ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora."2. La articolul 5, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ;................................................................................................ e) transmite informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008. (2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene. (3) Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile."4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între părţile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate. (2) În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnătura digitală ataşată datelor, precum şi de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variaţiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale:1. depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu două ore sau mai mult;2. depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;3. depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu 22 de ore şi 30 de minute sau mai mult;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră şi 30 de minute sau mai mult;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu două ore şi 30 de minute sau mai mult;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu două ore sau mai mult;7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu două ore sau mai mult;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , cu două ore sau mai mult;9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu 4 ore sau mai mult;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu 9 ore sau mai mult;11. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată;12. utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;13. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectă a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de către un operator economic neautorizat;14. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăşit;15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi/sau cartela tahografică;16. deteriorarea voluntară a tahografului;17. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi/sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;18. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind deţinerea de către un conducător auto a mai mult de o cartelă tahografică validă;19. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea de către un conducător auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;20. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;21. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;23. utilizarea incorectă a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de către conducătorul auto;24. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care afectează înregistrarea datelor relevante;25. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care afectează înregistrarea datelor relevante;26. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuală a unor date sau nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuală a unor date în cazul defectării tahografului;27. nerespectarea prevederilor art. 26 pct. 4 liniuţa a doua lit. b) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 privind utilizarea cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj;28. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numele şi/sau prenumele conducătorului auto;30. refuzul conducătorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale acestuia;31. neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, după caz;32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;33. conducerea unui vehicul imobilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;34. ştergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf;35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;37. nerespectarea obligaţiei de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ;38. nedeclararea de către conducătorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia s-a petrecut acest fapt. (2) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale:1. depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;2. depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai puţin de 14 ore;3. depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai puţin de 22 de ore şi 30 de minute;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu mai mult de 30 de minute, dar mai puţin de o oră şi 30 de minute;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore şi 30 de minute;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă, cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu mai mult de două ore, dar mai puţin de 4 ore;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore;11. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind asigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzătoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de transport rutier;12. nedepunerea la autoritatea competentă, de către conducătorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu funcţionare defectuoasă, pierdută sau furată, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatării deteriorării, funcţionării defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind reglarea ceasului tahografului;14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind data de începere şi data de încheiere a cursei;15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii înregistraţi la plecare;16. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind obligativitatea reparării tahografului care s-a defectat în cursul călătoriei;17. lipsa semnăturii conducătorului auto de pe înregistrările efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defectării, pierderii sau furtului cartelei tahografice. (3) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi constituie contravenţii:1. depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;2. depăşirea perioadei de conducere săptămânală cu până la 4 ore;3. depăşirea perioadei de conducere în două săptămâni consecutive cu până la 10 ore;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu până la o oră;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu până la o oră;7. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică fracţionată cu până la o oră;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 , cu până la o oră;9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu până la două ore;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu până la 3 ore;11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;12. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 , privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;14. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind locul de plecare şi de sosire;16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numărul de înmatriculare a vehiculului;17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii la sosire;18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind ora schimbării vehiculului;19. neintroducerea simbolului ţării în tahograf. (4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf se sancţionează conform legii penale."6. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează: a) cele de la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 33 şi 34, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; b) cele de la alin. (1) pct. 15, 16 şi 36, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz; c) cele de la alin. (1) pct. 1-10, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; d) cele de la alin. (1) pct. 11, 30, 31, 32 şi 37, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; e) cele de la alin. (1) pct. 18-20, 22-29 şi 38, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă conducătorului auto; f) cea de la alin. (1) pct. 13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă atelierului autorizat sau operatorului economic care a montat sau a calibrat incorect tahograful; g) cea de la alin. (1) pct. 35, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitivele ilegale; h) cele de la alin. (2) pct. 1-10, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; i) cele de la alin. (2) pct. 11 şi 16, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; j) cele de la alin. (2) pct. 12-15 şi 17, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă conducătorului auto; k) cele de la alin. (3) pct. 1-10, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; l) cele de la alin. (3) pct. 11 şi 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; m) cele de la alin. (3) pct. 13-19, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto. (2) În măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amendă prevăzută la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului."  +  Articolul IIÎn termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea măsurilor legislative luate în domeniul prevenirii şi detectării manipulării înregistrărilor cu tahograful, al legislaţiei sociale cu privire la activităţile de transport rutier şi al aparaturii de înregistrare în transportul rutier.  +  Articolul IV.Prezenta ordonanţă intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramăsuri de prevenire şi detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 21 din 24 ianuarie 2009, p. 39-40, şi prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45-50.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 21.---------