HOTĂRÂRE nr. 922 din 12 august 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, emise de autorităţile române, precum şi procedurile pentru îndeplinirea condiţiilor privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, necesare exercitării dreptului la libera circulaţie."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Paşaportul diplomatic şi paşaportul de serviciu, inclusiv cele electronice, sunt documentele de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin Direcţia Generală Afaceri Consulare, la solicitarea instituţiilor sau autorităţilor publice interesate ori, după caz, a organismelor interesate, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. (2) Solicitările privind eliberarea paşapoartelor diplomatice sau de serviciu, inclusiv a celor electronice, trebuie să fie însoţite de note justificative în care se precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate, întocmite de instituţiile sau autorităţile ori, după caz, de organismele interesate. (3) Procedurile, documentele necesare şi termenele de eliberare a paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu, inclusiv a celor electronice, se stabilesc prin instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunică instituţiilor, organismelor şi autorităţilor interesate."3. La capitolul II, secţiunea a 2-a, alcătuită din articolele 4-15, se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aPaşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporarArt. 4. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple electronice se depun la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, în sistem de ghişeu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (3) Serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României prevăzute la alin. (1) primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare. (4) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege. (5) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun, în ţară, la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (6) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) şi, după caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.Art. 5. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, însoţite de următoarele documente: a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie; b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţă prevăzut de lege, completate pe numele titularului, în original; c) paşaportul anterior, dacă acesta există. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se pot depune şi de către reprezentantul legal sau autorităţile medicale române, în situaţia în care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu. În această situaţie, cererile trebuie însoţite şi de documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autorităţile medicale române.Art. 6. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, însoţite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială. (3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. (4) La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. (5) Impresiunile digitale şi imaginea facială colectate în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre se includ în mediul de stocare electronică a paşaportului simplu electronic şi se stochează în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi în bazele de date de producţie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice. (6) După personalizarea paşaportului simplu electronic şi transmiterea acestuia la organul competent să îl elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată. (7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea paşaportului simplu electronic în condiţiile art. 14 sau, dacă nu a fost ridicat în astfel de condiţii, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acestuia.Art. 7. - (1) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către: a) ambii părinţi; b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte; c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte; e) unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege; f) părintele supravieţuitor; g) reprezentantul legal al minorului; h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g). (2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente: a) certificat de naştere al minorului, în original şi în fotocopie; b) document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie; c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. h); d) hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. h); e) documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original şi în fotocopie; f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original şi în fotocopie; g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original; h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. h), în original; i) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţă, prevăzut de lege, completate pe numele minorului, în original; j) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există; k) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii. (3) Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de persoanele prevăzute la alin. (1), prezenţa minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie. Cererile trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-j), după caz. (4) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul: a) ambilor părinţi; b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte; d) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege; e) părintelui supravieţuitor; f) reprezentantului legal al minorului. (5) Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal. (6) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) sau (5) se depun însoţite de următoarele documente: a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie; b) declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original; sau2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original şi fotocopie; sau3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original şi fotocopie; sau4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original şi în fotocopie; sau5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie; sau6. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original şi în fotocopie. c) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţă, prevăzut de lege, completată pe numele minorului, în original; d) paşaportul anterior, dacă acesta există.Art. 8. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun de către persoanele prevăzute la art. 5 sau, după caz, art. 7, însoţite de următoarele documente: a) documentele prevăzute la art. 5 sau, după caz, art. 7 alin. (2) sau alin. (6); b) dovada achitării tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, în condiţiile prevăzute de lege; c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru cererile depuse în străinătate şi pentru cei aflaţi în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (4) din lege. (2) În cazul cererilor depuse în străinătate, pentru dovedirea identităţii, solicitantul paşaportului simplu temporar poate prezenta şi documente eliberate de autorităţile române care îi atestă identitatea, expirate de cel mult 6 luni, însoţite de declaraţia pe propria răspundere că nu a pierdut cetăţenia română. (3) În situaţia în care solicitantul nu posedă documente eliberate de autorităţile române care să îi dovedească identitatea, funcţionarul consular are obligaţia de a efectua la autorităţile competente române verificările necesare pentru stabilirea identităţii persoanei pentru care se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, precum şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. În acest sens, Direcţia Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe încheie protocol de colaborare cu Direcţia Generală de Paşapoarte, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Centrul Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.Art. 9. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare sunt acceptate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au fost completate corespunzător, prin parcurgerea tuturor rubricilor; b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însoţesc cererea; c) sunt însoţite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice; d) preluarea imaginii faciale a fost posibilă, în cazul cererilor care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate pot fi acceptate fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibilă stabilirea identităţii solicitantului, iar acesta îndeplineşte condiţiile necesare soluţionării cererii. (3) Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi fotocopie. (4) Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine. (5) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare. (6) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţi străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii. (7) Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează; b) documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective; c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. (8) Declaraţiile prevăzute la alin. (4), precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. (9) Fotografiile prevăzute la art. 7 şi 8 se confirmă în faţa funcţionarului care primeşte cererea, de către persoana care o formulează, şi trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi de o singură culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină.Art. 10. - (1) Declaraţiile date în condiţiile art. 9 alin. (3), datele înscrise în formular, precum şi documentele prezentate în fotocopie se certifică de funcţionarul care primeşte cererea. În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate ori prin procură specială autentificată de acestea, documentele prezentate în fotocopie şi fotografiile se certifică de funcţionarul consular, caz în care cererea transmisă spre soluţionare autorităţilor competente din ţară trebuie însoţită numai de copiile documentelor, respectiv fotografiile astfel certificate. (2) Funcţionarul care primeşte cererea verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz: a) certificat de naştere; b) certificat de căsătorie; c) permis de conducere auto; d) livret militar; e) alte documente care pot servi la stabilirea identităţii titularului. (3) În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, autorităţile competente să soluţioneze cererile transmit datele necesare la Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea validării acestora. (4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării taxelor şi tarifelor aferente eliberării paşaportului şi, după caz, a tarifului suplimentar, se restituie solicitantului împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul. (5) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea paşapoartelor, stabilite prin norme interne, şi restituie solicitantului documentele prezentate în original, cu excepţia procurii speciale şi a declaraţiei privind acordul părinţilor. (6) Paşapoartele anterioare prezentate la depunerea cererii se anulează şi se restituie titularului. Paşapoartele simple temporare se anulează şi în următoarele situaţii: a) la înmânarea către titular a paşaportului simplu electronic, pentru paşapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) şi f) din lege; b) la predarea de către titular a paşaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepţia situaţiei în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilităţii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleaşi motive pentru care a fost eliberat.Art. 11. - (1) În situaţia în care preluarea imaginii faciale nu a fost posibilă în condiţiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat despre posibilitatea eliberării unui paşaport simplu temporar. (2) În situaţia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identităţii solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberării unui titlu de călătorie.Art. 12. - (1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanţii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. (2) În cazul cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (4) şi (6), competenţa de soluţionare revine acestora. (3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2) depuse, după caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitanţii au reşedinţa sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea evidenţelor serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitanţii au domiciliul. După înmânarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cererea împreună cu documentaţia care o însoţeşte se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitanţii au domiciliul. (4) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.Art. 13. - Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi: a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple, în regim de urgenţă, depuse în ţară, şi în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare; b) 20 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple depuse în ţară; c) 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară; d) 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.Art. 14. - (1) Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială care respectă condiţiile prevăzute la art. 9. (2) Paşapoartele care nu au fost ridicate de titulari de la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor la data programată se păstrează pentru o perioadă de 60 de zile, după care se transmit la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitantul are domiciliul, pentru a fi luate măsuri de anunţare a titularului. Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora. (3) La eliberarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original. (4) La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate. (5) Informaţiile privind eliberarea unui paşaport simplu temporar se transmit de către misiunea diplomatică sau oficiul consular unde a fost depusă cererea Direcţiei Generale de Paşapoarte, care le va comunică serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitanţii au domiciliul sau, după caz, au avut ultimul domiciliu.Art. 15. - Împotriva deciziei de respingere a cererii, comunicată în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul poate adresa plângere prealabilă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."4. La capitolul II, secţiunea a 3-a, alcătuită din articolele 16-18, se abrogă.5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea pe teritoriul unui stat ori pentru a se întoarce în ţară. De la data stabilită potrivit art. 6 alin. (3) din lege, titlul de călătorie se eliberează cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă un document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară. (2) Ministerul Afacerilor Externe stabileşte proceduri pentru stabilirea identităţii cetăţenilor români care solicită titlu de călătorie şi pentru eliberarea acestor documente. (3) În situaţia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identităţii solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având menţiunea "identitate incertă", iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea situaţiei."6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Soluţionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie este condiţionată de prezentarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului, în condiţiile prevăzute de art. 25 din lege. În cazul declarării furtului paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de poliţie din străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat. (2) Obligaţia declarării pierderii poate fi realizată, în cazul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar, şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului. (3) În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionată de prezentarea paşaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente de conţinut care să facă posibilă identificarea documentului. (4) În situaţia în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate au fost înştiinţate de pierderea, distrugerea sau furtul unui document de călătorie, acestea au obligaţia de a comunică situaţia, de îndată, Direcţiei Generale de Paşapoarte."7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din Lege, Direcţia Generală de Paşapoarte poate furniza, la cerere, cu achitarea taxelor prevăzute de lege, date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple. (2) În comunicările prevăzute la alin. (1) se înscriu numai datele deţinute în evidenţele Direcţiei Generale de Paşapoarte, referitoare la solicitant."8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa. (3) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi, după caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (4) În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (5) Cererile prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de următoarele documente: a) paşaportul anterior, dacă acesta există; b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevăzute de lege, completată pe numele titularului; c) certificate de stare civilă, în original şi fotocopie; d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9. (6) În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate potrivit alin. (5) şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată. (2) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu: a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu; b) paşaportul părinţilor, unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal, după cum urmează:1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă;3. paşaportul părintelui supravieţuitor;4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;5. paşaportul reprezentantului legal. (3) Dispoziţiile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi cu privire la paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice sau paşapoartele simple temporare, cu menţionarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (4) şi (5)."10. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu şi a paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2)-(4), cu aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 12 alin. (3), sau Direcţiei Generale de Paşapoarte. (2) În vederea soluţionării, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu şi a paşaportului simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificate de funcţionarul consular, se transmit împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (5) la Direcţia Generală de Paşapoarte. (3) Competenţa de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, depuse în ţară, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2) sau alin. (3), cu aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 12 alin. (3), iar a celor depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României."11. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Ridicarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 14. (2) Eliberarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului: a) actul de identitate care atestă domiciliul în România emis de autorităţile române competente; b) paşaportul anterior, dacă este cazul. (3) Actul de identitate prezentat se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor care l-a emis, pentru a fi retras. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului."12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România. (2) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România. (3) Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent să elibereze cartea de identitate retrage documentul de călătorie, cu menţionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării menţiunii sau, după caz, a paşaportului de către structura de paşapoarte emitentă sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaraţii cuprinzând motivele pentru care nu-l poate preda. Documentul de călătorie sau, după caz, declaraţia solicitantului se transmit structurii de paşapoarte emitente."13. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33^1 şi 33^2, cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice şi ai paşapoartelor simple temporare au drept de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra prelucrărilor de date cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 33^2. - Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligaţia de a respecta confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."14. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Modelul formularelor necesare pentru eliberarea paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare, modelul declaraţiei privind acordul părinţilor/celuilalt părinte cu privire la eliberarea unui paşaport pentru minor, precum şi modelul declaraţiei în cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului se stabilesc prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar modelul declaraţiei pe propria răspundere, prezentată în punctul de trecere a frontierei, precum şi modelul declaraţiei privind acordul părinţilor pentru ieşirea din ţară a minorului însoţit de o persoană fizică majoră se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră."  +  Articolul IIMenţiunile privind includerea minorilor în paşapoartele părinţilor rămân valabile şi permit ieşirea din ţară a minorului în condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea valabilităţii acestora sau, după caz, până la împlinirea vârstei de 14 ani.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 12 august 2009.Nr. 922.________