ORDONANTA nr. 22 din 19 august 1997privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria miniera și din activitățile de prospecțiuni și explorari geologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 20 august 1997  În temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1(1) Salariații regiilor autonome și ai societăților comerciale din industria miniera și din activitățile de prospecțiuni și explorari geologice la care este acționar și deține pachetul de control, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective definite potrivit art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997, beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță.(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele cărora li se desface contractul individual de muncă la cererea acestora.(3) Posturile celor cărora le încetează contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute la alineatul precedent, se desființează și nu pot fi reinfiintate timp de un an.  +  Articolul 2(1) Persoanele prevăzute la art. 1 primesc o plata compensatorie reprezentând o sumă neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu media pe ultimele 3 luni a câștigului salarial mediu net pe ramura, dar nu mai puțin decât media câștigului salarial mediu net pe economie pe ultimele 3 luni.(2) Câștigul salarial mediu net lunar pe ramura este cel comunicat de Comisia Naționala pentru Statistica.(3) Suma totală, acordată cu titlu de plată compensatorie, se stabilește, pentru fiecare persoana, căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în condițiile prezentei ordonanțe, cu o vechime în munca de minimum 6 luni în regiile autonome și în societățile comerciale care fac disponibilizari de personal, diferențiat după cum urmează:a) 12 salarii, stabilite potrivit alin. (1), pentru salariații cu o vechime în munca mai mica de 5 ani;b) 15 salarii, stabilite potrivit alin. (1), pentru salariații cu o vechime în munca între 5 și 15 ani;c) 20 salarii, stabilite potrivit alin. (1), pentru salariații cu o vechime în munca mai mare de 15 ani.  +  Articolul 3Dreptul la plata compensatorie se naște la data desfacerii contractului individual de muncă.  +  Articolul 4(1) Persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective primesc în condițiile legii și drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 65/1997 și prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.(2) Sumele aferente plăților compensatorii nu constituie sursa de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 5Nu beneficiază de plată compensatorie stabilită potrivit art. 1 persoanele ale căror posturi se desființează potrivit art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Articolul 6(1) Suma cu titlu de plată compensatorie se acordă fiecărei persoane, o singură dată, prin transferarea ei de către direcțiile generale de muncă și protecție socială județene și, respectiv, a municipiului București, în conturi curente personale, purtătoare de dobânda, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii și Consemnațiuni.(2) Pentru deschiderea de conturi curente personale și pentru operațiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiari.(3) Pentru sumele aferente plăților compensatorii, virate în conturile curente personale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va plati Casei de Economii și Consemnațiuni un comision de 1,7% .(4) Sumele aferente plăților compensatorii se suporta, în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj constituit în baza Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în limita sumelor prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu aceasta destinație.  +  Articolul 7(1) Direcțiile generale de muncă și protecție socială județene și, respectiv, a municipiului București, vor vira Casei de Economii și Consemnațiuni sumele reprezentând plățile compensatorii în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii de către regiile autonome și societățile comerciale a listelor persoanelor beneficiare de plati compensatorii, transmise sub semnatura și pe răspunderea conducerii regiei autonome, respectiv a societății comerciale.(2) Lista persoanelor beneficiare de plati compensatorii, potrivit prezentei ordonanțe, se completează conform anexei nr. 2.a) din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 203/1997.(3) După intrarea în cont a sumelor aferente plăților compensatorii, Casa de Economii și Consemnațiuni va efectua plata la solicitarea beneficiarilor.  +  Articolul 8Persoanele prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanță beneficiază de prevederile art. 24, art. 27 alin (2), precum și de prevederile Capitolului II - Măsuri active pentru combaterea somajului - prevăzute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul
  industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  p. Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Dorin Nicolae Parvu,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministrul
  finanțelor,
  Mircea Ciumara
  -----------------