HOTĂRÂRE nr. 862 din 22 iulie 2009privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 7 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în acest sistem."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional. (2) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale are obligaţia de a realiza, până la data de 31 decembrie 2009, registrul electronic al instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice din România. (3) Orice modificare survenită asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului instituţiei sau autorităţii administraţiei publice va fi comunicată în termen de 3 zile Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale în scopul actualizării registrului electronic prevăzut la alin. (2). (4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice nouînfiinţate au obligaţia de a solicita înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional în termen de 30 de zile de la data înfiinţării. (5) Neînregistrarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 în Sistemul Electronic Naţional, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."3. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 au obligaţia: a) să publice pe site-urile proprii toate formularele utilizate în relaţia cu persoanele fizice şi persoanele juridice într-un format care să permită folosirea acestora în versiune printabilă;".4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Serviciile publice prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate, în baza deţinerii unui certificat electronic valid, emis de către operatorul sistemului, de către toţi contribuabilii la nivel naţional şi reprezintă singura modalitate legală de transmitere în format electronic a declaraţiilor prevăzute în anexa nr. 2.(3^2) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia de a accepta declaraţiile depuse de către orice contribuabil prin Sistemul Electronic Naţional, ca singură modalitate legală de transmitere în format electronic a acestora."5. La articolul 3, alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Neelaborarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice de proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2 sau neaplicarea acestor proceduri în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi nerealizarea interfeţei cu Sistemul Electronic Naţional constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (5) Nerespectarea de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. a) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. (6) Nerespectarea de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 a prevederilor alin. (2) lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."6. Articolul 4 se abrogă.7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Necomunicarea de către utilizatorii înregistraţi a modificărilor datelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."8. La articolul 6^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea de către o instituţie sau o autoritate a administraţiei publice a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."9. Articolul 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - Neacceptarea efectuării plăţilor prin intermediul mijloacelor electronice, de către un funcţionar public sau de către o persoană încadrată cu contract individual de muncă în cadrul unei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice, care are pus în funcţiune un sistem de încasare prin plată electronică a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume colectate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."10. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.11. Anexa nr. 3 se abrogă.12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Gabriel Sandup. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Fifor Mihai Viorel,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian Sârbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 862.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003)────────────────────────────────────────────────────LISTAinstituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice care au obligaţiade a utiliza procedura electronică pentru furnizarea serviciilor şiinformaţiilor publice a) Parlamentul României; b) Administraţia Prezidenţială; c) Secretariatul General al Guvernului; d) ministerele şi instituţiile subordonate acestora; e) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor; f) agenţiile naţionale şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; g) alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, indiferent de modul de finanţare a acestora; h) instituţiile prefectului; i) consiliile judeţene; j) consiliile locale municipale; k) Consiliul General al Municipiului Bucureşti; l) consiliile locale orăşeneşti; m) consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; n) consiliile locale comunale; o) instituţii subordonate ale consiliilor locale cu sau fără personalitate juridică; p) alte instituţii ale administraţiei publice locale, indiferent de modul de finanţare a acestora.  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003)─────────────────────────────────────────────────────LISTAserviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediulSistemului Electronic Naţional
  Nr. crt. Serviciul public furnizat Autoritatea publică
  1. Declaraţie privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  2. Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Declaraţie privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
  4. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (100) Ministerul Finanţelor Publice
  5. Declaraţie privind impozitul pe profit (101) Ministerul Finanţelor Publice
  6. Decont privind taxa pe valoarea adăugată (300) Ministerul Finanţelor Publice
  7. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (102) Ministerul Finanţelor Publice
  8. Declaraţie privind accizele (103) Ministerul Finanţelor Publice
  9. Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (390) Ministerul Finanţelor Publice
  ___________