ORDIN nr. 2.492 din 17 august 2009privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009



  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă",ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I "Înregistrarea datoriei publice", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) în cadrul Programului guvernamental «Prima casă» se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit, în valută de contract a creditelor garantate. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice (MFP) informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea."2. La capitolul I "Înregistrarea datoriei publice", după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1 , cu următorul cuprins:"8^1. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă» cumulat pentru luna de raportare pe instituţie de credit."3. La capitolul II "Modalitatea de raportare a datoriei publice", după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM va raporta MFP Formularul 1 «Prima casă» «Garanţiile acordate de către FNGCIMM» şi Formularul 1A «Prima casă» - «Scadenţarul rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM» cu informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare prezentate cumulat pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de rate de capital efectuate în luna de raportare, cumulat pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 2 «Prima casă» «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM». Formularele 1, 1A şi 2 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM va raporta MFP informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea."4. La capitolul III "Structura Contului general al datoriei publice", punctul 4 paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:"Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 5 şi cuprinde:I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură:A. Total garanţii emise în leiB. Total garanţii emise în valutăC. Total echivalent în leiModalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;- coloana 2 se completează cu soldul garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora, raportat la finele anului precedent;- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare;- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută şi care sunt evidenţiate atât pe categorii în funcţie de modalitatea de stingere a acestora, în coloanele 5 şi 6, cât şi pe plăţi efective în cazul execuţiei lor, în coloana 7. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7;- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor stinse prin anulare. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», în această coloană se completează cu valoarea de executare a garanţiei pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată a garanţiei;- coloana 6 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării în cursul anului. Pentru garanţiile emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», în această coloană se completează cu valoarea de executare a garanţiei plătită de către MFP instituţiei de credit;- coloana 7 se completează cu sumele plătite efectiv ca efect al execuţiei garanţiilor din coloana 6. În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», această coloană se completează cu valoarea rambursărilor de rate de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;- coloana 8 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută, precum şi echivalentul în lei al acestora determinat pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare."5. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IINormele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 august 2009.Nr. 2.492.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 9 la normele metodologice)─────────────────────────────────────Formularul 1 "Prima casă"Garanţiile acordate de către FNGCIMM la data de .....
  N r. c r t. Denumirea instituţiei de credit Valuta de contract a creditelor garantate Valoarea garantată în valută de contract ........ în luna de raportare Valoarea garantată în valută de contract .......... cumulat de la începutul anului Echivalentul în lei al garanţiilor emise în luna de raportare Observaţii
  1 2 3 4 5 6 7
  Banca 1 euro lei
  Total Banca 1
  Banca 2 euro lei
  Total Banca 2
  ......
  Total general euro lei
  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit şi pe valuta de contract a creditelor garantate.Echivalentul în lei al garanţiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanţiei.Totalul pe instituţie de credit şi totalul general se calculează în coloanele 4 şi 5 pe fiecare valută de contract şi în coloana 6 în lei.Formularul 1A "Prima casă"Scadenţarul rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM la data de .....- în valută de contract -
  N r. c r t. Denumirea instituţiei de credit Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital în primul an al contrac- tului de credit ...... Rambursări de rate de capital în anul 29 al contractului de credit Rambursări de rate de capital în anul 30 al contractului de credit
  1 2 3 4 5 6 7
  Banca 1 euro lei
  Total Banca 1
  Banca 2 euro lei
  Total Banca 2
  .....
  Total general euro lei
  Mod de completarePentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valută de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.Formularul 2 "Prima casă"Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM la data de .....- în valută de contract -
  Nr. crt. Denumirea instituţiei de credit Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de rate de capital
  1 2 3 4 5
  Banca 1 euro lei
  Total Banca 1
  Banca 2 euro lei
  Total Banca 2
  ......
  Total general euro lei
  Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la data garantării.Informaţiile referitoare la plăţile efectuate se raportează agregat pe instituţii finanţatoare, în valută de contract, atât pentru plăţile efectuate în luna de raportare, cât şi pentru plăţile cumulate de la data contractării creditelor garantate.___________