ORDIN nr. 3.410 din 16 martie 2009privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Începând cu anul şcolar 2009-2010, la clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, se aplică planurile-cadru de învăţământ aprobate în anexele nr. 1 şi 2*).___________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Planurile-cadru pentru clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferenţiat - CD, curriculum la decizia şcolii - CDŞ. În trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat sunt cuprinse alocările orare corespunzătoare tuturor disciplinelor de învăţământ care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unei specializări. Curriculumul la decizia şcolii cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ.  +  Articolul 5 (1) În cazul profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională pentru care se organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a de liceu se include, în cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare", disciplina Limba şi literatura maternă. (2) Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de ore, cu aceeaşi poziţie în planul-cadru de învăţământ - în trunchiul comun sau în curriculumul diferenţiat. (3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia şcolii.  +  Articolul 6 (1) Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea. (2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele disciplinei Religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.  +  Articolul 7 (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei Limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD). (2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina Limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD). (2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea disciplinelor Geografie - în clasa a IX-a, Istorie - în clasa a X-a şi Elemente de cultură şi civilizaţie - în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară "Om şi societate" şi sunt predate în Limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ). (3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 9În învăţământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina Informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul curriculumului la decizia şcolii. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care orele alocate disciplinelor specifice menţionate la art. 7-9 şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu pot fi asigurate integral din trunchiul comun (TC), curriculumul diferenţiat (CD) şi prin alocarea de ore din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective. (2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 7-9, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.  +  Articolul 11 (1) Pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolilor, participante la competiţiile interşcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcţie de resursele materiale şi umane ale unităţii de învăţământ, un număr de câte două ore pe săptămână pentru o formaţie sportivă şi/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică. (2) La solicitarea scrisă a elevilor, în învăţământul liceal, exceptând specializările din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfăşoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniţi de la mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică. (3) Numărul ansamblurilor sportive, al formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolii, precum şi criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate.  +  Articolul 12Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere şi orientare" intră în atribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.  +  Articolul 13 (1) Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 sunt parte integrantă a curriculumului naţional şi reprezintă ofertă centrală obligatorie - în cazul tuturor profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională. (2) Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicarea integrală şi corectă la clasă a planului-cadru de învăţământ în vigoare, corespunzător filierei, profilului şi specializării.  +  Articolul 14 (1) Pentru învăţământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a-a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral. (2) Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009-2010 se află în: a) clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; b) clasa a XI-a, anul de completare; c) clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională; d) clasele a XII-a şi a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.  +  Articolul 15 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 16Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 3.410.  +  Anexa 1 1.1. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi aX-a, ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţe ale naturii
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 1 7
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 5 11 6 5 11
  Matematică 2 2 4 2 2 4
  Fizică 2 1 3 2 1 3
  Chimie 1 1 2 1 1 2
  Biologie 1 1 2 1 1 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - -
  Socio-umane - - - 1 1 - 1 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE*) - 1 1 - 1 1
  Educaţie muzicală - -
  Educaţie vizuală - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 1 2
  Educaţie fizică 1 - 1 1 1 2
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 1 3 2 1 3
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Informatică - 1 1 - 1 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------- Notă *) Pentru fiecare disciplină din aria curriculară "Arte" se alocă, în clasele a IX-a şi a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.1.2. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi aX-a, ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil umanist, specializările: Filologie, Ştiinţe sociale
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 4 10 6 4 10
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  Limba latină - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 3 7 4 4 8
  Istorie 1 1 2 1 2 3
  Geografie 1 1 2 1 1 2
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 1 2 1 - - - 1
  Socio-umane - - - 1 1 2
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 1 1
  Educaţie muzicală 1 Educaţie vizuală - - 1 1 1 1 - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------ Notă *) Pentru fiecare disciplină din aria curriculară "Arte" se alocă, în clasele a IX-a şi a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.1.3. Plan-cadru de învăţământ pentruclasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filieravocaţională, cursuri de zi - profil artistic, specializarea Muzică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 11 11 - 11 11
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 10 10 1*) 10 10 1*)
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 11 30 1 19 11 30 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31 31
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate.1.4. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializarea Coregrafie
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 12 12 - 12 12
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 10 10 2**) 10 10 2**)
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică*) 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 12 31 2 19 12 31 2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 33 33
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora de Educaţie fizică se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate. Notă **) În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate.1.5. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializarea Arta actorului
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 10 10 - 10 10
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 8 8 1*) 8 8 1*)
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.--------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate.1.6. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic,specializările: Arhitectură, Arte ambientale, Design,Arte plastice, Arte decorative
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 10 10 - 10 10
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 8 8 1*) 8 8 1*)
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 10 29 1 19 10 29 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.-------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate.1.7. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil sportiv, toate specializările
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 - 6 6 - 6
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 10 11 1 10 11
  Educaţie fizică*) 1 - 1 1 - 1
  Pregătire sportivă teoretică - 2 2 - 2 2
  Pregătire sportivă practică - 8 8 1**) - 8 8 1**)
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 12 31 1 19 12 31 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 32 32
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.--------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora de Educaţie fizică din trunchiul comun se alocă pentru disciplina Pregătire sportivă practică. Notă **) În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru disciplina Pregătire sportivă practică.1.8. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializarea Învăţător/Educatoare
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  Comunicare didactică - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 1 5 4 1 5
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 1 - 1 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 1 1 - 1 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 3 5 2 3 5
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Pregătire practică de specialitate - 3 3 - 3 3
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.1.9. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializările:Bibliotecar-documentarist, Instructor-animator, Instructorpentru activităţi extraşcolare, Pedagog şcolar
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  Comunicare didactică - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 1 5 4 1 5
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 1 1 - 1 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 3 5 2 3 5
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Pregătire practică de specialitate - 3 3 - 3 3
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.1.10. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profilul Ordine şi securitate publică(licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor),specializarea Ştiinţe sociale
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 2 8
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 2 6 4 2 6
  Istorie 1 1 2 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 1 2 - - -
  Socio-umane - - - 1 1 1 2 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 1 2
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  Atac şi autoapărare - 1 1 - 1 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.1.11. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil militar (licee ale MinisteruluiApărării Naţionale), specializarea Matematică-informatică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8 6 1 7
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 3 9 6 3 9
  Matematică 2 2 4 2 2 4
  Fizică 2 1 3 2 1 3
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 1 - 1 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE*) - 1 1 - 1 1
  Educaţie muzicală - -
  Educaţie vizuală - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 - 1
  Educaţie fizică 1 1 2 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 2 4
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 1 2
  Informatică 1 - 1 - 1 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  PREGĂTIRE MILITARĂ - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 1 19 9 28 1
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29 29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.-------- Notă *) Pentru fiecare disciplină din aria curriculară "Arte" se alocă, în clasele a IX-a şi a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.1.12. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic,specializările: Teologie ortodoxă, Muzică bisericească
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 3 9 6 3 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 - 1 1
  Limba latină - 1 1 - 1 1
  Limba greacă - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 4 8 4 4 8
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 1 - 1
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 4 4 2**) - 4 4 2**)
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 2 19 9 28 2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.-------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice. Notă **) În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă pentru studierea disciplinelor teologice.1.13. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Patrimoniu cultural
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 1 7 6 1 7
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 2 6 4 2 6
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 2**) 1 - 1 2**)
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 2 2 - 2 2
  ARTE - 6 6 - 6 6
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 4 4 - 4 4
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 2 19 9 28 2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.--------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice. Notă **) În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă pentru discipline aparţinând Educaţiei artistice specializate.1.14. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şia X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie:teologic catolic, teologic unitarian, teologic reformat,teologic baptist, teologic penticostal, teologic adventist, teologic musulman
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 1 7 6 1 7
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 1 - 1 1 - 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
  Matematică 2 - 2 2 - 2
  Fizică 2 - 2 2 - 2
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane/Educaţie pentru societate 1 - 1 - - -
  Socio-umane - - - 2**) 1 - 1 2**)
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
  Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
  DISCIPLINE DE SPECIALITATE - 6 6 - 6 6
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 19 9 28 2 19 9 28 2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30 30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.---------- Notă *) În clasele a IX-a şi a X-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate. Notă **) În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se pot aloca disciplinelor de specialitate stabilite de fiecare cult.
   +  Anexa 2 2.1. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil real, specializarea Matematică-informatică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 3 9 6 3 9
  Matematică 2 2 4 2 2 4
  Fizică 2 1 3 2 1 3
  Chimie 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - - - - - -
  - - - - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 4 4 - 4 4
  Informatică - 4 4 - 4 4
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 18 7 25 3-4 18 7 25 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.2. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil real, specializarea Ştiinţe ale naturii
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 4 10 6 4 10
  Matematică 2 1 3 2 1 3
  Fizică 2 1 3 2 1 3
  Chimie 1 1 2 1 1 2
  Biologie 1 1 2 1 1 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - - - - - -
  - - - - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 2 2 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 2 2 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 18 6 24 4-5 18 5 23 5-6
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.3. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil umanist, specializarea Filologie
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 6 13 7 5 12
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3
  Limba modernă 2 2 1 3 2 1 3
  Limba latină - 2 2 - 1 1
  Literatură universală - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 1 1 - 1 1
  Ştiinţe - 1 1 - 1 1
  OM ŞI SOCIETATE 6 - 6 6 - 6
  Istorie 2 - 2 2 - 2
  Geografie 1 - 1 5-6 1 - 1 6-7
  Socio-umane 2 - 2 2 - 2
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE 1 - 1 1 - 1
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 1 1 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 1 1 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 8 23 5-6 15 7 22 6-7
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.4. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera teoretică, cursuride zi - profil umanist, specializarea Ştiinţe sociale
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 2 2 - 2 2
  Matematică - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 6 4 10 6 4 10
  Istorie 2 1 3 2 1 3
  Geografie 1 1 2 1 1 2
  Socio-umane 2 2 4 5-6 2 2 4 6-7
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE 1 - 1 1 - 1
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 2 2 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 2 2 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 8 23 5-6 15 7 22 6-7
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.5. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializarea Muzică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - - - - - -
  - - - - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 3-4 1 - 1 3-4
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 14 14 - 14 14
  Educaţie artistică specializată - 14 14 - 14 14
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - 1 1 - 1 1
  Educaţie fizică - 1 1 - 1 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 1 1 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 1 1 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 11 16 27 3-4 11 16 27 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30-31 30-31
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.6. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializarea Coregrafie
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 1 1 - 1 1
  Biologie - 1 1 - 1 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 2-4 1 - 1 2-4
  ARTE - 16 16 - 17 17
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 15 15 - 16 16
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - - - - - -
  - - - - - -
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 1 1 - - -
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 1 1 - - -
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 11 18 29 2-4 11 18 29 2-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31-33 31-33
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.7. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializarea Arta actorului
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - - - - - -
  - - - - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 3-5 1 - 1 3-5
  ARTE - 11 11 - 11 11
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie artistică specializată - 10 10 - 10 10
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - 2 2 - 2 2
  Educaţie fizică - 2 2 - 2 2
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 1 1 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 1 1 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 11 14 25 3-5 11 14 25 3-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-30 28-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.8. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic,specializările: Arhitectură, Arte ambientale, Design
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 2 2 - 2 2
  Matematică - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 2-3 1 - 1 2-3
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 11 11 - 11 11
  Educaţie artistică specializată - 11 11 - 11 11
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - 1 1 - 1 1
  Educaţie fizică - 1 1 - 1 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 2 2 - 2 2
  Procesarea computerizată a imaginii - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 11 16 27 2-3 11 16 27 2-3
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.9. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi aXII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - - - - - -
  - - - - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 2-3 1 - 1 2-3
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 13 13 - 13 13
  Educaţie artistică specializată - 13 13 - 13 13
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - 1 1 - 1 1
  Educaţie fizică - 1 1 - 1 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 2 2 - 2 2
  Procesarea computerizată a imaginii - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 11 16 27 2-3 11 16 27 2-3
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.10. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil sportiv, toate specializările
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 - 2 2 - 2
  Matematică 1 - 1 1 - 1
  Biologie 1 - 1 1 - 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 2-4*) 1 - 1 2-4*
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală 1 - 1 1 - 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 12 14 2 12 14
  Pregătire sportivă teoretică 2 - 2 2 - 2
  Pregătire sportivă practică - 12 12 - 12 12
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - - - - - -
  - - - - - -
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 16 12 28 2-4 16 12 28 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30-32 30-32
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------ Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, două ore din CDŞ se alocă pentru disciplina Pregătire sportivă practică.2.11. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializarea Învăţător/Educatoare
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 1 8 7 1 8
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
  Metodica predării limbii şi literaturii române - - - - 1 1
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 3 5 2 2 4
  Matematică 1 - 1 1 - 1
  Aritmetică - 1 1 - - -
  Metodica predării matematicii/ activităţilor matematice - 1 1 - 1 1
  Ştiinţe 1 1 2 1 - 1
  Metodica predării ştiinţelor naturii - - - - 1 1
  OM ŞI SOCIETATE 4 7 11 4 8 12
  Istorie 1 1 2 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Metodica predării istoriei şi a geografiei - - - 1-2 - 1 1 1-2
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 - 6 6
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 3 3
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
  Metodica predării educaţiei muzicale şi a educaţiei plastice - - - - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  Metodica predării educaţiei fizice - 1 1 - - -
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 14 29 1-2 15 14 29 1-2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30-31 30-31
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.12. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializarea Bibliotecar-documentarist
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
  Matematică 1 - 1 1 - 1
  Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 6 10
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 4-5 - 6 6 4-5
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 2 2 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 9 24 4-5 15 9 24 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.13. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializările:Instructor-animator, Instructor pentru activităţi extraşcolare
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
  Matematică 1 - 1 1 - 1
  Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 5 9
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 3-4 - 5 5 4-5
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 3 3 - 3 3
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
  Artă dramatică - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 10 25 3-4 15 9 24 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.14. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil pedagogic, specializarea Pedagog şcolar
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
  Matematică 1 - 1 1 - 1
  Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 7 11
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 3-4 - 7 7 3-4
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - 3 3 - 2 2
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
  Artă dramatică - 1 1 - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 15 10 25 3-4 15 10 25 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.15. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profilul Ordine şi securitate publică(licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor),specializarea Ştiinţe sociale
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 2 2 - 2 2
  Matematică - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 5 9 4 4 8
  Istorie 1 2 3 1 3 4
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 3 4 1 1 2
  Religie 1 - 1 2-3 1 - 1 3-4
  ARTE - - - - - -
  - - - - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 1 3 2 1 3
  Educaţie fizică 2 - 2 2 - 2
  Atac şi autoapărare - 1 1 - 1 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 1 1 - 1 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - 1 1 - 1 1
  ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 13 13 26 2-3 13 12 25 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.16. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil militar (licee ale MinisteruluiApărării Naţionale), specializarea Matematică-informatică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 8 8 - 8 8
  Matematică - 4 4 - 4 4
  Fizică - 2 2 - 3 3
  Chimie - 1 1 - 1 1
  Biologie - 1 1 - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 - 4 4 - 4
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1-2 1 - 1 1-2
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 1 - 1
  ARTE - - - - - -
  - - - - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 1 3 2 1 3
  Educaţie fizică 2 1 3 2 1 3
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII - 4 4 - 4 4
  Informatică - 4 4 - 4 4
  PREGĂTIRE MILITARĂ - 2 2 - 2 2
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 13 15 28 1-2 13 15 28 1-2
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.17. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic,specializările: Teologie ortodoxă, Muzică bisericească
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Limba latină - 1 1 - 1 1
  Limba greacă - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - - - - - -
  - - - - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 12 16 4 12 16
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 2-3 1 - 1 2-3
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 12 12 - 12 12
  ARTE 1 1 2 1 1 2
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 15 29 2-3 14 15 29 2-3
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31-32 31-32
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii. Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.18. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Patrimoniu cultural
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 1 1 - - -
  Biologie - 1 1 - - -
  OM ŞI SOCIETATE 4 5 9 4 5 9
  Istorie 1 - 1 1 - 1
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 5 5 2-3 - 5 5 2-3
  ARTE 1 9 10 1 10 11
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Discipline artistice de specialitate - 8 8 - 9 9
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 15 29 2-3 14 15 29 2-3
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 31-32 31-32
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.--------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.19. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic,specializarea Teologie româno-catolică (de limba română)
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Limba latină - 2 2 - - -
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 4 8 4 7 11
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 4-5 1 - 1 4-5
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 4 4 - 6 6
  ARTE 1 1 2 1 1 2
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 11 25 4-5 14 11 25 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.20. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic,specializarea Teologie româno-catolică (de limba maghiară)
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Limba latină - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 4 8 4 5 9
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 4-5 1 - 1 4-5
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 4 4 - 4 4
  ARTE 1 1 2 1 1 2
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 11 25 4-5 14 11 25 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.---------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.21. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie greco-catolică
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 3 10 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Limba latină - 1 1 - - -
  Istoria literaturii creştine - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 3 7 4 5 9
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 4-5 1 - 1 4-5
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 3 3 - 4 4
  ARTE 1 1 2 1 1 2
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Istoria artei sacre - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 11 25 4-5 14 11 25 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.22. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie reformată
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 1 8 7 1 8
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Literatură creştină - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 3 7 4 4 8
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie*) 1 - 1 3-4 1 - 1 3-4
  Discipline teologice - 3 3 - 3 3
  ARTE 1 3 4 1 3 4
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Istoria artei creştine - 1 1 - 1 1
  Muzică bisericească - 2 2 - 2 2
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 1 2 1 1 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Evidenţă bisericească informatizată - 1 1 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 12 26 3-4 14 12 26 3-4
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.---------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.23. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie penticostală
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 1 8 7 1 8
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Literatură creştină - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 5 9 4 6 10
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie*) 1 - 1 4-5 1 - 1 4-5
  Discipline teologice - 5 5 - 5 5
  ARTE 1 2 3 1 2 3
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
  Muzică bisericească - 1 1 - 1 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 12 26 4-5 14 12 26 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30-31 30-31
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------------ Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.24. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie baptistă
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 7 11
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 4-5 1 - 1 4-5
  Religie*) 1 - 1 1 - 1
  Discipline teologice - 6 6 - 6 6
  ARTE 1 - 1 1 - 1
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 10 24 4-5 14 10 24 4-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 28-29 28-29
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.--------- Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.25. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie unitariană
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  Literatură creştină unitariană - 1 1 - 1 1
  Literatură universală - 1 1 - 1 1
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 3 7 4 4 8
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie*) 1 - 1 3-5 1 - 1 3-5
  Discipline teologice - 3 3 - 3 3
  ARTE 1 3 4 1 3 4
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Istoria artei creştine - 1 1 - 1 1
  Muzică bisericească - 2 2 - 2 2
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 1 2 1 1 2
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Evidenţă bisericească informatizată - 1 1 - 1 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 13 27 3-5 14 13 27 3-5
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 30-32 30-32
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.------------ Notă *) În clasele a XI-a şi a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice.2.26. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie adventistă
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 2 9 7 2 9
  Limba şi literatura română 3 2 5 3 2 5
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2
  OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 8 12
  Istorie 1 - 1 1 1 2
  Geografie 1 - 1 1 - 1
  Socio-umane 1 - 1 1 - 1
  Religie 1 - 1 2-3 1 - 1 2-3
  Discipline teologice - 6 6 - 7 7
  ARTE 1 1 2 1 - 1
  Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
  Muzică bisericească - 1 1 - - -
  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
  Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
  CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
  - - - - - -
  TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
  Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
  Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 14 13 27 2-3 14 13 27 2-3
  Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 29-30 29-30
  TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii.2.27. Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şia XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională,cursuri de zi - profil teologic, specializarea Teologie musulmană
  Aria curriculară/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
  TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
  LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
  Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
  Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
  Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 4 4 - 3 3
  Matematică - 2 2 - 1 1
  Ştiinţe - 2 2 - 2 2