HOTĂRÂRE nr. 712 din 14 iunie 2009pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 1 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii."2. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.  +  Articolul IIISe aprobă tarifele de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IV (1) Se aprobă lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Taxele şi tarifele încasate pentru alte categorii de lucrări decât cele efectuate în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, sunt stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, şi prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2002 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 70/2007 privind aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 1 februarie 2007; b) Hotărârea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007; c) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 79/2004 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Cristian Făinişi,secretar de statMinistrul economiei,Adriean VideanuSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuPreşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Borbala VajdaBucureşti, 14 iunie 2009.Nr. 712.  +  Anexa 1REGULAMENT 14/06/2009  +  Anexa 2TARIFE DE EVALUAREîn vederea autorizării, acreditării şi evaluării externeperiodice a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentrufiecare nivel de învăţământ, percepute de Agenţia Română deAsigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar1. Tariful de autorizare este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.2. Tariful de acreditare este în cuantum de 3 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.3. Tariful de evaluare externă periodică, inclusiv pentru organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, este în cuantum de 1,5 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcţia de profesor (S), cu grad didactic I şi cu vechime peste 40 de ani în învăţământul preuniversitar de stat.  +  Anexa 3LISTA DE TARIFEpentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legalăîn cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelorde măsurare şi măsurărilor, LT-20091. Lista de tarife LT-2009 stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, tarife pentru lucrările efectuate de personalul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor.2. Tarifele sunt cuprinse în tabelele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta anexă, şi se referă la următoarele activităţi specifice: a) lucrări efectuate de BRML în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model, verificări metrologice, verificări iniţiale CEE şi avize metrologice (tabelul nr. 1); b) activităţi desfăşurate de BRML pentru autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru exercitarea activităţilor de verificare metrologică, reparare, montare şi modificare a mijloacelor de măsurare (tabelul nr. 2); c) activităţi conexe celor din tabelele nr. 1 şi 2 (tabelul nr. 3).3. Lucrările privind activităţile menţionate în tabelele nr. 1-3 se efectuează numai pe bază de solicitare scrisă şi cu planificare.4. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt scutite de TVA, conform art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie tarifele care se referă la verificări metrologice şi asistenţă tehnică.5. La tarifele pentru aprobări de model sau completări, precizate în coloanele 3 şi 4 din tabelul nr. 1, se adaugă o parte variabilă încasată pe bază de deviz, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de laboratoarele de încercări sau a lucrărilor de evaluare pentru recunoaşterea încercărilor.6. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea individuală a mijloacelor de măsurare. În cazul în care verificarea metrologică sau verificarea iniţială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalaţii/standuri de verificare, tariful de verificare se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens.7. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 nu includ cheltuielile ocazionate de transportul etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi personalului verificator, în cazul în care verificările metrologice sau verificările iniţiale CEE se efectuează la sediul solicitantului. Contravaloarea acestora se adaugă la tarifele respective. Pentru autolaboratoare şi mijloace de transport speciale, contravaloarea cheltuielilor de transport se determină astfel:- pentru autolaboratoare: 30% din preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs;- pentru mijloace de transport speciale (automacara destinată verificării podurilor - basculă, şalupă fluvială): preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs.8. Tarifele stabilite prin prezenta listă nu includ contravaloarea materialelor de referinţă (MRC) şi a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalaţiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumată în instalaţiile de verificare de mare putere, consumul tehnologic de carburant etc.). Costurile acestora se adaugă la tarifele stabilite pentru operaţiunile de verificare respective.9. În cazul în care beneficiarul solicită executarea verificării metrologice sau a verificării iniţiale CEE în regim de urgenţă (o perioadă mai mică de 5 zile, care necesită modificarea celorlalte programări sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% faţă de tariful de verificare stabilit prin prezenta listă.10. Laboratoarele de metrologie din structura sau din subordinea BRML sunt obligate să efectueze operaţiunile de verificare metrologică sau verificare iniţială CEE, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie a mijloacelor de măsurare, dacă beneficiarii respectă termenele stabilite prin programarea la verificare metrologică.11. Beneficiarii trebuie să ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de măsurare verificate, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru ridicarea acestora. După expirarea acestei perioade, beneficiarii vor plăti, pentru fiecare zi de depăşire, o penalizare de 0,1% din valoarea tarifului de verificare a mijlocului de măsurare neridicat.12. Tarifele pentru reevaluarea activităţilor desfăşurate de deţinătorii de autorizaţii/avize se obţin prin însumarea a 50% din tariful perceput la autorizare/avizare şi 50% din tariful perceput pentru fiecare extindere acordată.13. Tarifele pentru autorizare/avizare şi pentru extinderea autorizării/avizării cuprinse în tabelul nr. 2 nu includ cheltuielile de transport şi cazare ale echipei de evaluare, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele stabilite pentru activităţile de autorizare/avizare respective.14. În cazul în care operatorii economici solicită laboratoarelor de metrologie din structura sau din subordinea BRML verificarea unor mijloace de măsurare în scopul scoaterii lor din funcţiune (pentru aplicarea prevederilor art. 21 şi 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare), tariful perceput pentru operaţiunea executată va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de măsurare respective.15. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt exprimate în euro, cu excepţia celor calculate pe bază de deviz, care sunt exprimate în lei. Încasarea contravalorii tarifelor se face în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei în care se face facturarea.Tabelul nr. 1Tarife în euro pentru lucrări efectuate de Biroul Român de MetrologieLegală (BRML) în cadrul exercitării controlului metrologic legalal mijloacelor de măsurare*1)
    MIJLOC DE MĂSURARETarife în euro pentru:aviz metrologic
    aprobare de model*2)verificare metrologică
    CODDENUMIREPoziţia din LOAM/AM- CEE/AMICompletare AM/AM- CEE/AMI
    0123456
    1SPAŢIU ŞI TIMP          
    1.01UNGHI PLAN (rad)          
    1.01.13TeodolitL1-1533507    
    1.01.13.1- cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 1''       96,83  
    1.01.13.2- cu valoarea diviziunii mai mare de 1''       67,31  
    1.01.14Aparat geodezic cu funcţii multipleL1-2     145,90  
    1.01.15Aparat de nivelment geometricL1-4533507    
    1.01.15.01- cu laser       62,71  
    1.01.15.02- cu lunetă          
    1.01.15.02.1- cu cerc gradat       74,89  
    1.01.15.02.2- fără cerc gradat       58,27  
    1.01.24Aparat pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto/unghiL6-153350718,99  
    1.03LUNGIME (m)          
    1.03.06Riglă gradată          
    1.03.06.1- pentru măsurarea lungimii ţesăturilorL7-1   5072,02  
    1.03.06.2- pentru măsurarea nivelului în rezervoareL7-2   507    
      - la lungimea totală       13,08  
      - pentru fiecare reper suplimentar       1,65  
    1.03.11Ruletă şi panglici de măsurareL7-3   507    
    1.03.11.1- cu lungimea până la 2 m inclusiv       1,65  
    1.03.11.2- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, fără lest       3,33  
      - pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m       0,93  
    1.03.11.3- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, cu lest       4,26  
      - pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m       0,93  
    1.03.14Aparat pentru măsurat elementele căii ferate sau de metrouL10-1533507    
    1.03.14.1- şablon       19,55  
    1.03.14.2- aparat pentru măsurat ecartamentul şi supraînălţarea       29,15  
    1.03.24Extensometru (electric, electronic)L12-1533507    
    1.03.24.1- cu un traductor şi interval de măsurare, cl. A, B1       56,81  
      - pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar       22,68  
    1.03.24.2- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl. B2, C       38,72  
      - pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar       15,09  
    1.03.24.3- cu un traductor şi un interval de măsurare, cl. D, E       30,42  
      - pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar       16,59  
    1.03.36Telemetru (cu intervalul de măsurare mai mic sau egal cu 10 m)L1-3     77,28  
      - pentru fiecare interval suplimentar       7,74  
    1.03.38Aparat pentru măsurarea lungimi firelor, ţesăturilor, cablurilor şi altora asemeneaL14-1   50731,73  
    1.03.42Aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor          
    1.03.42.1- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare de stocare fixe, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 mL15-153350741,8633,37
      - pentru fiecare metru suplimentar       13,08  
    1.03.42.2- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în canale deschise, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 mL15-253350741,8633,37
      - pentru fiecare metru suplimentar       13,08  
    1.03.43Traductor de nivel, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 mL37-953350741,86  
      - pentru fiecare metru suplimentar       13,06  
    1.03.45Aparat pentru măsurat multidimensionalL14-3   507Deviz  
    1.05ARIE (m2)          
    1.05.02PlanimetruL16-1     22,62  
      - pentru fiecare scară suplimentară       3,14  
      - pentru determinarea constantei       8,11  
    1.05.03Aparat pentru măsurarea ariei în pielărieL14-2   50754,97  
    1.06VOLUM (m3, l, L)          
    1.06.15ButirometruL19-15335072,58  
    1.06.17Măsură de volum pentru lichide          
    1.06.17.1Măsură de volum din sticlă utilizată în vânzări directe de lichideL21-1   5071,12  
    1.06.17.2Măsură de volum din metal utilizată în vânzări directe de lichide, cu volumul nominal de:L21-2   507    
      - până la 1 dm3, inclusiv       0,75  
      - peste 1 dm3 până la 10 dm3, inclusiv       1,31  
      - peste 10 dm3 până la 50 dm3, inclusiv       2,02  
      - peste 50 dm3 până la 500 dm3, inclusiv       2,77  
      - peste 500 dm3       3,33  
    1.06.18Măsură de volum pentru cerealeL22-13015073,88  
    1.06.19Măsură de volum pentru lapteL23-13015071,83  
    1.06.21Butoi (altul decât cel pentru bere) şi budanăL24-1        
    1.06.21.1- cu volumul nominal până la 5 m3, inclusiv       9,42  
    1.06.21.2- cu volumul nominal peste 5 m3, pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 5 m3suplimentari       4,41  
    1.06.22Cisternă autoL25-1533507    
    1.06.22.1- pentru fiecare compartiment cu volumul nominal până la 10 m3       20,48  
    1.06.22.2- pentru fiecare compartiment, cu volumul nominal peste 10 m3, pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 10 m3suplimentari       6,84  
    1.06.23Cisternă de cale feratăL25-2533507    
    1.06.23.1- cu volumul nominal până la 40 m3, inclusiv       27,84  
    1.06.23.2- cu volumul nominal peste 40 m3, pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 10 m3 suplimentari       8,86  
    1.06.24Rezervor de stocare pentru lichideL28-1       33,37
    1.06.24.1- cu volumul nominal până la 15 m3, inclusiv       47,95  
    1.06.24.2- cu volumul nominal între 15 m3 ... 40 m3 pentru fiecare multiplu sau fracţiune de 5 m3 suplimentari       7,02  
    1.06.24.3- cu volumul nominal peste 40 m3       Deviz  
    1.06.25Dozator pentru lichide:L29-1533507    
    1.06.25.1- cu volum dozat până la 1 dm3, inclusiv       2,95  
    1.06.25.2- cu volum dozat peste 1 dm3       4,41  
    1.06.26Contor pentru lichide, altele decât apa, până la DN 400 mmL30-2   507    
    1.06.26.01- cu diametrul nominal până la 50 mm, inclusiv       17,71  
    1.06.26.02- cu diametrul nominal cuprins între 50 mm şi 400 mm       23,62  
    1.06.27Calculator de debit          
    1.06.27.1Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide, altele decât apa (pentru un flux de măsurare)L30-3   50794,06  
      - pentru fiecare flux de măsurare suplimentar       40,40  
    1.06.27.2Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă, altul decât cel de la 1.06.27.1 (pentru un flux de măsurare)L37-453350794,06  
      - pentru fiecare flux de măsurare suplimentar       40,40  
    1.06.28Contor de apă          
    1.06.28.1Contor de apă rece până la DN 800 mmL32-1   507    
    1.06.28.1.1- cu diametrul nominal între 15 mm ... 25 mm inclusiv       4,97  
    1.06.28.1.2- cu diametrul nominal între 25 mm ... 40 mm inclusiv       8,48  
    1.06.28.1.3- cu diametrul nominal între 50 mm ... 80 mm inclusiv       14,39  
    1.06.28.1.4- cu diametrul nominal între 100 mm ... 125 mm inclusiv       21,38  
    1.06.28.1.5- cu diametrul nominal între 150 mm... 200 mm inclusiv       21,38  
    1.06.28.1.6- cu diametrul nominal între 250 mm ... 800 mm inclusiv       Deviz  
    1.06.28.2*4)Contor de apă caldă până la DN 200 mm (verificare cu apă caldă)L32-2   507    
    1.06.28.2.1- cu diametrul nominal între 15 mm ... 25 mm inclusiv       8,11  
    1.06.28.2.2- cu diametrul nominal între 25 mm ... 40 mm inclusiv       13,64  
    1.06.28.2.3- cu diametrul nominal între 50 mm ... 80 mm inclusiv       20,29  
    1.06.28.2.4- cu diametrul nominal între 100 mm ... 125 mm inclusiv       28,03  
    1.06.28.2.5- cu diametrul nominal între 150 mm ... 200 mm inclusiv       43,16  
    1.06.29Contor de gaz [Q(max) <= 2.500 m3/h]          
    1.06.29.1- cu pereţi deformabiliL33-1   507    
      - cu Q(max) cuprins între 1 m3/h (G 0,6) şi 6 m3/h (G 4) inclusiv       10,13  
      - cu Q(max) cuprins între 10 m3/h (G 6) şi 65 m3/h (G 40) inclusiv       19,73  
      - cu Q(max) cuprins între 65 m3/h şi 2500 m3/h (G 40)       Deviz  
    1.06.29.2- cu pistoane rotativeL33-2   507    
      - cu Q(max) cuprins între 1 m3/h (G 0,6) şi 6 m3/h (G 4) inclusiv       10,13  
      - cu Q(max) cuprins între 10 m3/h (G 6) şi 65 m3/h (G 40) inclusiv       19,73  
      - cu Q(max) cuprins între 65 m3/h şi 2500 m3/h (G 40)       Deviz  
    1.06.29.3- cu turbinăL33-3   507    
      - cu Q(max) cuprins între 1 m3/h (G 0,6) şi 6 m3/h (G 4) inclusiv       10,13  
      - cu Q(max) cuprins între 10 m3/h (G 6) şi 65 m3/h (G 40) inclusiv       19,73  
      - cu Q(max) cuprins între 65 m3/h şi 2500 m3/h (G 40)       Deviz  
    1.06.29.4- cu ultrasuneteL33-4   507    
      - cu Q(max) cuprins între 1 m3/h (G 0,6) şi 6 m3/h (G 4) inclusiv       10,13  
      - cu Q(max) cuprins între 10 m3/h (G 6) şi 65 m3/h (G 40) inclusiv       19,73  
      - cu Q(max) cuprins între 65 m3/h şi 2500 m3/h (G 40)       Deviz  
    1.06.30Convertor de volum de gazL33-5   507Deviz  
    1.06.32Distribuitor de carburanţi autoL30-4   507   40,02 per distribuitor
    1.06.32.1- pentru lichide       20,29
      - pentru fiecare cap de alimentare suplimentar       18,99
    1.06.32.2- pentru gaz petrolier lichefiat (GPL)       69,61
    1.06.33Calculator electronic pentru distribuitoare de carburanţi autoL30-8   50772,31  
      - pentru fiecare funcţie suplimentară       27,28  
    1.06.34Sistem de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă)          
    1.06.34.1Sistem de măsurare a cantităţilor de lichide (de volum şi de masă), altul decât cel da la poziţia 1.06.39L37-1760507125,7953,48
    1.06.34.2Sistem de măsurare a cantităţilor de gaz (de volum şi de masă)L37-2760507125,7953,48
    1.06.36Sistem de măsurare a cantităţilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de măsurareL37-3760507Deviz66,75
    1.06.37Butelie utilizată ca recipient măsurăL18-1     Deviz  
    1.06.38Rezervor al navelor fluviale şi de coastăL27-1     Deviz  
    1.06.39Sistem de măsurare a cantităţilor lichide, altele decât apaL30-1   507125,7953,48
    1.07INTERVAL DE TIMP, DURATĂ (s)          
    1.07.05Ceasornic programator pentru contoare de energie electricăL40-1301507    
    1.07.05.1- mecanic       5,16  
    1.07.05.2- electronic cu cuarţ       9,23  
    1.07.08Ceasornic generator de impulsuri de tactL41-1301507    
    1.07.08.1- ceasornic - generator de impulsuri de tact pentru centralele teleferice       Deviz  
    1.07.08.2- generator de impulsuri de tact pentru centralele telex       Deviz  
    1.07.09Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele analogiceL42-1760507    
    1.07.09.1- ansamblu totalizator - o ramă       11,62  
    1.07.09.2- sistem electronic       135,18  
    1.07.09.3- echipament telex       11,62  
    1.07.10Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi a comunicaţiilor telex din centralele digitaleL42-2760507    
    1.07.10.1- sistem de sincronizare şi asigurare a orei exacte       Deviz  
    1.07.10.2- sistem de taxare          
      - convorbiri telefonice la centrala digitală       138,32  
      - convorbiri telefonice la unităţile distante       23,24  
    1.07.10.3- echipament telex          
      - comunicaţii telex la centrala telex       92,23  
      - comunicaţii telex la unităţile distante       23,24  
    1.07.11Sistem/echipament da măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice prin reţea Internet Protocol (IP)L42-3760507Deviz  
    1.10VITEZA (m/s)          
    1.10.04Aparat pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometru)L44-153050743,91  
    1.10.05Instalaţie de măsurare a vitezei la locomotive şi rame de metrouL45-153350750,50  
    1.10.11AnemometruL43-153350716,22  
    1.12ALTE MĂRIMI DE SPAŢIU ŞI TIMP          
    1.12.02CronografL47-1533507    
      - neinstalat pe autovehicul       36,70  
      - instalat pe autovehicul       26,38  
    1.12.03TaximetruL48-1   507    
      - neinstalat pe autovehicul       6,84  
      - instalat pe autovehicul       6,84  
    3MECANICE          
    3.01MASA (kg)          
    3.01.02Greutate (clasă E2, F1, F2, M1, M2, M3cu valoarea nominală 1 mg ... 50 kg)L49-1533507    
    3.01.02.2- clasa E2 (greutăţi de lucru cl. 1)       6,28  
      - pentru operaţia de ajustare       3,33  
    3.01.02.3- clasa F1 (greutăţi de lucru cl. 2)       3,33  
      - pentru operaţia de ajustare       1,12  
    3.01.02.4- clasa F2 (greutăţi de lucru cl. 3)       1,31  
      - pentru operaţia de ajustare       0,75  
    3.01.02.5- clasa M1 (greutăţi de lucru cl. 4)       1,12  
      - pentru operaţia de ajustare       0,75  
    3.01.02.6- Clasa M2 (greutăţi de lucru cl. 5)       1,12  
      - pentru operaţia de ajustare       0,56  
    3.01.02.7- Clasa M3       1,12  
      - pentru operaţia de ajustare       0,56  
    3.01.06Celula de cântărireL50-1533507    
    3.01.06.1- cu limita maximă până la 1000 kg, inclusiv       29,86  
    3.01.06.2- cu limita maximă peste 1000 kg       59,76  
    3.01.07Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor          
    3.01.07.3- balanţă de cereale de 1 lL51-253350720,11  
    3.01.07.4- balanţă de cereale de 20 lL51-1533507Deviz  
    3.01.09Aparat de cântărit cu funcţionare neautomatăL52-1        
    3.01.09.1- de precizie specială - clasa I       36,33  
    3.01.09.2- de precizie superioară - clasa II       27,84  
    3.01.09.3- de precizie medie - clasa III, inferioară - clasa III          
    3.01.09.3.1- cu limita maximă până la 30 kg, inclusiv       12,74  
    3.01.09.3.2- cu limita maximă între 30 kg ... 1000 kg, inclusiv       33,00  
    3.01.09.3.3- cu limita maximă între 1000 kg ... 10000 kg, inclusiv       49,63  
    3.01.09.3.4- cu limita maximă între 10000 kg ... 20000 kg, inclusiv       118,77  
    3.01.09.3.5- cu limita maximă între 20000 kg ... 50000 kg, inclusiv       158,42  
    3.01.09.3.6- cu limita maximă peste 50000 kg       198,07  
    3.01.10Aparate de cântărit cu funcţionare automată          
    3.01.10.1- aparat totalizator discontinuuL53-3   50739,6553,48
    3.01.10.2- aparat totalizator continuuL53-2   507309,1153,48
    3.01.10.3- aparat pentru sortare-etichetareL53-1   50783,0053,48
    3.01.10.4- dozator gravimetricL53-4   507116,0080,05
      - pentru fiecare dispozitiv de cântărire suplimentar       85,02  
    3.01.10.5- basculă - pod feroviarăL53-5   507269,0866,75
    3.01.12.2Instalaţie de cântărire în mers pentru vehicule rutiere (basculă - pod auto)L55-1533507224,0866,75
    3.01.13Indicator numeric de masăL56-153350783,56  
    3.01.15Instalaţie pentru determinarea sarcinii pe osie la vehiculele rutiereL57-1533507    
      - portabilă       57,18  
      - pentru fiecare amplasament       127,44  
    3.09FORŢĂ, GREUTATE (N)          
    3.09.04Maşină/aparat pentru încercarea statică a metalelor la tracţiune, compresiune, forfecare sau încovoiereL58-1       20,11
    3.09.04.1- cu limita maximă până la 5 kN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       49,63  
      - pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de solicitare       27,66  
    3.09.04.2- cu limita maximă până la 5 kN ... 100 kN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       65,85  
      - pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de solicitare       37,07  
    3.09.04.3- cu limita maximă până la 0,1 MN ... 1 MN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       81,32  
      - pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de solicitare       49,97  
    3.09.04.4- cu limita maximă până la 1 MN ... 5 MN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       97,02  
      - pentru fiecare interval de măsurare sau sens suplimentar de solicitare       71,57  
    3.09.05Maşină/aparat pentru încercarea statică a betoanelor şi cimenturilor la compresiune şi încovoiereL58-2       20,11
    3.09.05.1- cu limita maximă până la 5 kN, inclusiv, pentru un interval de măsurare       49,07  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       26,20  
    3.09.05.2- cu limita maximă până la 5 kN ... 100 kN, inclusiv, pentru un interval de măsurare       50,16  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       26,01  
    3.09.05.3- cu limita maximă până la 0,1 MN ... 1 MN, inclusiv, pentru un interval de măsurare       81,88  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       44,44  
    3.09.05.4- cu limita maximă până la 1 MN ... 5 MN, inclusiv, pentru un interval de măsurare       114,92  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       71,94  
    3.09.06Maşină/aparat pentru încercarea statică la tracţiune a textilelor, pielii, cauciucului, maselor plastice, firelorL58-3       20,11
    3.09.06.1- cu limita maximă până la 500 N, inclusiv, pentru un interval de măsurare       29,15  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       17,71  
    3.09.06.2- cu limita maximă mai mare de 500 N pentru un interval de măsurare       33,19  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       17,71  
    3.09.07Maşină/aparat pentru încercarea la tracţiune, compresiune sau forfecare a nisipurilor, pământurilor (pentru un interval de măsurare)L58-4     33,9320,11
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       17,71  
    3.09.08Maşină/aparat pentru încercarea statică a arcurilor, a inelelor de pistonL58-5       20,11
    3.09.08.1- cu limita maximă până la 100 N, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       23,99  
      - pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare suplimentar       13,27  
    3.09.08.2- cu limita maximă între 0,1 kN şi 100 kN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       29,15  
      - pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare suplimentar       20,48  
    3.09.08.3- cu limita maximă mai mare de 0,1 MN, inclusiv, pentru un sens de solicitare şi un interval de măsurare       43,54  
      - pentru fiecare sens de solicitare sau interval de măsurare suplimentar       28,59  
    3.09.09Maşină/aparat pentru încercarea metalelor la fluaj sau relaxare (pentru un post de încercare şi un interval de măsurare)L58-6     54,9720,11
      - pentru fiecare post de încercare sau interval de măsurare suplimentar       36,89  
    3.09.10Maşină/aparat pentru încercare la oboseală prin solicitări axiale (pentru o amplitudine şi o frecvenţă)L58-7     97,9220,11
    3.09.11Maşină/aparat pentru încercare la încovoiere rotativă (cu un post)L58-8       20,11
      - reproducerea momentului cu greutăţi       23,62  
      - verificarea momentului cu epruveta etalon, pentru o scară de măsurare       95,34  
    3.09.13Stand cu role pentru verificarea sistemului de frânare a vehiculelor rutiereL59-1533507   53,48
      - pentru o parte       79,68  
      - pentru a doua parte sau pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       37,63  
    3.09.14DinamometruL60-1533507    
    3.09.14.1- cu limita maximă până la 100 kN, inclusiv       49,63  
    3.09.14.2- cu limita maximă peste 100 kN       60,69  
    3.09.15Instalaţie pentru determinarea sarcinii pe roţi la locomotiveL61-153350767,87  
    3.12MOMENT AL FORŢEI, MOMENT AL CUPLULUI, TORSIUNE (Nm)          
    3.12.03Cheie şi şurubelniţă dinamometricăL58-13        
    3.12.03.1- până la 150 Nm, inclusiv       12,37  
      - pentru al doilea sens de solicitare       5,72  
    3.12.03.2- peste 150 Nm       18,61  
      - pentru al doilea sens de solicitare       10,13  
    3.15PRESIUNE (Pa)          
    3.15.05Manometre cu element elastic          
    3.15.05.02Manometru pentru măsurarea presiunii în butelii cu oxigenL62-13015077,02  
    3.15.05.03Manometre pentru măsurarea presiunii gazelor sau lichidelorL62-23015076,09  
    3.15.06Manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelorL62-33015074,60  
    3.15.07Aparat mecanic pentru măsurarea presiunii arterialeL65-1     6,28  
    3.15.08Traductor de presiune (pentru fiecare funcţie în parte)L30-5 L37-6 L76-553350726,94  
    3.23ENERGIE, LUCRU MECANIC, ENERGIE POTENŢIALĂ, ENERGIE CINEMATICĂ (J)          
    3.23.01Maşină/aparat pentru încercarea la şocL58-12       20,11
    3.23.01.1- cu energia potenţială până la 50 J inclusiv (pentru un pendul şi o energie de lansare)       92,04  
      - pentru fiecare pendul sau energie de lansare suplimentară       35,95  
    3.23.01.2- cu energia potenţială mai mare de 50 J (pentru un pendul şi o energie de lansare)       106,59  
      - pentru fiecare pendul sau energie de lansare suplimentară       64,54  
    3.27DEBIT DE VOLUM (m3/s)          
    3.27.02Diafragma pentru măsurarea debitelorL37-5 L76-7301507    
    3.27.02.01- verificare dimensională       20,11  
    3.27.02.02- verificare prin calcul       20,11  
    3.27.05Traductor debitL30-7 L37-8 L73-4533507    
    3.27.05.01- cu diametrul până la 50 mm, inclusiv       13,46  
    3.27.05.02- cu diametrul între 50 mm ... 100 mm, inclusiv       20,11  
    3.27.05.03- cu diametrul peste 100 mm       33,37  
    3.28DURITATE          
    3.28.01Maşină/aparat pentru încercarea statică a durităţii (pentru o scară sau sarcină) prin metodele Rockwell, Vickers, BrinellL58-9     43,7220,11
    3.28.06Aparat pentru încercarea dinamico-plastică a durităţii metalelorL58-10     14,0120,11
    3.28.07Aparat pentru încercarea dinamico-elastică a durităţii metalelorL58-11     10,6920,11
    4CĂLDURĂ (MĂRIMI TERMICE)          
    4.02TEMPERATURĂ CELSIUS (°C)          
    4.02.01Termometru din sticlă, cu lichidL71-1301507    
    4.02.01.1- pentru temperaturi >= 0°C, cu valoarea diviziunii < 0,1°C       12,18  
    4.02.01.2- pentru temperaturi >= 0°C, cu valoarea diviziunii >= 0,1°C       10,13  
    4.02.01.3- pentru temperaturi < 0°C       15,66  
    4.02.11Termorezistenţă/adaptor de temperaturăL30-6; L37-7; L76-6301507    
    4.02.11.1Termorezistenţă       23,43  
    4.02.11.2adaptor de temperatură       23,43  
    4.02.11.3Pereche de termorezistenţe pentru contoare de energie termicăL73-3   50734,12  
    4.02.12TermocupluL71-230150723,43  
      - cablu de compensare       13,27  
    4.02.16Termometru medical electronicL69-1     2,58  
    4.06CANTITATE DE CĂLDURĂ (J)          
    4.06.01*6)Contor de energie termică până la DN 200 mmL73-1533507    
    4.06.01.1- cu subansambluri neinterschimbabile         16,78
      - pentru DN între (15 ... 20) mm, inclusiv       73,03  
      - pentru DN între (20 ... 50) mm, inclusiv       76,72  
      - pentru DN între (50 ... 100) mm, inclusiv       79,68  
      - pentru DN între (100 ... 200) mm, inclusiv       95,90  
    4.06.01.2- cu subansambluri neinterschimbabile       Deviz16,78
    4.06.02Calculator pentru măsurarea energiei termice          
    4.06.02.1*6)- pentru contoare de energiei termicăL73-2533507    
      - cu traductoare de temperatură       53,85  
      - fără traductoare de temperatură       36,14  
    4.06.02.2- pentru sisteme de măsurare a energiei termice          
    4.06.02.2.1- pentru agent termic aburL76-4533507    
      - cu traductoare de temperatură       53,85  
      - fără traductoare de temperatură       36,14  
    4.06.02.2.2- pentru agent termic apăL76-3533507    
      - cu traductoare de temperatură       53,85  
      - fără traductoare de temperatură       36,14  
    4.06.03Sistem de măsurare a energiei termice          
    4.06.03.1- cu diafragmă, pentru agent termic apă sau aburL76-1760507Deviz66,75
    4.06.03.2- cu alte tipuri de traductoare debit, pentru agent termic apă sau aburL76-2760507Deviz66,75
    4.22PUTERE CALORIFICĂ VOLUMICĂ (J/m3)          
    4.22.03Ansamblu de măsurare a puterii calorifice a gazelor combustibileL77-1533507    
      - cu circulaţie de apă          
      - pentru funcţia de măsurare de bază       386,76  
      - pentru determinarea factorilor calorimetrici       317,96  
      - pentru fiecare mod de operare sau funcţie suplimentară       193,29  
      - cu circulaţie de aer, pentru măsurare continuă          
      - pentru funcţia de măsurare de bază       386,20  
      - pentru fiecare funcţie suplimentară       294,34  
    4.23PUTERE CALORIFICĂ MASICĂ (J/kg)          
    4.23.03Ansamblu de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizi şi lichiziL77-2533507    
      - pentru funcţia de măsurare de bază       340,83  
      - pentru determinarea factorilor calorimetrici       294,34  
      - pentru fiecare mod de operare sau funcţie suplimentară       154,20  
    4.23.04Bombă calorimetricăL77-5533507201,77  
      - pentru determinarea şi prezentarea caracteristicilor       176,51  
    4.23.05Instalaţie radiometrică pentru măsurări în flux, pe bandă a puterii calorifice a combustibililor solizi-lichiziL77-4533507   100,16
      - pentru funcţia de măsurare de bază       175,76  
      - pentru fiecare funcţie suplimentară       172,62  
    4.23.06Sistem calorimetric pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizi-lichiziL77-3533507    
      - pentru funcţia de măsurare de bază       413,86  
      - pentru determinarea factorilor calorimetrici       294,34  
      - pentru fiecare mod de operare sau funcţie suplimentară       180,02  
    5ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM          
    5.01CURENT ELECTRIC (A)          
    5.01.15Transformator de curent pentru măsurare (curenţi primari până la 100 A, inclusiv)L79-1301507    
    5.01.15.2- clasa 0,2, cu un interval de măsurare       10,50  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       2,77  
    5.01.15.3- clasa 0,5 şi 1, de joasă tensiune, cu un interval de măsurare       10,69  
    5.01.15.4- clasa 0,5 şi 1, de medie şi înaltă tensiune, cu un interval de măsurare       51,65  
    5.01.16Transformator de curent pentru măsurare (curenţi primari între 100 A şi 10000 A)L79-1301507    
    5.01.16.2- clasa 0,2 cu un interval de măsurare       30,24  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       5,16  
    5.01.16.3- clasa 0,5 şi 1, de joasă tensiune, cu un interval de măsurare       17,71  
    5.01.16.4- clasa 0,5 şi 1, de medie şi înaltă tensiune, cu un interval de măsurare       60,50  
    5.06TENSIUNE ELECTRICĂ (V)          
    5.06.14Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni până la 0,5 kV)L79-2301507    
    5.06.14.2- clasa 0,2 cu un interval de măsurare       13,27  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       2,21  
    5.06.14.3- clasa 0,5 şi 1, cu un interval de măsurare       13,27  
    5.06.15Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni cuprinse între 0,5 kV şi 35 kV)L79-2301507    
    5.06.15.1- clasa 0,2, cu un interval de măsurare       50,53  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       3,88  
    5.06.15.2- clasa 0,5 şi 1, cu un interval de măsurare       60,50  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       3,88  
    5.06.16Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni cuprinse între 35 kV şi 400 kV)L79-2301507    
    5.06.16.1- clasa 0,2, cu un interval de măsurare       115,82  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       7,74  
    5.06.16.2- clasa 0,5 şi 1, cu un interval de măsurare       124,67  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       8,86  
    5.32REZISTENŢA ELECTRICĂ (în c.c.) (Ohm)          
    5.32.06MegohmmetruL80-2301507    
    5.32.06.1- cu tensiuni de măsurare mai mari de 500 V          
      - pentru un interval de măsurare şi o tensiune de măsurare       35,43  
      - pentru fiecare interval şi pentru fiecare tensiune de măsurare suplimentare       17,34  
    5.32.06.2- cu tensiuni de măsurare mai mici sau egale cu 500 V          
      - pentru un interval de măsurare şi o tensiune de măsurare       35,43  
      - pentru fiecare interval şi pentru fiecare tensiune de măsurare suplimentare       11,25  
    5.32.07Aparat pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământL80-1301507    
      - cu un interval de măsurare       13,27  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       2,58  
    5.47PUTERE ACTIVĂ          
    5.47.10Analizoare de putere electricăL78-1533507160,44  
    5.50ENERGIE ACTIVĂ (Wh, J)          
    5.50.01Contor de inducţie monofazat, de energie electrică activă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL81-1        
    5.50.01.1- clasa 0,2, la cos(fi) = 1   53350733,19  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       3,33  
    5.50.01.2- clasa 0,5   5335078,67  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,95  
    5.50.01.3- clasa 1 şi 2   5335077,02  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,95  
    5.50.01.4- clasa A, B sau C       7,02  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,95  
    5.50.02Contor static monofazat, de energie electrică activă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL81-1        
    5.50.02.3- clasa 0,2, la cos(fi) = 1, utilizate la decontarea energiei electrice   53350726,01  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,58  
    5.50.02.4*5)- clasa 0,5   53350715,51  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,21  
    5.50.02.5*5)- clasa 1 şi 2   5335079,94  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,39  
    5.50.02.6- clasa A, B sau C       9,94  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       2,39  
    5.50.03Contor de inducţie trifazat, de energie electrică activă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL81-1        
    5.50.03.1- clasa 0,2, la cos(fi) = 1   55350728,78  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       6,09  
    5.50.03.2- clasa 0,5   53350714,01  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       4,41  
    5.50.03.3- clasa 1 şi 2   5335077,74  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       1,31  
    5.50.03.4- clasa A, B sau C       7,74  
      - pentru fiecare valoare de tensiune suplimentară       1,31  
    5.50.04Contor static trifazat de energie electrică activă pentru un curent nominal sau de bază, o schemă de conexiune şi o tensiune de referinţăL81-1        
    5.50.04.3- clasa 0,2, la cos(fi) = 1, utilizate la decontarea energiei electrice   55350735,05  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       7,74  
    5.50.04.4*5)- clasa 0,5   53350714,01  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       4,41  
    5.50.04.5*5)- clasa 1 şi 2   53350710,88  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       2,58  
    5.50.04.6- clasa A, B sau C       10,88  
      - pentru fiecare schemă de conexiune şi valoare de tensiune suplimentară       2,58  
    5.50.07Totalizator pentru energie electrică şi putere medie maximăL83-153350779,30  
      - pentru fiecare tarif suplimentar       3,88  
      - pentru fiecare funcţie suplimentar       22,68  
    5.52ENERGIE REACTIVĂ          
    5.52.01Contor de inducţie monofazat, de energie electrică reactivă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL82-1533507    
    5.52.01.1- clasa 0,5       26,76  
    5.52.01.2- clasa 1 şi 3       9,79  
    5.52.025)Contor static monofazat, de energie electrică reactivă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL82-1533507    
    5.52.02.1- clasa 0,5 şi mai exacte       26,76  
    5.52.02.2- clasa 1 şi 3       9,79  
    5.52.03Contor de inducţie trifazat, de energie electrică reactivă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL82-1533507    
    5.52.03.1- clasa 0,5       41,30  
    5.52.03.2- clasa 1 şi 3       12,74  
    5.52.04*5)Contor static trifazat, de energie electrică reactivă pentru un curent nominal sau de bază şi o tensiune de referinţăL82-1533507    
    5.52.04.1- clasa 0,5 şi mai exacte       33,19  
    5.52.04.2- clasa 1 şi 3       12,55  
    6LUMINĂ ŞI RADIAŢII ELECTROMAGNETICE CONEXE          
    6.24ILUMINARE (Ix)          
    6.24.02Luxmetru (pentru un interval de măsurare)L84-15335077,36  
    6.29DENSITATE OPTICĂ (unu)          
    6.29.02Densitometru (optic prin transmisie, pentru un interval de măsurare)L85-15335078,11  
    6.29.05Spectro(foto)metru          
    6.29.05.1- spectrofotometru UV/VIZ/IR (pentru un domeniu spectral)L86-176050725,82  
    6.29.05.2- spectrometru cu transformată Fourier (FTIR)L86-276050725,08  
    6.29.06Fotocolorimetru (pentru o lungime de undă analitică)L86-376050716,41  
    6.30COEFICIENT DE ABSORBŢIE LINIARĂ (1/m)          
    6.30.01OpacimetruL88-1760507    
      - pentru gazele de evacuare ale motoarelor Diesel (pentru o scară de măsurare, N sau k)       25,64  
      - pentru alte medii       33,37  
    6.34VERGENŢĂ (1/m)          
    6.34.01DioptrimetruL89-1     33,37  
    6.34.02Lentilă de testare oftalmologicăL90-1     1,31  
    7ACUSTICĂ          
    7.03INTERVAL DE FRECVENŢĂ (octavă)          
    7.03.01Analizor de frecvenţă al semnalului acusticL92-3301507    
    7.03.01.1- în 1/3 octavă       126,69  
    7.03.01.2- în 1/1 octavă       94,06  
    7.15NIVEL DE PRESIUNE ACUSTICĂ (dB)          
    7.15.03Microfon (câmp acustic plan)L92-130150745,74  
    7.15.04SonometruL92-2301507    
    7.15.04.01- analogic          
    7.15.04.01.1- clasa 1       80,24  
    7.15.04.01.2- clasa 2       57,55  
    7.15.04.02- digital          
    7.15.04.02.1- clasa 1       99,97  
    7.15.04.02.2- clasa 2       78,74  
    7.15.04.03- integrator mediator       107,71  
      - pentru preamplificator de microfon       8,48  
      - pentru fiecare reţea suplimentară       18,80  
      - pentru analizor 1/3 octavă încorporat       79,30  
      - pentru analizor 1/1 octavă încorporat       56,62  
    7.15.04.04- set de filtre accesorii la sonometre          
      - de 1/3 octavă       115,44  
      - de 1/1 octavă       84,46  
    7.15.04.05Surse de semnal acustic cu un nivel şi o frecvenţă, accesorii la sonometre:          
    7.15.04.05.1- calibratoare acustice       23,99  
      - pentru fiecare nivel suplimentar       15,32  
      - pentru fiecare frecvenţă suplimentară       9,79  
    7.15.04.05.2- pistonfoane       24,15  
      - pentru fiecare nivel suplimentar       15,32  
      - pentru fiecare frecvenţă suplimentară       9,79  
    7.24PRAG DE AUDIBILITATE (dB)          
    7.24.03Audiometru tonal (cu un canal de conducţie aeriană sau aparat cu funcţie de audiometru tonal)L96-1        
    7 24.03 1- clasă 1 şi 2       159,17  
    7.24.03.2- clasă 3       139,25  
    7.24.03.3- clasă 4       55,16  
    7.24.03.4- clasă 5       55,16  
      - pentru fiecare canal suplimentar       33,00  
    7.24.04Audiometru vocal (numai partea de audiometrie vocală)L96-2     94,44  
    7.25DOZĂ DE ZGOMOT (%)          
    7.25.01Dozimetru de zgomotL92-4533507    
    7.25.01.1- la purtător       49,07  
    7.25.01.2- de laborator       59,76  
    7.26EXPUNERE SONORĂ (Pa2h)          
    7.26.01Expozimetru sonor individualL92-553350780,42  
    8CHIMIE FIZICĂ, MATERIE ŞI FIZICĂ MOLECULARĂ          
    8.02CANTITATE DE SUBSTANŢĂ (mol)          
    8.02.04Spectrofotometru cu absorbţie atomică (pentru un element chimic)L86-576050732,47  
    8.02.05Spectrometru cu emisie în plasmă/opticăL86-676050732,82  
    8.02.06Flamfotometru (pentru un element chimic)L86-453350725,08  
    8.02.08Spectrofotometru UV/VIZ/IR specializat pentru analiza de poluanţi (pentru un program analitic)L86-176050725,08  
    8.02.09Fotocolorimetru pentru analiza apelor potabile şi industriale (pentru un program analitic)L86-376050725,08  
    8.04MASA VOLUMICĂ, DENSITATE DE MASĂ, DENSITATE (kg/m3)          
    8.04.01Densimetru          
    8.04.01.01- de sticlă, de laborator, pentru intervalul (0,650 ... 1,840) g/cm3          
    8.04.01.01.1- cu valoarea diviziunii de 0,0002 g/cm3şi 0,0006 g/cm3L103-153350713,08  
    8.04.01.01.2- cu valoarea diviziunii de 0,001 g/cm3L103-153350710,50  
    8.04.01.02- electronice          
    3.04.01.02.1- de laboratorL103-153350723,43  
    3.04.01.02.2- de procesL103-153350728,03  
    3.04.01.02.3- traductor densitateL37-1053350728,03  
    8.04.02LactodensimetruL103-253350713,08  
    8.04.03ZaharometruL103-353350713,08  
    8.04.04TermodensimetruL103-453350714,01  
    8.04.05Balanţă Mohr-WestphallL103-553350713,46  
    8.09CONDUCTIVITATE ELECTROLITICĂ          
    8.09.02Conductometru (un interval de măsurare)L105-153350739,47  
      - pentru fiecare interval de măsurare suplimentar       2,21  
    8.10UNGHI DE ROTAŢIE OPTICĂ (rad)          
    8.10.01Polarimetru pentru determinarea concentraţiei de zaharL106-253350721,75  
    8.10.03Refractometru pentru determinarea concentraţiei de zaharL106-1533507    
    8.10.03.1- tip ABBE       21,75  
    8.10.03.2- portabile       18,46  
    8.10.03.3- electronice       22,13  
    8.11VÎSCOZITATE DINAMICĂ (Pa s)          
    8.11.01Vîscozimetru cu un singur corpL102-153350743,35  
    8.12VÎSCOZITATE CINEMATICĂ (m2/s)          
    8.12.01Vîscozimetru din sticlă cu tub capilarL102-153350740,96  
    8.13CONCENTRAŢIE ALCOOLICĂ          
    8.13.01AlcoolmetruL108-1301507    
    8.13.01.1- cu valoarea diviziunii de 0,1%       13,06  
    8.13.01.2- cu valoarea diviziunii de 0,2%       10,69  
    8.13.01.3- cu valoarea diviziunii de 0,5% şi 1%       9,94  
    8.13.02TermoalcoolmetruL108-230150714,01  
    8.13.03EbuliometruL108-353350710,69  
    8.13.04Analizor de bere/vinL108-4760507119,14  
    8.14UMIDITATE          
    8.14.02Psihrometru cu termometruL109-3533507    
      - cu lichid       46,83  
      - electric       46,83  
    8.14.03Higrometru          
    8.14.03.01- cu punct de rouăL109-155350760,13  
    8.14.03.02- electric/electronicL109-253350746,83  
    8.14.04Traductor pentru determinarea conţinutului de apă în produse petroliereL111-153350725,08  
    8.14.05Umidimetru          
    8.14.05.01- pentru grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase (pentru un soi)L112-153350726,38  
      - pentru fiecare soi suplimentar de cereale sau seminţe       10,50  
    8.14.05.02- pentru eşantioane de lemn (pentru un eşantion)L112-253350713,08  
    8.14.05.03- pentru tutun (pentru un eşantion)L112-353350713,08  
    8.15pX, pH          
    8.15.01pX-metru/oxigenometru/redoxmetru          
    8.15.01.01pX-metruL113-1533507    
    8.15.01.01.1- de laborator       61,03  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       7,74  
    8.15.01.01.2- de proces       65,48  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       15,13  
    8.15.01.02OxigenometruL113-3533507    
    8.15.01.02.1- de laborator       61,03  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       7,74  
    8.15.01.02.2- de proces       65,48  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       15,13  
    8.15.01.03RedoxmetruL113-4533507    
    8.15.01.03.1- de laborator       61,03  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       7,74  
    8.15.01.03.2- de proces       65,48  
      - pentru fiecare ion selectiv suplimentar       15,13  
    8.15.03pH-metruL113-2533507    
    8.15.03.01- portabil pentru un interval de măsurare       38,35  
      - pentru fiecare interval suplimentar de măsurare       2,39  
    8.15.03.02- de laborator, pentru un interval de măsurare       41,67  
      - pentru fiecare interval suplimentar de măsurare       2,95  
    8.15.03.03- de proces, pentru un interval de măsurare       43,35  
      - pentru fiecare interval suplimentar de măsurare       3,33  
    8.16FRACŢIE MASICĂ A UNUI CONSTITUENT (▪10-6)          
    8.16.02Spectrometru automat de emisie opticăL86-6760507    
      - pentru fiecare program analitic       56,06  
    8.16.03Spectrometru cu fluorescenţă de raze XL86-7760507    
      - pentru fiecare program analitic       56,06  
    8.16.08Analizor de gaze          
    8.16.08.1- portabil, pentru un interval de măsurareL118-176050713,27  
      - pentru fiecare interval de măsurare, dispozitiv de semnalizare şi transmitere la distanţă suplimentar       7,36  
    8.16.08.2- staţionar, pentru un interval de măsurareL118-276050720,11  
      - pentru fiecare interval de măsurare, dispozitiv de semnalizare şi transmitere la distanţă suplimentar       9,94  
    8.16.08.3- pentru gaze de ardereL118-376050713,27  
      - pentru fiecare interval de măsurare, dispozitiv de semnalizare şi transmitere la distanţă suplimentar       7,36  
    8.16.09GazcromatografL119-1760507    
    8.16.09.01- de laborator, cu un detector       53,48  
      - pentru fiecare detector suplimentar       36,70  
    8.16.09.02- de proces       73,40  
    8.16.10LichidcromatografL119-276050753,48  
      - pentru fiecare detector suplimentar       36,70  
    8.16.11EtilometruL121-176050726,76  
    8.16.14Analizor de gaze de eşapamentL117-1   50713,27  
      - pentru fiecare interval de măsurare, dispozitiv de semnalizare şi transmitere la distanţă suplimentar       7,36  
    9FIZICĂ ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ, REACŢII NUCLEARE ŞI RADIAŢII IONIZANTE          
    9.01ACTIVITATE (Bq)          
    9.01.01Instalaţie de măsurare a activităţii gamma cu cameră de ionizareL122-1     89,62  
    9.01.06Contaminometre (de radiaţii alfa, beta, gama)L124-1        
      - pentru fiecare radionuclid şi sondă       91,30  
    9.08DOZA ABSORBITĂ (Gy)          
    9.08.01Dozimetru pentru doză absorbită radiaţii gamma şi XL125-1533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       76,35  
    9.09ECHIVALENT DE DOZĂ (Sv)          
    9.09.01Dozimetru pentru echivalent de doză radiaţii gamma şi XL125-4533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       76,35  
    9.09.03Sistem dozimetric termoluminiscent pertru radiaţii beta/gama/XL125-8     Deviz  
    9.10DEBIT DE DOZĂ ABSORBITĂ (Gy/s)          
    9.10.01Debitmetru pentru doză absorbită radiaţii gama şi XL125-2533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       59,38  
    9.11DEBIT DE ECHIVALENT DE DOZĂ (Sv/S)          
    9.11.01Debitmetru pentru echivalent de doză radiaţii gamma şi XL125-5533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       59,38  
    9.12KERMA (Gy)          
    9.12.01Dozimetru pentru kerma radiaţii gama/XL125-6533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       76,35  
    9.15EXPUNERE (C/kg)          
    9.15.01Expozimetru pentru radiaţii gama şi XL125-3533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       76,35  
    9.16DEBIT DE EXPUNERE (C/kg▪s)          
    9.16.01Debitmetru pentru kerma radiaţii gama/XL125-7533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       59,38  
    9.17ALTE MĂRIMI SPECIFICE FIZICII ATOMICE ŞI NUCLEARE          
    9.17.01Avertizor de debit de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii X/gama/betaL133-1533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie şi fiecare prag verificat       7,36  
    9.17.02Avertizor de expunere sau de doză absorbită pentru radiaţii X/gama/betaL133-2533507    
      - pentru fiecare bloc de detecţie       17,53  
      - pentru fiecare prag verificat       7,36  
    9.17.03StilodozimetruL125-9533507    
    9.17.03.1- cu citire directă, cu aparat de încărcare       3,33  
    9.17.03.2- cu citire indirectă, cu aparat de încărcare-măsurare       7,36  
      - pentru fiecare stilodozimetru suplimentar, utilizat cu acelaşi aparat de încărcare-măsurare       3,33  
    10MĂRIMI SPECIFICE METROLOGIEI MEDICALE          
    10.13POTENŢIAL ELECTRIC, DIFERENŢĂ DE POTENŢIAL, TENSIUNE ELECTRICĂ, FORŢĂ ELECTROMOTOARE (V)          
    10.13.01Electrocardiograf          
    10.13.01.1- cu un canalL138-1     48,69  
      - pentru fiecare canal suplimentar       1,46  
    10.13.01.2- cu un canal asistat de calculatorL138-2     48,69  
      - pentru fiecare canal suplimentar       1,46  
    10.13.03Electroencefalograf          
    10.13.03.1- analogic/digital (neasistat de calculator)L140-1 1140-2     64,92  
      - pentru fiecare canal suplimentar       1,46  
    10.13.03.2- asistat de calculatorL140-3     64,92  
      - pentru fiecare canal suplimentar       1,46  
    10.13.04ElectrocardioscopL138-3     40,02  
    10.23FRECVENŢA CARDIACĂ (bătăi/minut)          
    10.23.01CardiotahometruL141-1     27,10  
    10.23.02PulsmetruL142-1     27,10  
    10.26ENERGIE, FRECVENŢĂ CARDIACĂ, ECG (Ergo-Cardio-ECG)          
    10.26.01Ergometru cu pedalăL143-1     60,13  
    10.26.02Ergometru cu ECGL143-2     71,94  
    10.26.03Ergometru cu ECG asistat de calculatorL143-3     71,94  
  NOTE:*1) Mijloacele de măsurare cuprinse în tabelul nr. 1 corespund sortimentelor din Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, LQ-2004 (LO); în cadrul sortimentelor au fost diferenţiate şi codificate subsortimente caracterizate prin acelaşi tarif de verificare. În cazul mijloacelor de măsurare care se verifică la locul de utilizare, deţinătorii sunt obligat să pună la dispoziţie spaţiul necesar (atunci când este cazul), utilajele auxiliare şi personalul ajutător necesar efectuării verificărilor metrologice;*2) Tarifele prevăzute în coloana 3 se referă la: aprobări de model (AM), aprobări de model CEE (AM-CEE) şi aprobări de model individuale (AMI);*3) Tarifele prevăzute în coloana 5 se referă la: verificări metrologice iniţiale, verificări iniţiale CEE, verificări metrologice periodice şi verificări metrologice periodice după reparare sau modificare;*4) La verificarea contoarelor de apă caldă cu apă rece se aplică tarifele pentru contoarelor de apă rece;*5) În cazul în care în componenţa mijlocului de măsurare (contor static de energie electrică) este inclus un ceasornic programator, la tariful de verificare se adaugă şi tariful de verificare al ceasornicului;*6) Tariful din coloana 3 se aplică numai pentru contoarele de energie termică pentru apa caldă de consum.Tabelul nr. 2Tarife în euro pentru activităţile desfăşurate de BiroulRomân de Metrologie Legală (BRML) în scopul autorizării/avizăriipersoanelor fizice şi juridice
      Activităţi desfăşurate de BRML pentru:
    autorizarea/avizarea persoanelor juridice pentru activităţile de:autorizarea verificatorilor metrologi
    Etapeverificare metrologicărepararemontaremodificareInstruire*1)Examinare teoretică*2)Examinare practică*3)Acordare autorizaţie
    Înregistrarea şi iniţierea activităţilor de:autorizare71,47       Deviz6,40 euro/ persoană4,28 euro/ Subsortiment/ persoană4,28 euro/ persoană
    extindere autorizaţie31,08      
    avizare   35,4335,4335,43
    extindere aviz   18,0218,0218,02
    Analiza documentaţiei pentru:autorizare285,89+12,74▪n(s)      
    extindere autorizaţie62,15+12,74▪n(s)      
    avizare   116,53+9,01▪ [n(s)+n(sr)+n(ncd)]116,53+9,01▪ [n(s)+n(ncd)]107,52+9,01▪ [n(s)+n(ncd)]
    extindere aviz   89,50+9,01▪ [n(s)+n(sr)+n(ncd)]89,50+9,01▪ [n(s)+n(ncd)]89,50+9,01▪n(s)
    Evaluarea în scopulautorizăriiSUMĂ(i)[z(i)]▪71,47      
    extinderii autorizaţieiSUMĂ(i)[z(i)]▪71,47      
    avizării   143,26+26,72▪n(s)+ 35,74▪n(nce)58,11+44,75▪n(s)+ 35,74▪n(nce)94,16+44,75▪n(s)+ 35,74▪n(nce)
    extinderii avizului   18,02+26,72▪n(s)+ 18,02▪n(nce)44,75▪n(s)+ 18,02▪n(nce)18,02+35,74▪n(s)+ 17,09▪n(nce)
    Acordareaautorizării107,52      
    extinderii autorizaţiei107,52      
    avizării   107,52107,52107,52
    extinderii avizului   107,52107,52107,52
  Note:*1) cursuri de instruire efectuate în vederea însuşirii şi menţinerii cunoştinţelor verificatorilor metrologi;*2) examinarea cunoştinţelor teoretice şi practice de metrologie generală, metrologie specifică şi legislaţie metrologică;*3) examinarea modului de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniul metrologiei, la efectuarea practică a verificării metrologice.Legendăn(s) = numărul total de subsortimente pentru care se solicită autorizarea/avizarea, extinderea autorizaţiei/avizuluiz(i) = numărul de zile de evaluare prestate de un membru al echipei de evaluarei = numărul de membri ai echipei de evaluaren(sr) = numărul de sortimente/tipuri de mijloace de măsurare pentru care producătorul a solicitat restricţionaren(ncd) = numărul de neconformităţi constatate la evaluarea documentaţiein(nce) = numărul de neconformităţi constatate la evaluarea propriu-zisăTabelul nr. 3Tarife în euro pentru activităţi conexe celor din tabelele nr. 1 şi 2
    Nr. crt.ActivitateTarif în euro
    1.Supravegherea activităţii desfăşurate de laboratoarele de metrologie autorizate, prin testarea eşantioanelor reprezentative din mijloacele de măsurare verificate metrologic de laboratorul respectivTariful de verificare metrologică prevăzut în LT în vigoare, dacă testarea se execută în laboratoare din structura BRML
    75% din tariful de verificare metrologică prevăzut în LT în vigoare, dacă testarea se execută în laboratorul operatorului economic supravegheat
    2.Asistenţa tehnică (reglaje, ajustări suplimentare faţă de cele prevăzute în normele metrologice etc.)6,65 euro/oră
    3.Expertize metrologice prin:- examinare vizuală30% din tariful de verificare metrologică prevăzut în LT în vigoare
    - verificare metrologică75% din tariful de verificare metrologică prevăzut în LT în vigoare, dacă verificarea se execută în laboratoare ale operatorilor economici
    - evaluări pentru stabilirea echivalenţei cerinţelor tehnice şi metrologice în scopul recunoaşterii: aprobărilor de model, încercărilor, verificărilor metrologice iniţialeDeviz
    - evaluări la solicitarea autorităţilor publice, instanţelor de judecată, părţilor unor tranzacţii, persoanelor fizice etc.Deviz
    4.Analiza documentelor tehnice privind măsurările, mijloacele de măsurare şi avizarea acestoraDeviz
    5.Emiterea de duplicate ale documentelor emise de BRML, cu certificarea conformităţii acestora (aprobări de model, autorizaţii, avize, buletine de verificare metrologică şi altele asemenea)3,33 euro/pagină
  ------------