HOTĂRÂRE nr. 920 din 12 august 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instalaţii şi echipamente."..............................................................."(3) Patrimoniul ISCIR, la data de 31 decembrie 2008, este de 73.444.713 lei."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii: a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică; b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ; c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz; c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere, precum şi persoane fizice şi juridice care efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată; d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1; e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente; g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru; h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2; i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii; j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora; k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise; l) elaborează şi aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef procedura de evaluare şi autorizare a persoanelor fizice ce solicită a avea calitatea de experţi ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat; n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz; o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor; p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate; r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR; s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate; w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cadrul ISCIR funcţionează 15 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. (3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual. (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. (5) Stabilirea salariului de bază şi a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcţie."5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5 - (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit în condiţiile legii. (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate."6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Modul de funcţionare şi atribuţiile inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef."7. La articolul 7, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea şi verificarea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în utilizare pentru determinarea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice ce transpun directive europene............................................................ (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile şi accidentele din domeniul său de activitate, ISCIR întocmeşte şi actualizează lista experţilor ISCIR, pe care o publică pe site-ul ISCIR; în cazul în care este necesară efectuarea de analize şi/sau încercări în laboratoare, cheltuielile în legătură cu acestea se suportă de persoana fizică sau juridică care solicită analizele şi/sau încercările respective."8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de ISCIR în condiţiile legii."9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii de supraveghere a pieţei se prevăd distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop."10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."11. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei şi resurselor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul economiei".12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.13. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1^1 şi 1^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.14. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 4 şi, respectiv, cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 12 august 2009.Nr. 920.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)----------------------------------------------------Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur, pentru apă caldă │- Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │sau pentru apă fierbinte │ având PS x V > 60 (bar x litru) ││ │ │- Cazane de apă caldă şi de abur de joasă ││ │ │ presiune cu P > 400 kW │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune mai mare de │- Conducte metalice pentru fluide tehnologice ││ │0,5 bar │- Conducte pentru abur şi apă fierbinte ││ │ │- Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │ │ lichefiat - GPL - la autovehicule şi la ││ │ │ consumatori casnici şi/sau industriali ││ │ │- Cisterne şi containere metalice pentru gaze ││ │ │ comprimate, lichefiate sau dizolvate sub ││ │ │ presiune, cu excepţia celor reglementate ││ │ │ potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă şi utilizare ││ │ │ repetată a echipamentelor sub presiune ││ │ │ transportabile, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru gaze, cu excepţia celor ││ │ │ de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă a echipamentelor ││ │ │ sub presiune, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru lichide, cu excepţia ││ │ │ celor de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Macarale, ascensoare, elevatoare, │- Macarale cu S(n)> 1 t, cu excepţia celor ││ │instalaţii de transport pe cablu, │ cu acţionare manuală ││ │instalaţii de ridicat pe plan înclinat,│- Stivuitoare autopropulsate şi translatoare ││ │poduri rulante şi alte mecanisme de │ stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare ││ │ridicat │ manuală ││ │ │- Platforme ridicătoare nedeplasabile/ ││ │ │ deplasabile pentru persoane şi/sau ││ │ │ materiale, cu S(n)> 1t, cu excepţia ││ │ │ platformelor ridicătoare pentru persoane ││ │ │ cu dizabilităţi ││ │ │- Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia ││ │ │ celor acţionate manual ││ │ │- Mecanisme de ridicat având S(n)> 1 t, cu ││ │ │ excepţia celor cu acţionare manuală ││ │ │- Maşini de ridicat la care, constructiv, ││ │ │ există posibilitatea montării mai multor ││ │ │ tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi ││ │ │ care pot lucra în regim permanent/nepermanent││ │ │ de macara, stivuitor, platformă ridicătoare ││ │ │ şi altele asemenea ││ │ │- Ascensoare, cu excepţia celor având ││ │ │ S(n)< 100 kg, destinate transportului ││ │ │ de materiale ││ │ │- Instalaţii de transport pe plan înclinat ││ │ │ pentru persoane/materiale, scări şi ││ │ │ trotuare rulante ││ │ │- Instalaţii de transport pe cablu pentru ││ │ │ persoane/materiale ││ │ │- Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru ││ │ │ teatre, cu excepţia celor acţionate ││ │ │ manual │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Instalaţii şi echipamente destinate, │- Echipamente pentru agrement, cu excepţia ││ │montate şi utilizate în cadrul │ echipamentelor pentru spaţii de joacă ││ │parcurilor de distracţii │ │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Sisteme tehnologice din cadrul │Sisteme tehnologice sub presiune de securitate││ │instalaţiilor nucleare │ nucleară cu p(min) = 1,03 bari │└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)------------------------------------------------------Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)
  *Font 9*
  Nr. crt Cod de clasificare ocupaţii în România (COR) Denumirea ocupaţiei
  1. 816103 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte
  2. 816105 Fochist cazane mici de abur (categoria E)
  3. 816106 Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
  4. 816107 Fochist cazane conduse de calculator
  5. 311113 Laborant operator centrale termice
  6. 816116 Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
  7. 932009 Operator umplere recipiente GPL
  8. 932002 Îmbuteliator fluide sub presiune
  9. 8333.2.1. Macaragiu
  10. 833403 Stivuitorist
  11. 833310 Liftier
  12. 833303 Funicularist (mecanic trolist)
  13. 721202 Sudor manual cu flacără de gaz
  14. 721203 Sudor manual cu arc electric
  15. 721204 Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
  16. 721206 Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
  17. 721207 Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
  18. 823208 Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
  19. 315212 Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
  20. 315213 Operator control nedistructiv cu ultrasunete
  21. 315214 Operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  22. 315215 Operator control nedistructiv cu particule magnetice
  23. 315216 Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari
  24. 315217 Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii
  25. 315218 Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
  Notă *) Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 1^2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)-----------------------------------------------------Instalaţii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare
  *Font 9*
  ┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur şi apă fierbinte │Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │ │având PSxV > 60 (bar x litru) │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune │Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │mai mare de 0,5 bar │lichefiat - GPL │└───┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 4 -------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)----------------------------------------------------Număr maxim de posturi: 548                  Structura organizatorică a ISCIR     ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐     │ AUDIT PUBLIC │ │ │ │RELAŢII CU PUBLICUL│     │ INTERN*) ├─────────┤ ├───────┤ŞI MASS MEDIA*) │     └───────────────┘ │ │ └───────────────────┘                               │ INSPECTOR DE │     ┌───────────────┐ │ STAT ŞEF │ ┌───────────────────┐     │ MANAGEMENTUL │ │ │ │ CORP CONTROL*) │     │ CALITĂŢII*) ├─────────┤ ├───────┤ │     └───────────────┘ │ │ └───────────────────┘                               │ │ ┌───────────────────┐                               │ ├───────┤ STRUCTURA DE │                               │ │ │ SECURITATE*) │                               └────────┬───────┘ └───────────────────┘                                        │           ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │INSPECTOR DE STAT ŞEF ├─────┼─────┤INSPECTOR DE STAT ŞEF │           │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │           └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                        │      ┌─────────┬───────────┬───────────┴─┬──────────────┬────────────┐      │ │ │ │ │ │ ┌────┴───┐┌────┴───┐┌──────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴─────┐ │DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ │INSPECT ││INSPECT ││SUPRAVEGHERE││ ECONOMICĂ ││ EVALUARE ││ RESURSE │ │CLASICE ││NUCLEARE││ PIAŢĂ ││ADMINISTRATIV││PROFESIONALĂ││ UMANE, │ │ ││ ││ ISCIR-SP ││ ACHIZIŢII ││ ││ JURIDICĂ │ │ ││ ││ ││ PUBLICE ││ ││SECURITATEA│ │ ││ ││ ││ PUBLICE ││ ││ MUNCII │ └────┬───┘└────────┘└────────────┘└─────────────┘└────────────┘└───────────┘      │┌─────┴──────┐│15 INSPECŢII││TERITORIALE │└────────────┘--------- Notă *) Se organizează ca şi Compartiment  +  Anexa 5 -------(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)----------------------------------------------------NORMATIVprivind parcul auto al ISCIR    1. Autolaboratoare: - câte un autolaborator pentru fiecare                                               inspecţie teritorială;                                             - un autolaborator pentru supravegherea pieţei.   2. Autoturisme de intervenţie-verificare: - câte un autoturism pentru fiecare judeţ                                               deservit de inspecţiile teritoriale.   3. Autoturisme: - câte un autoturism la 10 inspectori de                                               specialitate care efectuează inspecţii şi                                               verificări tehnice în teren;                                             - câte un autoturism pentru fiecare judeţ                                               deservit de inspecţiile teritoriale în                                               scopul realizării activităţii de                                               supraveghere a pieţei;                                            - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*).NOTĂ:Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autolaborator este de 250 l benzină/autolaborator sau de 150 l motorină/autolaborator.----------- Notă *) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------