HOTĂRÂRE nr. 758 din 24 iunie 2009pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerele și entitățile prevăzute în anexa nr. 1 care au atribuții privind gestionarea traficului de pasageri, mărfuri și animale la nivelul porturilor, aeroporturilor și punctelor terestre de trecere a frontierei de stat sunt denumite autorități competente pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului sanitar internațional 2005, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la 23 mai 2005, prin Rezoluția WHA 58.3, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare RSI 2005.  +  Articolul 2Se desemnează Punctul focal național pentru RSI 2005 în cadrul Institutului de Sănătate Publică București.  +  Articolul 3(1) Punctul focal național pentru RSI 2005 are următoarele atribuții principale:a) coordonează comunicarea la nivel național cu OMS în probleme de boli transmisibile, accidente nucleare și accidente chimice, fiind disponibil permanent pentru această comunicare 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an;b) asigură legătura operativă, respectiv transmiterea și primirea de informații, cu toate autoritățile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005, prioritar cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și cu autoritățile de sănătate publică responsabile cu supravegherea și răspunsul în domeniul sănătății publice, cu furnizorii de servicii de sănătate și cu alte structuri desemnate;c) este informat operativ de structurile de sănătate publică naționale și de autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005 în legătură cu orice alertă de boală transmisibilă, accident nuclear, chimic sau eveniment de origine necunoscută, caz în care utilizează instrumentul de decizie prevăzut în anexa nr. 2 la RSI 2005 și stabilește în timp real legătura cu OMS, respectiv în primele 24 de ore de la producere, pentru schimb de informații, consultare sau notificare, după caz;d) în situația alertelor internaționale, evaluează informațiile primite de la OMS referitoare la evenimente care amenință sănătatea publică și care evoluează pe teritoriul altui stat, utilizează instrumentul de decizie prevăzut în anexa nr. 2 la RSI 2005 în vederea evaluării riscului de sănătate publică pentru România și recomandă implementarea măsurilor de sănătate publică de răspuns atunci când este cazul.(2) Punctul focal național pentru RSI 2005 îndeplinește orice alte atribuții specifice punctelor focale naționale, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare dintre autoritățile competente prevăzute în anexa nr. 1 își va desemna, prin decizie internă, reprezentanții responsabili de implementarea RSI 2005 în România.(2) Reprezentanții desemnați potrivit prevederilor alin. (1) constituie Grupul de lucru pentru implementarea RSI 2005 în România (Grupul de lucru), sub coordonarea Ministerului Sănătății.(3) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de Punctul focal național pentru RSI 2005.  +  Articolul 5Grupul de lucru are următoarele atribuții principale:a) identificarea tuturor aspectelor tehnice și legislative legate de completa implementare a RSI 2005 până în anul 2012;b) întocmirea planului național de implementare a RSI 2005 în funcție de atribuțiile fiecărei instituții;c) identificarea punctelor de intrare desemnate pentru RSI 2005 și supunerea lor spre aprobare;d) monitorizarea implementării RSI 2005 în România.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor RSI 2005, autoritățile competente prevăzute în anexa nr. 1 pot emite reglementări obligatorii potrivit legii și pot încheia protocoale de colaborare.  +  Articolul 7Autoritățile competente se vor informa reciproc operativ asupra tuturor aspectelor ce decurg din RSI 2005.  +  Articolul 8Planul național de implementare a RSI 2005 prevăzut la art. 5 lit. b) va asigura preluarea tuturor prevederilor RSI 2005, din domeniul de responsabilitate al fiecărei autorități competente, și va fi supus aprobării prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de către Ministerul Sănătății.  +  Articolul 9Autoritățile competente vor asigura resursele umane, financiare și logistice necesare pentru implementarea RSI 2005, în funcție de atribuțiile legale.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Viorel Oancea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 24 iunie 2009.Nr. 758.  +  ANEXE nr. 1-2ANEXEprivind punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005