HOTĂRÂRE nr. 884 din 29 iulie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologiceprivind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologiceprivind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, persoanele cu handicap, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se bifează cu X menţiunea «asistent personal», respectiv «însoţitor». Biletele folosite de către titulari vor avea bifată cu X menţiunea «titular»."2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru călătoria cu fiecare operator de transport interurban se va utiliza câte un bilet de călătorie gratuită distinct."3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată se tipăresc de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR - Călători» - S.A., costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC."4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran «CFR» în masa hârtiei, nominale, netransmisibile şi anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeaşi serie, care reprezintă iniţialele judeţului, şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub acţiunea razelor UV, precum şi numele judeţului sau al sectorului de care aparţine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime."5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Însoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită, acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X menţiunea «asistent personal» sau «însoţitor» pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexă."7. Articolul 11 se abrogă.8. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. Anexa nr. 2 la normele metodologice se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor pct. 2 şi 3 ale art. I, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Constantin Dascălu,secretar de statp. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 884.  +  Anexă-----la normele metodologice---------------------------------