ORDIN nr. 187 din 14 iulie 2009privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 6 august 2009  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul INorma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIUnităţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,Fănel IacobescuBucureşti, 14 iulie 2009.Nr. 187.  +  Anexa MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparatepentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor(cinemometre)"1. La punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească cinemometrele utilizate la măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice, în scopul aplicării prevederilor legislaţiei rutiere.Prezenta normă de metrologie legală se referă atât la cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, cât şi la cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate, denumit în continuare autovehicul de patrulare."2. La punctul 1, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3. Cinemometrele sunt mijloace de măsurare care măsoară de la distanţă şi afişează viteza de deplasare a autovehiculelor aflate în mişcare în traficul rutier, independent de caracteristicile acestora."3. La punctul 1, subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.4. După destinaţia utilizării lor, cinemometrele se pot clasifica în: a) cinemometre destinate a fi utilizate numai în regim staţionar, care pot fi instalate atât pe autovehicule de patrulare, cât şi în exteriorul acestora, pe teren, pe un amplasament special amenajat; b) cinemometre destinate a fi utilizate atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare a autovehiculului de patrulare."4. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Terminologie2.1. cinemometru - mijloc de măsurare şi înregistrare a vitezei autovehiculelor care circulă pe drumurile publice, utilizat la supravegherea traficului rutier;2.2. cinemometru radar - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe efectul Doppler;2.3. cinemometru distanţă-timp - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe măsurarea timpului în care autovehiculul parcurge distanţa dintre senzori;2.4. cinemometru laser (LADAR, LIDAR) - cinemometru al cărui principiu de funcţionare se bazează pe utilizarea undelor laser;2.5. simulare în condiţii de laborator - simulare a măsurării vitezei de către cinemometru, prin aplicarea unor semnale electrice cu frecvenţa corespunzătoare frecvenţei Doppler (în cazul cinemometrelor radar), sau prin simularea de orice natură a deplasării autovehiculului."5. La punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.1. Erori maxime tolerate pentru măsurarea vitezei: a) pentru măsurarea vitezei, simulată în condiţii de laborator, eroarea maximă tolerată este de:- ± 1 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 1 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau maimari de 100 km/h; b) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, eroarea maximă tolerată este de:- ± 3 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 3 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h; c) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează atât în regim staţionar, cât şi în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de:- în regim staţionar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei proprii de deplasare a autovehiculului de patrulare, eroarea maximă tolerată este cea prevăzută la lit. b);- în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este de:- ± 4 km/h pentru viteze până la 100 km/h;- ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h."6. La punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.3. Cinemometrul trebuie să-şi păstreze caracteristicile metrologice şi tehnice şi în următoarele condiţii de climă:- depozitare la temperatura de -25°C timp de două ore;- depozitare la temperatura de +70°C (căldură uscată) timp de două ore.Pe parcursul acestor probe cinemometrul nu trebuie să fie alimentat cu energie electrică.După fiecare dintre aceste probe cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1."7. La punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.4. Cinemometrul trebuie să fie supus la şocuri mecanice, astfel: aşezat pe o suprafaţă rigidă, se înclină în jurul unei laturi a suprafeţei sale de bază, astfel încât capătul opus să fie ridicat la o înălţime de 50 mm, apoi este lăsat să cadă. Se repetă procedeul de mai sus în jurul fiecărei laturi a suprafeţei de bază.După efectuarea acestor încercări, cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1."8. La punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.5. Părţile componente ale cinemometrului care sunt amplasate în exterior trebuie să fie supuse unei probe de căldură umedă cu condensare, astfel: imediat după depozitarea la temperatura de -25°C, aparatele se aduc într-un mediu cu temperatura de +20°C şi umiditate relativă de circa 80%, se alimentează şi se menţin în această stare până ajung la temperatura ambiantă.În aceste condiţii cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1."9. La punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.6. Părţile componente ale cinemometrului care sunt amplasate în exterior trebuie să aibă un grad de protecţie adecvat rezistenţei la jet de apă. Imediat după efectuarea probelor de determinare a gradului de protecţie, cinemometrul trebuie să îndeplinească cerinţele specificate la paragraful 3.1.1."10. La punctul 3 subpunctul 3.2, paragraful 3.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.2.2. Carcasele cinemometrului trebuie să protejeze cinemometrul la atingere, praf, umiditate şi să fie prevăzute cu posibilităţi de sigilare, atât pentru sigiliile producătorului, cât şi pentru sigiliile metrologice."11. La punctul 3 subpunctul 3.2, paragraful 3.2.8 se abrogă.12. La punctul 3 subpunctul 3.3, paragraful 3.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.3.1. Cinemometrele prezentate la încercări pentru obţinerea aprobării de model trebuie să fie însoţite de un manual de utilizare, care va fi acceptat odată cu acordarea aprobării de model pentru cinemometru. Acest manual trebuie să permită înţelegerea şi identificarea tuturor funcţiilor pe care le poate îndeplini aparatul şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:- descrierea principiului de funcţionare a cinemometrului;- explicarea detaliată a funcţionării variantei constructive adoptate;- detalii specifice tipului particular de cinemometru (dispozitiv de vizare, unghi de incidenţă, discriminator de sens, dispozitive care să permită fixarea paralelă a barierelor de lumină pe carosabil şi altele asemenea) acolo unde sunt aplicabile;- specificarea condiţiilor normale de funcţionare;- instrucţiuni detaliate de instalare, punere în funcţiune şi utilizare a cinemometrului; aceste instrucţiuni trebuie să facă precizări cu privire la reglajele necesare pentru toate modalităţile de instalare prevăzute (la marginea şoselei, pe un amplasament special amenajat, în interiorul unui autovehicul de patrulare etc.);- specificarea factorilor de influenţă care pot afecta exactitatea măsurărilor."13. La punctul 3 subpunctul 3.3, paragraful 3.3.3 se abrogă.14. La punctul 3 subpunctul 3.3, paragraful 3.3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.3.4. Cinemometrul utilizat în regim de deplasare trebuie să măsoare simultan atât viteza vehiculului-ţintă, cât şi viteza autovehiculului de patrulare."15. La punctul 3, titlul subpunctului 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.4. Cerinţe tehnice specifice funcţiilor de măsurare, prelucrare şi afişare"16. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.4.1. Componentele cinemometrului amplasate în exterior (bariere optice, inductive etc. sau elemente de altă natură, în funcţie de principiul constructiv) trebuie să fie montate în conformitate cu prevederile manualului de utilizare."17. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.2 se abrogă.18. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.4.3. Dacă cinemometrul este prevăzut cu circuitele de avertizare acustică şi/sau optică, acestea trebuie să funcţioneze corect dacă valoarea vitezei înregistrate depăşeşte o valoare prestabilită."19. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.4.4. Dacă cinemometrul este prevăzut cu funcţia de numărare (totalizare) pentru «numar de vehicule», respectiv «numar de depăşiri», indicaţiile acestuia trebuie să se modifice cu câte o unitate (în sens crescător) la fiecare măsurare a vitezei, respectiv la fiecare depăşire a vitezei prestabilite."20. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.5 se abrogă.21. La punctul 3 subpunctul 3.4, paragraful 3.4.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.4.6. Mersul zilnic al ceasornicului cinemometrului trebuie să fie de cel mult ± 2 min./d. Dispozitivele destinate programării datei, respectiv a orei, trebuie să permită fixarea oricărei date calendaristice, respectiv a oricărei ore din zi."22. La punctul 3, titlul subpunctului 3.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5. Cerinţe tehnice funcţionale specifice funcţiei de înregistrare"23. La punctul 3 subpunctul 3.5, paragraful 3.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5.1. Înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:- data şi ora la care a fost efectuată măsurarea;- valoarea vitezei măsurate;- imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia."24. La punctul 3 subpunctul 3.5, paragraful 3.5.2 se abrogă.25. La punctul 3 subpunctul 3.5, paragraful 3.5.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5.3. Dacă cinemometrul este destinat şi pentru funcţionarea pe timp de noapte, acesta trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminare de tip "bliţ" (în cazul utilizării aparatelor de fotografiat) sau cu un reflector în infraroşu, dacă este utilizată o cameră de vederi sensibilă şi în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie să asigure efectuarea unor înregistrări clare, cu respectarea cerinţelor specificate la paragraful 3.5.1."26. La punctul 3, subpunctul 3.6 se abrogă.27. La punctul 3, subpunctul 3.8 se abrogă.28. Punctul 4 se abrogă.29. La punctul 5, subpunctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.2. Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală în vigoare.5.2.1. În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor iniţiale şi a verificărilor periodice ale cinemometrelor montate pe maşini, care funcţionează în regim staţionar, sau atât în regim staţionar cât şi în regim de deplasare, trebuie să se menţioneze marca şi numărul de înmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuării verificării metrologice.5.2.2. În buletinele de verificare metrologică, eliberate în urma verificărilor iniţiale şi a verificărilor periodice ale cinemometrelor fixe, montate pe un amplasament special amenajat, trebuie să se menţioneze amplasamentul exact al cinemometrului, legalitatea cinemometrului fiind valabilă numai pe amplasamentul prevăzut în buletinul de verificare metrologică."30. Tabelul 1 "Cerinţe metrologice şi tehnice specifice modalităţilor de control metrologic legal" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Cerinţe metrologice şi tehnice (pct. NML) Aprobare de model Verificare metrologică
  iniţială periodică
  1. 3.1.1 a)/NML 021-05 Erori de măsurare a vitezei, simulată în condiţii de laborator x - -
  2. 3.1.1 b)/NML 021-05 Erori de măsurare, în condiţii normale de trafic, în regim staţionar x x x
  3. 3.1.1 c)/NML 021-05 Erori de măsurare, în condiţii normale de trafic, în regim staţionar şi în regim de deplasare x x x
  4. 3.1.2 a)/NML 021-05 Erori de măsurare la limitele domeniului de temperaturi x - -
  5. 3.1.2 b)/NML 021-05 Erori de măsurare în condiţii de umiditate x - -
  6. 3.1.2 c)/NML 021-05 Erori de măsurare la limitele domeniului tensiunilor de alimentare x - -
  7. 3.1.2 d)/NML 021-05 Erori de măsurare în prezenţa radiaţiei electromagnetice x - -
  8. 3.1.2 e)/NML 021-05 Erori de măsurare în prezenţa impulsurilor de interferenţă x - -
  9. 3.1.2 f)/NML 021-05 Erori de măsurare după descărcări electrostatice x - -
  10. 3.1.2 g)/NML 021-05 Erori de măsurare în prezenţa vibraţiilor mecanice x - -
  11. 3.1.3/NML 021-05 Erori de măsurare după depozitare la cald şi la frig x - -
  12. 3.1.4/NML 021-05 Erori de măsurare după proba de şocuri mecanice x - -
  13. 3.1.5/NML 021-05 Erori de măsurare după proba de căldură umedă cu condensare x - -
  14. 3.1.6/NML 021-05 Protecţia la jet de apă x - -
  15. 3.2.1/NML 021-05 Construcţie, materiale utilizate 2.7.5/NML 001-05 x - -
  16. 3.2.2/NML 021-05 Carcase de protecţie x - -
  17. 3.2.3/NML 021-05 Etichetă, inscripţionări x x x
  18. 3.2.4/NML 021-05 Comutatoare, funcţionare, inscripţionări 2.9.8/NML 001-05 x x x
  19. 3.2.5/NML 021-05 Valori afişate, unităţi de măsură 2.9.7/NML 001-05 x x x
  20. 3.2.6/NML 021-05 Funcţia de autotestare 2.7.6/NML 001-05 x - -
  21. 3.2.7/NML 021-05 Domeniul de măsurare x - -
  22. 3.3.1/NML 021-05 Manual de utilizare 2.9.3/NML 001-05 x - -
  23. 3.3.2/NML 021-05 Desfăşurarea procesului de măsurare x - -
  24. 3.3.4/NML 021-05 Diferenţierea vitezelor la funcţionarea în regim de deplasare x - -
  25. 3.3.5/NML 021-05 Variaţia tensiunii de alimentare în afara limitelor x - -
  26. 3.4.1/NML 021-05 Montarea componentelor amplasate în exterior
  27. 3.4.3/NML 021-05 Avertizare acustică şi/sau optică x - -
  28. 3.4.4/NML 021-05 Numărare măsurări efectuate x - -
  29. 3.4.6/NML 021-05 Mersul zilnic al ceasornicului x - -
  30. 3.5.1/NML 021-05 Conţinutul înregistrărilor x - -
  31. 3.5.3/NML 021-05 Sistem de iluminare x - -
  32. 3.7/NML 021-05 Sigilii metrologice x x x"
  ----