ORDONANTA nr. 26 din 22 august 1997pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997    În temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 28 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plati în numerar în următoarele cazuri: a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal; b) alte operaţiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice; c) plati către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic maxim de 20.000.000 lei.De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate următoarele operaţiuni:- depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat;- cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazarii pe timpul deplasarii, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plati către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute la alin. 2 lit. c).Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăşi la sfârşitul fiecărei zile plafonul de 10.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit conform alin. 6 vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, astfel:- în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în aceeaşi localitate cu cel al unităţii societăţii comerciale bancare la care are deschis contul;- în maximum 2 zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se afla în alta localitate decât cel al unităţii societăţii comerciale bancare la care îşi are deschis contul;- în situaţii excepţionale, se admite depăşirea termenelor prevăzute mai sus, cu avizul unităţii societăţii comerciale bancare la care persoana juridică îşi are deschis contul.Subunitatile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară şi casierie proprie aplica în mod corespunzător prevederile acestui articol."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).Nerespectarea prevederilor de la art. 5 alin. 2 lit. c) şi alin. 4, 6 şi 7 ale aceluiaşi articol şi de la art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Se interzice societăţilor comerciale bancare, de asigurări şi financiare, sa elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafoanele stabilite la art. 5 alin. 2 lit. c), cu excepţia operaţiunilor menţionate la art. 5 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. (3).Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru societatea comercială bancară, de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României, după caz, împuternicite în acest scop."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraGuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------------