NORME METODOLOGICE din 28 iunie 2007 (*actualizate*)privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap(actualizate până la data de 10 august 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 20 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 10 august 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009.  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane: a) persoanele cu handicap grav; b) persoanele cu handicap accentuat; c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora; f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu; g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu.  +  Articolul 2Persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât şi potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităţi.  +  Articolul 3Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, persoanele cu handicap, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se bifează cu X menţiunea «asistent personal», respectiv «însoţitor». Biletele folosite de către titulari vor avea bifată cu X menţiunea «titular».-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această modificare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 4 (1) Operatorii de transport interurban vor încheia convenţii privind transportul de călători cu fiecare direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană sau locală a sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Pentru călătoria cu fiecare operator de transport interurban se va utiliza câte un bilet de călătorie gratuită distinct.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009.  +  Articolul 5 (1) Biletele de călătorie gratuită pentru transportul interurban se tipăresc de către operatorii de transport, costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC. (2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată se tipăresc de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR - Călători» - S.A., costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009.  +  Articolul 6 (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această modificare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ. (2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran «CFR» în masa hârtiei, nominale, netransmisibile şi anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeaşi serie, care reprezintă iniţialele judeţului, şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub acţiunea razelor UV, precum şi numele judeţului sau al sectorului de care aparţine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această modificare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această abrogare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ. (4) Biletele de călătorie gratuită sunt valabile şi în prima lună calendaristică - luna ianuarie a anului următor celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor. (5) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt valabile numai pentru tren de persoane, clasa a II-a, şi tren accelerat, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la clasa I, clasa business sau la trenurile de rang superior: rapid, intercity, la vagon de dormit, vagon cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tichetelor de rezervare.  +  Articolul 7 (1) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile. (2) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunţă la călătorie, acesta va solicita unităţii de transport viza de neutilizare şi restituirea cuponului statistic, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru ruta înscrisă iniţial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria iniţială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză. (3) Tariful biletului de călătorie gratuită este cel din ziua efectuării călătoriei sau din ziua emiterii biletului pentru legitimaţiile de călătorie eliberate cu anticipaţie. (4) Operatorul de transport de călători întocmeşte "Decontul prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru judeţul/sectorul .... pe luna ..... anul .... ", decont care, împreună cu centralizatorul însoţit de cupoanele statistice şi factura, se înaintează către DGASPC până la data de 25 a lunii în curs pentru luna expirată. (5) În vederea asigurării transferului de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap al sumelor aferente decontării prestaţiilor efectuate de către operatorii de transport interurban, DGASPC vor depune necesarul de fonduri până la data de 30 a lunii în curs pentru luna expirată. (6) Cheltuielile aferente prestaţiilor efectuate cu transportul interurban se decontează din bugetul DGASPC, din transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.  +  Articolul 8 (1) Însoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită, acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X menţiunea «asistent personal» sau «însoţitor» pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexă.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această modificare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ. (2) Însoţitorii călătoresc numai însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap. Asistenţii personali se legitimează cu actul de identitate.  +  Articolul 9 (1) Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora, precum şi cupoanele statistice se completează de către utilizator, cu cerneală sau pix cu pastă, cu numele şi prenumele persoanei beneficiare, staţia de plecare şi staţia de destinaţie şi se prezintă pentru viză la casele de bilete ale staţiilor sau agenţiilor de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto înainte de începerea călătoriei.Casierul staţiei sau agenţiei de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto va reţine cuponul statistic şi va elibera biletul de călătorie gratuită. (2) Biletul de călătorie gratuită şi cupoanele statistice vor purta ştampila DGASPC care le eliberează. (3) La controlul biletelor de călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât şi actul de identitate.Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi tratate în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Decontarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban se va efectua lunar de DGASPC care au eliberat biletele, pe baza decontului şi a centralizatorului însoţit de cupoanele statistice, la tarifele sau în cuantumul stabilit prin convenţia încheiată cu societăţile comerciale de transport interurban. (2) Operatorii de transport interurban răspund de realitatea şi exactitatea datelor prezentate, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Anexa 1la normele metodologiceFAŢA BILETULUIVERSOUL BILETULUI-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ. Această modificare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ.Anexa 2 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009. Această abrogare se aplică de la data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ.-------