HOTĂRÂRE nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prevederilor prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos se definesc astfel:a) autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea centrală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, care are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitare veterinare, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri și competențe;b) autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor centrală - serviciul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor central al României, care are responsabilitatea elaborării și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentelor, a definirii competențelor și atribuțiilor serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, a stabilirii, gestionării, realizării și controlului activităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor publice;c) autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană - serviciile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor descentralizate, subordonate tehnic și administrativ autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor centrale, având autoritatea și responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pe teritoriul județului respectiv, a gestionării, realizării și controlului activităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor publice la acest nivel, precum și alte competențe delegate de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor centrală; este reprezentată de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;d) autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor locală - autoritatea sanitară veterinară de la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale, subordonată tehnic și administrativ autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor publice; este reprezentată în activitățile sanitare veterinare publice de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale;e) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat și retribuit de stat din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al institutelor centrale, direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, și al circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;f) medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activități veterinare de liberă practică, în condițiile legii;g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitare veterinare publice, în condițiile legii;h) animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate;i) produse de origine animală - produsele ce se obțin de la animale, destinate consumului uman și hranei animalelor sau folosite în scopuri industriale, farmaceutice și agricole;j) aliment sau produs alimentar - orice produs sau substanță, indiferent dacă este procesată integral, parțial ori neprocesată, destinată consumului uman ori preconizată a fi destinată consumului uman;k) produse de uz veterinar - medicamentele, biopreparatele, kiturile de diagnostic, biostimulatorii, aditivii furajeri, mediile de cultură pentru bacterii, insecticidele, raticidele, dezinfectantele, produsele cosmetice de uz veterinar și alte asemenea produse;l) punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atribuție a autorităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și care constă în interzicerea punerii pe piață, comercializării și mișcării unor animale vii, unor produse germinative de origine animală, precum și a altor produse alimentare atât de origine animală, cât și nonanimală, supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și în cazarea sau depozitarea acestora în spațiile desemnate de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, în vederea stabilirii destinației finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;m) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, care la controlul specific sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;n) distrugere - neutralizarea deșeurilor de origine animală și nonanimală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;o) ucidere - orice proces care cauzează moartea animalului în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii;p) tăiere - provocarea morții unui animal prin sângerare, pentru a obține produse destinate consumului uman.q) jurnal de călătorie - documentul care însoțește animalele de la îmbarcare până la destinație în călătoriile cu durata de peste 8 ore. (la 17-01-2008, Litera q) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. ) r) unitate de creștere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale; (la 01-06-2009, Litera r) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) s) unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experiență pentru a fi utilizate în scopuri experimentale; (la 01-06-2009, Litera s) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) t) unitate utilizatoare - orice unitate unde animalele sunt utilizate în scopuri experimentale; (la 01-06-2009, Litera t) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) u) animale de experiență - animale folosite sau destinate a fi folosite în scop științific ori experimental. (la 01-06-2009, Litera u) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. )  +  Articolul 2Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare referitoare la măsurile generale și speciale de menținere a indemnității teritoriului față de bolile transmisibile la animale, de apărare a sănătății animalelor și de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploatații de animale sau gospodării ale populației ori în turmele constituite pe pășuni, precum și neanunțarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale și a produșilor obținuți de la acestea;2. absența sau păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploatație;3. nepredarea mărcilor de identificare auriculară/ crotaliilor și/sau a pașapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte;4. neanunțarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariția unei boli transmisibile la animale, precum și înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;5. neamenajarea și neîntreținerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare și staționare temporară a animalelor în târguri, centre de colectare, expoziții, baze pentru achiziții și export de animale, stații de îmbarcare-debarcare și în alte spații sau locuri amenajate în aceste scopuri;6. colectarea și folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a deșeurilor și subproduselor de origine animală, indiferent de proveniența lor, cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;7. neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziția autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mișcarea efectivelor de animale pe specii;8. nerespectarea cerințelor veterinare specifice prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare privind circulația internă, importul, exportul, tranzitul și comerțul cu deșeuri sau subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreținerea și funcționarea dezinfectorului rutier, vestiarului sau filtrului sanitar veterinar din exploatațiile de animale, locurile de aglomerare a animalelor, din unitățile care produc, prelucrează, depozitează sau valorifică produse alimentare și produse destinate nutriției animale, precum și în unitățile care produc medicamente și alte produse de uz veterinar, unitățile de colectare, neutralizare sau de procesare a deșeurilor de origine animală;2. nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea și păstrarea evidențelor referitoare la animalele tratate, produsele medicinale administrate, durata tratamentului și perioada de așteptare, precum și nerespectarea perioadei de așteptare pentru animalele tratate și produsele obținute de la acestea;3. neexecutarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare necesare, precum și efectuarea acestora în mod necorespunzător sau utilizarea de produse interzise ori neautorizate de autoritățile competente;4. nerespectarea normelor și măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru pășunatul și adăpatul animalelor în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase și parazitare;5. neasigurarea echipamentului special de protecție pentru personalul din exploatațiile de animale sau din unitățile aflate sub restricții sanitare veterinare, precum și neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului;6. nerespectarea normelor și măsurilor sanitare veterinare privind scoaterea din gospodării a animalelor bolnave de boli transmisibile la animale și de la animale la om și pășunarea acestora în același loc cu animale sănătoase;7. nedeclararea de către deținătorii de animale a obținerii, prin fătare, cumpărare, donație sau în alte moduri, a animalelor, precum și înstrăinarea acestora fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;c) cu amendă de la 2.400 lei la 3.600 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. neanunțarea consiliilor locale, comunale, orășenești sau municipale înaintea executării tratamentelor chimice pentru combaterea dăunătorilor vegetali la culturile agricole, pomicole, silvice, de către unitățile și persoanele fizice care execută tratamente fitosanitare;2. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii și îndepărtării deșeurilor de fabricație, reziduurilor, soluțiilor, pulberilor toxice și a apelor reziduale, conform dispozițiilor în vigoare, și/sau neaplicarea măsurilor de protecție pentru prevenirea intoxicațiilor la animale;3. nerespectarea măsurilor stabilite de autoritățile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente privind destinația, industrializarea sau distrugerea deșeurilor de origine animală;4. nerespectarea restricțiilor sanitare veterinare în zonele de protecție antiepizootică sau neaplicarea și nerespectarea măsurilor de profilaxie generală și specifică dispuse de autoritățile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente, în exploatațiile de animale și în unitățile de procesare;5. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantină profilactică și neasigurarea condițiilor de izolare și de supraveghere sanitară veterinară a animalelor provenite din import și a celor destinate exportului;6. introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor;7. neaplicarea și neexecutarea de către proprietarii sau deținătorii de animale a măsurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice speciale de către autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă;8. neamenajarea sau nerespectarea cerințelor de întreținere și folosire a cimitirelor pentru animale de companie, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale, produselor confiscate și a deșeurilor de origine animală, precum și utilizarea de vehicule necorespunzătoare sau neautorizate de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă, pentru transportul acestora;9. încălcarea normelor sanitare veterinare privind condițiile de distrugere sau de neutralizare prin procesare și de valorificare sub formă de făinuri proteice a cadavrelor de animale, produselor confiscate, deșeurilor de abator sau a altor deșeuri animale, precum și comercializarea sau folosirea acestora în furajare cu încălcarea legislației în vigoare;10. construcția și reamenajarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentară, de produse farmaceutice veterinare, furaje și alte produse de uz veterinar, schimbarea destinației sau efectuarea oricăror extinderi ale acestora fără a fi autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizației de funcționare;11. neinstituirea măsurilor de carantină în termenele și în condițiile prevăzute de normele sanitare veterinare și/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor transmisibile supuse declarării oficiale și măsurilor de carantină;12. ieșirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/ introducerea unor animale și a oricăror produse și materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără autorizarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente;13. refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deținătorii de animale a tăierii sau uciderii, după caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum și a confiscării și distrugerii produselor și subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor și prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare și carantină;14. efectuarea transportului animalelor și al produselor de origine animală, al furajelor și altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenților patogeni, cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă, în cazul evoluției unor boli transmisibile, declarabile și carantinabile;15. introducerea de animale sănătoase în gospodării sau în unități unde nu au fost efectuate acțiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile și fără autorizarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente;16. nerespectarea condițiilor sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul tăierii și/sau uciderii, folosirea altor metode de ucidere decât cele autorizate de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă sau neasigurarea funcționării echipamentelor de asomare la parametrii prevăzuți de legislația în vigoare pentru respectarea condițiilor sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor.  +  Articolul 3Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare privind circulația animalelor, produselor de origine animală, furajelor sau a produselor medicinale și a altor produse de uz veterinar și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. neanunțarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii ori a produselor de origine animală și/sau tranzitul acestora;2. vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare;3. transportul stupilor de albine în alte localități, fără documente sanitare veterinare, precum și neanunțarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente și a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei în teritoriu;4. neanunțarea medicului veterinar teritorial de către reprezentantul legal al inspectoratelor silvice și cinegetice teritoriale și al asociațiilor vânătorilor și pescarilor sportivi despre orice suspiciuni de boală sau depistarea unor cadavre de animale sălbatice;5. permiterea accesului câinilor în exploatațiile de animale și în unitățile care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, în piețe, în târguri și în alte locuri publice, cu excepția câinilor de serviciu ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Ministerului Apărării Naționale, a câinilor însoțitori, special pregătiți pentru persoane cu handicap, precum și a câinilor de vânătoare prevăzuți cu botniță și conduși în lesă de persoane autorizate;6. deținerea în apartamente sau în locuințe comune a animalelor de companie fără respectarea normelor de bunăstare, igienă și fără documente care să ateste starea lor de sănătate;7. comercializarea furajelor, aditivilor furajeri și a altor produse destinate nutriției animalelor provenite din producția internă sau din import, ambalate și etichetate cu încălcarea normelor sanitare veterinare, precum și comercializarea lor în alte locuri decât cele autorizate și/sau aprobate/înregistrate sanitar veterinar ori fără documente care să ateste calitatea sau alte documente prevăzute în legislația specifică;8. utilizarea în hrana animalelor din exploatațiile de animale a furajelor complete sau complementare care nu sunt produse în unități autorizate și/sau aprobate/ înregistrate ori care nu sunt însoțite de documente care să ateste calitatea sau de alte documente prevăzute în legislația specifică;9. funcționarea târgurilor de animale fără a fi autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizației de funcționare;b) cu amendă de la 720 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. organizarea și efectuarea transporturilor de produse de origine animală și de furaje fără certificate, documente de calitate sau alte documente prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare; (la 17-01-2008, Pct. 1 al lit. b) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. ) 2. existența la controlul documentelor a unor neconcordanțe între situația existentă și atestările din certificatele sanitare veterinare de transport sau din alte documente prevăzute de legislația veterinară, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea și numărul animalelor, sortimentele și cantitatea de produse de origine animală și de alte produse supuse controlului sanitar veterinar;3. efectuarea transporturilor de produse și subproduse de origine animală cu mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinar sau neigienizate; (la 01-06-2009, Pct. 3 al lit. b) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 4. neasigurarea de către prestatorii de servicii a funcționării la parametrii tehnici a stațiilor sau a punctelor de spălare-dezinfecție, precum și nerespectarea tehnologiei de curățare-spălare-dezinfecție a mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor, al produselor și subproduselor de origine animală;5. îmbarcarea și debarcarea animalelor în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar sau îmbarcarea ori debarcarea animalelor în timpul nopții fără asigurarea cerințelor de iluminat corespunzătoare, potrivit normelor sanitar veterinare;6. nerespectarea itinerarului de deplasare stabilit pentru transportul turmelor de animale care se deplasează pe jos;8. refuzul identificării și înregistrării animalelor de către deținători, precum și nepredarea către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, a mărcilor auriculare și a pașaportului individual pentru bovinele sacrificate, moarte sau ucise conform legislației în vigoare;9. deținerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitare veterinare; (la 17-01-2008, Pct. 9 al lit. b) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. ) 10. punerea pe piață de către producători sau importatori a furajelor complete ori complementare sau a altor produse finite destinate nutriției animalelor, ca atare, înainte de efectuarea testărilor obligatorii sau fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară specifică și fără păstrarea evidențelor;c) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. nerespectarea condițiilor impuse de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, produse de origine animală, furaje și de alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, care se efectuează sub restricții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;2. neanunțarea celei mai apropiate unități sanitare veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăviri sau de animale moarte survenite în timpul transportului acestora;3. funcționarea de piețe și hale agroalimentare cu spații destinate comercializării produselor de origine animală, a păsărilor și a animalelor mici, organizarea de târguri, expoziții, concursuri sau de baze de colectare a animalelor, precum și funcționarea de cimitire pentru animale de companie, fără aprobare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;4. scoaterea, fără drept, de sub restricții sanitare veterinare a loturilor de animale în care s-au constatat îmbolnăviri sau animale moarte, precum și a produselor de origine animală reținute pentru control prin examen de laborator;5. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animală, furaje, produse medicamentoase și de alte produse de uz veterinar sau de alte mărfuri care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale animalelor, fără respectarea condițiilor stabilite de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă;6. neanunțarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente și a organelor vamale de frontieră asupra sosirii transporturilor de produse de origine animală, produse de uz veterinar, furaje și de alte materiale supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor; (la 17-01-2008, Pct. 6 al lit. c) a art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. ) 7. producerea de furaje medicamentate prin utilizarea altor produse sau substanțe în afara premixurilor medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu încălcarea legislației în vigoare;8. nerespectarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă pentru produsele destinate nutriției animalelor, în cazul depistării sau suspicionării unor neconformități;9. nerespectarea prevederilor privind ambalarea și etichetarea produselor medicinale veterinare sau a altor produse de uz veterinar, precum și punerea pe piață a acestora fără păstrarea evidențelor prevăzute de legislația în vigoare;d) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. producerea, punerea pe piață, comercializarea sau utilizarea în practica veterinară a unor produse medicinale de uz veterinar, a unor substanțe active sau a altor produse de uz veterinar supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, neavizate, neomologate, neautorizate sau neînregistrate în Registrul național al medicamentelor și produselor de uz veterinar;2. producerea sau procurarea unor culturi vii bacteriene și virale și a produselor cu potențial patogen, precum și transportul, manipularea și folosirea acestora fără autorizare din partea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.  +  Articolul 3^1Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul transportului și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.200 lei la 1.800 lei nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km; (la 07-09-2009, Litera a) a art. 3^1 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 3^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. nedeținerea autorizației de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii; (la 01-06-2009, Pct. 1 al literei b) a art. 3^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 2. nedeținerea certificatului de competență profesională pentru șoferii și/sau însoțitorii care transportă ecvidee domestice sau animale domestice din specia bovină, ovină, caprină ori porcină sau păsări de curte;2^1. nedeținerea atestatului de pregătire profesională în domeniul bunăstării și protecției animalelor pentru personalul din centrele de colectare; (la 01-06-2009, Pct. 2^1 al literei b) a art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 3. nedeținerea jurnalului de călătorie, în cazul călătoriilor de lungă durată;4. reamenajarea sau modificarea mijlocului de transport într-un mod care afectează bunăstarea animalelor;5. nerespectarea practicilor de transport privind încărcarea, descărcarea, manipularea și separarea animalelor;6. nerespectarea intervalelor de hrănire și adăpare, a duratei călătoriei și a perioadelor de repaus;7. nerespectarea prevederilor legale referitoare la navele utilizate pentru transportul animalelor vii, indiferent de tipul acestora;8. neefectuarea igienizării și dezinfecției mijlocului de transport, precum și nedeținerea documentului sanitar-veterinar care să ateste acest lucru; (la 01-06-2009, Pct. 8 al literei b) a art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) c) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. c) a art. 3^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. deținerea jurnalului de călătorie incomplet ori care conține date neconforme și/sau nerespectarea prevederilor conținute de acesta;2. nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în funcție de tipul călătoriei;3. nerespectarea prevederilor legale privind transportul animalelor vii în containere;4. nerespectarea prevederilor legale suplimentare aplicabile mijloacelor de transport și animalelor, în cazul călătoriilor de lungă durată;5. nerespectarea prevederilor legale privind ventilația și monitorizarea temperaturii;6. nerespectarea modului de repartizare a spațiului pentru fiecare specie de animale;7. funcționarea punctelor de control fără respectarea condițiilor privind protecția și bunăstarea animalelor, prevăzute de legislația în vigoare;d) cu amendă de la 18.000 lei la 30.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. d) a art. 3^1 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. nerespectarea prevederilor cuprinse în planul de urgență;2. transportul animalelor rănite, bolnave sau care prezintă slăbiciuni fiziologice, fără acordul medicului veterinar oficial;3. absența sistemului de navigație, pentru mijloacele de transport folosite în călătorii de lungă durată, conform legislației în vigoare;4. funcționarea punctelor de control fără deținerea documentației sanitare veterinare prevăzute de legislația în vigoare. (la 17-01-2008, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. )  +  Articolul 4Următoarele fapte constituie contravenții la normele de igienă sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind producția, prelucrarea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare, a subproduselor animale, a hranei pentru animale, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. manipularea produselor alimentare și a hranei pentru animale cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;2. comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare și a hranei pentru animale în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă conform prevederilor legislației în vigoare;3. neprezentarea la controlul autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente a animalelor și a produselor alimentare aduse în piețe, hale, târguri și în alte asemenea locuri, înainte de a fi puse în vânzare, conform legislației în vigoare, și admiterea de către administrația piețelor și a halelor la vânzare a produselor necontrolate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;4. nerespectarea regulilor de igienă în exploatațiile de animale, în stânele și gospodăriile populației privind igiena corporală a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul și valorificarea laptelui și produselor lactate;5. nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite;6. ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare și a celor destinate nutriției alimentelor, în vederea depozitării, transportului și valorificării, și comercializarea acestora neetichetate potrivit legislației în vigoare;7. desfășurarea acțiunilor de vânătoare în zone supuse restricțiilor sanitare veterinare sau fără anunțarea medicului veterinar oficial, precum și punerea în consum a cărnii de vânat fără expertiză sanitară veterinară și fără documente sanitare veterinare;8. nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare, a produselor de nutriție pentru animale și a produselor de uz veterinar;9. transportul, depozitarea, păstrarea și expunerea la vânzare a peștelui, semiconservelor și a conservelor din pește în afara spațiilor aprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și/sau fără asigurarea lanțului frigorific;10. depozitarea ouălor în condiții necorespunzătoare de temperatură, nemarcate și/sau comercializarea acestora în afara spațiilor aprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;11. nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de comercializare a cărnii de pasăre;b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. comercializarea cărnii prin substituirea speciei de animale de la care provine;2. tăierea pentru consumul uman a animalelor bolnave, suspecte de boli transmisibile sau parazitare și comercializarea cărnii și a subproduselor obținute, în alte condiții decât cele stabilite de medicul veterinar oficial;3. nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic, în unitățile de prelucrare a produselor și subproduselor de origine animală și nonanimală, precum și nerespectarea normelor tehnologice în ceea ce privește producerea furajelor pentru hrana animalelor;4. neîntreținerea în condiții de igienă și în stare de funcționare a instalațiilor de apă rece și caldă, de canalizare, ventilație și de iluminat din spațiile de producție, prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare și a celor de uz veterinar;5. neîntreținerea în condiții de igienă și în stare de funcționare a spațiilor și instalațiilor frigorifice din unitățile care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse alimentare;6. neasigurarea sau întreruperea lanțului frigorific, în cazul produselor refrigerate sau congelate, ori din unitățile care produc, depozitează, transportă și comercializează medicamente și produse biologice de uz veterinar;7. comercializarea produselor medicinale de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar în alte locuri decât cele aprobate sanitar veterinar;8. nerespectarea procedurilor de bune practici de producție (GMP) în unitățile de producție a produselor medicinale de uz veterinar sau, după caz, neasigurarea serviciilor de către persoana responsabilă calificată în conformitate cu legislația specifică;9. depozitarea în afara locurilor special amenajate a reziduurilor și deșeurilor de origine animală, precum și neasigurarea evacuării acestora către societățile comerciale abilitate pentru procesarea acestora;10. neîntocmirea și neaplicarea procedurilor privind controlul calității și siguranței alimentelor de către unitățile care procesează produse alimentare destinate consumului uman și pentru hrana animalelor sau, după caz, neasigurarea asistenței de către persoana responsabilă calificată în conformitate cu legislația specifică;11. punerea în consum a produselor alimentare și a produselor destinate nutriției animalelor care nu corespund parametrilor microbiologici, care conțin reziduuri și contaminanți peste limita admisă, precum și substanțe interzise, confirmate prin buletin de analiză eliberat de un laborator autorizat;12. neasigurarea aparaturii de măsură, control și înregistrare a parametrilor tehnologici, neluarea măsurilor necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acestora și a liniilor de fabricație sau neverificarea periodică a acestora;c) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. nerespectarea fluxului tehnologic și nedelimitarea zonelor curate de cele murdare;2. folosirea la prepararea produselor alimentare destinate consumului uman sau hranei pentru animale a unor aditivi sau a altor substanțe chimice neavizate/ neautorizate ori interzise, precum și depășirea concentrațiilor legal admise în cazul celor permise;3. nerespectarea măsurilor dispuse de către medicul veterinar oficial privind destinația cărnii și a subproduselor rezultate din tăierile de urgență ale animalelor;4. folosirea pentru consumul uman sau pentru hrana animalelor a cărnii, produselor din carne, laptelui, produselor din lapte, precum și a altor produse de origine animală provenite de la animale cu afecțiuni sau boli transmisibile, în alte condiții decât cele stabilite de legislația sanitară veterinară în vigoare;5. prelucrarea și folosirea în hrana animalelor a cărnii improprii pentru consum uman și a deșeurilor provenite din tăierea animalelor sau din prelucrarea altor produse de origine animală, cu încălcarea normelor sanitare veterinare;6. eliberarea de către societățile comerciale de industrie alimentară, precum și de către alte societăți comerciale care prelucrează produse alimentare, produse și subproduse de origine animală a documentelor de adeverire a calității, salubrității și siguranței alimentelor, fără buletin de analiză eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate;7. tăierea animalelor tratate cu medicamente și substanțe chimice, precum și organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante și alte substanțe remanente, fără a se respecta normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind controlul reziduurilor;8. nerespectarea de către agenții economici care produc, prelucrează și depozitează produse alimentare a frecvenței controalelor privind testările prin analize de laborator pentru atestarea calității și salubrității produselor de origine animală, conform normelor legale în vigoare, în laboratoarele autorizate;9. desfășurarea în unitățile de producție a altor activități decât a celor aprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;10. prelucrarea sau introducerea cărnii și a materiilor prime de origine animală neexpertizate sanitar veterinar în unitățile de procesare;11. nerespectarea de către producătorii și procesatorii de produse alimentare și furaje a parametrilor privind proprietățile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice și toxicologice ale produselor finite, conform standardelor, specificațiilor tehnice și normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare;12. tăierea bovinelor înregistrate și identificate în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizației de funcționare;13. comercializarea cărnii fără efectuarea expertizei sanitare veterinare.d) cu amendă de la 45.000 lei la 50.000 lei valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat și a celor retrase din consum de către autoritățile competente în acest sens. (la 07-09-2009, Lit. d) a art. 4 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 5Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare privind protecția, bunăstarea și creșterea animalelor și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. lipsa unui număr suficient de persoane care îngrijesc animalele și/sau îngrijirea animalelor de către persoane care nu au competența profesională, cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare;2. lipsa registrului de consultații și tratamente;3. lipsa registrului de evidență și mișcare;4. lipsa evidențelor sanitare veterinare pentru ultimii 3 ani;b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. lipsa spațiului pentru izolarea și tratarea animalelor bolnave;2. întreținerea necorespunzătoare a spațiului pentru izolarea și tratarea animalelor bolnave;3. nerespectarea spațiului minim necesar stabilit pentru fiecare animal, conform legislației sanitare veterinare în vigoare, astfel încât acestuia să nu i se îngrădească libertatea de mișcare și comportamentul;c) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. funcționarea obiectivelor zootehnice fără autorizare sau înregistrare sanitară veterinară;2. neaplicarea și nerespectarea normelor de bunăstare a animalelor privind construirea și întreținerea pardoselilor în adăposturile și padocurile de animale;3. lipsa sau utilizarea unui așternut necorespunzător din punctul de vedere al calității și cantității acestuia;4. lipsa protecției față de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare și adăpare;d) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de către persoanele juridice:1. folosirea la tracțiune a cabalinelor și a bovinelor sub vârsta de 2 ani sau în ultima lună de gestație/prima lună de lactație;2. neasigurarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor aflate pe pășune, respectiv umbrare și surse de apă;3. nerespectarea repausului de boală sau a prescripțiilor medicale veterinare stabilite de personalul sanitar-veterinar, pentru recuperarea stării de sănătate, a capacității de producție și reproducție a animalelor;e) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de către persoanele juridice:1. lipsa aparatelor sau utilizarea aparatelor defecte ori fără etalonarea periodică efectuată și certificată de către o unitate specializată, pentru măsurarea și înregistrarea parametrilor de microclimat;2. întreținerea animalelor într-un microclimat necorespunzător de temperatură, umiditate, curenți de aer, noxe;3. întreținerea animalelor în adăposturi fără asigurarea unei luminozități și a unui volum de aer corespunzător;4. neefectuarea măsurilor de autocontrol al calității furajelor și apei utilizate pentru animale prin recoltarea și examinarea într-un laborator sanitar-veterinar autorizat conform normelor sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor;f) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de către persoanele juridice:1. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, înghețate, mucegăite sau neadmise pentru anumite categorii de vârstă, greutate și stări fiziologice, precum și hrănirea animalelor fără respectarea unui regim nutritiv corespunzător;2. adăparea animalelor din surse de apă improprii consumului din punctul de vedere al potabilității, respectiv încărcătura microbiană, prezența nitraților, nitriților, amoniacului, mirosuri și gusturi străine și cu o turbiditate peste 5°;3. lipsa sistemelor de alarmă și avertizare în cazul defectării instalațiilor de adăpare, furajare și microclimat;4. lipsa sau funcționarea defectuoasă a echipamentelor alternative care să permită menținerea parametrilor de microclimat în perioada reparării sistemului esențial;g) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, și cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. sacrificarea animalelor fără asomare;2. producerea de stimuli, suferințe și dureri evitabile în timpul asomării și sacrificării animalelor pentru consum propriu;3. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele pentru mișcarea și cazarea animalelor înainte de abatorizare;4. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau cuști;5. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele pentru animalele livrate în containere;6. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele referitoare la contenția animalelor înainte de asomare, sacrificare sau ucidere;7. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru asomarea cu pistolul cu glonte captiv;8. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru asomarea prin lovirea urmată de pierderea cunoștinței;9. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru asomarea prin electronarcoză;10. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru asomarea prin expunerea la dioxid de carbon;11. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru uciderea cu pistolul cu glonte liber sau pușcă, în cazul vânatului mare de fermă și căprioare;12. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru uciderea prin decapitarea și dislocarea gâtului, numai în cazul păsărilor;13. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru uciderea prin electrocutare și prin utilizarea dioxidului de carbon;14. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerințele specifice pentru ucidere în camera de vid pentru vânatul de crescătorie, fazani/prepelițe/potârnichi;15. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind sângerarea animalelor;h) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. neaplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă cu referire la protecția și bunăstarea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale, privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, asistența medicală și eutanasia, precum și lipsa spațiilor obligatorii pe flux tehnologic;2. funcționarea unităților care cresc, furnizează sau utilizează animale de experiență fără autorizare sanitară veterinară;3. lipsa persoanei responsabile cu protecția și bunăstarea animalelor de experiență, numită în condițiile legii;4. lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor și primatelor neumane crescute și folosite pentru experimente;5. lipsa evidențelor obligatorii în unitățile de creștere, furnizare și utilizare a animalelor de experiență;i) cu amendă de la 400 lei la 600 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. neaplicarea și nerespectarea normelor de igienă privind întreținerea adăposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stânelor, surselor de apă, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi și a sistemelor de evacuare și colectare a dejecțiilor;2. folosirea la reproducție a masculilor neautorizați, neverificați din punctul de vedere al stării de sănătate, suspecți de boli transmisibile prin montă, refuzul castrării reproducătorilor neautorizați, precum și folosirea pentru reproducție a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin montă;3. întreținerea necorespunzătoare a reproducătorilor autorizați și nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igienă a montei;4. nerespectarea condițiilor sanitare veterinare în stațiunile de montă, punctele de însămânțări artificiale și în alte unități de reproducție și selecție a animalelor;5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind funcționarea stațiilor și a centrelor de incubație;6. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecția și bunăstarea în exploatațiile de porcine;7. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecția și bunăstarea în exploatațiile de viței;8. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecția și bunăstarea în exploatațiile de găini ouătoare;9. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecția și bunăstarea în exploatațiile de pui de carne;j) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice:1. suspendarea nejustificată sau întreținerea defectuoasă a instalațiilor și sistemelor care asigură sau reglează parametrii de microclimat din adăposturile de animale;2. evacuarea, colectarea, depozitarea și utilizarea dejecțiilor provenite din unități industriale de creștere a animalelor și din exploatațiile zootehnice, prin încălcarea normelor sanitare veterinare, funcționarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare și neutralizare a apelor uzate;3. neprezentarea de către deținătorii animalelor pentru efectuarea operațiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data și ora stabilite și comunicate de medicul veterinar oficial, precum și refuzul acestora de a supune animalele acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii;4. neacordarea sprijinului necesar de către deținătorii animalelor pentru efectuarea operațiunilor de depistare, vaccinare și administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;5. administrarea produselor medicinale de uz veterinar în alte condiții decât cele prevăzute în prospect sau în specificațiile tehnice ale produsului respectiv;k) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor legale privind serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân:1. neraportarea lunară către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și către instituția prefectului a numărului animalelor înregistrate și a datelor de identificare a acestora;2. nerespectarea condițiilor minime de cazare a animalelor fără stăpân;3. nerespectarea măsurilor prevăzute pentru controlul bolilor;4. nerespectarea condițiilor de îngrijire a animalelor, respectiv hrănire, adăpare și curățenia adăposturilor;5. neasigurarea mijloacelor de transport și a dotărilor corespunzătoare acestora în funcție de specia care urmează a fi transportată, pentru fiecare serviciu specializat;6. neinstruirea șoferilor mijloacelor de transport prevăzute la pct. 5, în vederea acordării ajutorului medical de urgență animalelor transportate;7. eutanasierea animalelor în mijloacele de transport;8. nerespectarea normelor legale privind capturarea și transportul animalelor fără stăpân;l) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice sau juridice:1. creșterea câinilor și pisicilor în vederea obținerii de blănuri sau produse care conțin asemenea blănuri în vederea comercializării;2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii și pisicile eutanasiate și a produselor care conțin astfel de blănuri, precum și importul sau exportul acestora;3. sacrificarea câinilor și pisicilor în vederea obținerii de blănuri și produse care conțin asemenea blănuri. (la 01-06-2009, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. )  +  Articolul 6Următoarele fapte constituie contravenții la dispozițiile tehnice și la măsurile privind efectuarea acțiunilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor obligatorii și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice, precum și în cazurile prevăzute la pct. 3-8, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârșite de persoanele juridice: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. neanunțarea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente de către personalul din subordine, prin sistemul rapid de alertă, a situațiilor epidemiologice deosebite, de contaminare și poluare a alimentelor și a hranei pentru animale ori a suspiciunilor de intoxicații și/sau toxiinfecții datorate consumului de alimente;2. neasigurarea de către deținătorii de animale și agenții economici care prelucrează, depozitează și valorifică produse alimentare a trimiterii probelor recoltate la laborator, în condiții corespunzătoare și în timp util, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare;3. neexecutarea de către medicul veterinar oficial, în condițiile prevăzute în Programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului, a acțiunilor și operațiunilor de specialitate și neasigurarea asistenței medicale veterinare curente în unitățile sau în teritoriul în care activează;4. refuzul medicilor veterinari de liberă practică de a participa la acțiunile de interes național impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile și parazitare în extindere la animale declarabile și carantinabile;5. eliberarea de documente sanitare veterinare de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în alte condiții decât cele prevăzute în normele, instrucțiunile și dispozițiile în vigoare;6. neasigurarea de către persoanele abilitate a condițiilor și mijloacelor materiale necesare desfășurării activității sanitare veterinare de supraveghere și control în unitățile zootehnice de industrie alimentară, în piețe, târguri, puncte de trecere a frontierei de stat și în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;7. neanunțarea de către agenții economici sau medicii veterinari a autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente asupra oricăror aspecte sau situații deosebite care privesc sănătatea animalelor și sănătatea publică și neaplicarea măsurilor care se impun până la venirea medicului veterinar oficial de către medicii veterinari de liberă practică;8. exercitarea de activități sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de către persoane neîmputernicite de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competente;9. nerespectarea reglementărilor sanitare veterinare privind producerea, înregistrarea, circulația și comercializarea produselor medicinale de uz veterinar, a aditivilor furajeri sau a altor produse de uz veterinar;10. încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității produselor la producerea, prelucrarea, distribuția, punerea pe piață sau comercializarea alimentelor sau a hranei pentru animale;11. neîndeplinirea dispoziției oficiale stabilite de autoritățile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de a distruge un produs/materie primă care nu sunt sigure sau sunt improprii pentru consumul uman; (la 01-06-2009, Pct. 11 al literei a) a art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 12. neinițierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface cerințele privind siguranța produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piață în cazul în care produsul alimentar a ieșit de sub controlul imediat al respectivului operator inițial; (la 01-06-2009, Pct. 12 al literei a) a art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 13. neinformarea de îndată a autorităților competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar prevăzută la pct. 12. (la 01-06-2009, Pct. 13 al literei a) a art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) b) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. refuzul de a permite accesul inspectorilor autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente în unități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sau obstrucționarea autorităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente de a-și exercită atribuțiile stabilite prin lege;2. refuzul persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru animale vii, produse și subproduse de origine animală;3. nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a cerințelor stabilite de autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor competentă pentru importul, exportul și tranzitul de animale, produse alimentare, produse medicinale de uz veterinar, alte produse de uz veterinar sau de produse destinate nutriției animalelor;4. refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispozițiile autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente privind destinația vamală a animalelor vii, produselor alimentare, produselor medicamentoase și biologice de uz veterinar și a altor materiale și produse supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, aflate sub restricții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;5. prelevarea, depozitarea și comercializarea materialului seminal congelat provenit de la reproducători aflați sub restricții sanitare veterinare;6. utilizarea materialului seminal congelat, a embrionilor, indigeni sau din import, prin încălcarea normelor sanitare veterinare;7. scoaterea de sub restricții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a mărfurilor supuse sechestrului veterinar, fără acordul scris al autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;8. retragerea sau rechemarea alimentelor de către operatorii din industria alimentară fără respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și fără respectarea procedurilor elaborate pentru acestea, în cadrul programului de autocontrol, avizate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; (la 01-06-2009, Pct. 8 al literei b) a art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 9. funcționarea exploatațiilor de animale, precum și a unităților care produc, colectează, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică alimente, produse și subproduse de origine animală, produse destinate nutriției animalelor, fără obținerea înregistrării/autorizării din partea autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente. (la 01-06-2009, Pct. 9 al literei b) a art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) 10. desfășurarea activităților de comerț angro cu produse medicinale de uz veterinar fără deținerea autorizației de distribuție.  +  Articolul 7Următoarele fapte constituie contravenție la normele de igienă și pentru siguranța alimentelor privind producția, prelucrarea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 19 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. neanunțarea de către persoanele fizice sau juridice a începerii ori sistării activității supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;2. punerea în contact a produselor alimentare cu gheață artificială sau naturală pentru conservare, excepție făcând peștele;3. folosirea în unitățile alimentare a ambalajelor, ustensilelor, recipientelor și utilajelor în stare insalubră și utilizarea acestora pentru alimente dacă în prealabil au fost folosite în alte scopuri;4. utilizarea la producerea sau depozitarea produselor alimentare a personalului fără calificare corespunzătoare sau a personalului utilizat la curățenie ori activități de igienizare a spațiilor, ambalajelor și anexelor sanitare;5. depășirea capacității de depozitare peste limitele tehnologice aprobate oficial în depozitele din unitățile care produc, prelucrează sau valorifică produse alimentare;6. depozitarea, chiar și provizorie, a ambalajelor de transport al produselor alimentare în condiții care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;7. neasigurarea menținerii timp de 48 de ore a probelor alimentare în unitățile de alimentație colectivă, conform normelor de siguranță a alimentelor;b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. neasigurarea cu un număr suficient de ustensile a dotării unităților de alimentație colectivă, permanente sau sezoniere, în raport cu natura, volumul și cu profilul unității;2. depozitarea, transportul sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semipreparate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;3. neasigurarea spațiilor suficiente și cu destinație specială în unitățile de alimentație publică, necesare desfășurării circuitelor funcționale într-un singur sens, fără încrucișări între fazele salubre și cele insalubre;c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: (la 07-09-2009, Partea introductivă a lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) 1. folosirea ustensilelor și a recipientelor de lucru în stare deteriorată în activitatea de alimentație publică și colectivă;2. utilizarea pentru imprimarea sau marcarea produselor de origine animală a coloranților care nu sunt aprobați de către autoritățile competente;3. refolosirea în unitățile de alimentație publică a veselei, paharelor și a tacâmurilor de unică folosință;4. folosirea în unitățile din sectorul alimentar a apei provenite din surse neverificate sau care nu este conformă cu legislația specifică privind calitatea apei potabile;5. punerea în consum a unor alimente obținute din amestecuri dintre un preparat crud (materie primă) și un produs care a suportat prelucrare termică (produs finit) sau folosirea îndelungată a uleiurilor la operațiunea de prăjire;6. punerea în consum a alimentelor și ingredientelor tratate cu radiații ionizante, provenite din surse radioactive neautorizate.  +  Articolul 7^1Următoarele fapte constituie contravenții la normele sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare, aditivii furajeri, premixurile, furajele medicamentate și hrana pentru animale și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei:1. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare;2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația furajelor medicamentate;3. neanunțarea autorității competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru al unității din domeniul hranei pentru animale sau a denumirii unității;4. neanunțarea autorității competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar;b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei:1. nerealizarea testelor de omogenitate și a programelor de autocontrol pentru furajele medicamentate, în unitățile producătoare;2. nerespectarea cerințelor referitoare la gestionarea păscutului pe anumite pășuni și terenuri cultivate, prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005;3. nedeținerea în depozitele farmaceutice a copiilor autorizațiilor de comercializare ale produselor medicinale de uz veterinar;4. lipsa spațiului special amenajat pentru depozitarea contraprobelor, în unitățile producătoare de hrană pentru animale;5. lipsa spațiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, expirate sau retrase de la comercializare, în unitățile producătoare de hrană pentru animale;c) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei:1. lipsa registrelor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora;2. absența documentelor care descriu procedurile elaborate cu privire la principiile privind analiza riscurilor și punctele critice de control, respectiv Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora și neținerea la zi a evidențelor;3. depozitarea deșeurilor periculoase, îngrășămintelor, produselor fitofarmaceutice în spațiul destinat hranei pentru animale;4. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii și îndepărtării deșeurilor de fabricație de produse medicinale veterinare neconforme și a celor expirate, reziduurilor, soluțiilor, pulberilor și apelor reziduale;5. nerespectarea măsurilor privind contaminarea încrucișată la produsele destinate nutriției animale;6. nerespectarea regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care efectuează teste în vederea întocmirii documentației pentru autorizația de comercializare a produselor medicinale veterinare;7. practicarea, în cadrul unităților de producție sau de distribuție a produselor medicinale veterinare, a altor activități decât a celor pentru care au fost autorizate;8. distribuția produselor medicinale veterinare către persoane juridice sau persoane fizice neautorizate;9. participarea persoanelor necalificate la operațiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricație și în cel de distribuție;10. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea, inscripționarea și publicitatea produselor medicinale veterinare, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de producție sau de distribuție;11. nerespectarea regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilență desfășurată de deținătorul autorizației de comercializare;12. nerespectarea condițiilor de funcționare a unității de producție de produse medicinale veterinare pentru care a fost autorizat sau în cazul nerespectării regulilor de bună practică de fabricație;13. comercializarea produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripție medicală de către altă persoană decât medicul veterinar;14. neluarea măsurilor corespunzătoare, de către fabricanții din sectorul hranei pentru animale, pentru asigurarea trasabilității produselor;15. lipsa încheierii unui contract, încheiat în condițiile legii, cu o firmă specializată pentru denaturarea produselor medicinale veterinare și a hranei pentru animale, cu termen de valabilitate depășit;16. comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor biologice de uz veterinar și a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripție medicală veterinară;17. neraportarea de către deținătorul autorizației de comercializare la Direcția coordonare tehnică a institutelor de referință, LSVSA și farmacovigilență din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a reacțiilor adverse care i-au fost aduse la cunoștință;18. comercializarea produselor biologice de uz veterinar prin farmaciile veterinare;d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei și suspendarea autorizației de distribuție până la remedierea deficiențelor constatate, nerespectarea regulilor de bună practică de distribuție de către unitățile de distribuție;e) cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei:1. fabricarea și distribuția produselor medicinale veterinare fără documente care să ateste proveniența și/sau calitatea acestora;2. nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a produselor medicinale veterinare de către fabricanți și distribuitori;3. distribuirea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depășit sau cu buletin de analiză necorespunzător;4. deținerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depășit în spații neamenajate special în acest scop;5. nerespectarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului aprobat anual prin hotărâre a Guvernului;6. nesigilarea și neetichetarea probelor și contraprobelor pentru a putea fi identificate cu ușurință, precum și antrepozitarea în condiții necorespunzătoare a acestora;7. nerealizarea de către operatorii din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol;f) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei:1. deținerea și comercializarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare;2. utilizarea în nutriția animalelor a produselor expirate;3. neimplementarea principiilor HACCP în unitățile din sectorul hranei pentru animale;4. nepăstrarea probelor sau a contraprobelor din fiecare lot, pe perioada prevăzută de legislația în vigoare;5. desfășurarea în cadrul unităților din domeniul farmaceutic și din domeniul hranei pentru animale a altor activități în afara celor prevăzute în autorizația de funcționare;6. nerespectarea cerințelor care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfășoară activități de producție primară de furaje, prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului;7. folosirea antibioticelor în furaje, ca promotori de creștere și ca tratament profilactic;8. netransmiterea notificărilor privind operațiunile de import cu produse din domeniul farmaceutic veterinar și din domeniul hranei pentru animale către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;9. netransmiterea notificărilor privind operațiunile de import sau comerț intracomunitar din statele membre ale Uniunii Europene cu produse din domeniul hranei pentru animale către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;g) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei și suspendarea activității pentru o perioadă de la o lună la 6 luni:1. utilizarea în nutriția animalelor a substanțelor interzise;2. neinițierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerințele de siguranță privind hrana pentru animale sau reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor și a oamenilor;3. introducerea pe piață, prelucrarea sau utilizarea aditivilor pentru furaje, aditivi care nu au fost autorizați în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu îndeplinesc condițiile stabilite de acest regulament;4. netrimiterea de probe din loturi de produs vrac și/sau din produsul medicinal veterinar imunologic pentru control la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un laborator autorizat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la solicitarea acesteia, de către deținătorul autorizației de comercializare a produselor medicinale veterinare imunologice, înainte ca produsul să fie pus în circulație;5. orice modificare adusă produselor medicinale veterinare și seturilor de diagnostic autorizate în România, a instrucțiunilor de utilizare, de către producători, fără informarea scrisă a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar;h) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei și închiderea unității:1. funcționarea unităților de producție a produselor medicinale veterinare neautorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă;2. nerespectarea condițiilor sanitar-veterinare de funcționare în unități de asistență medical veterinară. (la 01-06-2009, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. )  +  Articolul 8(1) Contravențiile prevăzute la art. 4 și la art. 6 lit. b) pct. 1 se sancționează, pe lângă amendă contravențională, și cu suspendarea activității de producere, prelucrare, depozitare, transport și valorificare a produselor, subproduselor de origine animală și nonanimală, a furajelor indigene sau din import, pe o perioadă de un an, în condițiile în care sunt săvârșite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenționale.(2) Contravenția prevăzută la art. 6 lit. a) pct. 9, săvârșită de către deținătorii autorizației de distribuție a produselor medicinale de uz veterinar în cadrul activității de distribuție către terți, se sancționează, pe lângă amendă contravențională, și cu suspendarea activității de comerț cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar, pe o perioadă de un an, în condițiile în care este săvârșită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenționale.(3) Contravențiile prevăzute la art. 3^1, dacă sunt săvârșite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenționale, se sancționează, pe lângă amenda contravențională, și cu:a) anularea autorizației transportatorului, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 4 și la lit. d) pct. 3;b) anularea autorizației punctului de control, pentru cele prevăzute la lit. c) pct. 6 și la lit. d) pct. 4;c) anularea certificatului de competență profesională, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 5 și 6, la lit. c) pct. 1, 5 și 6 și la lit. d) pct. 1 și 2. (la 17-01-2008, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. )  +  Articolul 9Funcționarea unităților de tăiere a animalelor și a păsărilor, a unităților de colectare, prelucrare, procesare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală fără asistență sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor de specialitate, conform legislației în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 la 7.000 lei (RON), precum și cu suspendarea activității până la data asigurării asistenței sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de specialitate.  +  Articolul 10Neîndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, conform declarației pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfășoară în baza declarației pe propria răspundere, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, precum și cu suspendarea activității desfășurate până la data remedierii deficiențelor constatate cu ocazia controlului. (la 07-09-2009, Art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 11(1) Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la art. 4 și la art. 6 lit. b) pct. 1, sancționate potrivit art. 8, precum și a celor prevăzute la art. 9 și 10 se fac de către inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente. (la 01-06-2009, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 22 mai 2009. ) (2) Directorul direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, are obligația de a înștiința birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale sau, după caz, autoritățile administrației publice locale care au autorizat funcționarea agentului economic despre aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8-10.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2-10 se fac prin proces-verbal încheiat de către inspectori ai autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, potrivit competențelor legale.(4) Contravențiile prevăzute la art. 3 lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 1, 2 și 9 și la lit. c) pct. 3 se pot constata și sancționa și de către polițiști. (la 17-01-2008, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 07-09-2009, Art. 12 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din HOTĂRAREA nr. 917 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 13Sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică și persoanelor juridice.  +  Articolul 14Prevederile referitoare la contravenții cuprinse în art. 2-10 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2002 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 20 noiembrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Dan Marcu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Nicolae Ivan,
  secretar de stat
  București, 25 august 2005.Nr. 984.---------