ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2009pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sumele respective se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 26 august 2009.Nr. 17.--------