ORDIN nr. 1.884/C din 8 iulie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 septembrie 2009    Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 37 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Decizia de încadrare în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi se emite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea concursului, în condiţiile art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, decizia de încadrare în funcţie poate fi emisă cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate având obligaţia de a înştiinţa de îndată candidaţii declaraţi admişi."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Radu Constantin RageaBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 1.884/C.------------