HOTĂRÂRE nr. 840 din 22 iulie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 5, litera m) va avea următorul cuprins:" m) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; sau3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei prevăzute expres în convenţia de garantare."2. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Garanţia este garantată cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1.737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."3. La anexa nr. 2 articolul 1, literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:"b) achiziţionează în cadrul programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;....................................................................... h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, pe toată durata finanţării."4. La anexa nr. 2 articolul 1, litera g) se abrogă.5. La anexa nr. 2 articolul 2, literele h), i) şi k) vor avea următorul cuprins:"h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată; i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare în cartea funciară a interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare;....................................................................... k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f) şi g), pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului."6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe lângă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi c), acesta trebuie să prezinte finanţatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei."7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru achiziţionarea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, în cazul în care finanţatorii solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare, vor plăti acestuia un comision unic de analiză de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finanţator. Comisionul este suportat de beneficiar."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul întreprinderilormici şi mijlocii, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin NiţăViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 840.-------