DECIZIE nr. 984 din 30 iunie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi în Dosarul nr. 2.525/116/2008 al Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, prin consilier juridic cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 628D/2009, nr. 854D/2009, nr. 899D/2009, nr. 930D/2009, nr. 1.045D/2009, nr. 1.046D/2009, nr. 1.050D-1.052D/2009 şi nr. 1.104D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 593D/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 628D/2009, nr. 854D/2009, nr. 899D/2009, nr. 930D/2009, nr. 1.045D/2009, nr. 1.046D/2009, nr. 1.050D-1.052D/2009 şi nr. 1.104D/2009 la Dosarul nr. 593D/2009.Reprezentanţii părţilor prezente, precum şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 628D/2009, nr. 854D/2009, nr. 899D/2009, nr. 930D/2009, nr. 1.045D/2009, nr. 1.046D/2009, nr. 1.050D-1.052D/2009 şi nr. 1.104D/2009 la Dosarul nr. 593D/2009, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei, care, în esenţă, solicită admiterea acesteia pentru faptul că ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern contravine voinţei Parlamentului aşa cum aceasta a fost exprimată prin Legea nr. 221/2008.Ministerului Public solicită respingerea ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, nepublicată încă, Curtea a constatat neconstituţionalitatea textelor de lege criticate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 30 ianuarie 2009, 12 ianuarie 2009, 3 februarie 2009, 25 februarie 2009, 2 martie 2009, 4 martie 2009 şi 16 martie 2009, pronunţate în dosarele nr. 2.525/116/2008, nr. 7.677/105/2008, nr. 11.177/118/2008, nr. 540/110/2009, nr. 534/110/2009, nr. 552/110/2009, nr. 541/110/2009, nr. 699/110/2009, nr. 654/114/2009, nr. 5.510/40/2008 şi nr. 5.511/40/2008, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Prahova - Secţia civilă, Tribunalul Constanţa - Secţia civilă, Tribunalul Bacău - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă şi Tribunalul Botoşani - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum şi a ordonanţei de urgenţă în întregul ei, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Şcoala Prahovei din Ploieşti, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Bacău, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău şi Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Botoşani în cauze care au ca obiect pretenţii băneşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că, prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă cu încălcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenţa acestei reglementări şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socială a muncii.În final, se consideră că au fost încălcate şi prevederile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat această ordonanţă de urgenţă.Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Constanţa - Secţia civilă, Tribunalul Bacău - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă şi Tribunalul Botoşani - Secţia civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată.Tribunalul Prahova - Secţia civilă nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în dosarele nr. 593D/2009 şi nr. 628D/2009, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, iar în Dosarul nr. 854D/2009 consideră că excepţia ce priveşte art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 este inadmisibilă şi cea care priveşte art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că în dosarele nr. 593D/2009, nr. 628D/2009, nr. 854D/2009 şi nr. 899D/2009 prevederile criticate sunt neconstituţionale, iar în restul dosarelor că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 referitor la art. 1^1 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 este inadmisibilă. Se mai apreciază că dispoziţiile art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 referitor la art. 1^1 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 sunt neconstituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, care au următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: [...]2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei; b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007; c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.»3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:«Art. 1^1. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează: a) pentru perioada 1 ianuarie -28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a; b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b; c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.»"Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare ale ordonanţelor de urgenţă, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea observă că prevederile art. I pct. 2 şi 3 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 reduc, în mod substanţial, majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstituţională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonanţă de urgenţă. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia menţionată, a statuat că adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptată de Parlament încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată, o asemenea măsură este contrară dispoziţiilor art. 115 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 41 şi ale art. 47 alin. (1) din Constituţie. În consecinţă, Curtea a constatat şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, "În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie".Raportând cele reţinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauză, Curtea observă că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creată prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008. Ca urmare, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.De asemenea, Curtea reţine că, în pofida faptului că unele dispoziţii cuprinse în art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 şi-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstituţionalitatea constatată loveşte dispoziţiile legale în ansamblul lor, astfel că efectele prezentei decizii se întind şi cu privire la textele legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune având în vedere chiar considerentele de principiu ale Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, prin care Curtea a stabilit că neconstituţionalitatea reţinută loveşte întreaga ordonanţă de urgenţă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronunţării respectivei decizii.Mai mult, Curtea constată că ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonanţă de urgenţă să se aplice şi să îşi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 şi celelalte care vizează perioada de după 1 mai 2009 să fie neconstituţionale şi să îşi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în condiţiile în care art. I pct. 2 şi 3 este lovit de acelaşi viciu de neconstituţionalitate extrinsec, întrucât creşterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 şi nici pentru anul 2009, contrar voinţei Parlamentului.Cele reţinute fac inutilă analiza excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu celelalte prevederi constituţionale invocate în susţinerea acesteia.În consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate invocată urmează să fie admisă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Şcoala Prahovei din Ploieşti, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Bacău, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău şi Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Botoşani în dosarele nr. 2.525/116/2008, nr. 7.677/105/2008, nr. 11.177/118/2008, nr. 540/110/2009, nr. 534/110/2009, nr. 552/110/2009, nr. 541/110/2009, nr. 699/110/2009, nr. 654/114/2009, nr. 5.510/40/2008 şi nr. 5.511/40/2008 ale Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalului Prahova - Secţia civilă, Tribunalului Constanţa - Secţia civilă, Tribunalului Bacău - Secţia civilă, Tribunalului Buzău - Secţia civilă şi Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt neconstituţionale.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 iunie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly---------