ORDONANŢĂ nr. 22 din 29 august 2009privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 şi VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu anul de învăţământ 2009-2010, cuantumul minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Senatele universităţilor pot stabili valoarea finală a acestor taxe de şcolarizare, în condiţiile legii. (3) Sumele încasate din taxele de şcolarizare prevăzute la alin. (1) se utilizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu anul de învăţământ 2009-2010. Pe data publicării prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 22.  +  Anexa CUANTUMUL MINIMal taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor carestudiază pe cont propriu în România, din statele care nu suntmembre ale Uniunii Europene, precum şi din celecare nu fac parte din Spaţiul Economic Europeanşi din Confederaţia Elveţiană, începând cu anul de învăţământ 2009-2010A. Învăţământ cu frecvenţă1. Învăţământul liceal secundar superior: 180 euro/lună2. Învăţământul universitar şi postuniversitar
  *Font 9*
  Domeniul de învăţământ Învăţământ universitar de licenţă, de masterat, rezidenţiat (euro/lună) Învăţământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
  Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, sport 270 290
  Arhitectură 350 370
  Sociouman, psihologie, economic 220 240
  Medicină 320 340
  Muzică şi arte 420 440
  Interpretare muzicală, teatru 750 770
  Film 950 970
  Taxele se plătesc pe întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ. Taxele se plătesc cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni.La taxele de mai sus se adaugă costul cazării şi, respectiv, al mesei la cantină, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.B. Învăţământ cu frecvenţă redusă şi alte forme de învăţământ organizate conform legii a) Studii liceale - învăţământ liceal secundar superior: pentru fiecare an de studii se plătesc, cu anticipaţie, taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învăţământului cu frecvenţă. b) Studii universitare de licenţă: pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de învăţământ menţionate la învăţământul cu frecvenţă. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene. c) Studii universitare de masterat, doctorat:1. pentru colocviul de admitere sa va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;2. pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în condiţiile stabilite la pct. A;3. pentru programul de cercetare ştiinţifică se vor plăti numai activităţile prevăzute în planul individual de studiu, cu echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A. d) La susţinerea bacalaureatului, licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:
  *Font 9*
  Domeniul de învăţământ Bacalaureat (euro) Diplomă de licenţă, disertaţie (euro) Teză de doctorat (euro)
  Elevi, indiferent de profilul liceului absolvit 220 - -
  Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi matematici aplicate, sport - 270 540
  Arhitectură - 350 700
  Sociouman, psihologie, economic - 220 440
  Medicină - 320 640
  Muzică şi arte - 420 840
  Interpretare muzicală, teatru - 750 1.500
  Film - 950 1.900
  Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea şi masa).--------