INSTRUCŢIUNI nr. 167 din 30 iulie 2009privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 31 august 2009  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare.în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele instrucţiuni reglementează în mod unitar organizarea şi desfăşurarea în unităţile şi structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a următoarelor activităţi: a) disponibilizarea bunurilor; b) scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe; c) valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri; d) casarea mijloacelor fixe; e) declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe. (2) Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică pentru bunurile aflate în uzul curent şi pentru cele din rezervele proprii, după efectuarea operaţiunii de trecere la uzul curent, în următoarele condiţii: a) bunurile nu pot fi împrospătate sau păstrarea lor în depozite ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize şi încercări în laboratoare şi poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate; b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare sau atipice, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea unităţilor, nu se mai fabrică sau din cauza uzurii fizice sau morale nu mai corespund destinaţiei şi fac obiectul înlocuirii cu tehnică performantă.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bunuri - produsele, echipamentele şi orice alte obiecte de orice fel şi cu orice fel de descriere, cu excepţia clădirilor şi terenurilor; b) bunuri materiale, altele decât mijloace fixe - categoria de bunuri care cuprinde: obiectele de inventar, materialele, piesele de schimb şi alte bunuri care nu sunt considerate mijloace fixe şi care sunt stabilite prin reglementările în vigoare; c) mijloace fixe - obiecte singulare sau complexe de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:1. au valoare mai mare decât limita stabilită de reglementările legale în vigoare; programele informatice (produse software), indiferent de valoare, sunt asimilate mijloacelor fixe în ceea ce priveşte regimul scoaterii din funcţiune;2. au o durată normală de utilizare mai mare de un an; d) bunuri aflate la uzul curent - mijloacele fixe şi bunurile materiale, altele decât mijloace fixe reprezentând tehnica şi materialele asigurate potrivit prevederilor tabelelor de înzestrare în timp de pace şi a altor norme de dotare şi consum, care se găsesc asupra structurilor şi se folosesc pentru îndeplinirea misiunilor operative sau în cadrul procesului de pregătire a personalului; e) bunuri din rezervele proprii- produsele greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricaţie, care se asigură din producţia internă sau din import, acestea incluzând:1. stocurile de siguranţă: se constituie potrivit nivelurilor stabilite prin ordine şi instrucţiuni de specialitate, pentru executarea unor întreţineri şi reparaţii neprevăzute în condiţii de exploatare normale sau pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice;2. rezervele de înlocuire: se constituie pentru diferite categorii de tehnică şi materiale la nivelul fiecărei structuri, potrivit nivelurilor stabilite prin normele de înzestrare din timp de pace, în funcţie de misiunile specifice;3. rezervele de mobilizare: se realizează, din timp de pace, potrivit nomenclatorului şi nivelurilor maxime stabilite, în condiţiile legii, de către fiecare unitate pentru dotarea structurilor subordonate care se înfiinţează sau se completează, corespunzător sarcinilor de mobilizare prevăzute în cadrul organizatoric de război;4. rezerva operativă: se constituie prin ordin al ministrului şi se asigură de către direcţiile de specialitate, potrivit domeniului de competenţă, precum şi de către inspectoratele generale, potrivit nivelurilor aprobate, pentru dotarea unităţilor nou-înfiinţate, completarea consumurilor structurilor pe timpul participării la operaţiuni în afara teritoriului naţional, la înlăturarea efectelor urmărilor unor situaţii de urgenţă şi pe timpul acţiunilor specifice în timp de război, în limita unei perioade de timp stabilite; f) bunuri scoase din funcţiune - mijloacele fixe scoase din funcţiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, precum şi alte bunuri, în starea în care se află, declasate sau clasate; g) bunuri atipice - mijloacele fixe care au fost aprobate pentru scoatere din înzestrarea unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de către Consiliul de Supraveghere a Înzestrării, piesele de schimb aferente, precum şi alte bunuri care nu mai pot fi utilizate conform destinaţiei; h) bunuri excedentare - mijloacele fixe şi alte bunuri materiale care depăşesc necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare sau nevoile unităţii deţinătoare; i) scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe - scoaterea definitivă din utilizare a mijloacelor fixe care au îndeplinit condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni şi care se realizează prin întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor prevăzute în acest scop; j) declasarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe - trecerea bunurilor de la starea de utilizare corespunzătoare destinaţiei acestora la starea de casare în cazurile când sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni, operaţiunea realizându-se prin întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor prevăzute în acest scop; k) disponibilizare - activitatea de stabilire a bunurilor ce nu mai sunt necesare unităţii care le are în administrare şi se propun spre a fi puse la dispoziţie, spre folosinţa altor unităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau spre valorificare; l) valorificare - activitatea de punere în vânzare prin proceduri de atribuire, conform reglementărilor în vigoare, a bunurilor disponibilizate sau a componentelor acestora obţinute în urma dezmembrării; m) casare - totalitatea operaţiunilor de dezmembrare, demolare, demontare, desfacere, tăiere, spargere şi alte asemenea operaţiuni care se efectuează astfel încât bunurile în cauză să-şi piardă forma iniţială ca obiect de sine stătător şi să nu mai poată fi folosite potrivit destinaţiei pentru care au fost create; pentru animalele de serviciu şi reproducţie care au contactat boli incurabile ori tare fizice, se procedează potrivit măsurilor stabilite de către personalul care îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia animalelor; n) tineret în creştere- tineret canin şi cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 an şi 6 luni la câini şi până la 3 ani împliniţi la cai; o) redistribuire - transferul între unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe bază de ordin de distribuţie, al bunurilor care nu mai sunt necesare unităţii deţinătoare; p) valoarea de înlocuire - costul de achiziţie a unui bun similar.  +  Capitolul II Disponibilizarea bunurilor  +  Articolul 3 (1) Mijloacele fixe aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, care nu mai sunt necesare unităţilor în a căror administrare se află pot fi valorificate conform prevederilor art. 23, numai dacă au devenit disponibile în urma procesului de redistribuire între unităţi din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Se disponibilizează şi bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu excepţia celor care sunt rezultate din procesul de reparaţii şi care fac obiectul valorificării direct ca deşeuri sau sunt reintroduse în utilizare după efectuarea reparaţiilor.  +  Articolul 4Rapoartele de disponibilizare se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1a şi 1b.  +  Articolul 5 (1) Consultarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea disponibilizării unor mijloace fixe şi bunuri materiale, altele decât mijloace fixe de resortul Direcţiei logistică, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau Direcţiei medicale, aflate în administrare proprie sau a structurilor subordonate, se realizează astfel: a) ordonatorii terţiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite transmit acestora din urmă propunerile de disponibilizare a mijloacelor fixe şi a celorlalte bunuri materiale; ordonatorii secundari de credite supun consultării structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor propunerile de disponibilizare a bunurilor din aparatul propriu, precum şi pentru cele aflate în administrarea ordonatorilor terţiari de credite din subordinea lor; b) ordonatorii terţiari din finanţarea ordonatorului principal de credite transmit propunerile de disponibilizare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor respective; c) transmiterea propunerilor de disponibilizare se poate face în scris şi prin e-mail, atunci când nivelul de clasificare permite această formă de comunicare; d) termenul în care structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia să răspundă solicitărilor privind disponibilizările este de 15 zile. (2) În situaţia existenţei unor opţiuni de preluare care necesită redistribuirea bunurilor între unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi/sau unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite, se solicită Direcţiei logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau Direcţiei medicale, după caz, emiterea ordinelor de distribuţie aferente. (3) Rapoartele de disponibilizare întocmite de către unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează, după caz, la Direcţia logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau Direcţia medicală, împreună cu solicitările unităţilor interesate de preluarea bunurilor respective sau corespondenţa aferentă consultării. (4) Rapoartele de disponibilizare întocmite de unităţile subordonate ordonatorilor secundari de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către compartimentele financiare proprii, se înaintează la structurile de specialitate spre analiză. Structurile de specialitate le difuzează spre consultare unităţilor subordonate, precum şi altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Pentru tineretul canin şi cabalin până la vârsta de intrare în serviciu şi animalele de serviciu care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial pentru unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nu au sau şi-au pierdut aptitudinile de serviciu, rapoartele de disponibilizare, întocmite de unităţile deţinătoare în condiţiile prevăzute la alin. (4), se înaintează la Direcţia medicală, prin ordonatorul secundar de credite, pentru promovare spre consultarea altor unităţi din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 6 (1) Direcţia Logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Direcţia medicală analizează cererile de redistribuire primite şi emit ordine de distribuţie în baza documentelor transmise de către unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi de către ordonatorii secundari de credite. (2) Direcţia logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Direcţia medicală, în funcţie de competenţe, promovează rapoartele de disponibilizare cu bunurile neredistribuite ale unităţilor prevăzute la alin. (1), ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea şi valorificarea acestora, pentru a fi aprobate. Raportul explicativ prezentat ordonatorului principal de credite se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare şi se avizează pentru legalitate de către directorul Direcţiei juridice. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică ştampila ordonatorului principal de credite. (3) După aprobarea lor de către ordonatorul principal de credite, rapoartele de disponibilizare cu bunurile neredistribuite se restituie de către Direcţia logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, respectiv Direcţia medicală unităţilor emitente, în vederea valorificării. (4) Pentru bunurile rămase neredistribuite structurile de specialitate cu atribuţii logistice/similari promovează ordonatorilor secundari de credite rapoartele de disponibilizare cu bunurile unităţilor din structură, ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea şi valorificarea acestora, pentru a fi aprobate. (5) Ordonatorii secundari de credite analizează rapoartele de disponibilizare primite de la ordonatorii terţiari de credite, le transmit spre consultare unităţilor subordonate şi emit ordine de distribuţie în baza documentelor transmise de aceştia. (6) Raportul explicativ prezentat ordonatorului secundar de credite se avizează pentru legalitate de către compartimentul juridic propriu şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu. Pe toate filele lucrării prezentate se aplică ştampila ordonatorului secundar de credite.  +  Capitolul III Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe  +  Articolul 7 (1) Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare îndeplinită sau înainte de expirarea duratei normale de utilizare se aprobă astfel: a) de către ordonatorul principal de credite pentru unităţile din finanţarea directă a acestuia şi ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi pentru unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite şi administrează nemijlocit bunuri; b) de către ordonatorul secundar de credite pentru unităţile din subordine ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (2) Organul financiar al structurii care aprobă scoaterea din funcţiune acordă viza pentru control financiar preventiv propriu.  +  Articolul 8 (1) Mijloacele fixe pot fi scoase din funcţiune dacă au durata normală de utilizare îndeplinită, cu excepţia celor prevăzute la art. 11. (2) Pentru scoaterea din funcţiune şi verificarea stării mijloacelor fixe, ordonatorul de credite care are în evidenţă mijloace fixe stabileşte prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate/document similar o comisie tehnică formată din 2-3 specialişti în domeniu, care analizează fiecare mijloc fix în parte şi în funcţie de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de scoatere din funcţiune. (3) Utilizarea în continuare se aprobă de către ordonatorul de credite care are în evidenţă mijloacele fixe, pe baza propunerilor formulate în scris, pentru fiecare mijloc fix, de către comisia tehnică de verificare a acestora, cu excepţia celor care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului, pentru care sunt necesare şi documente emise de organismele abilitate în acest sens, care să certifice că starea tehnică permite exploatarea în continuare în siguranţă. (4) Mijloacele fixe pot fi scoase din funcţiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită şi numai dacă îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective. Această prevedere se aplică pentru mijloacele fixe a căror stare tehnică iniţială poate fi restabilită prin înlocuirea componentelor uzate; b) nu mai prezintă siguranţă în funcţionare întrucât şi-au îndeplinit normele de utilizare exprimate, după caz, în mii kilometri, mii ore de funcţionare, număr de lovituri, prevăzute prin normativele tehnice în vigoare sau instrucţiunile constructorului, iar prin reparare nu mai pot fi readuse la parametrii tehnici impuşi de normativele sau instrucţiunile menţionate; c) nu mai pot fi reparate din cauza lipsei pieselor de schimb necesare sau inexistenţei capacităţilor de reparare a mijloacelor respective, precum şi în situaţiile când nu există materiale necesare întreţinerii şi funcţionării acestora; d) organele autorizate de organismele abilitate din stat şi cele de metrologie au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor funcţionali şi de siguranţă; e) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile datorită avariilor sau distrugerilor provocate de accidente, incendii, calamităţi naturale ori alte întâmplări neprevăzute şi de neînlăturat, în situaţia în care costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2); f) nu mai pot fi utilizate bunurile scoase din înzestrare, aşa cum provin din construcţie, unităţile nemaiavând acest drept; g) au devenit excedentare ca urmare a depăşirii necesarului prevăzut în tabelele sau normele de înzestrare sau nu mai sunt necesare unităţilor.  +  Articolul 9Nu se propun pentru scoaterea din funcţiune mijloace fixe care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situaţii: a) starea tehnică permite exploatarea lor în continuare; b) din raţiuni militare sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire; c) sunt strict necesare unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nu sunt posibilităţi de înlocuire, iar prin reparaţii şi recondiţionări mai pot fi folosite o anumită perioadă.  +  Articolul 10 (1) Scoaterea din funcţiune a animalelor de serviciu se efectuează când îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) pierderea aptitudinilor corespunzătoare unei categorii de serviciu, prin depăşirea limitei de vârstă ori neîndeplinirea criteriilor zootehnice stabilite pentru animalele de serviciu sau tineretul în creştere; b) contractarea unor boli incurabile sau existenţa unor tare dobândite, stabilite de către personalul care îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Animalele care au depăşit limita de vârstă pentru serviciu, dar îşi păstrează capacitatea de muncă şi au o stare de sănătate bună pot fi menţinute în aceeaşi categorie de serviciu, până la limita posibilităţilor normale de muncă. (3) Animalele de reproducţie care nu mai îndeplinesc criteriile zootehnice pentru a fi menţinute în această categorie întrucât nu mai dau randamentul stabilit prin norme se scot din funcţiune concomitent cu propunerea de valorificare conform prevederilor art. 23. (4) Scoaterea din funcţiune a animalelor de serviciu la nivelul unităţilor deţinătoare se face în baza documentelor sanitar-veterinare emise de personalul care îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar avizarea tehnică a listelor de scoatere din funcţiune pentru toate animalele de serviciu din dotarea unităţilor ministerului se realizează de Direcţia medicală.  +  Articolul 11 (1) Mijloacele fixe care au durata normală de utilizare neîndeplinită se propun pentru scoaterea din funcţiune numai dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) când există aprobare pentru executarea unor obiective noi de investiţii sau pentru dezvoltarea capacităţilor existente, al căror amplasament afectează unele clădiri, instalaţii sau alte mijloace; b) când clădirea prezintă pericol evident de pierdere a stabilităţii, aspect constatat de inspectorul de specialitate din cadrul serviciului de control al calităţii în construcţii şi consemnat în procesul-verbal de inspecţie încheiat în acest sens; c) când prin expertizarea construcţiei expertul tehnic fundamentează şi propune decizia de intervenţie privind demolarea totală a clădirilor ce prezintă risc în exploatare sau risc seismic; d) când mijloacele fixe au devenit inutilizabile înaintea expirării duratei normale de utilizare, ca urmare a uzurii morale şi fizice avansate, precum şi în situaţiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauză; e) nu mai sunt necesare unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; f) bunurile au fost scoase din înzestrare şi nu mai pot fi utilizate, unităţile nemaiavând acest drept; g) când există hotărâre judecătorească privind restituirea terenului către persoane îndreptăţite, în condiţiile legii, pentru clădirile situate pe aceste terenuri. (2) Situaţia bunurilor avariate sau distruse menţionate în cuprinsul lit. d) face obiectul cercetării administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind răspunderea materială în Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 12Mijloacele fixe care provin din confiscări, au fost abandonate sau sunt intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu situaţia juridică clarificată, şi care nu fac obiectul introducerii în dotarea unităţilor, al transferului fără plată către alte instituţii publice sau al valorificării, se propun pentru declasare şi casare.  +  Articolul 13 (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune se întocmesc de către compartimentele de resortul cărora sunt aceste mijloace, cu participarea nemijlocită a specialiştilor care cunosc caracteristicile tehnico-funcţionale ale bunurilor respective. În cazul aparaturii medicale este obligatoriu avizul organelor de specialitate din structura Direcţiei medicale. (2) Propunerile pentru scoaterea din funcţiune a construcţiilor se fac în baza avizelor tehnice de desfiinţare emise de Serviciul controlul calităţii în construcţii din cadrul Direcţiei logistice. (3) Activele corporale de natura mijloacelor fixe care fac parte din domeniul public al statului se scot din funcţiune numai după aprobarea hotărârii Guvernului de trecere a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Proiectele de acte normative sunt însoţite de lista prevăzută în anexa nr. 2b, avizată de structurile abilitate, documentaţia justificativă prevăzută la art. 16, extrasul de carte funciară al imobilului, documentul de deţinere, planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă, vizate de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. (5) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de trecere a mijlocului fix în domeniul privat al statului, Direcţia logistică emite autorizaţia de desfiinţare pentru construcţii şi instalaţii. (6) Lucrările de desfiinţare a obiectivelor de construcţii amplasate în imobile reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă şi cultură şi cele din zonele lor de protecţie se autorizează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protecţia bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu. (7) Pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se întocmesc liste separate, pe compartimente de activitate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2a, 2b şi 2c. (8) Lista al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a se întocmeşte pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi casare directă enumerate la art. 20 lit. b. (9) Lista prevăzută în anexa nr. 2b se întocmeşte pentru scoaterea din funcţiune a construcţiilor. (10) Lista prevăzută în anexa nr. 2c se întocmeşte pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, altele decât clădiri, aflate în stare de funcţionare, pentru care, conform reglementărilor în vigoare, urmează a se aplica procedurile de valorificare.  +  Articolul 14 (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, întocmite potrivit prevederilor art. 13, se prezintă conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite şi are în subordine gestiunile materiale de resortul cărora sunt mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune. (2) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unităţii numeşte, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică/document similar, o comisie de analiză compusă din 3-5 persoane din care, obligatoriu, fac parte: şeful formaţiunii logistice/similar, şeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, precum şi alţi specialişti care cunosc caracteristicile şi regulile de folosire ale acestora. (3) Gestionarii nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligaţi să prezinte bunurile şi să dea relaţii şi explicaţii referitoare la existenţa şi starea acestora.  +  Articolul 15 (1) Comisia de analiză verifică la faţa locului starea bunurilor propuse pentru scoaterea din funcţiune, pe de o parte, şi conformitatea datelor cuprinse în documentaţia referitoare la acestea, pe de altă parte, consemnând în coloanele corespunzătoare din lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune rezultatul analizei efectuate. (2) După ce a fost avizată şi semnată de comisia de analiză, lista cu propuneri, vizată pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu şi avizată pentru legalitate, se prezintă conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite pentru a o semna şi a dispune, după caz, următoarele: a) înaintarea acesteia la direcţiile centrale de specialitate cu atribuţii logistice, pentru avizare tehnică şi prezentarea, spre aprobare, ordonatorului principal de credite pentru unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi pentru unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite şi administrează nemijlocit bunurile respective; b) înaintarea acesteia la ordonatorii secundari de credite pentru avizare tehnică şi aprobarea ordonatorului secundar de credite, de către unităţile care fac parte din structura acestora. (3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcţiune în condiţiile art. 11 lit. e), ordonatorii secundari de credite aprobă listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune numai după epuizarea tuturor posibilităţilor de redistribuire la unităţile din subordine sau la celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 16 (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune trebuie să fie însoţite, după caz, de următoarele documente justificative: a) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care mijloacele fixe sunt propuse pentru scoaterea din funcţiune (pierderea caracteristicilor tehnice sau performanţelor, starea fizică a acestora, defecţiuni majore, dacă mai sunt în stare de funcţionare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc.), întocmit de şeful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de şeful formaţiunii logistice/similar şi semnat de conducătorul unităţii; b) documentul legal de evidenţă a exploatării, respectiv cartea tehnică, livretul, carnetul, fişa de evidenţă a funcţionării sau alt asemenea document, pentru mijloacele fixe a căror durată normală de utilizare este stabilită prin norme; c) devizul estimativ de reparaţii întocmit de organe de specialitate din unitate. În situaţia când unităţile nu dispun de specialişti, unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor specializate în reparaţii asigură consultanţă de specialitate la cererea expresă a beneficiarului sau se apelează la operatori economici specializaţi; d) autorizaţie acordată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, procese-verbale ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, buletinele de verificare metrologică, documente de expertizare ale Registrului Auto Român/Autoritatea Feroviară Română - AFER sau ale unităţilor autorizate de acestea, documente ale altor organisme abilitate, din care să rezulte că mijloacele fixe respective nu mai pot fi reparate ori s-au interzis folosirea şi exploatarea lor în continuare, ca urmare a modificării parametrilor de siguranţă; e) raportul justificativ prin care se solicită Direcţiei logistice eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a construcţiilor. Raportul justificativ se înaintează pe cale ierarhică şi trebuie să fie însoţit de fişa cu datele tehnice ale construcţiei, fotografii ale obiectivului, copia documentului de aprobare a investiţiei al cărei amplasament impune demolarea ori avizul tehnic de desfiinţare emis de Serviciul controlul calităţii în construcţii din cadrul Direcţiei logistice pentru construcţiile existente ce prezintă pericol evident de pierdere a stabilităţii, risc în exploatare sau risc seismic; f) procesul-verbal de cercetare administrativă, pentru mijloace fixe degradate datorită exploatării/manipulării/păstrării necorespunzătoare, precum şi pentru cele avariate sau distruse, indiferent de cauză; în situaţia când la data întocmirii procesului-verbal de scoatere din funcţiune cercetarea administrativă nu este încheiată, se anexează actul de constatare tehnică, din care să rezulte natura şi cauza degradării mijlocului fix; g) actul de constatare tehnică sau fişa utilajului, pentru instalaţii, utilaje sau alte mijloace fixe de acest gen, din care să rezulte natura şi cauza uzurii; h) carnetele de serviciu şi foile matricole, certificatele sanitar-veterinare, foile de observaţii şi tratament, buletinul de analiză, referatele instructorilor sau conductorilor calificaţi în probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu; i) în cazul mijloacelor fixe care au fost scoase din înzestrare prin hotărâre a Consiliului de Supraveghere a Înzestrării al Ministerului Administraţiei şi Internelor, la raportul justificativ se anexează copia acestui document. (2) Documentele justificative menţionate la lit. a) - i) se asigură prin grija compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi însoţesc, ca anexe, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcţiune, urmând ca după aprobarea acestora să fie returnate unităţilor.  +  Articolul 17 (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, astfel: a) de către directorul Direcţiei logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau Direcţiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, pentru listele întocmite de unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi pentru listele întocmite de unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite şi administrează nemijlocit bunuri şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare; b) de către şeful compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite, pentru unităţile din subordine, şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către şefii organelor financiare ale ordonatorului secundar de credite; c) pentru armamentul din dotarea proprie, precum şi pentru cel provenit din confiscări sau intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competenţa de aprobare, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune se transmit ierarhic şi se avizează din punct de vedere tehnic şi de compartimentul de specialitate din Direcţia logistică. (2) Listele întocmite de unităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite, care se avizează şi de către direcţiile centrale de specialitate cu atribuţii logistice, se înaintează către acestea după ce au fost avizate din punct de vedere tehnic de compartimentul de specialitate al ordonatorului secundar de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către şefii organelor logistice şi financiare de la nivelul ordonatorului secundar de credite şi avizate pentru legalitate de către compartimentul juridic al ordonatorului terţiar de credite, cu excepţia animalelor de serviciu şi a aparaturii medicale. (3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din funcţiune în condiţiile art. 11 lit. e), direcţiile centrale de specialitate cu atribuţii logistice îşi dau acordul pe listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune numai după verificarea derulării procedurilor de redistribuire de către unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, precum şi de către unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite.  +  Articolul 18 (1) Conducătorii unităţilor/compartimentelor care avizează din punct de vedere tehnic listele cu propuneri, atunci când apreciază că unele mijloace fixe înscrise în liste nu trebuie supuse acestei operaţiuni, sunt obligaţi să facă precizări, în scris, privind modul de repunere în funcţiune a respectivelor bunuri. (2) În cazul când se consideră necesar, se verifică pe teren starea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune şi realitatea datelor consemnate în documentele întocmite în acest scop.  +  Articolul 19 (1) După derularea procedurilor cuprinse la art. 17, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune se prezintă, ierarhic, spre aprobare, ordonatorului principal, respectiv secundar de credite, de către unităţile/compartimentele ai căror şefi le avizează din punct de vedere tehnic, însoţite de un raport justificativ/de prezentare privind cauzele care determină scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe respective, care se avizează pentru legalitate de către directorul Direcţiei juridice/compartimentul juridic al ordonatorului secundar de credite şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare/compartimentul financiar contabil al ordonatorului secundar de credite. (2) Pe toate filele listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune se aplică ştampila ordonatorului principal de credite, respectiv secundar de credite. (3) În cazul mijloacelor fixe propuse pentru casare directă, direcţiile centrale de specialitate cu atribuţii logistice, atunci când consideră necesar, fac precizări cu privire la casarea centralizată a acestora, specificând centrele desemnate în acest sens. Bunurile se predau la centrele de casare împreună cu listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, aprobate de cei în drept, şi copiile rapoartelor justificative. (4) Centrele de casare, la primirea bunurilor enunţate la alin. (3), emit documentele legale de primire, după care dispun formarea unei comisii compuse din specialişti cu experienţă în domeniu, procedând la casarea propriu-zisă a bunurilor.  +  Articolul 20Prin raportul justificativ, întocmit în condiţiile art. 19, se propune aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, simultan cu una dintre următoarele operaţiuni: a) aplicarea procedurilor de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, altele decât clădiri şi terenuri; b) casarea directă, în cazul următoarelor bunuri improprii valorificării:1. armamentul şi aparatura electronooptică uzată, din dotarea proprie, precum şi bunurile cu regim de "corp delict", cu situaţia juridică clarificată în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă;2. mijloacele de geniu-chimic cu utilizare strict militară;3. mijloacele fixe care au fost avariate sau distruse prin accidente, incendii, calamităţi naturale ori în alte împrejurări neprevăzute şi de neînlăturat şi ale căror costuri de reparaţie pentru repunerea în stare de funcţionare, stabilite potrivit reglementărilor specifice, depăşesc 60% din valoarea de înlocuire a acestora;4. mijloacele fixe cu durată normală de utilizare depăşită/nedepăşită şi care, din cauza uzurii fizice şi morale avansate, nu mai corespund din punct de vedere tehnico-economic şi al siguranţei în exploatare sau sunt generatoare de noxe ori a căror funcţionare contravine altor reglementări legale în vigoare, precum şi cele devenite atipice;5. bunuri utilizate în activitatea aeronautică, cu resursa de exploatare expirată;6. aparatura radiofonică, aparatura radiotelefonică, echipamente şi staţii radio şi radioreleu, aparatura de secretizare, părţi sau ansamble din acestea ori componente speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informaţii cu caracter secret;7. mijloacele specifice de control şi supraveghere a traficului rutier - aparatură radar, etiloteste, etilometre etc. - microscoape şi stereomicroscoape, aparatură pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciară, sisteme de implementare şi comparare automată a urmelor/impresiunilor, sisteme audio/video, aparatură foto şi de prelucrare a fotografiilor, mijloace tehnice de determinare a falsurilor;8. animalele de serviciu care au contractat boli incurabile ori tare fizice, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10 lit. b);9. mijloacele specifice de supraveghere şi control al trecerii frontierei: aparate cu raze X pentru controlul bagajelor şi coletelor poştale; aparate cu raze X pentru controlul scrisorilor şi trimiterilor poştale; detectoare portabile de substanţe explozive; aparate de detectare a drogurilor; inventarul de complet al laboratoarelor criminalistice; spectografe pentru detectarea şi identificarea drogurilor şi explozibililor; echipamente pentru înregistrarea rapidă a amprentelor; truse de măsurare a densităţii; echipamentele de supraveghere aflate în dotarea autospecialelor de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii, după delotizarea acestora; echipamente radiologice, altele decât cele medicale; echipamentele criminalistice aflate în dotarea autolaboratoarelor criminalistice, după delotizarea acestora.  +  Articolul 21După aprobarea de către ordonatorul principal, respectiv secundar de credite a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, Direcţia logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau Direcţia medicală, precum şi ordonatorii secundari de credite desfăşoară următoarele activităţi: a) restituie unităţilor emitente listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, în vederea demarării procedurilor de valorificare de către unităţile deţinătoare, potrivit reglementărilor în vigoare, a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, altele decât clădiri şi terenuri; b) stabilesc şi comunică, prin adresa de restituire a listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, destinaţia şi modul de folosire a mijloacelor fixe a căror scoatere din funcţiune nu a fost aprobată, conform art. 18.  +  Articolul 22După primirea listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, aprobate, unităţile care deţin mijloacele fixe desfăşoară următoarele activităţi: a) valorifică mijloacele fixe scoase din funcţiune, altele decât clădiri şi terenuri, în conformitate cu prevederile art. 23; b) casează/demolează mijloacele fixe a căror casare/demolare directă a fost aprobată.  +  Capitolul IV Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri  +  Articolul 23Bunurile, altele decât clădiri şi terenuri, se valorifică în starea fizică în care se află sau ca bunuri rezultate în urma dezmembrării sau demolării lor, astfel: a) prin licitaţie publică deschisă cu strigare, selecţie de oferte, negociere directă, în condiţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) prin valorificare directă fără organizare de licitaţie, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunului cu altul nou având aceeaşi destinaţie şi caracteristici tehnico-funcţionale cel puţin egale cu ale bunului schimbat, această schimbare fiind supusă acceptării producătorului sau a altui ofertant; c) prin transmitere fără plată la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.  +  Articolul 24 (1) Armamentul în stare de funcţionare, cu regim de "corp delict", cu situaţia juridică clarificată, care nu poate intra în dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se valorifică în conformitate cu reglementările cu caracter intern privind evidenţa, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament şi muniţii a persoanelor fizice şi instituţiilor publice, precum şi destinaţia armamentului, muniţiilor şi materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (2) Armamentul cu regim de "corp delict" aflat la starea de casare poate fi valorificat, în condiţiile legii, în vederea transformării acestuia în obiecte de panoplie sau de muzeu, dacă există solicitări în acest sens, după informarea în scris a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, respectiv a direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional.  +  Secţiunea 1 Valorificarea prin vânzare sau schimb a bunurilor  +  Articolul 25 (1) După aprobarea listelor cuprinzând mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, respectiv a rapoartelor de disponibilizare a bunurilor materiale, altele decât mijloace fixe, ordonatorii secundari de credite şi unităţile din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite dispun unităţilor din subordine care deţin bunurile respective valorificarea acestora prin vânzare, organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conducătorul unităţii organizatoare numeşte cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii o comisie formată din minimum 3 membri cu experienţă profesională şi probitate morală. Aceştia trebuie să fie specialişti din domeniul logistic, juridic şi financiar. (3) Procedura de valorificare se poate organiza şi prin bursele de mărfuri.  +  Articolul 26Preţul iniţial de vânzare se stabileşte conform precizărilor cuprinse în anexa nr. 3, de către comisia de evaluare constituită în acest scop. Aceasta întocmeşte un raport de evaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se supune aprobării conducătorului unităţii ce are calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27 (1) În situaţia în care bunurile nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a), acestea pot fi valorificate direct fără organizare de licitaţie, conform prevederilor art. 23 lit. b), cu aprobarea ordonatorului superior de credite, prin schimbarea acestora cu bunuri noi având aceeaşi destinaţie şi caracteristici tehnico-funcţionale cel puţin egale cu ale bunului schimbat. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) diferenţele de preţ se aprobă de ordonatorul superior de credite, la propunerea ordonatorului de credite care are bunurile în administrare, pe baza testării pieţei efectuată de persoanele cu atribuţii logistice desemnate de acesta. (3) Valorificarea directă fără organizare de proceduri de valorificare poate fi aprobată înainte de desfăşurarea altei proceduri, de către ordonatorul principal de credite, la propunerea motivată, transmisă pe cale ierarhică de ordonatorul de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea. (4) Propunerea prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă criterii de eficienţă tehnico-economică, precum şi documente care să ateste existenţa confirmării producătorului sau a potenţialilor ofertanţi privind realizarea operaţiunii de schimb.  +  Articolul 28Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri au destinaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Transmiterea fără plată a bunurilor  +  Articolul 29 (1) Bunurile scoase din funcţiune sau disponibilizate, aflate în stare de funcţionare, care nu au fost valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) şi b), se supun procedurii de transmitere fără plată. În acest sens, Direcţia logistică, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţia medicală, respectiv ordonatorii secundari de credite, în baza comunicărilor primite de la unităţile deţinătoare, informează prin intermediul publicităţii alte instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România care ar putea fi interesate despre posibilitatea preluării fără plată a bunurilor respective aflate în stare de funcţionare. (2) Publicitatea în vederea transmiterii fără plată a bunurilor scoase din funcţiune care nu au fost valorificate se realizează pe internet astfel: a) pe pagina web a fiecărui ordonator secundar de credite, inclusiv pentru structurile din subordinea sa, respectând reglementările interne, emise la nivelul ordonatorului secundar de credite, pentru activitatea de publicare pe internet; b) pe pagina web principală a Ministerului Administraţiei şi Internelor - www.mai.gov.ro - pentru unităţile din aparatul central şi ordonatorii terţiari de credite din finanţarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu Metodologia de lucru pentru actualizarea site-ului web al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată de conducerea ministerului. Publicarea pe pagina web centrală a ministerului se face numai cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice, care transmite, în format electronic, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei lista mijloacelor fixe destinate transmiterii fără plată, în vederea publicării; c) în afara datelor de identificare a bunurilor respective - categoria, marca, tipul, seria de identificare pentru mijloacele fixe, respectiv denumirea şi cantitatea pentru celelalte bunuri - se menţionează: unitatea deţinătoare, adresa, persoanele de legătură, coordonatele acestora. Aceste liste se transmit şi pe suport magnetic unităţilor desemnate să avizeze conţinutul paginilor web; d) anunţurile prevăzute la lit. a) şi b) se publică pe internet timp de 30 de zile. (3) Pentru animalele de serviciu şi de reproducţie care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial pentru unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi-au pierdut aptitudinile specifice şi nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, unitatea care deţine în evidenţă aceste animale asigură publicarea ofertei pentru cedarea cu titlu gratuit şi într-un ziar de mare tiraj.  +  Articolul 30Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcţiune se adresează direct ordonatorului de credite care le administrează.  +  Articolul 31Pentru bunurile cu specific strict militar se informează numai instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Poliţia Comunitară şi serviciile publice de pază din cadrul consiliilor judeţene.  +  Articolul 32 (1) Bunurile solicitate în scris în termenul maxim de 30 de zile de la data comunicării se transmit, fără plată, de către unităţile deţinătoare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare şi vizat pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar al acestuia. (2) Solicitările de preluare fără plată a bunurilor scoase din funcţiune, formulate de autorităţile administraţiei publice locale, se avizează de prefect şi se însoţesc de hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, din care să reiasă necesitatea şi destinaţia bunurilor respective.  +  Articolul 33În cazul transmiterii fără plată sau vânzării vehiculelor, unităţile deţinătoare au obligaţia să predea, odată cu mijlocul de transport, cartea de identitate a vehiculului, din care să rezulte radierea din evidenţă a numerelor de înregistrare de către Baza pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor din cadrul Direcţiei economico-administrative, în conformitate cu prevederile normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule.  +  Articolul 34În situaţia în care mijlocului de transport valorificat nu i-a fost eliberată carte de identitate, structura deţinătoare are obligaţia de a elibera noului proprietar o adeverinţă din care să rezulte că vehiculul a fost înregistrat în sistem propriu M.A.I. şi care serveşte pentru înmatriculare organelor abilitate conform legii.  +  Articolul 35 (1) Animalele de serviciu şi de reproducţie care, potrivit constatărilor personalului ce îndeplineşte atribuţii de medic veterinar oficial pentru unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi-au pierdut aptitudinile specifice şi nu au fost valorificate conform prevederilor prezentelor instrucţiuni se pot ceda cu titlu gratuit către persoane fizice sau juridice, în termen de 15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare, la solicitarea acestora, pe baza aprobării ordonatorului de credite. Documentul care stă la baza cedării cu titlu gratuit la persoane juridice/fizice este procesul-verbal de predare-preluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a. (2) Unitatea care deţine în evidenţă animalele prevăzute la alin. (1) asigură publicitatea pentru cedarea cu titlu gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (3). (3) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) privind animalele de serviciu şi de reproducţie care au contractat boli incurabile sau tare fizice ori nu au putut fi cedate cu titlu gratuit potrivit alineatelor precedente se stabilesc, potrivit constatărilor proprii, de către personalul de specialitate prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind protecţia animalelor. (4) Prevederile prezentului articol se aplică şi tineretului canin şi cabalin, cu vârste cuprinse până la 1 an şi 6 luni la câini şi până la 3 ani împliniţi la cai, care prezintă deficienţe de creştere şi dezvoltare, lipsa caracterelor de rasă, lipsa aptitudinilor de serviciu, retivitate.  +  Articolul 36 (1) Mijloacele de transport care nu au fost vândute prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directă, valorificate direct fără organizare de licitaţie ori care nu au fost transmise fără plată altor instituţii publice sau unităţilor de cult religios recunoscute în România pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite care le are în administrare, prin operatori economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile. În acest sens se solicită, în scris, oferte de preţ de la operatorii economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, respectiv activităţi de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, la nivelul fiecărei unităţi deţinătoare de astfel de vehicule se constituie o comisie care analizează ofertele ţinând cont inclusiv de eventualele cheltuieli de transport, urmând ca negocierea de preţ să se facă cu operatorul economic care a depus cea mai bună ofertă. În situaţia în care pe raza judeţului/municipiului Bucureşti nu este autorizat decât un singur operator economic, negocierea se face cu acesta. (2) Scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor care se valorifică astfel se face în baza procesului-verbal de negociere, a avizului de însoţire a mărfii şi a facturii la care se anexează copie după certificatul de distrugere emis în condiţiile specificate în art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorul economic specializat şi autorizat care a preluat vehiculul. (3) Certificatul de distrugere în original se foloseşte pentru radierea din circulaţie a mijlocului de transport.  +  Articolul 37 (1) Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23 se declasează şi casează conform prezentelor instrucţiuni. (2) În cazul mijloacelor fixe scoase din funcţiune, ce nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile art. 23, acestea se casează conform prezentelor instrucţiuni şi se valorifică, sub formă de deşeuri, prin operatori economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile. Înainte de casarea mijloacelor de transport, indiferent de modalitatea aprobată odată cu scoaterea din funcţiune, structura deţinătoare poate desfăşura procedura prevăzută la art. 36, privind predarea acestora la operatorii autorizaţi să primească vehicule scoase din uz, în condiţiile reglementărilor în vigoare. (3) Bunurile transmise fără plată sau vândute se scad din evidenţă conform reglementărilor contabile în vigoare. (4) În cazul transmiterii fără plată sau vânzării autovehiculelor care nu au cărţi de identitate, unitatea deţinătoare achită taxa percepută de Registrul Auto Român de la titlul II "Bunuri şi servicii", articolul bugetar 20.30 "Alte cheltuieli" alin. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii". (5) În cazul mijloacelor de transport auto, de mobilitate navală şi căi ferate valorificate în condiţiile prezentelor instrucţiuni se respectă prevederile legale privind radierea numerelor de înregistrare sau de înmatriculare, după caz. (6) La predarea-primirea fără plată a bunurilor, conducătorii unităţilor care au calitatea de ordonator de credite, împreună cu şefii compartimentelor financiar-contabile, răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor. (7) La întocmirea documentelor aferente operaţiunii de transmitere fără plată - raport de disponibilizare, proces-verbal de predare-preluare - în coloana destinată valorii de transmitere se trece valoarea de intrare contabilă a bunurilor în cauză.  +  Capitolul V Casarea mijloacelor fixe  +  Articolul 38Casarea mijloacelor fixe se aprobă de către ordonatorul superior de credite bugetare, după caz.  +  Articolul 39 (1) Casarea mijloacelor fixe din gestiunile unităţilor care sunt administrate nemijlocit de ordonatorii secundari de credite, precum şi cele din gestiunile unităţilor din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite se realizează de către o comisie stabilită în acest scop şi cu aprobarea ordonatorului de credite care are în evidenţă mijloacele fixe. (2) Lista întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b pentru mijloacele fixe aprobate la scoatere din funcţiune cu casare directă, respectiv conform modelelor prevăzute în anexa nr. 6 pentru cele care au fost aprobate la scoatere din funcţiune cu aplicarea procedurilor de valorificare şi nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobată potrivit competenţelor legale, constituie documentul în baza căruia se execută casarea. Ulterior, comisia nominalizată în listă întocmeşte procesul-verbal de casare pe care îl prezintă spre aprobare ordonatorului de credite al unităţii gestionare, vizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar al aceleiaşi unităţi. Procesul-verbal de casare este documentul prin care se scad din evidenţa contabilă bunurile casate şi se înregistrează materialele rezultate.  +  Articolul 40Mijloacele fixe, cu excepţia celor aprobate direct pentru casare/demolare conform art. 20 lit. b), se propun pentru casare numai dacă au fost scoase din funcţiune şi nu au putut fi valorificate sau transmise fără plată în condiţiile prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 41Mijloacele fixe care fac obiectul unei cauze civile sau penale se propun pentru casare numai după ce hotărârea instanţei de judecată a rămas definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 42 (1) Listele cu propunerile de casare a mijloacelor fixe se întocmesc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe compartimente de specialitate, de către persoanele care ţin evidenţa acestora, la ordinul/dispoziţia şefilor compartimentelor de resortul cărora sunt bunurile respective. În cazul aprobării casării directe în condiţiile art. 20 lit. b), nu se mai întocmesc liste cu propuneri, casarea executându-se în baza listei mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, aprobată de ordonatorul principal sau secundar de credite. (2) Confirmarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 40 pentru casarea mijloacelor fixe se face de către şeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile respective, prin avizarea listelor cu propuneri de casare.  +  Articolul 43 (1) Listele cu propuneri de casare se verifică şi se semnează de către şeful formaţiunii logistice/similar, se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar, după care se prezintă conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite, însoţite de propuneri privind componenţa comisiei de casare. (2) Propunerile privind comisia de casare se fac avându-se în vedere faptul că trebuie să fie compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel puţin două să aibă cunoştinţe de specialitate. (3) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective nu pot face parte din comisia de casare. (4) După obţinerea acordului conducătorului unităţii, persoanele desemnate în compunerea comisiei de casare se înscriu în capitolul corespunzător din listele cu propuneri de casare. (5) În cazul lipsei de personal cu cunoştinţe de specialitate în domeniu, conducătorul unităţii poate solicita numirea în comisia de casare a mijloacelor fixe a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 44 (1) Listele cu propuneri de casare se însoţesc în mod obligatoriu de un raport explicativ privind propunerile de casare, care trebuie să motiveze, succint, îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 40. (2) Raportul explicativ se întocmeşte de şeful compartimentului de resortul căruia sunt mijloacele fixe în cauză, verificat de şeful formaţiunii logistice/similar şi semnat de conducătorul unităţii. (3) Raportul explicativ întocmit pentru listele ce conţin bunuri provenite de la "corp delict" se avizează pentru legalitate de compartimentul juridic al unităţii.  +  Articolul 45La primirea listelor cu propuneri de casare vizate de şeful organului financiar, conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator terţiar de credite le semnează şi le înaintează eşaloanelor superioare în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.  +  Articolul 46 (1) Listele cu propuneri de casare se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, de directorul Direcţiei logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, şi respectiv de adjuncţii pentru logistică/similar, şeful compartimentului medical şi şeful compartimentului transmisiuni şi informatică din cadrul unităţilor ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite. (2) Listele menţionate la alin. (1) se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit competenţelor, de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare, respectiv şeful organului financiar al ordonatorului secundar de credite. (3) Cu ocazia avizării, unităţile menţionate la alin. (1) pot desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri de casare. (4) Delegatul împuternicit are următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi controlează modul de executare a operaţiunii de casare, în sensul respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni şi a dispoziţiilor tehnice de casare elaborate de unităţile centrale de specialitate cu atribuţii logistice; b) în situaţii justificate, poate dispune sistarea acţiunii, despre care raportează imediat unităţii centrale de specialitate care l-a desemnat şi care decide în consecinţă; c) confirmă prin semnarea procesului-verbal de casare că operaţiunea de casare propriu-zisă a materialelor s-a efectuat cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 47 (1) După respectarea procedurilor cuprinse la art. 46, listele cu propuneri de casare se prezintă spre aprobare ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, de către unităţile/compartimentele care le-au avizat din punct de vedere tehnic, însoţite de un raport justificativ privind cauzele care determină casarea bunurilor respective, care se vizează pentru control financiar preventiv propriu de persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare, respectiv organul financiar al ordonatorului secundar de credite şi se avizează pentru legalitate de către directorul Direcţiei juridice, respectiv şeful compartimentului juridic al ordonatorului secundar de credite. (2) Pe toate filele listelor cu propuneri de casare se aplică ştampila ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.  +  Articolul 48 (1) Listele cu propunerile de casare, aprobate de ordonatorul principal sau secundar de credite, se restituie de către unităţile centrale de specialitate cu atribuţii logistice, respectiv de organele de specialitate ale ordonatorului secundar de credite, unităţilor care le-au înaintat, în vederea executării casării propriu-zise. (2) Pentru mijloacele fixe a căror casare nu a fost aprobată, organele care au avut competenţa de avizare sunt obligate să comunice, prin adresa de restituire, destinaţia şi modul de folosire a bunurilor în cauză.  +  Articolul 49 (1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută de către comisia care a fost numită de ordonatorul principal sau secundar de credite, cu ocazia aprobării listei cu propunerile de casare. Modificarea componenţei comisiei se face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz. (2) În cazul demolării construcţiilor, comisia de casare urmăreşte ca operaţiunile efective să se realizeze în regie proprie sau prin intermediul unor întreprinderi specializate, cu respectarea legislaţiei în domeniu. (3) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe de natura armamentului şi tehnicii de luptă se poate face şi de către operatorii economici autorizaţi în producerea şi comercializarea de astfel de mijloace tehnice, conform legii, în baza unui contract încheiat între operatorul economic autorizat şi unitatea deţinătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice. (4) Casarea propriu-zisă a vehiculelor rutiere se poate executa numai la unităţile din structură autorizate în acest sens. La nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, unitatea autorizată este Baza de Asigurare Tehnică a Misiunilor din cadrul Direcţiei economico-administrative.  +  Articolul 50 (1) Comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele obligaţii: a) să verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dacă bunurile au fost propuse pentru casare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 40; b) să urmărească existenţa ansamblurilor, subansamblurilor, părţilor componente şi a altor elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor din inventarele de complet. În cazul când se constată lipsa nejustificată a unora din acestea, bunurile în cauză se casează numai după executarea cercetării administrative; c) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare şi să stabilească părţile componente, piesele şi materialele refolosibile ce trebuie recuperate; d) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 40; e) să verifice dacă listele cu propuneri de casare au toate avizele şi aprobările prevăzute la art. 46 şi 47; f) să îşi desfăşoare activitatea în prezenţa tuturor membrilor comisiei, pe timpul operaţiunii de casare; g) să evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma dezmembrării care pot fi folosite în starea în care se află sau prin recondiţionare; h) să întocmească procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi să îl supună aprobării celor în drept. (2) În cazul demolării construcţiilor, comisia de casare îndeplineşte obligaţiile de la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), h).  +  Articolul 51 (1) Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută în unitatea în a cărei evidenţă sunt bunurile respective. (2) Unităţile centrale de specialitate cu atribuţii logistice şi ordonatorii secundari de credite pot dispune, după caz, ca operaţia de casare a unor mijloace fixe să se efectueze în centre de casare, în funcţie de cantitatea şi regimul bunurilor, economicitatea şi operativitatea acţiunii, posibilităţile tehnice sau alte criterii de acest gen. (3) În situaţia în care ordonatorul de credite are în administrare mijloace fixe pentru care nu are capacitatea tehnică de a efectua operaţiuni de dezmembrare şi casare, se organizează proceduri de achiziţie a unor astfel de servicii. (4) În cazul unităţilor care au scos din funcţiune mijloace fixe de mobilitate navală sau căi ferate şi care nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea solicită fonduri care să le permită organizarea unei proceduri de achiziţie pentru prestarea de servicii pentru lucrarea de dezmembrare şi casare efectivă. Aceste operaţiuni se execută în prezenţa comisiei de casare a unităţii deţinătoare. (5) Demolarea construcţiilor de orice fel se face în condiţiile prezentelor instrucţiuni, cu respectarea avizelor stabilite de dispoziţiile legale referitoare la protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi altor elemente de interes istoric, artistic, documentar, memorial sau tehnico-ştiinţific. (6) Un exemplar al documentelor care să ateste aprobarea pentru demolarea construcţiei şi efectuarea acesteia se înaintează Direcţiei logistice pentru actualizarea evidenţei de cadastru.  +  Articolul 52Mijloacele fixe existente în afara unităţii se casează acolo unde se găsesc, dacă aducerea lor în unitate generează cheltuieli suplimentare sau nu este posibilă.  +  Articolul 53Operaţiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalităţi de casare a bunurilor se fac conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât obiectul să îşi piardă forma iniţială, asigurându-se recuperarea ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor componente, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin recondiţionare.  +  Articolul 54 (1) Părţile componente - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma operaţiunii propriu-zise de casare, care pot fi folosite în starea fizică în care se află sau prin recondiţionare, se identifică şi se evaluează de către comisia de casare. (2) Evaluarea părţilor componente se face avându-se în vedere utilitatea, preţul pieţei, valoarea bunurilor din aceeaşi grupă de produse cu caracteristici identice/similare, gradul de uzură.  +  Articolul 55 (1) Piesele şi materialele rezultate în urma operaţiunii de casare care nu sunt necesare unităţilor pot fi valorificate conform prevederilor cap. IV secţiunea 1. (2) Materialele de natura deşeurilor rezultate în urma procesului de casare, care nu sunt necesare unităţii, se pot valorifica direct, prin operatori economici autorizaţi, care au ca obiect de activitate achiziţionarea de astfel de materiale.  +  Articolul 56Materialele care nu se pot folosi în cadrul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal încheiat de comisia de casare. Distrugerea bunurilor se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecţia mediului.  +  Articolul 57 (1) Rezultatul operaţiunii de casare propriu-zisă se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Tabelele cuprinse în modelul de proces-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale se completează, după caz, numai în situaţia în care comisia de casare constată existenţa unor bunuri care fac obiectul acestora. Comisia de casare semnează pe fiecare filă a procesului-verbal. (2) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri se înregistrează la secretariatul unităţii unde s-a executat casarea. (3) Casarea propriu-zisă a animalelor de serviciu se efectuează în prezenţa comisiei stabilite de conducerea unităţii deţinătoare şi a medicului veterinar oficial din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor specializate. Scăderea din gestiunea unităţii deţinătoare se face în baza procesului-verbal de predare-primire întocmit cu ocazia executării operaţiunii de eutanasiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a.  +  Articolul 58Documentaţia privind casarea bunurilor cuprinde următoarele acte: a) procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale, după caz; b) listele cu propuneri de casare sau, după caz, listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, avizate şi aprobate de cei în drept; c) delegaţia de împuternicire a delegatului desemnat conform prevederilor art. 46 alin. (3); d) documentele de predare pentru bunurile care au fost predate la unităţile care au ca obiect de activitate achiziţionarea de astfel de materiale. În cazul casării unor autovehicule în documente se consemnează seria şasiului predat.  +  Articolul 59 (1) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale se întocmeşte în două exemplare şi, împreună cu anexele, după vizarea pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar propriu, se supune aprobării conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite. (2) După aprobare, cele două exemplare se ştampilează pe fiecare filă, exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, iar exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic de resortul căruia sunt bunurile respective.  +  Articolul 60Scăderea din evidenţă a bunurilor casate şi înregistrarea în evidenţă a ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente şi a celorlalte materiale refolosibile rezultate se face pe baza procesului-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri, semnat, vizat şi aprobat de cei în drept.  +  Articolul 61Justificarea predării unor materiale sau piese la unităţile care au ca obiect de activitate achiziţionarea de asemenea materiale sau piese se face potrivit reglementărilor privind evidenţa cantitativ-valorică în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Capitolul VI Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe  +  Articolul 62 (1) Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se aprobă de ordonatorul superior de credite bugetare, după caz. (2) Nu se propun pentru declasare şi casare bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe rezultate din procesul de reparaţii sau ca urmare a îndeplinirii normelor de utilizare şi care sunt retrase ca deşeuri - piese de schimb, materiale - şi care se valorifică prin operatori economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, în starea în care se află, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 63Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, se propun pentru declasare şi casare numai dacă îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au îndeplinit durata de serviciu şi au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, iar prin recondiţionare nu mai pot fi readuse la parametrii corespunzători sau nu mai prezintă siguranţă sau precizie în exploatare, iar repararea nu este posibilă prin înlocuirea unor părţi sau piese cu altele noi; b) piesele de schimb necesare reparaţiei nu mai sunt fabricate de către producători şi nici nu se mai găsesc în reţeaua comercială; c) au un grad avansat de uzură sau sunt depăşite din punctul de vedere al conţinutului, aceste condiţii fiind aplicabile pentru filme, pelicule de cinema, diafilme, diapozitive, discuri fotografice, cărţi, broşuri, pliante, bunuri de reprezentare, planşe, ştampile, sigilii, insigne şi altele asemenea, cu excepţia celor care prezintă interes documentar istoric; d) organismele abilitate - metrologie, ISCIR - au constatat că nu se mai pot repara, au interzis folosirea sau exploatarea în continuare, ca urmare a modificării parametrilor funcţionali şi de siguranţă la aparatura sau sculele a căror funcţionare, potrivit legii, este supusă avizului acestor organe; e) au fost disponibilizate şi nu au putut fi valorificate în condiţiile legislaţiei în domeniu; f) a fost interzisă utilizarea în procesul de instrucţie, fiind declarate periculoase, prin dispoziţii ale Direcţiei logistice pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice, verificărilor de laborator şi tragerilor experimentale periodice. Această condiţie se aplică muniţiilor, explozivilor, materialelor de geniu şi chimice; g) nu au dat rezultate corespunzătoare în urma activităţilor de experimentare, avizare sau omologare. Această condiţie se aplică modelelor experimentale, prototipurilor şi seriilor zero; h) provin din confiscări sau sunt intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - armament, muniţii, mijloace explozive şi de dare a focului şi chimice periculoase - cu situaţia juridică clarificată şi care nu fac obiectul introducerii în dotarea unităţilor, a transferului fără plată către alte unităţi publice sau al valorificării; i) au devenit inutilizabile ca urmare a uzurii morale sau fizice avansate, precum şi în situaţiile când au fost avariate sau distruse, indiferent de cauză; j) piesele de schimb care au devenit atipice ca urmare a scoaterii din înzestrare a mijloacelor de transport şi utilajelor; k) bunurile de resortul echipamentului, distribuite conform normelor legale în vigoare, după îndeplinirea duratei minime de serviciu, pe baza analizei şi propunerilor comisiei de inventariere; l) bunurile de natura echipamentului devenite atipice; m) tineretul canin şi cabalin, cu vârste până la 1 an şi 6 luni la câini şi până la 3 ani împliniţi la cai, care prezintă tare dobândite ca urmare a unor boli incurabile.  +  Articolul 64 (1) Listele cu propunerile de declasare şi casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se întocmesc de către compartimentele/persoanele care ţin evidenţa acestora, cu consultarea, acolo unde situaţia o impune, şi a specialiştilor care cunosc caracteristicile tehnico-funcţionale ale bunurilor respective. (2) Propunerile se întocmesc după cunoaşterea şi analizarea rezultatelor inventarierii, întocmindu-se liste separate pe compartimente de activitate şi pe nivele de competenţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se prezintă conducătorului unităţii care are calitatea de ordonator de credite, în vederea semnării şi înaintării către eşaloanele superioare.  +  Articolul 65 (1) La primirea listelor cu propuneri, conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite numeşte, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică/document similar, o comisie de analiză compusă din minimum 3 persoane, din care fac parte în mod obligatoriu: şeful formaţiunii logistice/similar, şeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauză, precum şi alţi specialişti care cunosc caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acestora. (2) Gestionarii din a căror gestiune sunt bunurile, precum şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective nu pot face parte din comisia de analiză, dar sunt obligaţi să prezinte bunurile şi să dea explicaţii referitoare la existenţa şi starea acestora.  +  Articolul 66 (1) Comisia de analiză verifică la faţa locului starea bunurilor propuse pentru declasare şi casare, pe de o parte, şi datele cuprinse în documentaţia referitoare la acestea, pe de altă parte, după care completează coloanele corespunzătoare din lista cu propunerile de declasare şi casare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, şi o semnează. (2) Listele de declasare şi casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, avizate şi semnate de comisia de analiză, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către organul financiar, se aprobă de ordonatorul superior de credite. (3) Pentru armament, muniţii, mijloace de marcare a focului, explozivi şi materiale explozive, din dotarea proprie, precum şi pentru cele provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, indiferent de competenţa de aprobare, listele cu propuneri pentru declasare şi casare, avizate de şeful structurii logistice şi vizate pentru control financiar preventiv propriu de şeful compartimentului financiar-contabil de la nivelul ordonatorilor secundari de credite, se transmit ierarhic şi se avizează din punct de vedere tehnic şi de compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei logistice. Cu ocazia avizării, aceasta poate desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri pentru declasare şi casare.  +  Articolul 67Listele cu propunerile de declasare şi casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se însoţesc, în mod obligatoriu, după caz, de următoarele documente justificative: a) tabele cu seriile armamentului şi ale altor materiale înseriate; b) fişe de lot semnate pentru conformitate, ale bunurilor - muniţii, explozivi, materiale chimice - care au fost interzise de la trageri, depozitare sau în procesul de instrucţie; c) liste nominale, pentru publicaţii; d) procese-verbale încheiate cu ocazia experimentărilor, avizărilor sau omologărilor, în cazul modelelor experimentale, prototipurilor şi seriilor zero; e) buletine de verificare metrologică, documente de autorizare ISCIR etc.; f) alte documente stabilite de direcţiile centrale de specialitate cu atribuţii logistice; g) raportul tehnic justificativ din care să rezulte explicit motivele pentru care bunurile, altele decât mijloacele fixe, sunt propuse pentru declasare şi casare: pierderea caracteristicilor tehnice sau a performanţelor, starea fizică a acestora, defecţiuni majore, dacă mai sunt în stare de funcţionare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc.; raportul tehnic justificativ se întocmeşte de şeful compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauză, se verifică de şeful formaţiunii logistice/similar şi se semnează de conducătorul unităţii; h) carnete de serviciu şi foi matricole, certificate sanitare veterinare, foi de observaţii şi tratament, buletin de analiză, referate ale instructorilor, conductorilor calificaţi în probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu.  +  Articolul 68În cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, a căror casare intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, listele cu propuneri de declasare se avizează din punct de vedere tehnic şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu, conform prevederilor art. 46, 47 şi art. 66 alin. (3).  +  Articolul 69 (1) După aprobarea de ordonatorul principal sau secundar de credite, listele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 cu propuneri de declasare şi casare se restituie unităţilor de la care s-au primit, în vederea executării casării propriu-zise, valorificării materialelor rezultate şi scăderii din evidenţă a bunurilor casate. (2) Pentru bunurile ale căror declasare şi casare nu au fost aprobate, organele care au obligaţia de avizare trebuie să comunice, prin adresa de restituire a listelor, destinaţia şi modul de folosire a bunurilor în cauză.  +  Articolul 70 (1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută de către o comisie numită prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică/document similar de către conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite, compusă din minimum 3 persoane, dintre care cel puţin două persoane trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate. Gestionarii nu pot face parte din comisia de casare, iar scăderea din evidenţă a bunurilor casate şi înregistrarea deşeurilor rezultate se fac în baza procesului-verbal de casare întocmit de comisia de casare, avizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar şi aprobat de conducătorul unităţii care are în evidenţă bunurile casate. (2) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, de natura armamentului, tehnicii de luptă, muniţiilor, materialelor explozive şi de dare a focului, materialelor chimice periculoase, se poate efectua şi de către operatorii economici autorizaţi în producerea şi comercializarea de astfel de mijloace tehnice, conform legii, pe baza unui contract încheiat între operatorul economic şi unitatea deţinătoare a bunurilor în cauză, cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice. (3) În cazul lipsei de personal cu cunoştinţe de specialitate în domeniu, conducătorul unităţii poate solicita numirea în comisia de casare a unor persoane din alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 71Comisia de casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, are următoarele obligaţii: a) să verifice, obiect cu obiect, dacă bunurile propuse pentru casare îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 63; b) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare, şi să stabilească care sunt materialele refolosibile ce trebuie recuperate; c) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 63; d) să verifice dacă listele cu propuneri de declasare şi casare au toate avizele şi aprobările necesare; e) să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor, conform modelului prevăzut în anexele nr. 7 şi 7a şi să îl supună aprobării celor în drept.  +  Articolul 72 (1) Casarea propriu-zisă a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, se execută în unitatea în a cărei evidenţă sunt bunurile respective. (2) În funcţie de specificul bunurilor, organele care avizează listele cu propuneri de declasare pot dispune ca operaţiunea de casare să se execute în anumite unităţi/centre de casare.  +  Articolul 73 (1) Operaţiunile de dezmembrare, desfacere, tăiere, spargere sau alte modalităţi de casare se fac conform normelor tehnice în vigoare astfel încât obiectul să îşi piardă forma iniţială, asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile. (2) Excepţie fac deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care se predau centrelor de colectare în starea fizică în care se află, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (3) Materialele refolosibile rezultate în urma casării se înscriu în procesul-verbal de casare şi se înregistrează în evidenţa contabilă a unităţii, urmând a primi destinaţia conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 74 (1) Materialele care nu se pot folosi în cadrul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizaţi care au ca obiect de activitate achiziţionarea de astfel de materiale se distrug, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale. Distrugerea materialelor care intră în aceste categorii se face cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecţia mediului. (2) După caz, deşeurile pot fi predate gratuit sau contra cost operatorilor economici autorizaţi să le distrugă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 75După efectuarea operaţiunii de casare propriu-zisă se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57-61.  +  Articolul 76 (1) Unităţile au obligaţia să opereze în contabilitate modificările apărute în urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi casate şi să evidenţieze în conturi distincte sumele rezultate din valorificarea acestora. (2) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentelor instrucţiuni au destinaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 77Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a şi 8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 78Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 30 iulie 2009.Nr. 167.  +  Anexa 1a     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ................    COMPARTIMENTUL ................    Nr. tel. ..............    Nr. ............ din ...............                                                    Aprob*1)                                                   ----------                                              Ordonator de credite                                           Cu nr. ........ din ........RAPORT DE DISPONIBILIZAREÎn conformitate cu prevederile Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor,nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, unitatea ....................... disponibilizează, în vederea valorificării,următoarele piese de schimb şi materiale de întreţinere:*Font 7*┌────┬──────────────────────┬────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐│Nr. │Denumirea pieselor de │ │ │ │Cantitatea redistribuită│ Cantitatea │ Cantitatea ││crt.│schimb şi materialelor│U.M.│Cantitatea│Valoarea*)│în cadrul ordonatorilor │redistribuită în alte │rămasă pentru││ │ de întreţinere │ │ │ │secundari de credite**) │unităţi ale M.A.I.***)│valorificare │├────┼──────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘          Întocmit Şeful structurii logistice, Vizat pentru control De acord.       ............... ........................... financiar preventiv Rog să aprobaţi. (gradul, numele, prenumele (gradul, numele, prenumele propriu*4) Conducătorul unităţii,     şi semnătura) şi semnătura) .................... ......................                                                                                                 L.S.                     Avizat*2) Vizat*3)       Şeful compartimentului de specialitate, pentru control financiar preventiv propriu       ....................................... .......................................... Notă

  ──────────

  *1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.

  *) Se va trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.

  **) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.

  ***) Se completează, dacă este cazul, de către Direcţia logistică.

  *2) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv de către serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei logistică, în cazul unităţilor din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

  *3) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. În cazul unităţilor din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari de credite, se acordă de către compartimentul financiar propriu.

  *4) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului terţiar de credite.

  ──────────
   +  Anexa 1b *Font 7*    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ......................    COMPARTIMENTUL ................    Nr. .......... din ............                                                             Aprob*1)                                                             --------                                                       Ordonator de credite                                                 Cu nr. ........ din ...........RAPORT DE DISPONIBILIZAREÎn conformitate cu prevederile Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor,nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţieişi Internelor, unitatea ..................... disponibilizează, în vederea valorificării, următoarele bunurile materiale*):*Font 7*┌────┬──────────────┬────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────┐│ │ Denumirea │ │ │ │ Data │ │ │ Cantitatea │ Cantitatea*4) │ Cantitatea ││Nr. │ bunurilor │U.M.│Cantitate│ Anul │dării în │Durata de│Valoarea2)│ redistribuită*3) în│ redistribuită │ rămasă ││crt.│ materiale │ │ │fabricaţiei│folosinţă│folosinţă│ │cadrul ordonatorilor│la alte unităţi│ pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │secundari de credite│ ale M.A.I. │valorificare│├────┼──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────┘           Întocmit Şeful structurii logistice, Vizat pentru control De acord.        ................. ........................... financiar preventiv Rog să aprobaţi. (gradul, numele, prenumele (gradul, numele, prenumele propriu*7) Conducătorul unităţii,       şi semnătura) şi semnătura) .................... ......................                                                                                                   L.S.              Avizat*5) Vizat*6)             ----------- --------     Şeful compartimentului de specialitate, pentru control financiar preventiv propriu     ....................................... .......................................... Notă

  ──────────

  *) Altele decât piese de schimb şi materiale de întreţinere auto.

  *1) Ordonatorul de credite bugetare superior ordonatorului de credite care are în administrare bunurile respective.

  *2) Se trece valoarea de intrare (contabilă) a bunurilor.

  *3) Se completează, dacă este cazul, de către ordonatorii secundari de credite.

  *4) Se completează, dacă este cazul, de către direcţiile centrale de specialitate.

  *5) Se acordă de către compartimentul de specialitate al ordonatorilor secundari de credite, respectiv din Direcţia logistică, Direcţia generală comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Direcţia medicală în cazul unităţilor din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

  *6) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorilor secundari de credite. În cazul unităţilor din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite ai căror şefi/comandanţi au calitatea de ordonatori terţiari de credite, se acordă de către compartimentele financiare proprii.

  *7) Se acordă de către compartimentul financiar al ordonatorului terţiar de credite.

  ──────────
   +  Anexa 2a *Font 7*    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ......................    COMPARTIMENTUL ................    Nr. .......... din ............                                                                             Aprob                                                                            -------                                                              1. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor                                                                 fixe avizate de compartimentul tehnic                                                              2. Casare directă                                                              3. Împuternicire ca delegat pentru a                                                                  asista la operaţiunea de casareAvizat din punct de vedere tehnic*2) Vizat pentru control financiar Ordonator de credite,*1).................................. preventiv propriu*3) ..............................  (funcţia, gradul, numele şi .............................. (funcţia, numele şi prenumele)         prenumele) (gradul, numele şi prenumele)                                                                                     Data ..............    L.S. ............... L.S. ............. L.S. ................LISTAmijloacelor fixe propuse pentru scoatereadin funcţiune şi casare directăI. Constatările comisiei de analizăNoi, comisia de analiză numită prin D.Z/OZU. nr. ................ din ................., am procedat laverificarea mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, constatând următoarele:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune:┌────┬───┬───────────┬──────────────┬────┬────────┬────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │Durata normală│ │ Viza, indicaţiile şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │de utilizare │ │ semnătura persoanei care ││ │ │ │ │ │ │ │Condiţia tehnică din ├──────┬───────┤ │ verifică din cadrul ││ │ │ │ │ │ │ │ Instrucţiunile │ │ │Viza comisiei de│ compartimentului de ││ │ │ │Caracteristici│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │ │analiză privind │ specialitate din cadrul ││ │ │ │ de │ │ │ │ ministrul │ │ │ admiterea sau │ direcţiei centrale de ││Nr. │Cod│ Denumirea │ identificare │U.M.│Valoarea│Can-│ administraţiei şi │Stabi-│ │ respingerea │ specialitate sau al ││crt.│ │mijloacelor│(serie, an de │ │ de │ti- │ internelor, nr. │lită │Înde- │propunerilor şi │ordonatorului secundar de ││ │ │ fixe │ fabricaţie, │ │intrare │ta- │ 167/2009 care │prin │plinită│ semnătura │credite care acordă avizul││ │ │ │ marca, alte │ │(conta- │tea │ justifică scoaterea │norme │efectiv│ preşedintelui │tehnic conform art. 17 din││ │ │ │date tehnice) │ │bilă)*4)│ │ din funcţiune (art. │ │ │ comisiei │ Instrucţiunile ││ │ │ │ │ │ │ │ şi lit.) │ │ │ │ viceprim-ministrului, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ministrul administraţiei ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi internelor, nr. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 167/2009 │├────┼───┼───────────┼──────────────┼────┼────────┼────┼─────────────────────┼──────┼───────┼────────────────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼───┼───────────┼──────────────┼────┼────────┼────┼─────────────────────┼──────┼───────┼────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───┴───────────┴──────────────┴────┴────────┴────┴─────────────────────┴──────┴───────┴────────────────┴──────────────────────────┘III. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie*5)                         Preşedinte ....................................                                   (funcţia, gradul, numele şi prenumele)                              Membri: ...............................                              .......................................                               (funcţia, gradul, numele şi prenumele)IV. Se anexează*6)*Font 8*               Întocmit               --------         ....................... De acord    (funcţia, gradul, numele şi prenumele) Rog a aproba.                                                       Conducătorul unităţii,                                                    ............................                                                    (gradul, numele şi prenumele)                                                      L.S. ..................           Verificat           ---------       Comisia de analiză Vizat pentru control financiar Avizat pentru legalitate       ................... preventiv propriu ...........................       ................... ................................ (gradul, numele şi prenumele)       ................... (gradul, numele şi prenumele)       ...................    (gradul, numele, prenumele         şi semnătura)ACORDUL EŞALOANELOR SUPERIOARE*Font 8*     Unitatea ...............*7) Unitatea ..............*8) Unitatea ...............*9)       Şeful compartimentului, Şeful compartimentului, Şeful compartimentului,     ........................... .......................... ..........................    (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)      Data ................. Data ................. Data .................      L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. Notă

  ──────────

  *1) Se va trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenţei de aprobare.

  *2) Avizul tehnic se dă potrivit competenţelor.

  *3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcţiei generale financiare sau şeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

  *4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.

  *5) Se va trece numai în cazurile prevăzute la art. 20 lit. b) din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *6) Se vor menţiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucţiunile viceprim ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *7) Se acordă de către şefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.

  *8) Se acordă de către şeful compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei centrale de resort.

  *9) Se acordă de către directorul adjunct al direcţiei centrale de specialitate.

  ──────────
   +  Anexa 2b *Font 7*    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ......................    COMPARTIMENTUL ................    Nr. .......... din ............                                                                                            Aprob                                                                                   ............................                                                                                (funcţia, numele şi prenumele)                                                                                     Ordonator de credite,*1)                                                                                   .............................                                                                                  (funcţia, numele şi prenumele)    Avizat din punct de vedere tehnic*2) Vizat pentru control financiar    .................................... preventiv propriu*3)   (funcţia, gradul, numele şi prenumele) .............................. Data ...........                                               (gradul, numele şi prenumele)                                                                                         L.S. .........        L.S. .................. L.S. ................LISTAconstrucţiilor propuse a fi scoase din funcţiune în vederea casării*Font 7*┌────┬─────────────────┬─────────┬────┬──────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐│ │ Cod conform │ │ │ │ │ Durata normală de │ │Viza, indicaţiile şi semnătura││ │ Hotărârii │ │ │ │ │ utilizare │ │ persoanei care verifică din ││ │ Guvernului │ │ │ │ Condiţia tehnică din ├──────────┬───────────┤Viza comisiei│ cadrul compartimentului de ││ │ nr. 2.139/2004 │ │ │ │Instrucţiunile viceprim-│ │ │ de analiză │ specialitate din cadrul ││ │pentru aprobarea │ │ │ │ ministrului, ministrul │ │ │ privind │ direcţiei centrale de ││Nr. │ Catalogului │Denumirea│Nr. │Valoa-│ administraţiei şi │ │ │admiterea sau│ specialitate sau al ││crt.│ privind │construc-│ca- │rea │ internelor, nr. │ │ │ respingerea │ ordonatorului secundar de ││ │ clasificarea şi │ţiilor │das-│conta-│167/2009 care justifică │Stabilită │Îndeplinită│propunerilor │ credite care acordă avizul ││ │duratele normale │ │tru │bilă │scoaterea din funcţiune │prin norme│ efectiv │şi semnătura │ tehnic conform art. 17 din ││ │de funcţionare a │ │ │ │ (art. şi lit.) │ │ │preşedintelui│ Instrucţiunile ││ │mijloacelor fixe,│ │ │ │ │ │ │ comisiei │ viceprim-ministrului, ││ │ cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │ ministrul administraţiei şi ││ │ ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ internelor, nr. 167/2009 │├────┼─────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────────────┼─────────┼────┼──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴─────────┴────┴──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie:                      Preşedinte ......................................                                 (funcţia, gradul, numele şi prenumele)                          Membri: .....................................                          .............................................                             (funcţia, gradul, numele şi prenumele)II. Se anexează*4)*Font 8*               Întocmit De acord      .................................... Rog a aproba.     (funcţia, gradul, numele şi prenumele) Conducătorul unităţii,                                                             .........................                                                           (gradul, numele şi prenumele)                                                                L.S. ..............         Verificat         ----------       Comisia de analiză Vizat pentru control financiar Avizat pentru legalitate       ................... preventiv propriu ...........................       ................... .............................. (gradul, numele şi prenumele)       ................... (gradul, numele şi prenumele)       ...................   (gradul, numele,prenumele       şi semnătura)ACORDUL EŞALOANELOR SUPERIOARE*Font 8*    Unitatea ................. Unitatea ................. Unitatea .................      Şeful compartimentului, Şeful compartimentului, Şeful compartimentului,    .......................... ............................ .........................(gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)     Data ................. Data ................. Data .................     L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. Notă

  ──────────

  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenţei de aprobare.

  *2) Avizul tehnic se dă potrivit competenţelor prevăzute la art. 17 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *3) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcţiei generale financiare sau şeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

  *4) Se vor menţiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  ──────────
   +  Anexa 2c *Font 8*    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ................................    COMPARTIMENTUL ..........................    Nr. ............... din .................                                                       Aprob*1)                                                      ---------                                      Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe                                           avizate de compartimentul tehnic                                                Ordonator de credite,                                             ...........................      Avizat din punct de vedere tehnic*3) Vizat pentru control financiar preventiv propriu*2)     ..................................... ..........................................     (funcţia, gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)          L.S. ........................ L.S. ...........................LISTAmijloacelor fixe propuse pentru scoaterea dinfuncţiune în vederea valorificăriiI. Constatările comisiei de analizăNoi, comisia de analiză numită prin D.Z./O.Z.U. nr. .............. din ................, am procedat la verificareamijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, constatând următoarele:....................................................................................................................................................II. Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune:*Font 7*┌────┬───┬─────────┬──────────────┬────┬────────────┬────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Condiţia │ Durata normală de │ │ Viza, indicaţiile şi ││ │ │ │ │ │ │ │ tehnică din │ utilizare │ │ semnătura persoanei care ││ │ │ │ │ │ │ │Instrucţiunile│ │Viza comisiei│ verifică din cadrul ││ │ │ │ │ │ │ │ viceprim- ├─────────┬────────────┤ de analiză │ compartimentului de ││ │ │ │Caracteristici│ │ │ │ ministrului, │ │ │ privind │ specialitate al direcţiei ││Nr. │ │Denumirea│ de │ │ Valoarea │ │ ministrul │ │ │admiterea sau│ centrale de specialitate ││crt.│Cod│mijloa- │ identificare │U.M.│ de intrare │Can-│administraţiei│ │ │ respingerea │ sau al ordonatorului ││ │ │celor │(serie, an de │ │(contabilă) │ti- │şi internelor,│Stabilită│ │propunerilor │ secundar de credite care ││ │ │fixe │ fabricaţie, │ │ *4) │ta- │ nr. 167/2009 │ prin │Îndeplinită │şi semnătura │ acordă avizul tehnic ││ │ │ │ marca, alte │ │ │tea │care justifică│ norme │ efectiv │preşedintelui│ conform art. 17 din ││ │ │ │date tehnice) │ │ │ │scoaterea din │ │ │ comisiei │ Instrucţiunile ││ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │ │ │ │ viceprim-ministrului, ││ │ │ │ │ │ │ │(art. şi lit.)│ │ │ │ministrul administraţiei şi││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ internelor, nr. 167/2009 │├────┼───┼─────────┼──────────────┼────┼────────────┼────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼───┼─────────┼──────────────┼────┼────────────┼────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───┴─────────┴──────────────┴────┴────────────┴────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘III. Se anexează ....................*5)*Font 7*                 Întocmit De acord.                ---------- Rog a aproba            .................. Conducătorul unităţii,    (funcţia, gradul, numele şi prenumele) ...........................                                                  (gradul, numele şi prenumele)                                                            L.S. ..............           Verificat Vizat pentru control financiar preventiv propriu Avizat pentru legalitate       Comisia de analiză ................................................ ..........................      ..................... (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)      .....................      .....................      .....................         (gradul, numele,     prenumele şi semnătura)ACORDUL EŞALOANELOR SUPERIOARE    Unitatea ...............*6) Unitatea ...............*7) Unitatea ...............*8)      Şeful compartimentului, Şeful compartimentului, Şeful compartimentului,    .......................... ............................ ..........................  (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)     Data ................. Data ................. Data .................     L.S. ................. L.S. ................. L.S. ................. Notă

  ──────────

  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenţei de aprobare.

  *2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcţiei generale financiare sau şeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

  *3) Avizul tehnic se dă potrivit competenţelor prevăzute la art. 17 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *4) Valoarea cu care este înscris mijlocul fix în documentele contabile.

  *5) Se vor menţiona documentele justificative prevăzute la art. 16 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *6) Se acordă de către şefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite.

  *7) Se acordă de către şeful compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei centrale de resort.

  *8) Se acordă de către directorul adjunct al direcţiei centrale de specialitate.

  ──────────
   +  Anexa 3 MODUL DE STABILIREa preţului iniţial de vânzare al bunurilor materiale disponibilizate,altele decât clădiri şi terenuriI. Evaluarea bunurilor materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normaţi (rulaj şi vechime)Bunurile materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normaţi (autoturisme, autocamioane, microbuze, autobuze, autospeciale pe şasiurile acestora, autospeciale p.s.i. şi alte bunuri materiale care sunt cuprinse în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe) se evaluează cu ajutorul relaţiei:P(v) = P(a) x C(nt) x C(st)[1 - 0.3 x (R(e)/N(r) + D(e)/D(n))],în care:P(v) - preţul iniţial de vânzare (preţul de începere a licitaţiei conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor), exprimat în lei;P(a) - preţul actual al bunului exprimat în lei la data evaluării, care se stabileşte astfel:- pentru bunurile aflate în fabricaţia curentă sau pe piaţă, se consideră preţul de achiziţie al bunului respectiv la data evaluării;- pentru bunurile care nu se mai fabrică sau nu se mai află pe piaţă, preţul actual se obţine prin aplicarea la preţul de achiziţie (valoarea contabilă a bunului material) a unui indice de majorare a preţului unui produs reprezentativ şi similar din aceeaşi categorie sau grupă de produse asemănătoare. Nivelul indicelui de majorare a preţului este dat de raportul valoric dintre preţul actual al produsului reprezentativ, care se află în fabricaţie şi despre care se deţin informaţii de preţ, şi valoarea sa de inventar sau poate fi asimilat cu coeficientul de inflaţie aferent perioadei de timp scurse de la data intrării în dotare până la momentul evaluării, publicat de către Institutul Naţional de Statistică în Buletinul statistic de preţuri;- pentru bunurile de import la care se cunoaşte preţul actual în devize, preţul actual în lei se stabileşte la cursul valutar oficial înregistrat la data evaluării;- în situaţia în care nu se deţin informaţii de preţ, acesta se stabileşte prin compararea bunului respectiv cu cele similare din producţia internă sau import, analizându-se comparativ caracteristicile tehnice, funcţionale, parametrii de calitate etc., întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de asimilare;C(nt) - coeficientul de nivel tehnic, determinat cu relaţia: C(nt) = 1 - 0.03 x n, unde: n - vechimea în ani a bunului; pentru n mai mare sau egal cu 25 se va considera C(nt) = 0,25;C(st) - coeficientul de stare tehnică, care este variabil în funcţie de rulajul vehiculelor şi va avea valori cuprinse în intervalul [1; 0,5], astfel:- 1 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj mai mic de 10.000 kilometri;- 0,9 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 10.001 şi 50.000 kilometri;- 0,8 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 50.001 şi 100.000 kilometri;- 0,7 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 100.001 şi 150.000 kilometri;- 0,6 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj cuprins între 150.001 şi 200.000 kilometri;- 0,5 când mijlocul de transport a efectuat un rulaj de peste 200.001 kilometri;R(e) - rulajul efectuat de la prima punere în stare de funcţionare şi până la data evaluării, exprimat în kilometri;N(r) - reprezintă norma de rulaj prevăzută în Nomenclatorul CPSA, exprimată în kilometri;D(e) - durata de exploatare exprimată în ani de la prima punere în funcţiune şi până la data evaluării;D(n) - durata normală de utilizare exprimată în ani.Preţul iniţial astfel obţinut poate fi corectat de comisia de evaluare pentru fiecare bun material, astfel:- în plus, cu până la 5%, atunci când bunul material este într-o stare tehnică corespunzătoare;- în minus, cu până la 20%, atunci când bunul material necesită reparaţii, altele decât cele stabilite prin normativele în vigoare, completări cu echipamente etc.Observaţii:1. Condiţiile care se verifică înainte de aplicarea relaţiei de mai sus sunt: a) condiţia de bun material nou [R(e) = 0, D(e) = 0, C(st) = 1, C(nt) = 1]:P(v) = P(a) b) în cazul în care bunul material are îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile R(e) >1,4 x N(r) sau D(e) >1,4 x D(n), se vor aplica următoarele relaţii:- pentru condiţiile R(e) > 1,4 x N(r), se va lua: R(e)/N(r) = 1,4;- pentru condiţiile D(e) > 1,4 x D(n), se va lua: D(e)/D(n) = 1,4; c) în situaţia îndeplinirii ambelor condiţii de la lit. b), se obţine preţul iniţial de vânzare egal cu preţul minim de casare [P(c)]:P(v) = P(c) = 0,16 x P(a) x C(nt) x C(st)În această situaţie preţul iniţial de vânzare al bunului nu se va diminua cu 20%, respectiv cu 40%, la repetarea licitaţiilor.2. Preţul iniţial de vânzare în cazul repetării licitaţiilor se va diminua astfel: a) cu 20% la prima repetare care va avea loc după trecerea a cel puţin 15 zile de la data organizării precedentei licitaţii, dar nu mai puţin decât preţul minim de casare; b) cu 40% la a doua repetare care va fi reluată după cel puţin 5 zile de la a doua licitaţie, dar nu mai puţin decât preţul minim de casare.3. Mijloacele fixe de resortul auto nu se supun procedurilor de valorificare prin vânzare la licitaţie, transmitere fără plată, cu anvelope şi baterii de acumulatoare, dacă acestea nu au îndeplinit cel puţin 50% din durata de exploatare prevăzută în Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.II. Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de un parametru normat (rulaj sau vechime)Bunurile materiale pentru care durata normală de utilizare depinde de un parametru normat, rulaj sau vechime (tractoare rutiere şi agricole, remorci auto şi agricole, semiremorci, motorete, motociclete, biciclete, utilaje de atelier, motoutilaje, motopompe, armament, muniţie, tehnică specială etc.), se evaluează cu ajutorul uneia dintre relaţiile:P(v) = P(a) x C(st) x [1-0,6 x R(e)/N(r)] sau P(v) = P(a) x C(nt) x [1-0,6 x D(e)/D(n)], unde: P(v), P(a), C(nt), C(st), R(e), N(r), D(e), D(n) sunt explicitaţi la pct. I. De asemenea, precizările făcute la pct. I la "Observaţii" sunt valabile şi la pct. II.În acest caz:P(v) = P(c) = 0,16 x P(a) x C(st), respectiv, P(v) = P(c) = 0,16 x P(a) x C(nt)Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de durata de utilizare, starea tehnică şi uzura morală pentru toate categoriile de bunuri de resort armament, geniu, chimic şi mijloace specifice de ordine publică se va face cu formula:P(v) = P(a) x C(ut) x C(st) x C(um),unde P(v) şi P(a) sunt explicitaţi la pct. I, iar:C(ut) = coeficientul de utilizare, care reprezintă diminuarea valorii bunului datorită uzurii fizice, având la bază anul de fabricaţie, şi are următoarele valori:- 1 pentru bunuri care nu au fost utilizate;- 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 şi 10 ani;- 0,5 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 11 şi 15 ani;- 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 şi 20 de ani;- 0,3 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 şi 25 de ani;- 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 25 de ani;C(st) = coeficientul de stare tehnică, egal cu:- 1 pentru bunuri în stare de funcţionare, care nu au îndeplinit durata normală de utilizare;- 0,6 pentru bunuri în stare de funcţionare, care au durata normală de utilizare îndeplinită;- 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparaţii;- 0,15 pentru bunuri de pe care a fost retras cu documente legale cel puţin un ansamblu de bază;- 0,05 pentru bunuri aflate la starea de casare;C(um) = coeficient de uzură morală, care are valorile: a) pentru muniţie:- 1 pentru toate bunurile cu vechimea cuprinsă între 0 şi 15 ani, precum şi pentru muniţia de infanterie cu vechimea între 0 şi 25 de ani;- 0,5 pentru toate bunurile cu vechimea cuprinsă între 16 şi 30 de ani, precum şi pentru muniţia de infanterie cu vechimea cuprinsă între 26 şi 35 de ani;- 0,2 pentru toate bunurile cu vechimea mai mare de 30 de ani, precum şi pentru muniţia de infanterie cu vechimea mai mare de 35 de ani; b) pentru armamentul de infanterie:- 1 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 0 şi 15 ani;- 0,6 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16 şi 20 de ani;- 0,4 pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21 şi 30 de ani;- 0,2 pentru bunuri cu vechimea mai mare de 30 de ani; c) pentru celelalte bunuri:C(um) = C(nt)Preţul minim obţinut nu va putea coborî sub valoarea de casare, care se obţine cu următoarea formulă:V(casare) = V(mr) - V(rc)unde:V(mr) = valoarea materialelor refolosibile rezultate în urma casării;V(rc) = valoarea resurselor consumate pentru operaţiunea de casare.III. Formula de evaluare şi metodologia de evaluare a aeronavelor şi navelorEvaluarea reală a produselor trebuie să ţină seama de preţul de achiziţie, uzura în funcţionare, influenţa vechimii în funcţionare, consumul de resursă, numărul şi felul reparaţiilor executate, nivelul tehnic etc.Determinarea preţului iniţial de vânzare [P(v)] la data aprobării scoaterii din funcţiune, în lei, se face cu formula:                                      n(m) ┌ Def(i) ┐                                       Σ │ 1 - 0,9 x ──────── │                             Tef i=1 └ Dnorm(i) ┘                  ( 1 - 0,9 ───── ) + ──────────────────────────                            Tnorm n(m)    P(v) = P(a) x ────────────────────────────────────────────── x C(st) x C(nt)                                    2în care:P(a) - preţul actual al bunului exprimat în lei la data organizării procedurii de valorificare, care se stabileşte în mod similar cu cel de la pct. I "Evaluarea bunurilor materiale la care durata normală de utilizare depinde de 2 parametri normaţi (rulaj şi vechime)";               Tef    (1 - 0,9 ─────── ) = coeficientul de diminuare a valorii              Tnorm produsului datorită îmbătrânirii,în care:Tef = durata efectivă de exploatare;Tnorm = timpul total de viaţă normat (dacă nu este prevăzut în normative, se va considera Tnorm) = 30 de ani.Dacă Tef > Tnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii se va lua egal cu 0,1.     n(m) ┌ Def(i) ┐      Σ │ 1 - 0,9 x ──────── │     i=1 └ Dnorm(i) ┘ coeficientul de diminuare a valorii     ────────────────────────── = produsului datorită uzurii fizice în timpul                n(m) funcţionării, fiind influenţat de numărul                                  de motoare ce echipează produsul,unde:n(m) = numărul de motoare ce echipează produsul;Def = durata de funcţionare efectivă (durata în ore);Dnorm = durata normală totală de funcţionare (ore).Dacă Def > Dnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice se va lua egal cu 0,1.Dacă un bun nu are stabilită durata de funcţionare totală normată, prin acte normative, coeficientul de diminuare a valorii bunului datorită uzurii fizice se ia egal cu cel datorat îmbătrânirii.C(st) = coeficientul de stare tehnică, egal cu:- 1, dacă produsul este înaintea primei reparaţii medii sau echivalent;- 0,8, dacă s-a efectuat prima reparaţie medie sau echivalent;- 0,75, dacă s-a îndeplinit norma şi nu s-a efectuat prima reparaţie medie;- 0,6, dacă s-a efectuat prima reparaţie capitală sau echivalent;- 0,5, dacă s-a îndeplinit norma şi nu s-a efectuat prima reparaţie capitală sau echivalent;- 0,45, dacă s-a efectuat a doua reparaţie medie sau echivalent;- 0,4, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparaţie medie sau echivalent;- 0,3, dacă s-a efectuat o a doua reparaţie capitală sau echivalent;- 0,2, dacă s-a îndeplinit norma, dar nu s-a efectuat a doua reparaţie capitală sau echivalent.Coeficientul de stare tehnică astfel determinat se diminuează cu 0,1 pentru fiecare 5 ani vechime în exploatare (sau diviziuni, care urmare a deteriorării stării tehnice prin coroziune, îmbătrânire etc.). În cazul când valoarea astfel determinată este mai mică de 0,2, C(st) = 0,2.Pentru bunurile la care nu sunt stabilite norme de reparaţii medii sau capitale, coeficientul de stare tehnică se apreciază de către comisia de evaluare ţinând seama de starea tehnică reală, utilitatea şi parametrii dimensionali ai bunului respectiv şi nu poate fi mai mic de 0,2. Pentru produsele nefolosite, valorificate direct din depozit, coeficientul de stare tehnică nu va fi mai mic de 0,75;C(nt) = coeficient de nivel tehnic, care reprezintă diminuarea valorii produsului datorită uzurii morale.C(nt) = 1 - 0,03 x n,unde n este vechimea în ani a produsului.Dacă n > 30, coeficientul de nivel tehnic se va lua egal cu 0,1.IV. Evaluarea celorlalte bunuri, altele decât mijloace fixeBunurile materiale care nu sunt mijloace fixe se vor evalua după cum urmează:- bunuri cu stare tehnică foarte bună = Pa x 1;- bunuri cu stare tehnică bună = Pa x 0,7;- bunuri cu stare tehnică corespunzătoare (de reparat) = Pa x 0,4;- bunuri cu stare tehnică necorespunzătoare = Pa x 0,16.Stabilirea valorilor 1; 0,7; 0,4 şi 0,16 se va face de comisiile tehnice ale unităţii cu ocazia evaluării bunurilor, sens în care se vor întocmi procese-verbale nominalizându-se bunurile şi cantităţile respective.Calculul preţului de valorificare la animalele de serviciu1. Comisia de evaluare numită în baza art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003, cu modificările şi completările ulterioare, determină care este preţul de piaţă actual (Pa) la categoria animale de serviciu pentru care se calculează preţul de valorificare (Pv).2. Se calculează gradul de uzură (Gu %) şi val area gradului de uzură (VGu lei).A. Determinarea gradului de uzură (Gu) se face ţinând cont de următoarele elemente:                                                               CÂINI CAI    - vârsta medie de intrare în serviciu        (Vm), care este de: 1,5 ani 3,0 ani    - durata în serviciu (după intrarea în serviciu)        (Ds), care este de: 6,0 ani 10,0 ani    - vârsta reală a animalului (Vr) care corespunde      scoaterii definitive din serviciu sau valorificării      şi poate fi mai mare sau mai mică decât: 7,5 ani 13,0 ani       Vr (ani) - Vm (ani) = Ds (ani) (90 luni) (156 luni)Se transformă durata folosirii animalelor în serviciu (Ds) din ani în luni pentru a se putea calcula gradul de uzură (Gu) după următoarea formulă:    Gradul de uzură câini = Ds (luni) x 100 = Gu (%)                            ─────────                             90 luni    Gradul de uzură cai = Ds (luni) x 100 = Gu (%)                          ─────────                          156 luniB. Valoarea gradului de uzură (VGu) se calculează după următoarea relaţie:Pa x Gu (%) = VGu (lei)3. Din preţul actual (Pa) se scade valoarea gradului de uzură (VGu) pentru a afla preţul de valorificare (Pv):Pa - VGu = Pv (lei)4. Pe baza recomandărilor medicilor veterinari în funcţie de starea de sănătate şi aptitudinile pe care le au animalele de serviciu, comisia de evaluare poate modifica preţul de valorificare (Pv) prin aplicarea unor coeficienţi:- pentru stare de sănătate foarte bună - 1;- pentru stare de sănătate bună - 0,7;- pentru stare de sănătate corespunzătoare - 0,4;- pentru stare de sănătate necorespunzătoare - 0,16.Pv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (preţ de valorificare final)5. Pentru animalele care nu au intrat în serviciu, preţul de valorificare (Pv) este egal cu preţul actual al pieţei (Pa), la care, în funcţie de situaţie, se pot aplica coeficienţii de la pct. 4.Pv = PaPv x (1; 0,7; 0,4; 0,16) = Pvf (preţ de valorificare final)  +  Anexa 4     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Unitatea ...............................                                                         Aprob                                                Conducătorul ..................RAPORT DE EVALUARENr. ....... din ......... 200......I. Comisia de evaluare compusă din (se vor înscrie gradele, numele şi prenumele, conform art. 14 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor):- preşedinte:● şeful compartimentului în a cărui evidenţă se află bunurile în cauză;- membri:● un cadru din compartimentul financiar● un cadru din compartimentul logistic● alţi specialişti în domeniu din unitate sau eşaloanele superioare,numită prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate ............................. din ..................., în baza .................................................., a procedat la stabilirea preţului iniţial de vânzare al bunurilor disponibilizate cuprinse în raportul de disponibilizare nr. ................... din ..................., după cum urmează:A. Date de identificare şi exploatare*):Bunul material aprobat pentru vânzarea prin licitaţie este .........(denumirea, modelul sau tipul, puterea, capacitatea etc.).........Este înregistrat în evidenţă cu .........(seria de motor, şasiu, lot, capacitatea etc.)........, în registrul nr. ........... la fila ................... .Bunul material ...........(denumirea)......... este fabricat în ....(anul)...... şi faţă de durata normală de funcţionare (utilizare) de ......(ani, km, ore)....... are o durată de exploatare de .....(km, ore)....Au fost efectuate ....................................... reparaţii capitale, înregistrându-se o durată normală de funcţionare (rulaj) de .....(ani, km, ore)........ de la ultima reparaţie capitală.B. Starea tehnică a bunului materialBunul material a fost disponibilizat ca urmare a ..........(uzurii fizice sau morale, accidentări etc.)......., fiind în stare de funcţionare.Bunul material este complet sau se înregistrează lipsuri (Dacă este cazul, se menţionează degradările.)C. Preţul iniţial de vânzare al bunului material1. Preţul iniţial de vânzare este de ................lei.Bunul material se evaluează conform prevederilor anexei nr. 3 la instrucţiuni. (Se va înscrie calculul desfăşurat, conform formularelor folosite.)2. Preţul de vânzare al bunului material la a doua licitaţie este de ................................lei. (Acesta reprezintă preţul iniţial de vânzare, diminuat cu până la 20%.)3. Preţul de vânzare al bunului material la a treia licitaţie este de ................................lei. (Acesta reprezintă preţul iniţial de vânzare, diminuat cu până la 40%.)Raportul de evaluare a fost încheiat la ................................................., în două exemplare, dintre care:- exemplarul nr. 1 pentru comisia de licitaţie;- exemplarul nr. 2 pentru compartimentul care are în evidenţă bunul scos din funcţiune (disponibilizat).          COMISIA DE EVALUARE             Preşedinte: Membri:       ............................. .......................       (gradul, numele şi prenumele) (gradul, numele şi prenumele)            (semnătura) (semnătura)                                      Vizat                     pentru control financiar preventiv propriu                       ....................................... Notă

  ──────────

  *) Se completează numai pentru bunurile materiale de natura mijloacelor fixe.

  ──────────
   +  Anexa 5     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Unitatea ..............................                Aprob Aprob     Ordonatorul principal de credite Ordonatorul de credite care are    al instituţiei care solicită bunul în administrare bunulPROCES-VERBALde predare-preluareNr. ....... din ...........Încheiat astăzi ........... la ..................În baza .........................................Noi, ..............., din partea unităţii ............, şi ............, din partea ..............., împuternicit cu Delegaţia nr. .............................. din ................................, am procedat primul la predarea, iar al doilea la primirea auto ....................*1), marca ............, seria şasiu ..............., seria motor .............., an de fabricaţie ............, aparţinând ................................... . Notă

  ──────────

  *1) În situaţia predării altor bunuri materiale, acestea se înscriu în locul datelor de identificare ale autovehiculului, într-un tabel conform următorului model:

  ──────────
  Auto ................... se predă în stare de funcţionare şi are un rulaj de la începutul exploatării de .................km.Auto ................... nu (a) suferit un nr. de ............reparaţii capitale, iar de la ultima reparaţie capitală a mai parcurs ............. km.Auto ................... este echipat cu:1. ..................... acumulatori de ..............., montat la data de ..................;2. ..................... anvelope şi camere de aer:┌────┬───────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Marca │ Dimensiunea │ Seria │Rulaj km efectivi│Data montării││crt.│ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 7 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 8 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 9 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 10 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ 11 │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┘Auto .............. se predă echipat (ă) cu sculele şi accesoriile conform inventarului seria ........ nr. ........., anexat la prezentul proces-verbal.Valoarea de transmitere a auto .................. este de ................... lei.Unitatea primitoare se obligă să trimită, în scris, unităţii predătoare confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor materiale primite până la data de .................*2). Notă

  ──────────

  *2) 30 de zile de la data predării-primirii.

  ──────────
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două exemplare pentru unitatea predătoare, un exemplar se trimite la unitatea primitoare şi un exemplar la ordonatorul secundar de credite, Direcţia generală comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţia medicală, după caz.             Am predat Am primit       Conducătorul unităţi, Conducătorul unităţii,      ......................... ............................Vizatpentru control financiar preventiv propriuOrganul financiar al ordonatorului de credite care are bunul în administrare┌────┬──────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┐│Nr. │Denumirea materialului│ U/M │Cantitatea│ Valoarea │ Observaţii ││crt.│ │ │ │de transmitere│ │├────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘
   +  Anexa 5a     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Unitatea ..............................                                                          Aprob                                           Ordonatorul de credite care are în                                                    administrare bunulPROCES-VERBALde predare-preluareNr. .......... din ...............Încheiat astăzi ............. la ................................................, în baza cererii ...............Noi, ................., din partea unităţii ............................ şi ....................... (Se trec datele de identificare ale persoanei juridice şi fizice.), solicitant/solicitantă, am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu/reproducţie, nr. matricol ......., rasă ......, sex ....., în vârstă de ......., care nu a fost valorificat prin procedurile legale în vigoare.Animalul ................... se predă în stare de sănătate, conform certificatului sanitar-veterinar ......................, eliberat de ..............Valoarea de cedare cu titlu gratuit este ...............Beneficiarul se obligă să transmită în scris unităţii predătoare în termen de 30 de zile confirmarea din partea Consiliului Local din localitatea ............ că sunt asigurate condiţiile de hrănire şi asistenţă medicală, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia animalelor.          Am primit Am predat      Nume şi prenume, Unitatea ......................  +  Anexa 6     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ...................................    COMPARTIMENTUL .............................    Nr. ............. din ......................                                                  Aprob                                   1. Trecerea la executarea casării de către                                   comisia stabilită la pct. II, cu respectarea                                   indicaţiilor compartimentului tehnic                                   2. Împuternicirea ca delegat pentru a                                   asista la operaţiunea de casare                                   a ...................................    Avizat din punct de Vizat pentru control Ordonator de      vedere tehnic*3) financiar preventiv propriu*2) credite,*1)     .................. ............................. ................     (funcţia, gradul, (gradul, numele (funcţia, numele    numele şi prenumele) şi prenumele) şi prenumele)                                                              Data .............    L.S. .............. L.S. ..................... L.S. .............LISTAcu mijloacele fixe care se propun pentru casareîn compartimentul .............................*Font 7*┌────┬───┬───────────┬──────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Viza şefului │ Viza, indicaţiile şi ││ │ │ │ │ │ │ │ Condiţia din │ compartimentului │semnătura persoanei care││ │ │ │ │ │ │ │Instrucţiunile│ tehnic din unitate │ verifică din cadrul ││ │ │ │ │ │ │ │ viceprim- │ ce se acordă în │ compartimentului de ││ │ │ │Caracteristici│ │ │ │ ministrului, │condiţiile stabilite│specialitate din cadrul ││ │ │ Denumirea │ de │ │ Valoarea │ │ ministrul │de prevederile art. │ direcţiei centrale de ││Nr. │Cod│mijloacelor│ identificare │U/M│unitară de │Cantitatea│administraţiei│ 42 din │ specialitate, care ││crt.│ │ fixe │(serie, an de │ │ intrare │ │şi internelor,│ Instrucţiunile │ acordă avizul tehnic ││ │ │ │ fabricaţie, │ │(contabilă)│ │ nr. 167/2009 │ viceprim- │ conform art. 46 din ││ │ │ │ marca, alte │ │ │ │care justifică│ ministrului, │ Instrucţiunile ││ │ │ │date tehnice) │ │ │ │propunerea de │ ministrul │ viceprim-ministrului, ││ │ │ │ │ │ │ │ casare (art. │ administraţiei şi │ministrul administraţiei││ │ │ │ │ │ │ │ şi lit.) │ internelor, nr. │ şi internelor, nr. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 167/2009 │ 167/2009 │├────┼───┼───────────┼──────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───┼───────────┼──────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───┴───────────┴──────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘I. Casarea mijloacelor fixe se va executa de următoarea comisie:                                   Preşedinte                      ......................................                      (funcţia, gradul, numele şi prenumele)                                     Membri:                        ..................................                        ..................................                       (funcţia, gradul, numele şi prenumele)II. Se anexează raportul explicativ privind propunerile de casare*4)              Întocmit De acord         .................. Rog a aproba.        (funcţia, gradul, numele Conducătorul unităţii,            şi prenumele) .....................                                                (gradul, numele şi prenumele)                                                  L.S. ....................         Verificat Vizat pentru control Avizat pentru      Şeful formaţiunii financiar preventiv propriu legalitate     logistice (similari),    ........................ ......................... ..............       (gradul, numele,    prenumele şi semnătura)       L.S. ..........ACORDUL EŞALOANELOR SUPERIOARE    Unitatea ...........*5) Unitatea ............*6) Unitatea ...........*7)    Şeful compartimentului, Şeful compartimentului, Şeful compartimentului,    ..................... ....................... ......................       (gradul, numele (gradul, numele (gradul, numele        şi prenumele) şi prenumele) şi prenumele)    Data ................ Data .................. Data ................    L.S. ................ L.S. .................. L.S. ................ Notă

  ──────────

  *1) Se trece ordonatorul principal de credite sau ordonatorul secundar de credite, potrivit competenţei de aprobare.

  *2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcţiei generale financiare sau şeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

  *3) Avizul tehnic se dă potrivit competenţelor prevăzute la art. 43 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *4) Raportul explicativ se va întocmi conform prevederilor art. 44 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *5) Se acordă de către şefii compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari.

  *6) Se acordă de către şeful compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei centrale de resort.

  *7) Se acordă de către directorul adjunct al direcţiei centrale de specialitate.

  ──────────
   +  Anexa 7     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ..............................    COMPARTIMENTUL ........................    Nr. ............... din ...............                                                          Aprob                                                Conducătorul unităţii,                                             ..............................                                          (funcţia, gradul, numele, prenumele)PROCE-VERBALde scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe__________________________________de declasare şi casare a unor bunurimateriale a ............................*1)Nr. .............. din ..............Subsemnaţii, ........(gradul, numele, prenumele şi calitatea în comisie)...., constituiţi în comisie în baza ...................... din ..................... şi în prezenţa delegatului împuternicit*2) .........................., am procedat la casarea efectivă a bunurilor materiale din situaţia de mai jos, prevăzute în Lista cu propuneri nr. ............. din ............ aprobată de ordonatorul .................. de credite.*Font 9*┌────┬────────────┬──────────┬─────┬────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────┐│Nr. │ │ │ │ │ │ │Amortizarea până││crt.│ Denumirea │ Cod │U.M. │ Cantitatea │Preţul unitar│ Valoarea │la scoaterea din││ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │├────┼────────────┼──────────┼─────┼────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴────────────┴──────────┴─────┴────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────┘1. Următoarele bunuri materiale, prevăzute în Lista cu propuneri nr. ................ din .............., nu au fost casate.a)*3) Bunuri materiale respinse la casare:*Font 9*┌────┬────────┬────────────┬────────────────────┬──────┬────────────────────┬─────────────┐│ │ │ │Caracteristicile de │ │ │ ││Nr. │ Cod │ Denumirea │identificare (seria,│ U.M. │Modul de repunere în│ Înregistrat ││crt.│ │ │ an de fabricaţie, │ │ folosinţă │Volumul, fila││ │ │ │ alte date) │ │ │ │├────┼────────┼────────────┼────────────────────┼──────┼────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │└────┴────────┴────────────┴────────────────────┴──────┴────────────────────┴─────────────┘ b) Bunuri materiale ce nu au fost prezentate de gestionar la casare:*Font 9*┌────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────┬──────┬──────────────────┬──────┐│Nr. │ │Denumirea bunurilor│ Caracteristicile de │ │ Cantitatea │ ││crt.│ Cod │ materiale │ identificare (seria, an │ U.M. ├────────┬─────────┤Obser-││ │ │ │de fabricaţie, alte date)│ │În cifre│În litere│vaţii │├────┼─────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │└────┴─────┴───────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┘2. Ansamble, subansamble, piese componente, materiale rezultate:*Font 9*┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐│ Numărul │ Data │ │ ││documentului├──────────────┬───────────────┬────────────┤ Cod predător │ Cod primitor ││ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │├────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘┌────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Cod │ U/M │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea ││crt.│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┘3*3) Materiale nefolosibile care nu se valorifică şi au fost distruse potrivit dispoziţiilor legale:*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ │ Cantitatea │ Justificarea ││crt.│ Denumirea materialelor │ U.M. ├──────────┬───────────┤ distrugerii ││ │ │ │ În cifre │ În litere │ │├────┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└────┴─────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────────────┘4. Materiale (trotil, fitil, oxigen, carbid etc.) consumate la executarea casării şi care urmează să se scadă din gestiune:*Font 9*┌────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumirea │ U.M. │ Cantitatea │ Preţul unitar │ Valoarea ││crt.│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘5. Concluziile comisiei cu privire la îndeplinirea de către bunurile supuse casării a condiţiilor prevăzute în instrucţiuni.6. Propuneri:- scăderea din gestiune a bunurilor casate în fapt;- înregistrarea în gestiune a bunurilor recuperate şi reţinute pentru a fi folosite în unitate sau valorificate conform prevederilor legale;- scăderea din gestiune a materialelor consumate la executarea casării;- alte propuneri.        Preşedinte, Membri:    ................... .......................        (semnătura) .......................                                                                    (semnătura)                                 Delegat împuternicit*2)                           .......................................                       (gradul, numele, prenumele, nr. delegaţie)                                          Vizat                       pentru control financiar preventiv propriu                       .......................................... Notă

  ──────────

  *1) Se completează corespunzător naturii bunurilor casate, respectiv mijloace fixe sau bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe.

  *2) Se completează numai în situaţia prevăzută la art. 46 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

  *3) Nu fac obiectul înregistrării în evidenţa contabilă.

  ──────────
   +  Anexa 7a     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Unitatea .......................    Nr. ................ din ...............                                                             Aprob                                                Ordonatorul de credite care are                                                   în administrare bunurile,                                                    .......................PROCES-VERBALde predare-primireNr. ............. din ..........încheiat astăzi la Centrul/Unitatea ........................Noi, comisia: ......................., şi medicul veterinar oficial inspector de stat din reţeaua Ministerului Administraţiei şi Internelor ......... şi ........................ (Se trec datele de identificare a centrului, respectiv unităţii care execută eutanasierea.), am procedat primul la predarea, iar secundul la primirea animalului de serviciu ......................., nr. matr. ..................., rasă ......................, sex ..................., vârstă ......................, în vederea eutanasierii acestuia, aprobat pentru casare prin lista nr. ........................................Animalul ...................... se predă cu următoarele boli înscrise în certificatul sanitar-veterinar nr. ....................., eliberat de .................................... .Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare cu următoarea destinaţie: două exemplare la unitatea predătoare şi un exemplar la unitatea primitoare.                  Am primit Am predat             Centrul/Unitatea - membrii comisiei    reprezentat/reprezentată prin medic - medicul veterinar oficial                                                      inspector de stat  +  Anexa 8 *Font 8*    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    UNITATEA ......................    COMPARTIMENTUL ....................................    Nr. ............... din ...........................                                                             Aprob                                              1. Declasarea bunurilor cuprinse în listă                                              şi avizate de compartimentul tehnic                                              2. Trecerea la executarea casării, cu                                              respectarea precizărilor compartimentului                                              tehnic                                              3. Împuternicire ca delegat pentru a                                              participa la operaţiunea de casare                                              a ..................................                                                  (gradul, numele şi prenumele)               Avizat Vizat Ordonator de credite*3), din punct de vedere tehnic*1) pentru control financiar preventiv propriu ....................... ............................ Organul financiar al ordonatorului de (funcţia, numele   (funcţia, gradul, numele credite care aprobă lista*2) şi prenumele)         şi prenumele) L.S. ....................... ................................... Data ..................                                        (gradul, numele şi prenumele) L.S. ..................                                         L.S. ......................LISTAcu bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe ce se propunpentru declasare şi casare în compartimentul .................I. Bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare şi casare*Font 7*┌────┬───┬─────────┬────────────────┬────┬─────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Durata normală │ │ Viza, indicaţiile şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ de utilizare │ │ semnătura persoanei ││ │ │ │ │ │ │ │ Condiţia │ │ │ care verifică din ││ │ │ │ │ │ │ │ tehnică din ├─────────┬───────────┤ │cadrul compartimentului││ │ │ │ │ │ │ │Instrucţiunile│ │ │Viza comisiei│ de specialitate din ││ │ │ │ │ │ │ │ viceprim- │ │ │ de analiză │ cadrul direcţiei ││ │ │ │Caracteristicile│ │ │ │ ministrului, │ │ │ privind │ centrale de ││ │ │Denumirea│de identificare │ │ │ │ ministrul │ │ │admiterea sau│ specialitate sau al ││Nr. │Cod│bunurilor│ (serie, an de │U.M.│Valoarea │Cantitatea│administraţiei│ │ │ respingerea │ordonatorilor secundari││crt.│ │materiale│ fabricaţie, │ │contabilă│ │şi internelor,│Stabilită│ │propunerilor │de credite care acordă ││ │ │ │marca, alte date│ │ │ │ nr. 167/2009 │ prin │Îndeplinită│şi semnătura │ avizul tehnic conform ││ │ │ │ tehnice) │ │ │ │care justifică│ norme │ efectiv │preşedintelui│ art. 68 din ││ │ │ │ │ │ │ │scoaterea din │ │ │ comisiei │ Instrucţiunile ││ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │ │ │ │ viceprim-ministrului, ││ │ │ │ │ │ │ │(art. şi lit.)│ │ │ │ ministrul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ administraţiei şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ internelor, nr. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 167/2009 │├────┼───┼─────────┼────────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼───┼─────────┼────────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───┴─────────┴────────────────┴────┴─────────┴──────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴───────────────────────┘II. Se anexează..........................*4)                Întocmit De acord         ...................... Rog a aproba.     (funcţia, gradul, numele şi prenumele) Conducătorul unităţii,                                                     ......................                                                 (gradul, numele şi prenumele)                                                   L.S. ....................         Verificat Vizat pentru control Avizat pentru      Comisia de analiză financiar preventiv propriu legalitate     .......................     ....................... ......................... ..............     ....................... (gradul, numele (gradul, numele     ....................... şi prenumele) şi prenumele)       (gradul, numele,    prenumele şi semnătura)ACORDUL EŞALOANELOR SUPERIOARE    Unitatea ...........*5) Unitatea ............*6) Unitatea ...........*7)    Şeful compartimentului, Şeful compartimentului, Şeful compartimentului,    ..................... ....................... ......................       (gradul, numele (gradul, numele (gradul, numele        şi prenumele) şi prenumele) şi prenumele)    Data ................ Data .................. Data ................    L.S. ................ L.S. .................. L.S. ................ Notă

  ──────────

  *1) Avizul tehnic se dă conform prevederilor art. 68 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, potrivit competenţelor.

  *2) Se trece persoana împuternicită din cadrul Direcţiei generale financiare sau şeful compartimentului financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, după caz.

  *3) Se va completa calitatea de ordonator principal sau secundar, după caz.

  *4) Se vor menţiona documentele justificative prevăzute la art. 67 din Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009.

  *5) Se acordă de către şefii compartimentelor de specialitate ai ordonatorilor secundari.

  *6) Se acordă de către şeful compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei centrale de resort.

  *7) Se acordă de către directorul adjunct al direcţiei centrale de specialitate.

  ──────────
  ------