REGULAMENT nr. 17 din 17 septembrie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009    Având în vedere prevederile art. 15 şi ale art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18^9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18^9. - Competenţa tehnică se evaluează având în vedere experienţa anterioară a acţionarului dobândită ca acţionar care a exercitat controlul asupra unor instituţii de credit ori instituţii financiare şi/sau ca persoană care a administrat şi/sau a condus activitatea unor asemenea instituţii. În acest caz, de asemenea, experienţa trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante."2. Articolul 18^17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18^17. - Informaţiile cerute pentru evaluarea solidităţii financiare a acţionarului semnificativ depind de statutul juridic al acţionarului (de exemplu: instituţie de credit sau instituţie financiară supusă supravegherii prudenţiale; persoană juridică, alta decât o instituţie de credit sau instituţie financiară; persoană fizică)."3. Articolul 18^24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18^24. - Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanţare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective sunt virate prin intermediul unor instituţii de credit sau instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre ori din state terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului."4. La articolul 21 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual şi, după caz, la nivel consolidat, semnate de acţionar, însoţite de fundamentarea valorilor prognozate;".5. La articolul 25 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare acţionar în contul menţionat la lit. b) a fost virată prin instituţii de credit sau instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre ori din state terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;".6. La articolul 25 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) informaţii actualizate pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi şi pentru acţionarii direcţi care nu deţin o participaţie calificată, cu excepţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române;".7. La articolul 25 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale în materie, din care să rezulte faptul că sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul băncii este adecvat în raport cu specificul şi volumul activităţii preconizate a fi desfăşurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel puţin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Naţională a României, capacitatea de conectare la reţeaua de comunicaţii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenţă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare."8. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru actualizarea informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la acţionarii semnificativi, direcţi şi indirecţi, persoane juridice, se transmit pentru fiecare dintre aceştia următoarele: a) cele mai recente situaţii financiare anuale individuale şi consolidate, auditate, după caz, precum şi cele mai recente situaţii financiare interimare individuale şi consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare; b) estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual şi consolidat, semnate de acţionar, însoţite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate iniţial, în cazul în care au fost înregistrate evoluţii nefavorabile semnificative în situaţiile financiare prevăzute la lit. a) faţă de situaţiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare; c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informaţiile prezentate iniţial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informaţii actualizate.(2^2) Pentru actualizarea informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la acţionarii direcţi, persoane juridice, care nu deţin o participaţie calificată, se transmit pentru fiecare dintre aceştia documentele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi, dacă este cazul, lit. c).(2^3) Pentru actualizarea informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c^1), referitoare la acţionarii semnificativi persoane fizice, se transmite pentru fiecare dintre aceştia chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informaţiile prezentate iniţial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informaţii actualizate, dar cel puţin informaţii la zi privind situaţia sa financiară.(2^4) În cazul entităţilor fără personalitate juridică, acţionari direcţi şi acţionari semnificativi indirecţi ai băncii, pentru actualizarea informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c^1) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2^1) sau (2^2), după caz."9. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit se vor prezenta următoarele documente: a) curriculum vitae; b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1); c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; d) un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părţilor sociale."10. La articolul 55, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare membru cooperator care a subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit în contul menţionat la lit. b) a fost virată prin instituţii de credit şi instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre sau din state terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;".11. La articolul 61 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) documentele prevăzute la art. 55 lit. b^1);".12. La anexa nr. 2 la regulament, punctele 5 şi 12 din chestionar se modifică şi vor avea următorul cuprins:"5. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii de credit ori a unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări.........................................................................12. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii de credit ori a unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări."  +  Articolul IIRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.p. PreşedinteleConsiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 17 septembrie 2009.Nr. 17.------------