DECIZIE nr. 924 din 23 iunie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorClaudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Gigel Dăscălescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 496D/2009 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarele nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Dragoş Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă, respectiv în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde personal autorul excepţiei, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 959D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discuţie problema conexării lor.Partea prezentă şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr. 959D/2009, nr. 576D/2009 şi nr. 498D/2009 la Dosarul nr. 496D/2009, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul domnului Dragoş Ciupercescu, autorul excepţiilor ce constituie obiectul Dosarelor nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009. Acesta arată că, fiind în stare de detenţie, nu are mijloacele financiare necesare plăţii taxelor judiciare de timbru aferente cererilor şi acţiunilor judecătoreşti îndreptate împotriva celor care l-au defăimat, astfel că îi sunt restricţionate accesul liber la instanţă şi dreptul de petiţionare.Reprezentantul Ministerului Public apreciază, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate invocată în Dosarele nr. 496D/2009, nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009, referitoare la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, că aceasta este neîntemeiată, pentru aceleaşi considerente reţinute de Curtea Constituţională în Deciziile nr. 96/2009 şi nr. 264/2009. Referitor la prevederile art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, criticate în Dosarul nr. 959D/2009, reprezentantul Ministerului Public menţionează că autorii excepţiei au relevat aspecte noi de neconstituţionalitate, neexaminate în precedent de Curtea Constituţională, şi anume încălcarea accesului liber la justiţie prin excluderea, dintre formele ajutorului public judiciar, a cauţiunii, în sensul că, în prezent, nu mai este reglementată posibilitatea acordării de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata cauţiunii. Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 au fost abrogate prevederile art. 75 din Codul de procedură civilă, care includeau, printre formele de asistenţă judiciară, şi cauţiunea, alături de taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, se susţine că noul cadru legislativ în materie nu justifică, pe de o parte, excluderea cauţiunii, iar, pe de altă parte, nici regimul diferit al acesteia faţă de cel al taxelor judiciare de timbru. Ca atare, reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, în măsura în care dintre formele de ajutor public judiciar este exclusă posibilitatea acordării de reduceri, scutiri, eşalonări sau amânări de la plata cauţiunii.În timpul şedinţei publice de judecată s-a prezentat domnul Iulian Anastasiu, autor al excepţiei de neconstituţionalitate ce constituie obiectul Dosarului nr. 959D/2009. Luând cunoştinţă despre faptul că respectiva cauză a rămas în pronunţare, formulează scurte argumente pentru admiterea excepţiei, arătând, în esenţă, că se află în imposibilitate de a-şi apăra în justiţie dreptul legitim, deoarece cuantumul cauţiunii aferente cererii sale este disproporţionat faţă de nivelul propriilor venituri.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin Încheierea din 12 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 9.601/281/2008, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Gigel Dăscălescu într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 14.990/3/2008, respectiv prin Încheierea din 8 decembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 7.630/300/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi, respectiv, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.Excepţiile au fost ridicate de Dragoş Ciupercescu în cauze civile având ca obiect pretenţii.Prin Încheierea din 25 februarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 32.472/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.Excepţia a fost ridicată de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în cadrul soluţionării unei cereri de reexaminare a unei încheieri prin care a fost respinsă cererea acestora de acordare a ajutorului public judiciar.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut asemănător, se susţine, în esenţă, că dispoziţiile actului normativ limitează în mod abuziv şi discriminatoriu dreptul la instanţă şi dreptul la petiţionare, deoarece fixează o anumită sumă de bani acordată solicitantului sub forma ajutorului public judiciar, condiţionând, aşadar, accesul efectiv al respectivei persoane la exercitarea acestor drepturi. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, autorii acesteia arată că textul criticat, spre deosebire de soluţia legislativă conţinută de art. 75 din Codul de procedură civilă - în prezent, abrogat -, nu enumeră şi cauţiunea printre formele ajutorului public judiciar, astfel că, în situaţia fixării unei sume mari de bani cu acest titlu, accesul liber la justiţie al persoanelor cu mijloace financiare reduse este, practic, limitat până la negarea sa.Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 496D/2009, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a "art. 6-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008" este neîntemeiată, arătând că pentru acordarea ajutorului prevăzut de acest act normativ persoanele aflate în nevoie "trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a se evita eventuale abuzuri."Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 498D/2009, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 576D/2009, consideră că dispoziţiile actului normativ criticat nu contravin principiului accesului liber la justiţie şi nici dreptului la petiţionare.Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 959D/2009, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 este întemeiată, acestea fiind contrare prevederilor art. 21 din Constituţie. Astfel, prin stabilirea unei cauţiuni care poate să ajungă până la 20% din valoarea bunului urmărit, pentru discutarea cererii de suspendare a executării silite, se poate ajunge la încălcarea principiului accesului liber la justiţie şi al dreptului la un proces echitabil al persoanelor ale căror posibilităţi materiale precare nu le permit achitarea cauţiunii, decât cu riscul de a pune în pericol întreţinerea lor sau a familiei lor.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere aleAvocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, pe de o parte, dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, pe de altă parte. Dispoziţiile art. 6 din aceasta prevăd următoarele:"Art. 6: Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat; b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar; c) plata onorariului executorului judecătoresc; d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită."În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă încalcă principiul egalităţii în drepturi, statuat de art. 16 din Constituţie, accesul liber la justiţie şi dreptul părţilor la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din aceasta, precum şi dreptul la petiţionare, stabilit de art. 51 din Legea fundamentală. Sunt invocate, de asemenea, şi prevederile art. 6 şi ale art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil şi, respectiv, la dreptul la un recurs efectiv.Analizând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională constată următoarele:I. În legătură cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din aceeaşi ordonanţă, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, având în vedere natura criticilor de neconstituţionalitate formulate de autorii săi. Astfel, aceştia argumentează pretinsa neconcordanţă a textului atacat faţă de prevederile art. 21 din Constituţie, vizând, în realitate, o omisiune legislativă, şi anume absenţa reglementării cauţiunii dintre formele de ajutor public judiciar, în special în contextul în care aceasta era prezentă în legislaţia anterioară în materie, fiind prevăzută de art. 75 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în prezent abrogat prin dispoziţiile art. 53 din actul normativ atacat. Or, Curtea Constituţională nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adică a unei lipse de reglementare, şi nici printr-un examen comparativ al legislaţiei într-o anumită materie, raportată la momente diferite în timp. Astfel concepute, susţinerile de neconstituţionalitate, care tind la completarea textului legal criticat, nu au natura unor veritabile critici de neconstituţionalitate asupra cărora Curtea Constituţională să fie competentă a le examina. Curtea s-a pronunţat constant, de exemplu prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul că nu este competentă a soluţiona excepţii de neconstituţionalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementări legale despre care se pretinde că ar fi incomplete ori nesatisfăcător redactate, deoarece ar presupune o intervenţie nemijlocită din partea sa în activitatea de legiferare.II. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată. Astfel, Curtea constată că prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, instanţa de contencios constituţional a mai examinat susţineri de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză, reţinând, pentru argumentele acolo expuse, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 nu conţine reglementări contrare principiului egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie, dreptului părţilor la un proces echitabil şi nici dreptului la petiţionare. În lipsa unor elemente noi invocate de autorii excepţiei de faţă şi pentru identitate de raţiune şi tratament, considerentele şi soluţia pronunţată cu acel prilej se menţin şi în această cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:I. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie invocată de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.II. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblu său, excepţie ridicată de Gigel Dăscălescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi de Dragoş Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 iunie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Claudia-Margareta Krupenschi___________