HOTĂRÂRE nr. 859 din 22 iulie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 75, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) În situaţia în care societatea comercială se află în lichidare administrativă sau în faliment, A.D.S. va demara, pe baza studiului de oportunitate aprobat de consiliul de administraţie, concesionarea prin metoda licitaţiei cu plic închis a suprafeţei de teren cu destinaţie agricolă care s-a aflat în exploatarea societăţii sau părţi din suprafaţa totală de teren, urmărindu-se prin aceasta concesionarea în totalitate a 0suprafeţelor de teren iniţiale."2. La articolul 75, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 77^1, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) pentru plantaţii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, sere, solarii, răsadniţe, altele asemenea - pot concesiona prin atribuire directă terenuri cu destinaţie agricolă: productiv - arabil, precum şi teren cu destinaţie agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe, altele asemenea, curţi-construcţii, drumuri tehnologice şi de exploatare şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă; b) pentru capacităţi de producţie din zootehnie pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinaţie agricolă productiv - arabil, păşuni, fâneţe, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşuni împădurite, curţi-construcţii şi instalaţii zootehnice, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;................................................................. d) pentru platforme betonate şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole, fabrici de nutreţuri combinate dezafectate sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, precum sedii de societăţi comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice, pot concesiona teren cu destinaţie agricolă din incintă, aferent activului;".4. La articolul 77^1 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) pentru amenajări piscicole pot concesiona prin atribuire directă terenul aflat permanent sub luciu de apă aferent activului, precum şi terenul cu destinaţie agricolă, necesar exploatării acestuia."5. La articolul 77^1, literele c) şi e) se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie Sârbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 859.------------