HOTĂRÂRE nr. 961 din 26 august 2009privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 28 august 2009    Având în vedere prevederile art. 33 alin. (8) lit. c) şi d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate, denumit în continuare Ghidul-cadru, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerele de resort prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să stabilească serviciile publice descentralizate pentru care vor elabora standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate, denumite în continuare standarde, până la data de 30 septembrie 2009. (2) Standardele se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de minister coordonator, asigură relaţiile dintre ministerele de resort, Ministerul Finanţelor Publice şi autorităţile administraţiei publice locale. (2) În elaborarea standardelor ministerele de resort vor utiliza Ghidul-cadru. (3) Pentru elaborarea standardelor se vor constitui grupuri de lucru compuse din specialişti ai ministerelor de resort prevăzute în anexa nr. 2, precum şi ai Ministerului Finanţelor Publice. (4) Constituirea grupurilor de lucru se va face prin ordin comun al miniştrilor ministerelor de resort, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Raportarea stadiului elaborării standardelor se realizează lunar către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va informa Guvernul.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 26 august 2009.Nr. 961.  +  Anexa 1GHID 26/08/2009  +  Anexa 2LISTAministerelor de resort care vor elabora standarde minime de calitateşi standarde minime de cost1. Ministerul Administraţiei şi Internelor2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării3. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale4. Ministerul Sănătăţii5. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional6. Ministerul Mediului7. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii8. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale9. Ministerul Tineretului şi Sportului--------