PROCEDURĂ DE ACORDARE din 10 decembrie 2008 (*actualizată*)a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile(actualizată până la data de 6 august 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 30 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 6 august 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 776 din 8 iulie 2009.I. Obiectivul schemei de ajutor de statObiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă.II. DefiniţiiÎn sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) întreprindere - orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; b) alocare specifică individuală - valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe;III. Criterii de eligibilitatePot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România; b) intenţionează să realizeze investiţii cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane de euro şi creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege; e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii viabil şi un studiu tehnico-economic întocmit de o firmă de specialitate, în care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 4 la hotărâre; h) nu realizează investiţii şi creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme în sectoarele de activitate stabilite la art. 3 din hotărâre.--------------Litera h) de la Cap. III din anexa 3 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 776 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009. i) nu au mai depus cereri de acord pentru finanţare pentru acelaşi proiect de investiţii, în vederea obţinerii de alocări specifice individuale în cadrul prezentei scheme.IV. Modalitatea de acordare a alocărilor specifice individuale1. Întreprinderile pot beneficia de alocări specifice individuale pentru realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale sau crearea de noi locuri de muncă, în limita intensităţii maxime admise calculate conform anexei nr. 2 la hotărâre.2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de stat pentru întreprinderi constă în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.3. În cazul în care alocarea specifică individuală este plătibilă în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea de la data acordării. Actualizarea se face având în vedere rata de referinţă fixată periodic de Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.4. Nivelul maxim al alocării specifice individuale de care poate beneficia o întreprindere conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de muncă în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov.5. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov nivelul maxim al alocării specifice de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.V. Procedură de acordare a alocării specifice individuale1. Procedură de solicitare a acordului pentru finanţare1.1. Pentru a beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, orice solicitant trebuie să depună la Ministerul Economiei şi Finanţelor o cerere, în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (1) din hotărâre, pentru a obţine un acord pentru finanţare.1.2. În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, o cerere de acord pentru finanţare, al cărei model este prevăzut în formularul nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie; c) planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea; d) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţarea; e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege; h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiază de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite/solicitate pentru aceleaşi costuri eligibile; j) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord pentru finanţare; k) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord pentru finanţare; l) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare.1.3. Cererea de acord pentru finanţare se completează în limba română, prin tehnoredactare, şi poartă ştampila şi semnătura în original ale reprezentantului legal al întreprinderii.2. Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor2.1. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se desemnează direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca unitate de implementare a prezentei scheme, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.2.2. În aplicarea prevederilor prezentei scheme, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.2.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea cererii de acord pentru finanţare.2.4. Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic "schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile".2.5. Cererea de acord pentru finanţare este înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.2.6. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe site-ul său, conform art. 12 alin. (3) din hotărâre.2.7. Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 1.2, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei scheme.2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.2.9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publică pe site-ul său consumarea bugetului anual alocat pentru această schemă, dată de la care nu se mai înregistrează cereri de acord pentru finanţare.2.10. În cazul în care în cursul anului a fost suplimentat bugetul anual al schemei sau se constată că totalul sumei angajate prin acordurile pentru finanţare emise este mai mică decât bugetul alocat prezentei scheme, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publică pe site-ul său data de la care se înregistrează noi cereri de acord pentru finanţare.2.11. În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acordul pentru finanţare, al cărui model este prevăzut în formularul nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, dacă proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă.--------------Litera a) a subpct. 2.11, pct. 2 de la Cap. V din anexa 3 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 776 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009. b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea de acord pentru finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la pct. 2.8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute de hotărâre sau cererile de acord pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectă termenul prevăzut la pct. 2.11 lit. b).2.12. În cazul prevăzut la pct. 2.11 lit. a), la evaluarea documentaţiei depuse de întreprindere, unitatea de implementare a schemei are în vedere: caracteristicile investiţiei, amplasamentul acesteia, indicatorii economico-financiari corespunzători zonei/judeţului (PIB/locuitor şi rata şomajului) în care se realizează investiţia, limita plafoanelor bugetare aferente perioadei de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat.3. Acordarea alocărilor specifice individuale3.1. Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.3.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, al cărei model este prevăzut în formularul nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire.3.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 3.2 este însoţită de următoarele documente: a) formularul de decont, al cărui model este prevăzut în formularul nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţit de documentele justificative, al căror model este prevăzut în formularul nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură, în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al întreprinderii; b) opisul cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.3.4. Eliberarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilă se face după verificarea la faţa locului, de către reprezentanţii unităţii de implementare a schemei şi ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, a realităţii, legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare pentru care se solicită finanţare.3.5. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se anulează.3.6. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele menţionate la pct. 3.3, se depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.3.7. Plata pentru costurile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.3.8. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la înregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.3 al cap. V.4. Controlul şi raportarea alocărilor specifice individuale4.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. În cadrul acestor controale se verifică şi contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii, conform pct. 9 din anexa nr. 2 la hotărâre.4.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată: a) declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilă; b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii; c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile; d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei scheme;Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.4.4. Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea unui formular al cărui model este prevăzut în formularul nr. 6 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.5. Revocarea acordului pentru finanţare5.1. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termenul prevăzut în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se revocă.5.2. În cazul în care proiectul de investiţii înregistrează modificări în derularea planului de investiţii sau de ordin tehnico-economic, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Economiei şi Finanţelor în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică. Numărul de modificări care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii este de maximum două modificări.5.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor analizează documentaţia primită şi verifică la faţa locului situaţia existentă, procedând astfel: a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, şi nivelul intensităţii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul pentru finanţare îşi menţine valabilitatea; b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă. În situaţia în care au fost deja decontate o parte din costurile eligibile, aceste sume se recuperează.5.4. În situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii, acordul pentru finanţare se revocă.VI. Confidenţialitate6.1. Întreprinderile transmit unităţii de implementare, în termen de 15 zile de la data primirii acordului pentru finanţare, datele şi informaţiile pe care le consideră confidenţiale din documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.6.2. Personalul unităţii de implementare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.Formularul nr. 1la procedură                                         ┌───────────────────────────────────────────────┐                                         │ │                                         │ Data înregistrării ..................... │                                         │ Numărul înregistrării .................. │                                         │ │                                         └───────────────────────────────────────────────┘CEREREde acord pentru finanţare(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, .........................................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................., având calitatea de ............................, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.  +  Secţiunea A Prezentarea solicitantului Denumirea întreprinderii ....................................................Adresa .............................................. cod poştal ............Telefon .............. Fax ..................E-mail ......................................Data înregistrării întreprinderii: ..........Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul de identificare fiscală .................Cod IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale, RON ................., deschis la Trezoreria ...............................................................................Forma juridică ...............................................Capitalul social ............................ lei, deţinut de:- persoane fizice ............ %- societăţi comerciale mari*1) .......... %.--------------*1) Societatea mare este acea societate comercială care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, ori deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.Obiectul principal de activitate....................................................Cod CAEN ...........................................Obiectul secundar de activitate*2):....................................................-----------------*2) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.Cod CAEN ...........................................Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior ..........Cifra de afaceri , conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate ........... leiValoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*3) .......... lei-------------*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.Numele ....................Funcţia ...................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4)...............................--------------*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării .................SECŢIUNEA B Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţiiSECŢIUNEA B1 Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finanţarea..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SECŢIUNEA B2 Prezentarea costurilor eligibile pentru care se solicită finanţarea*Font 8*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐│ Denumirea │ │ Valoarea costurilor │ Valoarea finanţării ││ activităţii │ Tipul de cost eligibil pentru │ eligibile *) │ solicitate ││ │ care se solicită finanţare │ - lei - │ - lei - ││ │ ├────┬───┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ AN │AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN ││ │ │ I │II │ III│ IV │ V │ I │ II │ III│ IV │ V │├──────────────┼───┬────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Realizarea │[] │a) Costuri eligibile pentru realiza-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de investiţii │ │rea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în active │ │corporale*5): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corporale şi ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│necorporale │[] │Construcţii industriale (cu caracter│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │productiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │b) Costuri eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │realizarea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │necorporale*6): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │proprietate intelectuală: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Crearea de │[] │Costuri salariale cu personalul nou-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││noi locuri │ │angajat în urma realizării proiectu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de muncă │ │lui de investiţii pe o perioadă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu asigurările sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘----------------    *) Valoarea costurilor eligibile fără TVA.    *5) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la creareaunei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-oactivitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului deproducţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificaresau modernizare. O investiţie în active corporale, realizată sub formaachiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu arfi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind oinvestiţie în active corporale.    *6) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândireadrepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau acunoştinţelor tehnice nebrevetate.SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul(a), ........................., identificat(ă) cu B.I./ C.I. seria ......... nr. ...................., eliberat de ............... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. ........................... nr. ........, bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui ajutor de stat.De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:[] nu am beneficiat de ajutor de stat;[] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:*Font 8*┌─────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Anul acordării │ Forma ajutorului │ │ Actul normativ │ Cuantumul ajutorului ││crt. │ ajutorului de │ de stat │ Furnizorul │ în baza căruia │ de stat acordat ││ │ stat │ │ │ a beneficiat │ ││ │ │ │ │ de finanţare │ │├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└─────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘Numele .........................Funcţia ........................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*7)..................................----------------*7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării ....................NOTĂ:Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Formularul nr. 2la procedurăMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORUNITATEA DE IMPLEMENTARE....................................................................                                                                   ┌─────────────────────────────┐                                                                   │ │                                                                   │ Data ..................... │                                                                   │ Numărul .................. │                                                                   │ │                                                                   └─────────────────────────────┘ACORD PENTRU FINANŢARE*1)-------------*1) Se completează de către unitatea de implementare.DESTINATAR:Denumirea întreprinderii .......................................Data înregistrării întreprinderii ...................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............................Codul de identificare fiscală .....................Adresa .......................................................................................................................Telefon ..................Fax ......................E-mail ..........................................Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ......... din data de ........, vă comunicăm prin prezenta acordul pentru finanţarea următoarelor costuri eligibile aferente proiectului ............:*Font 8*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐│ Denumirea │ │ Valoarea costurilor │ Valoarea finanţării ││ activităţii │ Tipul de cheltuială eligibil pentru │ eligibile *) │ aprobate ││ │ care se solicită finanţare │ - lei - │ - lei - ││ │ ├────┬───┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │ AN │AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN │ AN ││ │ │ I │II │ III│ IV │ V │ I │ II │ III│ IV │ V │├──────────────┼───┬────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Realizarea │[] │a) Costuri eligibile pentru realiza-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de investiţii │ │rea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în active │ │corporale*2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corporale şi ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│necorporale │[] │Construcţii industriale (cu caracter│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │productiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │b) Costuri eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │realizarea de investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │necorporale*3): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu transfer de tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │prin dobândirea drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │proprietate intelectuală: brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │invenţie, licenţe, a know-how-ului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │sau a cunoştinţelor tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nebrevetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│Crearea de │[] │c) Costuri salariale cu personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││noi locuri │ │nou-angajat în urma realizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de muncă │ │proiectului de investiţii pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │perioadă de 2 ani: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu salariul brut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │[] │Costuri cu asigurările sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │obligatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘--------------    *) Valoarea costurilor eligibile fără TVA.    *2) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la creareaunei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-oactivitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului deproducţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificaresau modernizare. O investiţie în active corporale, realizată sub formaachiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu arfi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind oinvestiţie în active corporale.    *3) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie, prin dobândireadrepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau acunoştinţelor tehnice nebrevetate.Menţiuni speciale: ...................................................................................................Ministrul economiei şi finanţelor,.................................................Formularul nr. 3la procedură                                                  ┌────────────────────────────────────────────┐                                                  │ │                                                  │ Data înregistrării ..................... │                                                  │ Numărul înregistrării .................. │                                                  │ │                                                  └────────────────────────────────────────────┘CEREREde eliberare a sumei nerambursabile(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, ............, având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna .................., având calitatea de ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ........... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........., cod poştal ........, solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumă de .............., în baza Acordului pentru finanţare nr. ....... din data de ......, şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii .........................................Data înregistrării întreprinderii ............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................Codul de identificare fiscală .................................Adresa ..............................................................Telefon ........... Fax ......... E-mail ..............Cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ..............Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedură, precum şi documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor, cu documentele justificative completate în formularul de decont.NOTĂ:Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Numele .......................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)-------------*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia ...........................Data semnării .............Formularul nr.4la procedurăFORMULAR DE DECONT*1)-----------------*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative, în original şi în copie.Întreprinderea ............. Data ................*Font 8*                                                                                                 - lei -┌───────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Valoarea facturii│ Document de plată ││ │ Obiectul │ Nr. │ Data ├────────┬─────────┼────────────┬────┬──────┬──────────────────┤│ │ facturii │facturii│facturii │ Cu TVA │Fără TVA │ Felul │ │ │ Valoarea ││Activitate │ │ │ │ │ │documentului│ Nr.│ Data ├───────┬──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cu TVA│ Fără TVA │├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼───────┼──────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴────┴──────┴───────┴──────────┘Numele ...............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*2)---------------*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Formularul nr.5la procedurăCOSTURI ELIGIBILEşi documentele justificative aferente finanţării*Font 8*┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţi │ Costuri │ Documente ││crt.│ eligibile │ eligibile │ justificative │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1. │Realizarea de │a) costuri eligibile pentru realizarea de│a) contract de prestări de servicii, fac- │ │ │ investiţii │investiţii în active corporale: │tură, ordine de plată, copie de pe extra- ││ │ în active │Construcţii industriale (cu caracter │sul de cont, documente din care să rezulte││ │ corporale │productiv) │achiziţionarea în condiţii de piaţă. ││ │şi necorporale│Instalaţii tehnice şi maşini │Copie de pe materialele elaborate în ││ │ │Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │cadrul contractelor încheiate; ││ │ │industrial │b) contract de vânzare-cumpărare, contract││ │ │b) costuri eligibile pentru realizarea de│de leasing financiar, eligibil doar în ││ │ │investiţii în active necorporale: │cazul în care există obligaţia beneficia- ││ │ │Costuri cu transfer de tehnologie, prin │rului de a achiziţiona activele la sfârşi-││ │ │dobândirea drepturilor de proprietate │tul perioadei de leasing, factură, ordine ││ │ │intelectuală: brevet de invenţie, licen- │de plată, copie de pe extrasul de cont, ││ │ │ţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor │documente din care să rezulte achiziţio- ││ │ │tehnice nebrevetate │narea în condiţii de piaţă; ││ │ │ │c) contract de licenţă, contract de lea- ││ │ │ │sing financiar, factură, ordine de plată, ││ │ │ │copie de pe extrasul de cont, documente ││ │ │ │din care să rezulte achiziţionarea în ││ │ │ │condiţii de piaţă. │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ Crearea de │Costuri salariale cu personalul nou- │- situaţii nominale referitoare la ││ │ noi locuri │angajat în urma realizării proiectului de │persona lul nou-angajat în urma realizării││ │ de muncă │investiţii pe o perioadă de 2 ani: │proiectului de investiţii cuprinzând ││ │ │Costuri cu salariul brut │salariile brute şi costurile cu asigură- ││ │ │Costuri cu asigurările sociale │rile sociale obligatorii ││ │ │obligatorii │ │└────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘Formularul nr. 6la procedurăFORMULAR DE RAPORTAREa efectelor finanţării*1) acordate în cadrul schemei deajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile---------------*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Perioadă pentru raportare: anul .............Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii ...........................................................................Adresa .............................................................................................Telefon .......... Fax ........... E-mail ..................................................Data înregistrării întreprinderii ............................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Cod de identificare fiscală ........................Am obţinut Acordul pentru finanţare nr. ....../......., iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ........................Date de raportare:- cifra de afaceri netă: ................ lei;- profitul/pierderea brut(ă): ........... lei;- valoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare: ............. lei;- rentabilitatea capitalului angajat*2) .............................------------*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.- marja brută din vânzări*3) .....................................------------*3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) x 100.- numărul de locuri de muncă nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ...................Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ......., eliberat de ........ la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................., str. ............. nr. .........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4).................................................--------------*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia ......................................Data semnării .....................---------------