REGULAMENT nr. 6 din 2009privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 25 august 2009     +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte condiţiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, aferente acţiunilor cu drept de vot, în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale care au sediul social pe teritoriul României şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care este situată sau care operează într-un stat membru.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) piaţă reglementată - o piaţă în sensul prevederilor art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; b) acţionar - persoana fizică sau juridică a cărei calitate de acţionar este recunoscută de legea aplicabilă; c) procură specială - împuternicirea dată de către un acţionar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele acţionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deţine în adunarea generală; d) dată de referinţă - data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA.  +  Articolul 3 (1) Adunările generale ale acţionarilor se desfăşoară cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor actelor constitutive sau, după caz, a documentelor de emisiune. (2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care se află în aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte participarea şi exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale. (3) Acţionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acţionarilor şi de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.  +  Articolul 4 (1) Fără a aduce atingere aplicării prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, societatea comercială convoacă adunarea generală în conformitate cu alin. (3)-(5) cu cel puţin 30 de zile anterior datei de întrunire a adunării generale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiţia ca: a) prezentul articol să fi fost respectat cu ocazia primei convocări; b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou; şi, c) să treacă cel puţin 10 zile între convocarea finală şi data adunării generale. (3) Fără a aduce atingere cerinţelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament, societatea comercială este obligată să efectueze convocarea menţionată la alin. (1) şi (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu. (4) Societatea comercială trebuie să folosească mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Uniune Europeană. Societatea comercială poate utiliza mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacă aceştia au sau nu sediul pe teritoriul României. (5) Societatea comercială nu poate solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convocării conform modalităţilor prevăzute. (6) În sensul prevederilor alin. (4), mijloacele media de informare se referă inclusiv la mijloacele folosite de operatorul pieţei reglementate pentru comunicarea către public a informaţiilor transmise de emitenţi.  +  Articolul 5Convocatorul adunării generale cuprinde cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea emitentului;2. data adunării generale;3. ora de începere a adunării generale;4. locul de desfăşurare a adunării generale;5 ordinea de zi propusă;6. o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale. Se vor include informaţii privind: a) drepturile acţionarilor prevăzute la art. 7, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare, şi la art. 13, precum şi termenele în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate să menţioneze doar termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiţia de a include o trimitere la website-ul societăţii comerciale unde sunt făcute disponibile informaţii mai detaliate privind drepturile respective; b) procedura de vot prin procură (prin reprezentare), precum şi faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială. Modalitatea de obţinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data-limită şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum şi mijloacele prin care societatea comercială poate accepta notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice; şi c) procedurile care permit votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;7. data de referinţă definită la art. 2 lit. d), precum şi menţionarea faptului că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale;8. data-limită până la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;9. locul de unde este posibil să se obţină textul integral al documentelor şi al proiectelor de hotărâre menţionate la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d), alte informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum şi procedura care trebuie urmată în acest sens;10. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1)-(3);11. propunerea privind data de înregistrare.  +  Articolul 6 (1) Societatea comercială are obligaţia ca, pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său cel puţin următoarele informaţii: a) convocatorul menţionat la art. 4 alin. (1) şi (2); b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii comerciale este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni). În cazul SIF-urilor, în considerarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2007, emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, drepturile de vot la data de referinţă (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii comerciale este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni) vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor până la data adunării inclusiv; c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societăţii comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale; în plus, propunerile de hotărâre prezentate de acţionari trebuie adăugate pe website-ul societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate; e) dacă este cazul, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă, cu excepţia cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acţionar. (2) În cazul în care formularele menţionate la alin. (1) lit. e) nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea comercială trebuie să indice pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obţinute pe suport hârtie. În acest caz, societatea comercială este obligată să transmită formularele gratuit, prin servicii poştale, fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere în acest sens. (3) În cazul în care, în conformitate cu art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, convocarea adunării generale este efectuată după cea de-a 30-a zi dinaintea adunării generale, perioada precizată la alin. (1) se reduce corespunzător. (4) Emitentul pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, împreună cu documentele şi materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite, în cazul în care se aplică alin. (2) a doua teză, câte 3 exemplare din formularul de procură specială, care vor avea următoarele destinaţii: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru emitent.  +  Articolul 7 (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). (3) Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. (4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă aplicabilă definită la art. 2 lit. d) şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.  +  Articolul 8 (1) Drepturile unui acţionar de a participa la o adunare generală şi de a vota în legătură cu oricare dintre acţiunile sale nu sunt condiţionate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice, înainte de adunarea generală. (2) Drepturile acţionarilor de a-şi vinde sau de a-şi transfera în alt mod acţiunile, în cursul perioadei dintre data de referinţă, astfel cum este definită la art. 2 lit. d), şi respectiva adunare generală, nu sunt supuse niciunei restricţii la care nu sunt supuse în alte perioade.  +  Articolul 9O societate comercială va stabili pentru o adunare generală a acţionarilor o singură dată de referinţă.  +  Articolul 10 (1) Data de referinţă trebuie stabilită de emitent astfel încât: a) aceasta să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică; b) pentru punerea în aplicare a prevederilor lit. a) şi ale art. 4 alin. (1) şi (2), între data-limită permisă pentru convocarea adunării generale şi data de referinţă să existe un termen de cel puţin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date; c) să fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) şi totodată data de referinţă să fie anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale. (2) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), între data-limită admisibilă pentru cea de-a doua sau următoarea convocare a adunării generale şi data de referinţă trebuie să existe un termen de cel puţin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date.  +  Articolul 11Dovedirea calităţii de acţionar poate fi condiţionată numai de cerinţe necesare pentru identificarea acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu scopul urmărit.  +  Articolul 12 (1) Societăţile comerciale pot permite acţionarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos: a) transmisiunea în timp real a adunării generale; b) comunicarea bidirecţională în timp real, care le permite acţionarilor să se adreseze de la distanţă adunării generale; c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare. (2) Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea acţionarilor la adunarea generală poate fi condiţionată numai de cerinţe şi constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acţionarilor şi securitatea comunicării electronice şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective. Aceste dispoziţii se aplică fără a aduce atingere normelor în vigoare sau care pot fi adoptate cu privire la procesul decizional în cadrul societăţii comerciale cu privire la introducerea sau punerea în aplicare a vreunei forme de participare prin mijloace electronice, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3). (3) Emitenţii pot utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea acţionarilor la adunarea generală în cazul în care consiliul de administraţie: a) a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizării respectivelor mijloace electronice; b) a hotărât în prealabil că sunt respectate cerinţele prevăzute la alin. (1) şi că pot fi utilizate respectivele mijloace electronice.  +  Articolul 13 (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. (2) Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.  +  Articolul 14 (1) Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor alin. (3). Reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi de a lua cuvântul şi de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acţionarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exerciţiu. (2) Cu excepţia condiţiei ca reprezentantul să aibă capacitate de exerciţiu şi a excepţiei prevăzute la alin. (3), societăţile comerciale nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi. (3) Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. (4) Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale unei societăţi comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor alin. (5). (5) Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi societate comercială. (6) Cu excepţia limitărilor admise expres la alin. (1)-(5), societăţile comerciale nu pot limita exercitarea drepturilor acţionarilor prin intermediul reprezentanţilor, altfel decât prin respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (7), care are drept scop soluţionarea potenţialelor conflicte de interese dintre reprezentant şi acţionarul în al cărui interes trebuie să acţioneze cel dintâi. (7) Un acţionar are obligaţia să dea în cadrul formularului de procură specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 15 (1) Procura specială trebuie să conţină:1. numele/denumirea acţionarului şi precizarea deţinerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeaşi clasă şi la numărul total de drepturi de vot;2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);3. data, ora şi locul de întrunire a adunării generale la care se referă;4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;5. precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acţionarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze "pentru", "împotrivă" sau "abţinere";6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administraţie va fi trecut separat, acţionarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotrivă" sau "abţinere" şi totodată să menţioneze numărul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situaţia în care acţionarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acţionar vor fi distribuite egal de către reprezentant candidaţilor pentru care acţionarul a votat "pentru". (2) Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.  +  Articolul 16O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine procuri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" şi "abţinere" fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" şi "c" "abţineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.  +  Articolul 17 (1) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Societăţile comerciale pot accepta notificarea desemnării prin mijloace electronice şi au obligaţia să pună la dispoziţia acţionarilor cel puţin o metodă efectivă de notificare prin mijloace electronice. (2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţi, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate doar în scris. Pe lângă această condiţie de formă, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării către societatea comercială şi formularea instrucţiunilor de vot către reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiţii de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acţionarului şi reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conţinutului instrucţiunilor de vot şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective. (3) Prevederile prezentului articol se aplică mutatis mutandis şi în cazul revocării desemnării reprezentanţilor.  +  Articolul 18 (1) Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartă ştampila emitentului şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi opţiunile "pentru", "împotrivă" sau "abţinere". (2) Societăţile comerciale au obligaţia să dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală. Votul prin corespondenţă nu poate fi condiţionat decât prin cerinţe şi constrângeri necesare identificării acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivului respectiv.  +  Articolul 19 (1) Societatea comercială trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puţin numărul de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporţia din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum şi numărul de voturi exprimate pentru şi împotriva fiecărei hotărâri şi, dacă este cazul, numărul de abţineri. (2) Societatea comercială trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe website-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (1). (3) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor legale referitoare la formalităţile necesare pentru validarea hotărârilor sau posibilităţii contestării în justiţie a hotărârii adoptate.  +  Articolul 20 (1) Prezentul regulament implementează prevederi ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă. (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: a) art. 2 alin. (2) lit. e) şi j) şi secţiunea a 4-a, capitolul IV, titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006; b) orice dispoziţii contrare. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de investiţii, respectiv societăţilor de investiţii de tip închis, ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. (4) Până la data restructurării pieţei de capital, prin aprobarea sistemului alternativ de tranzacţionare, prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, cu observarea obligaţiilor de raportare ale acestor societăţi, stabilite expres prin reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.___________