia CNFPA; bb) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de plenul CNFPA sau de preşedinte.  +  Articolul 25În exercitarea conducerii operative a Secretariatului tehnic, directorul general emite decizii.  +  Articolul 26Directorii şi şefii de servicii asigură organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de direcţiile şi serviciile de specialitate şi aplicarea deciziilor directorului general.  +  Articolul 27Directorii şi şefii de servicii au următoarele atribuţii: a) fac propuneri şi elaborează planul de activitate, organizează activitatea direcţiilor în baza planului anual aprobat, controlează şi răspund de realizarea întocmai şi la timp a obiectivelor şi sarcinilor ce revin direcţiei; b) răspund de încărcarea echilibrată a salariaţilor; c) răspund de buna colaborare cu celelalte structuri din Secretariatul tehnic; d) participă la şedinţele CNFPA atunci când li se solicită acest lucru; e) participă la realizarea lucrărilor de complexitate sau importanţă deosebită din domeniul de activitate; f) îndrumă personalul din subordine în vederea rezolvării sarcinilor curente; g) asigură elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de preşedinte sau de directorul general; h) propun deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate ale personalului din subordine; i) întocmesc fişele posturilor pentru personalul din cadrul direcţiei; j) fac propuneri privind necesarul de personal şi condiţiile de angajare, evaluarea anuală a performanţelor profesionale, promovarea şi alte forme de motivare a personalului direcţiei; k) fac propuneri privind necesarul de specialişti pe domenii ocupaţionale, de verificatori interni şi externi; l) propun tematicile şi programul de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine; m) participă la organizarea şi îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii; n) sprijină activitatea comitetelor sectoriale; o) asigură respectarea normelor de ordine şi disciplină de către personalul din subordine şi propun măsuri de sancţionare a abaterilor; p) propun şi ordonanţează, în calitate de iniţiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării activităţii; q) pot fi mandataţi de preşedinte sau de directorul general să reprezinte CNFPA în relaţia cu alte instituţii; r) răspund în faţa preşedintelui şi a directorului general pentru activitatea proprie şi pentru activitatea personalului din subordine.  +  Capitolul V Atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului tehnic  +  Articolul 28Direcţia metodologie şi asigurarea calităţii este coordonată de un director şi are următoarele atribuţii: a) elaborează studii şi analize, în vederea fundamentării elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv al formării profesionale a adulţilor; b) analizează şi formulează observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare; c) elaborează şi actualizează metodologii, regulamente şi instrucţiuni necesare pentru coordonarea, la nivel naţional, a activităţii de autorizare a furnizorilor de formare profesională sau pentru alte activităţi privind formarea profesională a adulţilor, în limitele prevederilor legale; d) realizează activităţi de pregătire a actorilor implicaţi în procesul de autorizare, în vederea aplicării unitare a metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate; e) participă la elaborarea Registrului naţional al calificărilor din România; f) propune CNFPA tarifele pentru stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale folosiţi în cadrul procesului de autorizare a furnizorilor de formare; g) îndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, centralizează datele privind activitatea de autorizare; h) colaborează cu organizaţiile care au reprezentanţi în comisiile de autorizare, în scopul asigurării unei bune desfăşurări a procesului de autorizare; i) participă la rezolvarea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare; j) coordonează şi participă la monitorizarea furnizorilor de formare profesională, propunând soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea comisiilor de autorizare; k) colaborează la elaborarea metodologiei de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor; l) întocmeşte şi actualizează lista profesiilor sau ocupaţiilor pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, colaborând în acest scop cu autorităţile de reglementare, în condiţiile legii; m) colaborează cu compartimentul de informatică la actualizarea şi validarea datelor cuprinse în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi şi în alte baze de date cu informaţii referitoare la activitatea direcţiei; n) acordă instituţiilor şi persoanelor interesate consultanţă de specialitate privind formarea profesională a adulţilor; o) participă la organizarea şi îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii şi promovează inovaţia în domeniul formării profesionale a adulţilor; p) propune CNFPA modalităţi de implicare a partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor şi colaborează cu structurile create de parteneri sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formării profesionale a adulţilor, corespunzător atribuţiilor direcţiei; q) propune CNFPA modalităţi de cooperare şi colaborează cu organizaţii din ţară şi din străinătate, corespunzător atribuţiilor direcţiei; r) organizează conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizării atribuţiilor direcţiei; s) propune CNFPA şi participă la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzător atribuţiilor direcţiei; t) propune directorului general al Secretariatului tehnic, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi; u) contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale; v) participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA; w) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 29Direcţia pentru standarde ocupaţionale, calificări şi atestare este coordonată de un director şi are următoarele atribuţii: a) elaborează studii şi analize, în vederea fundamentării elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv al formării profesionale a adulţilor; b) analizează şi formulează observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare; c) elaborează criterii specifice şi metodologii unitare pentru dezvoltarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor; d) propune CNFPA aprobarea standardelor ocupaţionale; e) elaborează şi actualizează procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; f) verifică, în vederea autorizării, instituţiile care pot să efectueze evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; g) propune CNFPA autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale; h) evaluează evaluatorii de competenţe profesionale, verificatori interni şi verificatori externi, în vederea certificării; i) participă la dezvoltarea şi implementarea metodologiilor privind certificarea competenţelor profesionale şi a calificărilor; j) monitorizează activitatea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale; k) propune CNFPA tarife pentru serviciile de asistenţă tehnică privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, de evaluare şi autorizare a centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi pentru plata verificatorilor interni şi externi care pot fi angajaţi de CNFPA pentru îndeplinirea atribuţiilor direcţiei; l) dezvoltă şi gestionează, împreună cu compartimentul de informatică, bănci de date privind: standardele ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate, evaluatorii, verificatorii interni, verificatorii externi certificaţi; m) participă la elaborarea Registrului naţional al calificărilor din România; n) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, oferă asistenţă metodologică privind elaborarea standardelor ocupaţionale şi aplicarea procedurii de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale; o) promovează calitatea procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale; p) colaborează cu Direcţia metodologie şi asigurarea calităţii la elaborarea şi actualizarea metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor privind formarea profesională a adulţilor; q) participă la rezolvarea contestaţiilor în cadrul procesului de autorizare şi monitorizare a centrelor de evaluare, precum şi de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare, pentru aspecte referitoare la standardele ocupaţionale; r) propune modalităţi de implicare a partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formării profesionale a adulţilor şi colaborează cu structurile create de parteneri la nivelul sectoarelor de activitate sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formării profesionale a adulţilor, corespunzător atribuţiilor direcţiei; s) contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale; t) propune CNFPA modalităţi de cooperare şi colaborează cu organizaţii din ţară şi din străinătate, corespunzător atribuţiilor direcţiei; u) organizează conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizării atribuţiilor direcţiei; v) propune CNFPA şi participă la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzător atribuţiilor direcţiei; w) propune directorului general al Secretariatului tehnic, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi; x) participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA; y) propune CNFPA tarifele pentru serviciile de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate realizate de comitetele sectoriale; z) propune CNFPA tarifele pentru serviciile de validare a calificărilor şi standardelor de pregătire profesională realizate de comitetele sectoriale; aa) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 30Direcţia programe şi inovare - Unitatea de implementare a proiectelor este coordonată de un director şi are următoarele atribuţii: a) participa la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor şi al resurselor umane, în ansamblu, cu scopul:a.1) realizării de studii şi analize pentru susţinerea direcţiilor de fundamentare a politicilor şi strategiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv al dezvoltării calificărilor şi formării profesionale a adulţilor;a.2) dezvoltării de parteneriate cu organisme şi organizaţii internaţionale;a.3) îmbunătăţirii cadrului legislativ al formării profesionale;a.4) dezvoltării bazelor de date şi a Registrului naţional al calificărilor din România;a.5) promovării calităţii şi inovaţiei în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii;a.6) pregătirii, transferului de cunoştinţe şi asistenţei tehnice privind cadrul naţional al calificărilor; b) propune CNFPA proiecte pentru implicarea partenerilor şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul calificărilor; c) colaborează cu comitetele sectoriale; d) promovează şi implementează proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţională şi internaţională, desfăşurând şi activităţi de management; e) organizează echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de continua pregătire profesională a acestora; f) participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA; g) întocmeşte bugete şi programe de activităţi în colaborare cu Direcţia economico-financiară şi resurse umane pentru proiectele propuse şi coordonează activităţile de raportare către autorităţile contractante, pentru proiectele în implementare; h) asigură în colaborare cu consilierul juridic sau colaboratori juridici externi în ceea ce priveşte asistenţa juridică de proiect la nivelul CNFPA; i) colaborează cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic în îndeplinirea atribuţiilor CNFPA şi asigură consultanţă şi sprijin experţilor din celelalte direcţii care participă în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale; j) Unitatea de implementare a programelor din structura direcţiei are atribuţii generale conform Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE, până la finalizarea acestora; k) contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale; l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 31Direcţia economico-financiară şi resurse umane este coordonată de un director şi are în componenţă următoarele compartimente:- Compartimentul financiar şi resurse umane;- Compartimentul contabilitate;- Compartimentul achiziţii.  +  Articolul 32Compartimentul financiar şi resurse umane are următoarele atribuţii: a) propune anual spre aprobare directorului general al Secretariatului tehnic fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul Secretariatului tehnic al CNFPA, pe baza criteriilor de evaluare a activităţii funcţionarilor publici stabilite de legislaţia în vigoare; b) asigură în colaborare cu direcţiile din CNFPA aplicarea normelor cu privire la recrutarea, angajarea, numirea şi avansarea personalului din CNFPA, elaborate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi aprobate prin hotărâre de Guvern; c) asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, verifică conţinutul documentelor necesare candidaţilor în vederea participării la concursuri (examene), cu respectarea condiţiilor legale; d) participă, în calitate de secretar, în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu prilejul concursurilor organizate pentru recrutarea şi avansarea personalului şi finalizează documentele şi lucrările generate de acestea; e) întocmeşte documentele vizând dovedirea calităţii de angajat, atestarea vechimii în muncă sau pensionarea; f) asigură înscrierea în carnetele de muncă a tuturor elementelor salariale şi de personal ale angajaţilor din CNFPA; g) organizează evidenţa în cadrul serviciului privind situaţia personalului (angajarea, numire, încetarea raporturilor de muncă, pensionare, sancţionare, evidenţa paşapoartelor etc.); h) organizează şi asigură, în colaborare cu arhivarul, păstrarea în siguranţă a evidenţelor de personal, din anii precedenţi, pe baza cărora se stabilesc şi se eliberează documente de vechime în muncă pentru foştii salariaţi ai CNFPA; i) asigură evidenţa şi gestiunea carnetelor de muncă şi a formularelor de legitimaţii pentru personalul CNFPA, potrivit normelor în vigoare; j) elaborează strategia de recrutare a personalului; k) asigură organizarea şi prezentare în media şi în site-ul CNFPA a cererii de personal şi a condiţiilor necesare pentru încadrarea în CNFPA; l) organizează evidenţa în cadrul serviciului privind situaţia funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv evidenţa pe fiecare stagiar a cursurilor urmate şi a calificativului de absolvire; m) asigură implementarea şi aplicarea normelor emise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte recrutarea, selectarea şi evidenţa personalului; n) îndeplineşte toate formalităţile necesare pentru numirea funcţionarilor publici definitivi; o) asigură întocmirea şi actualizarea dosarului profesional al funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale; p) controlează şi răspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale privind calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal pentru salariaţii din CNFPA; q) răspunde de corectitudinea calculului salariilor şi de întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora; r) întocmeşte lucrări cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale pentru salariaţi şi alimentează cardurile de salarii; s) întocmeşte statele de plată a premiilor şi a altor drepturi salariale; t) întocmeşte statele de plată a indemnizaţiilor membrilor CNFPA pentru aplicarea Legii nr. 132/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; u) întocmeşte statele de plată a indemnizaţiilor pentru membrii comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale; v) asigură aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la acordarea concediilor de odihnă; w) gestionează declaraţiile salariaţilor din care rezultă deducerile din impozitul pe salarii; x) verifică:● cuantumul avansurilor din salarii în conformitate cu prevederile legale;● realitatea sumelor înscrise în statele de plată a salariilor cu cele înscrise în legislaţie; y) întocmeşte ordinele de plată pentru reţinerile din salarii; z) întocmeşte documentaţia şi nota necesară obţinerii vizei de control financiar preventiv; aa) întocmeşte lunar darea de seama privind fondul de salarii realizat şi impozitul aferent acestora; bb) întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj şi CAS etc.; cc) eliberează adeverinţe privind salariile (veniturile) realizate de salariaţii CNFPA, pentru obţinerea unor credite, pentru giranţi, case de sănătate, judecătorie, medicul de familie etc.; dd) eliberează adeverinţe din care rezultă salariile realizate şi contribuţiile salariaţilor CNFPA, în vederea întocmirii dosarelor de pensionare; ee) participă la programe şi proiecte în cadrul componenţei financiare şi de resurse umane; ff) participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA; gg) centralizează anual statele de funcţii ale secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale; hh) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 33Compartimentul contabilitate are următoarele atribuţii: a) analizează legalitatea şi oportunitatea operaţiunilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; b) organizează şi conduce evidenţa contabilă a angajamentelor legale şi bugetare privind activitatea CNFPA; c) întocmeşte situaţiile financiare proprii trimestriale şi anuale şi contul de execuţie al bugetului CNFPA; d) organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul CNFPA; e) participă la stabilirea rezultatelor inventarierii şi la valorificarea acestora; f) întocmeşte ordinele de transfer al mijloacelor fixe pentru care fac obiectul transferului; g) întocmeşte contractele pentru constituirea garanţiilor materiale şi actualizează cuantumurile acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionari în cadrul CNFPA; h) conduce evidenţa debitelor preluate de CNFPA privind pagubele aduse statului, conform comunicărilor compartimentului juridic; i) organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor proprii; j) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor din care se nasc, se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii patrimoniale între CNFPA şi alte persoane juridice şi fizice, în condiţiile legii; k) răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra documentelor ce cuprind operaţiile care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale CNFPA, în faza de angajare şi de plată; l) elaborează trimestrial situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile, precum şi în conformitate cu standardele internaţionale contabile, prezentând în mod corect poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar (bilanţ, situaţia fluxului de numerar, situaţia veniturilor şi cheltuielilor, note explicative); m) colaborează cu Direcţia de audit public intern, precum şi cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de aceştia în timpul misiunilor; n) stabileşte necesarul de credite pentru CNFPA; o) urmăreşte şi verifică respectarea disciplinei financiare şi bugetare; p) urmăreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli la CNFPA şi propune măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiară; q) întocmeşte şi înaintează direcţiei de resort din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, cererile pentru deschideri de credite; r) verifică şi analizează legalitatea şi necesitatea actelor justificative de cheltuieli şi justa lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; s) urmăreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli la CNFPA şi propune măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiară; t) fundamentează pe baza situaţiilor financiare necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, materiale şi de capital; u) efectuează operaţiuni de casierie; v) întocmeşte documentele necesare deschiderii finanţării investiţiilor aprobate CNFPA; w) întocmeşte documentaţia necesară ridicării din bancă a sumelor în valută pentru efectuarea deplasărilor în străinătate, în conformitate cu prevederile legale; x) întocmeşte documentaţia necesară ridicării din trezorerie a sumelor în lei pentru efectuarea deplasărilor în ţară, în conformitate cu prevederile legale; y) verifică deconturile întocmite de salariaţii care se deplasează în ţară şi străinătate în interesul serviciului; z) urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate în lei şi valută salariaţilor care au efectuat deplasarea; aa) efectuează plăţile privind contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale potrivit acordurilor încheiate şi legislaţiei în vigoare; bb) analizează şi verifică în vederea decontării sau plăţii a cheltuielilor de protocol, a cheltuielilor pentru procurarea abonamentelor de legislaţie, pentru procurarea de materiale, a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, privind activitatea proprie a instituţiei, acordarea de avansuri pe baza notelor aprobate de conducerea CNFPA şi urmărirea justificării lor în termenele legale pentru astfel de cheltuieli - verificarea legalităţii documentelor justificative anexate - întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie pentru diferenţele rezultate în urma justificării avansului - decontarea cheltuielilor prin ordin de plată pe baza facturilor depuse; cc) verifică din punct de vedere financiar contractele pentru achiziţii de bunuri sau servicii prezentate de compartimentele din CNFPA, întocmeşte formele de plată pe care le supune controlului financiar preventiv propriu; dd) urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile acestora; ee) efectuează operaţiuni de casierie în lei şi valută; ff) analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise; gg) urmăreşte decontarea plăţilor în valută efectuate prin BCR şi reîntregeşte fondurile transferate prin trezorerie; hh) efectuează alte operaţiuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea CNFPA sau din legislaţia apărută;îi) participă în programe şi proiecte în cadrul componentei de specialitate; jj) participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA; kk) întocmeşte şi arhivează documentaţia pentru finanţarea comitetelor sectoriale; ll) întocmeşte şi arhivează documentaţia privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri proprietate publică; mm) centralizează situaţiile financiare anuale ale comitetelor sectoriale; nn) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 34Compartimentul achiziţii are următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi supune spre aprobare planul anual de achiziţii, în baza solicitărilor direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor CNFPA; b) organizează procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de furnizare de produse şi derularea acestora; c) organizează procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de prestări de servicii şi derularea acestora; d) organizează proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de prestări de servicii; e) organizează proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări; derularea contractelor de lucrări; f) organizează proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de utilităţi (energie electrică, agent termic, apă caldă, apă rece, gaze naturale, salubritate etc.); g) colaborează cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic al CNFPA atât pentru întocmirea caietelor de sarcini şi a specificaţiilor tehnice, cât şi pentru respectarea legalităţii în procedurile de achiziţii; h) colaborează cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Secretariatului tehnic al CNFPA; i) participă în programe şi proiecte în cadrul componentei de resurse achiziţii; j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 35Serviciul informatizare, comunicare şi relaţii publice este coordonat de un şef serviciu şi are în componenţă următoarele compartimente:- Compartimentul informatizare;- Compartimentul de relaţii publice şi promovare;- Compartimentul pentru relaţia cu comitetele sectoriale.  +  Articolul 36Compartimentul informatizare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) dezvoltă şi întreţine site-ul CNFPA; b) dezvoltă şi întreţine soft-urile necesare activităţii CNFPA; c) administrează serverele CNFPA; d) asigură funcţionarea echipamentelor, soft-urilor şi a reţelei CNFPA; e) stabileşte şi aplică politici de securizare a datelor CNFPA; f) stabileşte parteneriate în scopul întreţinerii şi dezvoltării sistemului informatic al CNFPA; g) administrează Registrul naţional al calificărilor din România; h) stabileşte drepturile (nivelul de acces) în reţeaua CNFPA pentru fiecare angajat, în raport cu nevoile acestuia; i) asigură buna funcţionare a sistemelor electronice utilizate în cadrul CNFPA; j) întocmeşte lista de echipamente electronice necesare CNFPA; k) participă în programe şi proiecte în cadrul componentelor de informatizare; l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 37Compartimentul de relaţii publice şi promovare: a) dezvoltă şi întreţine relaţiile CNFPA cu ministerele, organizaţii şi organisme partenere, instituţii media şi altele de interes pentru activitatea consiliului; b) administrează registrul de intrări-ieşiri al CNFPA şi arhivează documentele aferente; c) asigură organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor CNFPA; d) arhivează materialele analizate în şedinţele CNFPA; e) stabileşte politici şi strategii de promovarea a CNFPA; f) promovează activitatea comitetelor sectoriale; g) realizează materiale pentru promovarea activităţilor şi imaginii CNFPA; h) urmăreşte modul de rezolvare a petiţiilor şi de furnizare a informaţiilor de interes public în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 38Compartimentul pentru relaţia cu comitetele sectoriale are următoarele atribuţii: a) asigură comunicarea eficientă cu comitetele sectoriale; b) participă la acţiunile de organizare a reuniunilor comitetelor sectoriale, oferind sprijin logistic; c) participă la acţiunile de elaborare şi revizuire de analize ocupaţionale şi standarde, oferind sprijin logistic; d) participă la acţiunile de promovare a activităţii comitetelor sectoriale; e) asigură interfaţa dintre comitetele sectoriale şi coordonatorii de comitete sectoriale, direcţiile de specialitate, directorul general şi preşedintele CNFPA; f) urmăreşte graficul lunar de activităţi al comitetelor sectoriale; g) iniţiază platforme de comunicare continuă on-line între comitetele sectoriale şi CNFPA; h) asigură secretariatul şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comune ale comitetelor sectoriale; i) organizează acţiuni comune ale CNFPA împreună cu comitetele sectoriale; j) administrează spaţiile CNFPA destinate documentării şi consultanţei organizate de Secretariatul tehnic pentru comitetele sectoriale; k) arhivează copii ale documentelor de constituire a comitetelor sectoriale, precum şi modificările ulterioare; l) centralizează rapoartele de activitate ale comitetelor sectoriale; m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.  +  Articolul 39Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul planului de audit public intern, pe care îl supune spre aprobare directorului general şi CNFPA; b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; c) informează compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale despre recomandările neînsuşite de către directorul general, precum şi despre consecinţele acestora; d) prezintă rapoarte periodice directorului general privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit; e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care va fi avizat de către directorul general şi de CNFPA; f) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general; g) propune şi ordonanţează, în calitate de iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi; h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general.  +  Articolul 40Compartimentul juridic are următoarele atribuţii: a) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii; b) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; c) apără drepturile şi interesele legitime ale CNFPA în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, pe bază de mandat din partea preşedintelui; d) asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea CNFPA în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală ori altor instituţii, pe baza mandatului dat de preşedintele CNFPA; e) ţine evidenţele cerute de legislaţia în vigoare; f) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea profesională a consilierului juridic; g) redactează proiectele de contracte şi negociază clauzele legale contractuale, în limita împuternicirii primite de la preşedintele CNFPA sau a directorului general; h) redactează acte juridice emise de CNFPA; i) atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc CNFPA.  +  Capitolul VI Finanţarea CNFPA  +  Articolul 41 (1) Veniturile CNFPA provin din: a) transferuri de la bugetul de stat; b) venituri din surse externe; c) alte surse în condiţiile legii. (2) Veniturile de la bugetul de stat se utilizează exclusiv conform destinaţiilor date acestora prin Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 42Cheltuielile se efectuează după cum urmează: a) pentru veniturile de la art. 41 alin. (1) lit. a) - conform bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile curente ale instituţiei, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat; b) pentru veniturile de la art. 41 alin. (1) lit. b) - conform bugetului proiectelor cu finanţare externă, care sunt anexă la contractele încheiate de CNFPA.  +  Articolul 43 (1) Sumele de la art. 14 alin. (4) din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se varsă la bugetul de stat. (2) Sumele contractate din surse externe se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor, urmând a fi utilizate pentru activităţile specifice pentru care au fost obţinute. (3) Execuţia bugetară a CNFPA se organizează distinct pentru sursele de la bugetul de stat şi pentru sursele externe, cu respectarea legislaţiei specifice sistemului contabilităţii publice. (4) Pentru activităţile specifice (evaluare, control, grupuri de lucru, comisii de licitaţii, alte activităţi administrative, activităţi de achiziţii publice etc.) CNFPA poate utiliza experţi externi. Plata acestora se efectuează fie din surse la bugetul de stat, prevăzute pentru această destinaţie, fie din sursele externe.  +  Capitolul VII Relaţia cu comitetele sectoriale  +  Articolul 44 (1) Comitetele sectoriale funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, şi sunt instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. (2) Relaţia CNFPA cu comitetele sectoriale se referă la îndeplinirea de către CNFPA a următoarelor roluri:- de autoritate naţională pentru calificări;- de autoritate finanţatoare a secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în baza unui contract de finanţare încheiat cu fiecare comitet sectorial;- de coordonator al activităţii comitetelor sectoriale. (3) În îndeplinirea rolurilor care îi revin, CNFPA asigură:- servicii de informare, de logistică şi de consultanţă metodologică privind standardele ocupaţionale şi calificările asociate;- previziuni bugetare şi defalcarea bugetului aprobat pe articole;- tarife pentru serviciile de validare realizate de comitetele sectoriale, a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate, pe de o parte, şi a calificărilor şi standardelor de pregătire profesională, pe de altă parte;- atribuirea dreptului de folosinţă gratuită pentru bunuri din proprietatea publică;- armonizarea şi diseminarea bunelor practici, prin facilitarea comunicării între comitetele sectoriale;- atragerea de fonduri în beneficiul comitetelor sectoriale;- implicarea comitetelor sectoriale în diferite evenimente naţionale şi internaţionale;- promovarea comitetelor sectoriale;- centralizarea rapoartelor de activitate şi a rapoartelor financiare anuale ale comitetelor sectoriale. (4) Prin atribuţiile care le revin, comitetele sectoriale participă la:- elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;- dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;- promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;- dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea CNFPA, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;- validarea calificărilor şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;- realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor;- elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, prin specialişti desemnaţi în acest sens;- verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională prin specialişti desemnaţi în acest sens;- evaluarea şi certificarea pe bază de standarde prin specialişti desemnaţi în acest sens;- avizarea lucrărilor efectuate de specialişti;- încurajarea şi stimularea participării organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;- realizarea de analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată;- avizarea consultativă a solicitărilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;- corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate. (5) În vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii comitetelor sectoriale se vor avea în vedere următoarele termene:- CNFPA declanşează acţiunea de semnare a contractelor de finanţare în termen de o lună de zile de la data aprobării defalcării pe articole bugetare a bugetului pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic al comitetelor sectoriale;- comitetele sectoriale transmit CNFPA rapoartele de activitate şi situaţiile financiare aferente anului anterior;- din momentul obţinerii personalităţii juridice, comitetele sectoriale vor pune la dispoziţia CNFPA, în termen de 15 zile, un exemplar din hotărârea judecătorească şi câte o copie autentificată după celelalte documente.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 45Toate compartimentele şi personalul Secretariatului tehnic al CNFPA au obligaţia: a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea instituţiei; b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de autorităţile publice centrale sau judeţene/locale cu care colaborează ori care cer sprijin pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al CNFPA; c) să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează CNFPA prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii, în vederea tratării problemelor ridicate de către aceştia, în cadrul dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 46Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, în cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA pot fi angajate persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial, în limita bugetului aprobat.  +  Articolul 47Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică, prin fişa postului.  +  Articolul 48Încadrarea pe posturi, conform noii structuri organizatorice, se face după aprobarea prezentului regulament şi avizarea statului de funcţii de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 49Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CNFPA.  +  Articolul 50Conducătorii tuturor compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.----