LEGE nr. 157 din 14 mai 2004 (*actualizată*)privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public(actualizată până la data de 3 septembrie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 septembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 27 din 29 august 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004, denumirea Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României", înfiinţată prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifică şi se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici.Prin HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie bursa specială "Guvernul României", în scopul formării de manageri care se angajează să desfăşoare activităţi de răspundere în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa specială "Guvernul României" se instituie începând cu anul universitar 2005-2006.  +  Articolul 2Bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiţi în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs naţional şi care sunt acceptaţi la studii de universităţi de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene şi euroatlantice.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisie, cu atribuţii privind organizarea concursului naţional, selecţia şi repartizarea beneficiarilor.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de alin. (2) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Comisia pentru bursa specială <>", cu denumirea "Comisia pentru managerii publici". (2) Structura, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Comisiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Comisia este constituită din reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate, ai mediului academic, ai sectorului neguvernamental, ai mediului de afaceri şi ai mediului bancar, precum şi ai unor instituţii sau organisme internaţionale. (4) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  +  Articolul 4 (1) Bursele se acordă pe baza rezultatelor concursului naţional, prin care se evaluează capacitatea de performanţă academică a candidaţilor, precum şi opţiunea acestora de a servi în sectorul public. (2) Concursul naţional se organizează anual, iar rezultatele sunt aduse la cunoştinţă publică până în luna noiembrie a anului premergător începerii anului universitar pentru care se acordă bursele. (3) Selectarea candidaţilor în vederea acordării burselor se face de către Comisie. (4) Metoda de organizare a concursului naţional şi metodele de evaluare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Bursa se acordă în vederea efectuării de studii în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, după cum urmează: a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii şi obţinerii diplomei, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 5 ani; b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 2 ani; c) studii de doctorat pe o perioadă care nu poate depăşi 4 ani. (2) Bursa se acordă unei persoane o singură dată în viaţă şi numai pentru efectuarea uneia dintre formele de studiu prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Bursa se acordă în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) vor asigura atât acoperirea sumelor necesare pentru continuarea burselor acordate în anii precedenţi, în condiţiile prezentei legi, cât şi pentru acordarea de noi burse. (3) Bursele noi se acordă în funcţie de criteriile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, după acordarea cu prioritate a burselor pentru continuarea studiilor de către beneficiarii care au fost acceptaţi în anii anteriori.  +  Articolul 7Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc, cu un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele: a) fondurile alocate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2); b) specializările pentru care se acordă burse; c) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă; d) cuantumul bursei, diferenţiat în funcţie de ţară şi de instituţia de învăţământ superior.  +  Articolul 8 (1) Bursa se acordă în numele Guvernului României, iar derularea operaţiunilor aferente bursei se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, care este instituţie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 51/2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (2) Sumele aferente programului de acordare a burselor, inclusiv avansul, se alocă Centrului Naţional de Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, în condiţiile legii. (3) Comisioanele şi celelalte cheltuieli efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, ca urmare a efectuării operaţiunilor determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul programului şi se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat. (4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi aferente derulării bursei, încheie contracte cu beneficiarii, urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinţa efectuării de către aceştia, ulterior definitivării studiilor, a activităţii în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, operatorilor economici cu capital majoritar de stat şi al structurilor şi organismelor internaţionale.-------------Art. 8 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 27 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009, Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate preia, prin efectul prezentei ordonanţe, drepturile şi obligaţiile, inclusiv cele procesuale derivând din lege şi din contractele aflate în derulare încheiate de partenerul iniţial de implementare "Unitatea de Implementare - PUND - Filiala România", personalul din cadrul acesteia care şi-a exprimat acordul de a fi preluat în cadrul centrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.Preluarea efectivă a personalului, a contractelor aflate în derulare, a elementelor patrimoniale de activ şi pasiv se realizează pe baza protocolului de predare-primire, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9Bursa se plăteşte din fondurile prevăzute în bugetul de stat, la începutul fiecărei perioade universitare trimestru, semestru -, pe baza facturilor pro forma emise de instituţiile de învăţământ acceptante.  +  Articolul 10Beneficiarii încheie cu partenerul de implementare un contract, al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin contract beneficiarii se obligă: a) să menţină pe toată durata studiilor un nivel minim de performanţă echivalent calificativului "Bine"; b) să revină în ţară, la sfârşitul bursei, şi să desfăşoare activitate o perioadă minimă, stabilită în funcţie de durata studiilor şi de cuantumul bursei, prin hotărâre a Guvernului, în cadrul unei instituţii publice, al regiilor autonome şi agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul unor structuri sau organisme internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român.  +  Articolul 11 (1) În cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul restituie partenerului de implementare sumele acordate, precum şi penalizările şi dobânzile stabilite prin contract. (2) La rândul său, partenerul de implementare virează Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în vederea restituirii către bugetul de stat, fondurile aferente obligaţiilor nerespectate de beneficiari şi recuperate de la aceştia. (3) Pentru cazul neexecutării de către beneficiarul bursei a obligaţiilor prevăzute în contractul încheiat cu partenerul de implementare, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanţi, la plata lunară a 50% din venitul net până la concurenţa sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum şi a penalităţilor şi dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptaţi garanţi al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.  +  Articolul 12Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare şi reprezentanţelor diplomatice ale României din străinătate, precum şi universităţilor străine acceptante lista nominală a beneficiarilor bursei, precum şi condiţiile de acordare a acesteia.  +  Articolul 13 (1) Instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îşi pot desfăşura activitatea beneficiarii, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Încadrarea pe posturile vacante din instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1) se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau examen, aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual. Prin derogare de la aceleaşi prevederi, Guvernul va încadra beneficiarii în poziţii de conducere sau de răspundere, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în fişa postului. (3) Posturile vacante existente la instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1) se solicită de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează şi se transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru a fi puse la dispoziţie Comisiei. (4) Repartizarea beneficiarilor se face de către Comisie în funcţie de posturile vacante existente la instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la alin. (1), pe baza opţiunilor formulate de beneficiari şi a specializărilor dobândite, potrivit unei proceduri stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 14În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Afacerilor Externe vor supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, prin care se stabilesc: a) structura, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Comisiei; b) metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului naţional; c) fondurile alocate acestei burse; d) cuantumul maxim al bursei, în funcţie de ţară şi de instituţia de învăţământ; e) modelul contractului care se încheie între beneficiar şi partenerul de implementare care acţionează în numele Guvernului; f) instituţiile publice, regiile autonome, agenţii economici şi structurile sau organismele internaţionale prevăzute la art. 10 lit. b), în care îşi vor desfăşura activitatea beneficiarii, şi perioada în care îşi vor desfăşura activitatea; g) procedura de repartizare prevăzută la art. 13 alin. (4).Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 157.  +  Anexa DOMENIILEpentru care se acordă bursa specială "Guvernul României"A. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României" pentru studii universitare şi de master1. Economie (management, finanţe etc.)2. Drept*)3. Studii europene*)4. Relaţii publice, comunicare5. Administraţie publică6. Diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale7. Inginerie: energie, protecţia mediului, chimie sau petrochimie, inginerie economică, construcţii, transporturi, inginerie industrială sau producţie, tehnologia informaţiei, comunicaţii8. Educaţie9. Agricultură, agronomie10. Apărare naţională, ordine publică11. Sociologie.B. Domenii pentru care se acordă bursa specială "Guvernul României" pentru studii doctorale1. Economie2. Drept3. Studii europene*)4. Administraţie publică5. Diplomaţie, studii politice, relaţii internaţionale6. Apărare naţională, ordine publică.________*) Doar în universităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.-----