ORDIN nr. 1.026 din 27 iulie 2009privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 12 august 2009  În baza prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Raportul de mediu (denumit în continuare RM), raportul privind impactul asupra mediului (denumit în continuare RIM), bilanţul de mediu (denumit în continuare BM), raportul de amplasament (denumit în continuare RA), raportul de securitate (denumit în continuare RS) şi studiul de evaluare adecvată (denumit în continuare EA), denumite generic studii pentru protecţia mediului, se elaborează de către persoane fizice şi juridice, denumite în continuare elaboratori, înscrise în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, denumit în continuare Registru.  +  Articolul 2Conţinutul-cadru al studiilor prevăzute la art. 1 este cel stabilit prin legislaţia specifică privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, realizarea bilanţurilor de mediu, prevenirea şi controlul integrat al poluării, controlul accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase şi evaluarea adecvată.  +  Articolul 3 (1) Registrul se realizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (2) Persoanele fizice care solicită înscrierea în Registru trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii: a) formularul de solicitare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1; b) diploma de licenţă sau echivalentă în domeniile protecţia mediului, geologie, geografie, biologie, chimie, inginerie chimică, pedologie, geodezie, hidrotehnică, petrol şi gaze, ingineria mediului, inginerie civilă, silvicultură, ingineria materialelor, mine, fizică, ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică, ecologie, ştiinţe agricole, ingineria mediului sau alte specialităţi care au legătură cu acestea; c) un curriculum vitae care cuprinde informaţii privind pregătirea, experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; d) dovada achitării tarifului în cuantum de 1.500 lei. (3) Persoanele juridice care solicită înscrierea în Registru trebuie să prezinte la Ministerul Mediului următoarele documente: a) formularul de solicitare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; b) documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pentru fiecare membru din colectivul de specialişti ai persoanei juridice solicitante; c) dovada achitării tarifului în cuantum de 3.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Decizia privind includerea în Registru se ia de către Comisia de înregistrare, denumită în continuare Comisie, formată din 9 membri, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului dintre persoane independente care nu sunt implicate în niciun fel în realizarea studiilor pentru protecţia mediului. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Comisia este formată din: a) secretarul de stat din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care coordonează Departamentul pentru protecţia mediului - preşedinte; b) preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte; c) directorul Direcţiei controlul poluării şi evaluare impact din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului membru; d) directorul Direcţiei protecţia naturii din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului - membru; e) şeful Serviciului evaluare impact din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului - membru; f) 3 reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; g) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - membru. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei cuprinde modul de funcţionare al acesteia şi este elaborat de către Secretariatul Comisiei. (3) Regulamentul prevăzut la alin. (4) se aprobă la prima şedinţă a Comisiei prin decizie a preşedintelui Comisiei. (4) Secretariatul Comisiei este asigurat de către 5 funcţionari publici ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (5) Secretariatul Comisiei primeşte şi verifică documentele depuse/informaţiile furnizate de persoanele fizice şi juridice pentru includerea în Registru şi le înaintează pe cele complete Comisiei.  +  Articolul 6Comisia are următoarele atribuţii: a) evaluează cererile pentru includerea în Registru; b) intervievează persoanele fizice şi juridice solicitante/elaboratorii; c) decide includerea în Registru a elaboratorilor luând în considerare calificările necesare şi experienţa relevantă în elaborarea studiilor privind protecţia mediului, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5; d) confirmă înregistrarea în Registru prin emiterea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4; e) evaluează cererile pentru reînnoirea certificatelor de înregistrare; f) decide retragerea certificatului de înregistrare în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 7Certificatul de înregistrare trebuie să cuprindă: a) datele de identificare ale solicitantului; b) data emiterii şi perioada de valabilitate; c) tipul studiilor pentru care s-a obţinut certificatul.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de înregistrare este valabil 5 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit dacă nu se modifică condiţiile de emitere. Solicitarea de reînnoire trebuie făcută cu cel puţin 3 luni înaintea expirării certificatului de înregistrare. (2) Tariful pentru reînnoirea certificatelor de înregistrare este de 1.000 lei. (3) Persoanele fizice care nu au mai desfăşurat activitatea de elaborare a studiilor prevăzute la art. 1 şi îndeplinesc condiţiile necesare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pot obţine un certificat de înregistrare temporar, pe o perioadă de un an. (4) Persoanele juridice care nu au mai desfăşurat activitatea de elaborare a studiilor prevăzute la art. 1 prin niciunul dintre membrii colectivului de specialişti şi îndeplinesc condiţiile necesare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) pot obţine un certificat de înregistrare temporar, pe o perioadă de un an. (5) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (3) şi (4) nu se realizează niciun studiu, certificatul temporar poate fi reînnoit, la cerere, pentru încă un an, cu plata unui tarif de 500 lei. (6) Tariful pentru emiterea certificatului prevăzut la alin. (3) este de 500 lei şi pentru cel prevăzut la alin. (4) este de 1.000 lei. (7) La finalizarea perioadei prevăzute la alin. (3) şi (4), în vederea obţinerii unui certificat de înregistrare, titularul certificatului temporar depune un formular de solicitare însoţit de un raport care să conţină lista studiilor pentru protecţia mediului elaborate şi prezentarea experienţei relevante dobândite.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de înregistrare poate fi retras dacă deţinătorul acestuia: a) a obţinut certificatul de înregistrare pe baza unor informaţii neconforme cu realitatea şi/sau pe baza unor documente care conţin asemenea informaţii; b) a realizat cel puţin 10 studii pentru protecţia mediului care au fost respinse de către autorităţile competente pentru protecţia mediului. (2) Autorităţile publice pentru protecţia mediului au obligaţia de a notifica Comisiei orice respingere a studiilor pentru protecţia mediului prevăzute la art. 1.  +  Articolul 10 (1) Elaboratorii înscrişi în Registru trebuie să îndeplinească următoarele: a) să nu furnizeze informaţii neconforme cu realitatea atât în procedura de înregistrare, cât şi în studiile elaborate; b) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni de serviciu şi/sau în legătură cu serviciul, respectiv a unei infracţiuni de mediu; c) să anunţe Comisia despre orice modificări ale datelor/informaţiilor care au stat la baza deciziei de înscriere în Registru. (2) Persoanele fizice sau juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care intenţionează să desfăşoare activitatea de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului prevăzute la art. 1 trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii la depunerea studiilor la autorităţile pentru protecţia mediului: a) sunt cetăţeni/au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene; b) au dreptul de a elabora studiile pentru protecţia mediului în conformitate cu reglementările unui stat membru al Uniunii Europene şi fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis în acest sens.  +  Articolul 11Elaboratorii înscrişi în Registru sunt responsabili de calitatea şi obiectivitatea informaţiilor furnizate în studiile pentru protecţia mediului realizate.  +  Articolul 12 (1) Registrul cuprinde informaţii referitoare la elaboratorii înscrişi, tipul studiilor pentru protecţia mediului prevăzute la art. 1 pentru care au competenţa de elaborare, valabilitatea certificatelor de înregistrare, precum şi menţiunile privind respingerile studiilor pentru protecţia mediului, notificate Comisiei de către autorităţile pentru protecţia mediului. (2) Registrul este de interes public şi se publică pe paginile de internet ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 13 (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin certificate emise conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, pot continua să elaboreze EIM şi BM, în măsura competenţei lor, definite în acel ordin, până la expirarea valabilităţii certificatului. (2) Certificatele emise conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se supun reînnoirii.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 15La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 27 iulie 2009.Nr. 1.026.  +  Anexa 1 FORMULAR DE SOLICITAREpentru înscrierea persoanelor fizice înRegistrul naţional al elaboratorilor de studiipentru protecţia mediului     Subsemnatul (a), ..............., cu domiciliul în .......................,  str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ......,  judeţul/sectorul .........., CNP ................., având actul de identitate  ......... seria ..... nr. .........., eliberat de ................ la data de  ..................,    solicit înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru  protecţia mediului ca elaborator de: ........................................                                            (se bifează tipul de studiu)    RM [ ]    RIM [ ]    BM [ ]    RA [ ]    RS [ ]    EA [ ]    Anexez următoarele documente: .............................................    Data ..................    Numele, prenumele şi semnătura persoanei fizice ...........................  +  Anexa 2 FORMULAR DE SOLICITAREpentru înscrierea persoanelor juridice în Registrul naţionalal elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului    Subsemnatul (a), ............................, CNP .......................,  având actul de identitate .............. seria ....... nr. .................,  eliberat de ......................... la data de ...........................,  în calitate de reprezentant legal al .............., cu sediul în localitatea  ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....,  judeţul/sectorul ............., înmatriculată la oficiul registrul comerţului  sub nr. J..../......./......, cod fiscal ............., cod CAEN ...........,  solicit înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru  protecţia mediului ca elaborator de: ........................................                                           (se bifează tipul de studiu)    RM [ ]    RIM [ ]    BM [ ]    RA [ ]    RS [ ]    EA [ ]    Anexez următoarele documente: .............................................    Data .......................    Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului persoanei juridice ........    ...........................................................................    L.S.  +  Anexa 3 Model de curriculum vitae                                 CURRICULUM VITAE
       
    Informaţii personale  
    Nume/Prenume
    Adresă(e)
    Telefon (oane)Mobil:
    Fax(uri)  
    E-mail(uri)
    Naţionalitate(tăţi)
    Data naşterii
    Experienţa profesională
    Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională  relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
    Funcţia sau postul ocupat
    Activităţi şi responsabilităţi principale
    Numele şi adresa angajatorului
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate
    Educaţie şi formare
    Perioada Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
    Calificarea/diploma obţinută
    Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare  
    Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
    Experienţa relevantă pentru tipurile de studii pentru protecţia mediului solicitate  
    Competenţe şi aptitudini tehniceDescrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Includeţi aici orice alte  Informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
    informaţii suplimentare
    Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
   +  Anexa 4 MINISTERUL MEDIULUI CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
     
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată,
    în urma analizei documentelor şi informaţiilor depuse de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    (Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice solicitante.)
    cu domiciliul în: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sau
    (Se vor înscrie datele de identificare şi adresa completă ale persoanei fizice.)
    cu sediul în: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    (Se înscriu coordonatele persoanei juridice.)
    codul fiscal nr. . . . . . . . . . . . . ., înregistrată în registrul comerţului la nr. . . . . . . . . .
    este înscris în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia . . . . . . . . pentru:
    RM [ ]
    RIM [ ]
    BM [ ]
    RA [ ]
    RS [ ]
    EA [ ]
    Emis la data de . . . . . . . .
    Valabil . . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Preşedintele Comisiei de înregistrare,  .........................................
   +  Anexa 5 CRITERIIcare stau la baza evaluării de către Comisia de înregistrarepentru înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor destudii pentru protecţia mediuluiI. Experienţa relevantă pentru elaborarea raportului de mediu (RM): a) absolvent/absolvenţi de studii superioare universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile protecţia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie, chimie, inginerie chimică, pedologie, geodezie, hidrotehnică, petrol şi gaze, ingineria mediului, inginerie civilă, silvicultură, ingineria materialelor, mine, fizică, ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică sau alte specialităţi care au legătură cu acestea; b) experienţă în analizarea, elaborarea sau participarea în calitate de colaborator la elaborarea unui număr de minimum 4 RM.II. Experienţă relevantă pentru elaborarea raportului privind impactul asupra mediului (RIM): a) absolvent/absolvenţi de studii superioare universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile protecţia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie, chimie, inginerie chimică, pedologie, geodezie, hidrotehnică, petrol şi gaze, ingineria mediului, inginerie civilă, silvicultură, ingineria materialelor, mine, fizică, ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică sau alte specialităţi care au legătură cu acestea; b) experienţă în analizarea, elaborarea sau participarea în calitate de colaborator la elaborarea unui număr de 6 RIM.III. Experienţă relevantă pentru elaborarea bilanţului de mediu (BM): a) absolvent/absolvenţi de studii superioare universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile protecţia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie, chimie, inginerie chimică, pedologie, geodezie, hidrotehnică, petrol şi gaze, ingineria mediului, inginerie civilă, silvicultură, ingineria materialelor, mine, fizică, ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică sau alte specialităţi care au legătură cu acestea; b) experienţă în analizarea, elaborarea sau participarea în calitate de colaborator la elaborarea unui număr de minimum 6 BM.IV. Experienţă relevantă pentru elaborarea raportului de amplasament (RA): a) absolvent/absolvenţi de studii superioare universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile protecţia mediului, geologie, geografie, ecologie, biologie, chimie, inginerie chimică, pedologie, geodezie, hidrotehnică, petrol şi gaze, ingineria mediului, inginerie civilă, silvicultură, ingineria materialelor, mine, fizică, ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie electrică sau alte specialităţi care au legătură cu acestea; b) experienţă în analizarea, elaborarea sau participarea în calitate de colaborator la elaborarea rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanţurilor de mediu, rapoartelor de amplasament sau altor lucrări relevante în domeniul protecţiei mediului.V. Experienţă relevantă pentru elaborarea raportului de securitate (RS): a) absolvent /absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile inginerie, chimie, mediu sau orice specialitate relevantă pentru domeniul controlului asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; b) au acumulat experienţă de cel puţin 5 ani în unul sau mai multe dintre domeniile: petrochimie/rafinarea petrolului, industria chimică, industria energetică, GPL producţie, îmbuteliere, distribuţie şi depozitare; depozitare combustibili, producţie, distribuţie şi depozitare explozivi; producţie şi depozitare pesticide, biocide şi fungicide; producerea şi depozitarea îngrăşămintelor chimice; producerea şi prelucrarea metalelor; industria mineralelor şi a materialelor de construcţii; industria alimentară; industria textilă, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei; depozitare, tratament şi eliminare deşeuri; proiectare tehnologică, studii de fezabilitate, siguranţă în exploatare, proiectarea şi construcţia instalaţiilor; managementul situaţiilor de urgenţă determinate de accidente industriale; managementul riscului, inspecţia amplasamentelor industriale; elaborarea/verificarea politicilor de prevenire a accidentelor majore/raportului de securitate/planului de urgenţă; orice specialitate relevantă pentru domeniul controlului asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; c) doctorat/masterat/cursuri postuniversitare în domeniul chimiei, fizicii, ingineriei, protecţiei mediului sau alte domenii relevante sau participare la cursuri de instruire având tematici privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; d) apartenenţa la organisme profesionale; e) elaborarea şi/sau implementarea sistemului de management al securităţii; f) dotarea cu softuri şi baze de date specializate în domeniile analizei de risc şi evaluării efectelor accidentelor industriale în care sunt implicate substanţe periculoase; g) elaborarea/evaluarea raportului de securitate/politicilor de prevenire a accidentelor majore/planului de urgenţă.VI. Experienţă relevantă pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată (EA): a) absolvent/absolvenţi de studii superioare universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: biologie, ecologie, silvicultură, geografie, ştiinţe agricole, ingineria mediului; b) minimum un an experienţă în analizarea, elaborarea sau participarea în calitate de colaborator la elaborarea studiilor de biodiversitate.----