DECIZIE nr. 983 din 30 iunie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în Dosarul nr. 3.466/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D-2.217D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 510D/2009.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D-2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D- nr. 2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că Guvernul nu a depăşit limitele legii de abilitare, întrucât includerea sporurilor în coeficientul de multiplicare a avut drept efect o majorare a salariului.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 17 decembrie 2008, 17 martie 2009, 30 martie 2009, 31 martie 2009 şi 7 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 şi nr. 2.695/109/2008, Tribunalul Argeş - Secţia civilă şi Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în cauze având ca obiect calcul drepturi salariale.În motivarea excepţiei se arată că textul criticat nu ţine cont de Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ 2007/2008 şi desfiinţează un drept salarial câştigat. Se mai susţine că Guvernul nu poate fi abilitat să emită ordonanţe în domeniul legii organice, deci, pe cale de consecinţă, nu se poate anula un drept salarial deja câştigat şi prevăzut într-o lege organică. Se mai arată că Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 se vrea a fi, prin însăşi titulatura sa, un act normativ reglementând creşteri salariale, şi nu modificări ale structurii salariale.Tribunalul Argeş - Secţia civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât, prin intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, tranşele suplimentare de vechime nu se mai adaugă la coeficientul de multiplicare al tranşei de vechime de 30-35 de ani, de 35-40 de ani şi de peste 40 de ani, ci sunt incluse chiar în coeficientul de multiplicare al respectivelor tranşe de vechime. Prin urmare, dreptul la tranşele suplimentare de vechime nu a fost nici restrâns, nici înlăturat.Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009, nr. 2.214D-2.217D/2009, apreciază că excepţia este întemeiată, întrucât dispoziţiile legale contestate, eliminând un spor şi incluzându-l în coeficientul de multiplicare, au depăşit limitele legii de abilitare, încălcând, astfel, textul art. 108 alin. (3) din Constituţie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că tranşele suplimentare de vechime continuă să existe prin prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, acestea fiind incluse în coeficienţii de multiplicare, nefiind, deci, eliminate.Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale, arătând că legiuitorul este în drept să stabilească condiţiile şi criteriile de acordare a creşterilor salariale şi să modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, ţinând seama şi de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile legale criticate au următorul cuprins:"(2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare".Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 41 alin. (5) privind caracterul obligatoriu al convenţiilor colective, ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 115 alin. (1) privind delegarea legislativă.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:I. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecă cu privire la încălcarea art. 115 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine că aceasta este întemeiată. Textul legal criticat a modificat structura drepturilor salariale, mai exact, a reaşezat principiile de salarizare în domeniul personalului din învăţământ, în sensul includerii unor sporuri şi tranşe suplimentare de vechime în coeficientul de multiplicare. Or, art. 1 pct. V.1. din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în temeiul căruia a fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, a prevăzut posibilitatea Guvernului de a emite ordonanţe care să cuprindă "reglementări privind majorările salariale ale personalului din sectorul bugetar pe anul 2008". Chiar dacă salariul de bază al cadrelor didactice a cunoscut în fapt o creştere, Curtea constată că Guvernul nu avea abilitarea legală de a modifica structura de calcul a salariului, depăşind astfel limitele abilitării acordate prin Legea nr. 373/2007.De altfel, Curtea reţine că, în aceeaşi perioadă, au fost emise şi alte ordonanţe cu privire la creşterile salariale ce urmau să se acorde diferitelor categorii de bugetari, însă acestea au vizat creşterea procentuală a coeficientului de multiplicare şi nu au fost însoţite şi de modificarea structurii salariului, de reaşezarea principiilor de salarizare (spre exemplu, se reţine Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariate aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008).Curtea, prin mai multe decizii, spre exemplu Decizia nr. 300 din 9 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2003, a statuat că "depăşirea abilitării constituie o încălcare a prevederilor art. 114 alin. (1) din Constituţie [devenit, ulterior revizuirii şi republicării acesteia, art. 115 alin. (1) - sn] care limitează strict delegarea legislativă la obiectul acesteia, astfel cum este definit de legea de abilitare". Prin aceeaşi decizie, Curtea a stabilit că "starea de neconstituţionalitate a ordonanţei examinate nu poate fi eliminată prin legea de aprobare, întrucât lipsa abilitării Guvernului pentru a emite ordonanţe într-un domeniu strict precizat determină neconstituţionalitatea intrinsecă a ordonanţei. În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 91 din 10 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, statuând că «Parlamentul nu este îndreptăţit să confirme o normă neconstituţională care îşi păstrează acest caracter cât timp legiuitorul n-a modificat-o»".În cauza de faţă, Curtea constată că, în pofida faptului că ordonanţa criticată a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, aceasta nu a acoperit viciile sale de neconstituţionalitate. De asemenea, Curtea reţine că nici modificarea sau completarea dispoziţiei legale criticate de către legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstituţionalitatea constatată de către Curtea Constituţională, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelaşi viciu de neconstituţionalitate în măsura în care confirmă soluţia legislativă declarată neconstituţională din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare soluţie se impune şi pentru că viciul de neconstituţionalitate stabilit de instanţa de contencios constituţional trebuie eliminat, şi nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare şi completare.Cu privire la celelalte dispoziţii constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, Curtea reţine că acestea nu au incidenţă în cauză.II. Ţinând cont de dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în caz de admitere a excepţiei, Curtea este competentă să se pronunţe şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care în mod necesar şi evident nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare. Astfel de prevederi sunt cele ale art. 2, 3 şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, care reglementează includerea sporului de stabilitate, sporului de suprasolicitare neuropsihică şi a unor creşteri în cuantum de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, în coeficientul de multiplicare.Prin urmare, Curtea constată că cele reţinute cu privire la neconstituţionalitatea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 sunt aplicabile mutatis mutandis şi prevederilor art. 2, 3 şi art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 şi nr. 2.695/109/2008 ale Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi ale Curţii de Apel Piteşti Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie, şi constată că dispoziţiile art. 2, art. 3 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, sunt neconstituţionale.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 iunie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly_________