ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 22 septembrie 2009privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 22 septembrie 2009    Având în vedere:- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;- necesitatea identificării de urgenţă şi a asigurării surselor de finanţare a deficitului bugetului de stat, al cărui nivel a depăşit limitele iniţial estimate până la jumătatea anului 2009;- faptul că împrumutul se disponibilizează imediat după aprobarea documentaţiei aferente în Consiliul director al Fondului Monetar Internaţional şi, în vederea asigurării cadrului legal corespunzător derulării, ratificarea trebuie să aibă loc concomitentşi luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se ratifică Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie*) transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, în baza căruia se acordă un împrumut în valoare de 11.443.000.000 DST.----------- Notă *) Traducere oficială/autorizată în limba română. (2) Se ratifică Scrisoarea suplimentară de intenţie*), semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, în baza căreia se alocă din împrumut Ministerului Finanţelor Publice suma de 1.563.500.000 DST.  +  Articolul 2 (1) Beneficiarul împrumutului este România, prin: a) Banca Naţională a României, pentru suma de 9.879.500.000 DST; şi b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru suma de 1.563.500.000 DST, reprezentând jumătate din tranşele II şi III. (2) Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor referitoare la împrumut revin fiecărei instituţii, iar operaţiunile corespunzătoare vor fi derulate prin Banca Naţională a României.  +  Articolul 3Aspectele operaţionale referitoare la tragerea şi rambursarea sumelor aferente tranşelor II şi III din împrumutul acordat în baza Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional se vor stabili prin convenţie între Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Suma de 9.879.500.000 DST, reprezentând partea din împrumut alocată Băncii Naţionale a României, precum şi echivalentul în lei se înregistrează în pasivul bilanţier al Băncii Naţionale a României în contul Fondului Monetar Internaţional deschis la Banca Naţională a României, pe măsura primirii tranşelor de credit.  +  Articolul 5Suma de 1.563.500.000 DST, reprezentând partea din împrumut alocată Ministerului Finanţelor Publice, se virează, pe măsura primirii tranşelor de credit, în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe măsura necesităţilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Rambursarea ratelor de capital aferentă fiecărei tranşe se asigură, proporţional cu suma alocată din împrumut, de către Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, conform scadenţarului de rambursare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Modalitatea de calcul şi de plată a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente Aranjamentului stand-by este stabilită de către Fondul Monetar Internaţional prin regulamentele sale. (3) Plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente Aranjamentului stand-by se asigură proporţional cu suma alocată din acesta de către Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice. (4) Rambursarea sumei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), precum şi plata dobânzilor, comisioanelor şi a diferenţelor rezultate din regularizări, aferente acestei sume, se suportă de către Banca Naţională a României din rezerva valutară administrată de aceasta. (5) Sursele de plată ale serviciului datoriei publice aferent părţii din împrumut alocate Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: a) pentru ratele de capital la curs istoric - prin împrumuturi de stat destinate refinanţării datoriei publice; b) pentru plata diferenţelor nefavorabile de curs de schimb, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente - din sume alocate anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, capitolul "Acţiuni generale". (6) Ministerul Finanţelor Publice va emite în favoarea Fondului Monetar Internaţional, la fiecare tragere, bilete la ordin de valoare egală cu partea care îi revine din tranşele trase, prin care se certifică obligaţiile de plată faţă de acesta. Biletul la ordin este denominat în DST şi se depune la Banca Naţională a României la data eliberării tranşelor de credit.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Guvernul României ca, de comun acord cu Fondul Monetar Internaţional, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României, să convină amendamente la Aranjamentul stand-by, fără ca acestea să conducă la majorarea obligaţiilor financiare iniţial asumate de România faţă de Fondul Monetar Internaţional. (2) Amendamentele la Aranjamentul stand-by convenite cu Fondul Monetar Internaţional se aprobă prin act normativ cu putere de lege.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. GuvernatorulBăncii Naţionale a României,Florin GeorgescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 22 septembrie 2009.Nr. 99.ARANJAMENT 24/04/2009