ORDIN nr. 4.595 din 22 iulie 2009privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 10 august 2009  În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Criteriile sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Începând cu anul şcolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performanţă aprobate prin prezentul ordin. (2) Fişele de post, fişele de evaluare şi alte documente necesare evaluării cadrelor didactice se elaborează şi se aprobă până la începutul anului şcolar 2009-2010.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 4.595.  +  AnexăCRITERII DE PERFORMANŢĂpentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitarPrezenta propunere de criterii vizează creşterea calităţii educaţiei prin stabilirea clară a responsabilităţii cadrului didactic, atât din perspectiva calităţii, cât şi din cea a iminentei descentralizări a sistemului de învăţământ.I. Baza legalăEvaluarea cadrului didactic, inclusiv a performanţei profesionale, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cele mai importante fiind cuprinse în următoarele acte normative:Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 149;Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - art. 50, 51 şi 52;Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;● Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 - art. 19, 21, 31, 43, 44;● Standardele ocupaţionale pentru "Educatoare", "Învăţător/Învăţătoare", "Profesor - gimnaziu şi liceu";● alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instrucţiuni şi regulamente.II. Baza metodologicăProcedura de evaluare a cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legislaţiei menţionate mai sus, cuprinde:● autoevaluarea;● evaluarea colegială (în catedră/comisie metodică);● evaluarea de către consiliul de administraţie.Evaluarea cadrului didactic se realizează anual, după încheierea anului şcolar, în două etape:● completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de către şeful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, şefului de catedră, directorului adjunct etc.) şi de către conducătorul unităţii;● interviul de evaluare - în faţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele 3 aprecieri; pe baza dovezilor prezentate se va stabili calificativul final.Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională), dacă acestea există.III. Instrumentul (fişa) de evaluareAcest instrument stabileşte domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui domeniu.În baza principiilor descentralizării, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte:● indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu;● punctajul alocat fiecărui criteriu.
  *Font 9*
  Domenii ale evaluării Criterii de performanţă Punctaj maxim al crite- riului Auto- evalu are Evalu are cole gială Evalu are C.A. Punctaj final şi califi- cativ C.A.
  1. Proiectarea eficientă a curricu- lumului 15 puncte minimum 13 p. pentru FB minimum 11 p. pentru B minimum 8 p. pentru S - Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari sau levi) - Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare - Respectarea reglementă- rilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare - Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi locale - Adaptarea la particulari- tăţile geografice, demografice, etnice, econo- mice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ 5 p. 3 p. 3 p. 3 p. 1 p.
  TOTAL: 15 p.
  2. Realizarea curriculumului 30 de puncte minimum 24 p. pentru FB minimum 21 p. pentru B minimum 15 p. pentru S - Utilizarea metode lor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, individual sau în grup) în activităţile de învăţare - Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor - Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de învăţământ - Utilizarea experienţei individuale şi a achizi- ţiilor anterioare de învăţare ale educabililor - Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat - Realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor - Punctualitate şi reali- zarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate - Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate - Respectarea indicaţiilor metodice asociate documen- telor curriculare în uz - Adaptarea metodologiei didactice la particularită- ţile geografice, demografice etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ - Respectarea tuturor preve- derilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului - Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute 5 p. 3 p. 3 p. 3 p. 3 p. 3 p. 2 p. 3 p. 1 p. 1 p. 1 p. 2 p.
  TOTAL: 30 p.
  3. Evaluarea rezultate- lor învăţării 20 de puncte minimum 16 p. pentru FB minimum 14 p. pentru B minimum 10 p. pentru S - Evaluarea continuă şi notarea conform reglementă- rilor legale şi standardelor naţionale în vigoare - Asigurarea transparenţei criteriilor şi a proceduri- lor de evaluare - Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabi- lite la nivelul unităţii de învăţământ - Înregistrarea activită- ţilor de evaluare în confor- mitate cu legislaţia în vigoare - Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării - Promovarea autoevaluării educabililor 5 p. 3 p. 4 p. 2 p. 3 p. 3 p.
  TOTAL: 20 p.
  4. Realizarea activită- ţilor extracurriculare 10 puncte minimum 9 p. pentru FB minimum 7 p. pentru B minimum 5 p. pentru S - Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie - Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ - Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite - Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare 4 p. 2 p. 2 p. 2 p.
  TOTAL: 10 p.
  5. Dezvoltarea profesională, activi- tatea metodică şi ştiinţifică 15 puncte minimum 13 p. pentru FB minimum 11 p. pentru B minimum 8 p. pentru S - Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local - Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională - Participarea la activită- ţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate - Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile 5 p. 5 p. 3 p. 2 p.
  TOTAL: 15 p.
  6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte minimum 9 p. pentru FB minimum 7 p. pentru B minimum 5 p. pentru S - Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului - Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale - Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) - Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase - Realizarea/Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi soli- darităţii europene - Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legis- laţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organi- zaţie - Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale 3 p. 1 p. 1 p. 2 p. 1 p. 1 p. 1 p.
  TOTAL: 10 p.
  IV. Utilizarea fişei - acordarea calificativuluiAcordarea calificativului ar urma să se realizeze după cum urmează:- calificativul general "foarte bine" se acordă dacă este obţinut calificativul "foarte bine" la cel puţin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 "Realizarea efectivă a curriculumului") şi calificativul "bine" la celelalte domenii;- calificativul general "bine" se acordă dacă este obţinut calificativul "bine" la cel puţin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 "Realizarea efectivă a curriculumului") şi calificativul "satisfăcător" la celelalte domenii;- calificativul general "satisfăcător" se acordă numai dacă este obţinut calificativul cel puţin "satisfăcător" la toate domeniile;- calificativul general "nesatisfăcător" se acordă dacă este obţinut calificativul "nesatisfăcător" la cel puţin un domeniu.V. Urmările evaluării - acţiuni corectiveÎn spiritul îmbunătăţirii calităţii, orice evaluare trebuie să producă consecinţe. Aceste consecinţe pot fi individuale sau instituţionale.1. La nivel individualRezultatele evaluării vor avea consecinţe la nivelul salarizării şi al relaţiilor de muncă, care vor fi reglementate prin act administrativ separat.2. La nivel instituţionalRezultatele evaluării se vor consemna şi vor fundamenta strategia proprie a unităţii de învăţământ de dezvoltare profesională, stabilită prin standardele şi standardele de referinţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.Ca rezultate aşteptate ale procedurii de evaluare prezentate mai sus putem menţiona în cadrul programelor de îmbunătăţire a calităţii stabilite la nivelul unităţii de învăţământ:● stabilirea salarizării;● stabilirea planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate;● recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară;● aprecierea meritului didactic.  +  Anexă─────la criterii───────────Lista surselor de informare1. Evaluarea directă:- la clasă;- în cadrul activităţilor extracurriculare;- la activităţile cu părinţii sau cu alţi purtători de interese de la nivelul comunităţii.2. Ancheta prin chestionar sau interviu: a) aplicat educabililor şi absolvenţilor, pentru evidenţierea:- nivelului de satisfacţie faţă de activitatea depusă;- nivelului respectului reciproc manifestat în cadrul relaţiei profesor-elev;- calităţii limbajului utilizat - corectitudine, accesibilitate;- nivelului de satisfacere a nevoilor şi intereselor individuale; b) aplicat părinţilor, pentru evidenţierea:- nivelului de satisfacţie faţă de activitatea depusă;- nivelului respectului reciproc manifestat în cadrul relaţiei profesor-elev;- calităţii limbajului utilizat - corectitudine, accesibilitate;- nivelului de satisfacere a nevoilor şi intereselor individuale; c) aplicat reprezentanţilor altor purtători de interese din comunitate, pentru evidenţierea:- nivelului de satisfacţie faţă de activitatea depusă;- utilităţii şi aplicabilităţii celor învăţate;- nivelului de satisfacere a nevoilor şi intereselor comunitare.3. Analiza produselor activităţii:- produsele educabililor - caiete, lucrări scrise, lucrări practice, rezultatele la probele de evaluare, artefacte (desene, lucrări practice etc.), înregistrări video sau audio, imagini etc.;- produsele activităţii cadrului didactic: documente de proiectare a activităţii (planificările calendaristice, proiectele unităţilor de învăţare), documente privind evaluarea rezultatelor şcolare şi ale activităţilor extraşcolare, portofolii, auxiliare curriculare şi material didactic, fişe de progres, fişe de lucru (individual sau colectiv) etc.;- documente emise de terţi: diplome, adeverinţe şi certificate, procese-verbale şi alte documente legate de inspecţie, procese-verbale şi alte documente ale comisiilor metodice şi ale catedrelor, rapoarte de autoevaluare/evaluare internă şi de evaluare externă etc.__________