LEGE nr. 289 din 5 august 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România"2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin reglementările RNTR 2 şi RNTR 7, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."3. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au fost omologate comunitar; b) au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene; c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare."5. La articolul 1^1, punctele 9 şi 10 vor avea următorul cuprins:"9. omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, pe baza omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi/sau unităţile tehnice separate existente, după caz. În cazul în care una sau mai multe dintre omologările menţionate nu pot fi prezentate, acestea se vor acorda pe baza încercărilor efectuate de către R.A.R. sau de alte servicii tehnice evaluate de R.A.R., care să ateste respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare, în funcţie de categoria vehiculului respectiv;10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi unităţile tehnice separate - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau unitatea tehnică separată respectivă, potrivit legislaţiei în vigoare."6. La articolul 1^1, după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 şi 13, cu următorul cuprins:"11. serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii producţiei, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele R.A.R.;12. certificat de conformitate - documentul eliberat de producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere;13. dispozitiv de manipulare - orice element de proiectare menit să influenţeze eficienţa sistemului de control al emisiilor motorului."7. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru fiecare vehicul rutier omologat individual, R.A.R eliberează solicitantului omologării, la cererea acestuia, un certificat de omologare individuală."8. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."9. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează: a) omologarea naţională de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o; b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineşte individual cerinţele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o; c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară în vigoare, valabilitatea omologării fiind extinsă pe tot teritoriul Uniunii Europene."10. La articolul 4, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);.................................................................. (2) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanţele sale teritoriale."11. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia, emise de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în temeiul actelor normative comunitare aplicabile, precum şi certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia, emise de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile şi recunoscute prin legislaţia comunitară ca fiind echivalente cu actele normative comunitare aplicabile."12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit reglementărilor în vigoare."13. La articolul 7, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Omologarea naţională de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile.................................................................... (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile.................................................................... (5) Omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi/sau componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile."14. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) R.A.R. poate refuza, pe motive întemeiate, să acorde omologarea, în cazul în care constată că un tip de vehicul rutier, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice. (2) În situaţia în care R.A.R. consideră că anumite vehicule rutiere noi, care deţin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice, acesta poate refuza, pe motive întemeiate, pentru o perioadă de maximum 6 luni, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre şi Comisia Europeană, precizând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante.Art. 7^2. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate şi serviciu tehnic pentru omologarea şi supravegherea introducerii pe piaţă a vehiculelor rutiere, precum şi notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R, după caz, către Comisia Europeană şi Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare şi de acordurile de la Geneva."15. La articolul 10, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din România sau a dezmembrării la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligaţia de a reţine cartea de identitate a vehiculului şi de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se menţionează Vehicul scos definitiv din România sau Vehicul dezmembrat."16. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Eliberarea cărţii de identitate se face cu respectarea următoarelor condiţii: a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat şi corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei rutiere, de protecţie a mediului, precum şi folosinţei căreia îi este destinat; b) în cazul existenţei unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul valabile, pe baza copiei certificatului de omologare naţională de tip a întregului vehicul; c) în cazul existenţei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, pe baza certificatului de conformitate CE şi a acordării numărului naţional de registru; d) în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punctul de vedere al stării tehnice. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 7^1, nu este permisă refuzarea eliberării cărţii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării vehiculelor rutiere, din motive privind construcţia sau funcţionarea lor, dacă acestea respectă reglementările aplicabile."17. La articolul 13 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) atestarea faptului că vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern sau internaţional, la data efectuării certificării autenticităţii, potrivit bazei de date puse la dispoziţia R.A.R. de autorităţile competente din România;".18. La articolul 13, alineatele (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(6) Pentru vehiculele care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, în raportul de verificare eliberat se menţionează motivele deciziei R.A.R.................................................................... (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia."19. După articolul 13^1 se introduc două noi articole, articolele 13^2 şi 13^3, cu următorul cuprins:"Art. 13^2. - Deţinătorul unei omologări de tip are următoarele obligaţii: a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare; b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producţiei unui anumit tip de vehicul; c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea; d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător; e) să propună R.A.R. soluţii adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d); f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare; g) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii; h) să pună la dispoziţia producătorilor de echipamente, componente, piese sau unităţi tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidenţialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală; i) să furnizeze R.A.R. inclusiv datele şi specificaţiile tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologării de tip; j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare a performanţelor sau a funcţionării vehiculelor rutiere, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementările aplicabile în domeniu; k) să asigure accesul la informaţii, potrivit reglementărilor aplicabile în domeniu.Art. 13^3. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu corespunde cu omologarea acordată, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; b) comercializarea unui vehicul rutier care nu deţine cartea de identitate a vehiculului eliberată de către R.A.R., potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; c) menţinerea în circulaţie a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor care se înscriu în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menţionate în cartea de identitate; d) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiilor prevăzute la art. 13^2 lit. a)-e) şi i); e) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiilor prevăzute la art. 13^2 lit. f), g), h) şi k); f) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiei prevăzute la art. 13^2 lit. j). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. c); b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d) şi e); c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi f); d) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la lit. a). (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (4) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de rata inflaţiei. (5) Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."21. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de control şi supraveghere a introducerii vehiculelor pe piaţa din România se asigură de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."22. La articolul 15 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:"m) supraveghează conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere introduse pentru prima dată pe piaţă;".23. La articolul 15 alineatul (1), litera n) se abrogă.24. La articolul 15 alineatul (1), litera u) va avea următorul cuprins:"u) efectuează operaţiunile impuse la certificarea autenticităţii vehiculelor şi eliberează certificatul de autenticitate."25. La articolul 15 alineatul (1), după litera u) se introduc două noi litere, literele v) şi x), cu următorul cuprins:"v) evaluează serviciile tehnice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; x) îndeplineşte funcţia de serviciu tehnic."26. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Dacă R.A.R. constată că vehiculele rutiere noi pe care le-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele rutiere produse se conformează tipului omologat."27. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului de vehicule rutiere neconforme, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere, retragerea din circulaţie a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat ori, după caz, retragerea omologării de tip."28. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune şi/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2)."29. În tot cuprinsul ordonanţei termenul "fabricant" se înlocuieşte cu termenul "producător", iar sintagma "entităţi tehnice" se înlocuieşte cu sintagma "unităţi tehnice separate".30. După articolul 18 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 3 pct. 4, 5 (parţial), 6, 31 şi 36, art. 4 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 8 alin. (3) (parţial), art. 13 alin. (1) (parţial), art. 17 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 24 alin. (5) (parţial) şi alin. (6) (parţial), art. 29 alin. (1) (parţial), art. 30 alin. (1) (parţial), art. 32 alin. (1), (2) (parţial) şi alin. (3) (parţial), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) (parţial) şi alin. (2) (parţial), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) (parţial), art. 46 (parţial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263 din 9 octombrie 2007."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN VOICULESCUBucureşti, 5 august 2009.Nr. 289.-----------