HOTĂRÂRE nr. 834 din 22 iulie 2009privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 27 iulie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 304^1 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă; d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective."4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, după caz, documentaţia de concurs. (2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire."5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi: a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit; b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului, multiplicată cu 2; c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «lichiditate generală» în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora; d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate generală" să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c); e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «solvabilitate» în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă."6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate."7. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea."8. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. (6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente. (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens."9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. (2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. (3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. (4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. (6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică."10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În prima etapă a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute în anunţul de participare."11. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 11 alin. (4), (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere."12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă ca factori de evaluare a ofertelor."13. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri, contractul este împărţit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dacă este cazul, trebuie să fie acelaşi pentru toate loturile respective."14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri, către operatorul SEAP."15. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezenta secţiune. (2) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005 , care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE ."16. Articolele 29 şi 30 se abrogă.17. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se abrogă.18. La articolul 33, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor.................................................................. (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. (5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 216 din ordonanţa de urgenţă, trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP."19. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens;".20. La articolul 36 alineatul (1), litera b^1) se abrogă.21. La articolul 36 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;".22. La articolul 36 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii:- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare;- încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;".23. La articolul 36 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini."24. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte."25. Articolul 36^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36^1 - (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective. (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. (4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f)."26. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a)."27. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă."28. La articolul 43, alineatul (1) se abrogă.29. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă."30. La articolul 48, alineatul (1) se abrogă.31. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă."32. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă; b) numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală. (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi. (4) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (5) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă. (6) Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora."33. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător."34. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.Art. 53^2. - (1) După ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă."35. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară. (2) Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui punctul de pornire al negocierilor. (3) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri."36. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă. (2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire."37. La articolul 62, alineatele (2) şi (3) se abrogă.38. La articolul 65, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice."39. La articolul 67 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia următoarelor cazuri:- operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; sau- autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. 65 lit. g), în acest din urmă caz fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică;".40. La articolul 69, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare."41. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare, numai în cazul în care: a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective."42. La articolul 71, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. (2) Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante."43. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire."44. La articolul 73, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. (2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare...................................................................... (4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot. (5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere."45. La articolul 76, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare................................................................... (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul autorităţii contractante sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi."46. Articolul 77 se abrogă.47. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile."48. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă."49. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire."50. La articolul 82, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului «preţul cel mai scăzut», evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare."51. La articolul 82, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA."52. La articolul 85, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire."53. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. (2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă. (3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul: a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire; b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări; c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante: a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor; b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. (6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor."54. La articolul 88, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. (4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens."55. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător."56. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, fără o justificare temeinică, să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie."57. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 94. - Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice."58. La articolul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente: a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; c) graficul de îndeplinire a contractului; d) graficul de plăţi; e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul."59. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Preţul contractului de achiziţie publică se poate exprima în lei sau, după caz, în valută. (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii: a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. (4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri: a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului. (5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei autorităţii contractante, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese."60. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu următorul cuprins:"Art. 97^1. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează: a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză; b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract; c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate; d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. (2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii: a) să elibereze un exemplar operatorului economic; b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente. (4) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoană poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă. (5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (6) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c^1) din ordonanţa de urgenţă. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia."61. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) În cazul în care procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare, în termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest sens. Transmiterea spre publicare se realizează, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro (3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare."62. La articolul 99, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informărilor prevăzute la art. 101.................................................................... (3) Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an."63. Articolul 100 se abrogă.64. La articolul 101, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 101. - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi din alte informări primite de la autorităţile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonanţa de urgenţă, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:".65. După articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 105^1, cu următorul cuprins:"Art. 105^1. - Acţiunile introduse în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 296^1 din ordonanţa de urgenţă, sunt scutite de plată taxei de timbru şi a timbrului judiciar."66. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 107. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre."67. Anexa nr. 2 se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Constantin Dascălu,secretar de statŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile Puşcaşp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 834.-------------