HOTĂRÂRE nr. 810 din 15 iulie 2009privind condiţiile referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 4 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea condiţiilor referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa-cadru, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Sistemele de acces condiţionat operate pe piaţă trebuie să aibă capacitatea tehnică necesară pentru un transcontrol cu costuri scăzute, care să permită operatorilor de reţele publice de comunicaţii electronice să deţină, la nivel local sau regional, controlul complet asupra serviciilor care utilizează astfel de sisteme de acces condiţionat.  +  Articolul 4Furnizorii de servicii de acces condiţionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi servicii de radio şi televiziune oricărui grup de potenţiali consumatori de astfel de servicii, au obligaţia: a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurenţei, servicii tehnice care să permită recepţionarea de către utilizatorii autorizaţi a serviciilor în format digital a programelor de radio şi televiziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii, şi să respecte dreptul concurenţei; b) să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile legate de furnizarea de servicii de acces condiţionat.  +  Articolul 5 (1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente şi sisteme de acces condiţionat acordă licenţe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii. (2) Luând în considerare factorii tehnici şi comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiţiona acordarea respectivelor licenţe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în acelaşi echipament: a) a unei interfeţe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licenţă a condiţiilor relevante şi rezonabile care să asigure, în ceea ce îl priveşte, securitatea tranzacţiilor furnizorilor de sisteme de acces condiţionat.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate realiza analize de piaţă, în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, în scopul menţinerii, modificării sau retragerii condiţiilor impuse furnizorilor de servicii de acces condiţionat, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Dacă în urma analizei de piaţă realizate potrivit prevederilor alin. (1) ANCOM constată că unul sau mai mulţi furnizori de servicii de acces condiţionat nu au putere semnificativă pe piaţa relevantă, poate modifica sau retrage condiţiile impuse acestora, numai în măsura în care: a) accesul utilizatorilor finali la serviciile şi programele de radio şi televiziune prevăzute la art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu va fi afectat în mod negativ în urma acestei modificări sau retrageri; şi b) această decizie nu are consecinţe negative asupra concurenţei efective de pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune şi de pe piaţa sistemelor de acces condiţionat şi a altor facilităţi asociate. (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50 din Ordonanţa-cadru. (4) Decizia preşedintelui ANCOM prin care se modifică sau se retrag condiţiile impuse unui furnizor de servicii de acces condiţionat, în condiţiile prezentului articol, va stabili un termen corespunzător de la care se modifică sau încetează condiţiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile condiţii.  +  Articolul 7Condiţiile impuse prin prezenta hotărâre nu aduc atingere obligaţiilor ce pot fi impuse cu privire la modul de prezentare a ghidurilor electronice de programe sau a altor facilităţi similare de listare şi navigare.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANCOM. (3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANCOM.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 6 şi ale anexei I, partea I, la Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Gabriel SanduPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Administrare şi Reglementareîn Comunicaţii,Cătălin MarinescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 15 iulie 2009.Nr. 810.-------------