ORDONANTA nr. 14 din 8 august 1997cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 13 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, ale art. 29 alin. (8) din Legea privind finanţele publice nr. 72/1996 şi ale art. 65 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Bugetul de stat pe anul 1997, aprobat prin Legea nr. 72/1997, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.(2) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1997, se aprobă următoarele influenţe:
       
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL+937,3
    1. Venituri curente-161,7
    a) venituri fiscale,-660,2
    din care:  
    - impozite directe+1.054,0
    - impozite indirecte-1.714,2
    b) venituri nefiscale+498,5
    2. Venituri din capital+1.099,0
  (3) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, în suma de 9,0 miliarde lei, din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare în suma de 500,0 miliarde lei, suma de 217,0 miliarde lei virata de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., precum şi venituri din privatizare în suma de 1.077,0 miliarde lei.
   +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1997, se prezintă în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2. (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1997, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alocaţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate în anexa nr. 3*).------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.  +  Articolul 3 (1) Taxele speciale de consumaţie (accize) pentru unele produse din import şi din ţara, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează: a) nr. crt. 9, 10 şi 11 se transforma într-o singura poziţie - nr. crt. 9 - "Tigarete" cu acciza specifică de 4 ECU la 1.000 tigarete plus o cota ad valorem de 20%, calculată la baza de impozitare prevăzută la art. 6 lit. a) şi b) din legea sus-menţionată; b) nr. crt. 16 - benzina premium, regular şi normală 30% c) nr. crt. 17 - benzina fără plumb 27% d) nr. crt. 18 - motorina 12% e) se introduc accize la următoarele grupe de produse:- sucuri de fructe (exclusiv must de struguri) cu sau fără adaos de zahăr sau alţi indulcitori 4%- ape, ape minerale şi ape gazoase cu conţinut de zahăr sau alte produse de indulcit şi substanţe aromatizante 4% (2) Anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute la alin. (1) se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă. (3) Pentru jocurile de noroc organizate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997, se instituie o taxa de 20% calculată asupra încasărilor totale realizate din exploatarea acestor jocuri. Taxa se constituie venit la bugetul de stat şi se virează lunar până la data de 25 a lunii următoare. Acestei taxe i se aplică, în mod corespunzător, prevederile cap. III din Legea nr. 42/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cota taxei pe valoarea adăugată se stabileşte la 18% pentru grâu şi orz. (5) Pentru proteze şi produse ortopedice cota taxei pe valoarea adăugată se stabileşte la 9% . (6) Operaţiunile scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă. Aceasta anexa înlocuieşte subcapitolul IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu modificările ulterioare. (7) Se modifica taxele vamale de import pentru produsele prevăzute la poziţiile tarifare 2203.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 şi 22.08 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 161/1997 privind taxele vamale de import pentru produsele agricole, în anul 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 9 mai 1997, după cum urmează:
       
    - poziţia tarifară 2203.00248%
    - poziţia tarifară 22.04144%
    - poziţia tarifară 22.05144%
    - poziţia tarifară 2206.00144%
    - poziţia tarifară 22.0795%
    - poziţia tarifară 22.0890%
  (8) Prevederile prezentului articol intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 1997.
   +  Articolul 4Veniturile încasate de către Ministerul Justiţiei din timbrul judiciar potrivit Legii nr. 123/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 5Fondurile vărsate la bugetul de stat din sumele obţinute de către Fondul Proprietăţii de Stat în urma vânzării acţiunilor emise de societăţile comerciale în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, în anul 1997, rămân venituri ale bugetului de stat fără să fie utilizate potrivit destinaţiei stabilite de dispoziţiile legale.  +  Articolul 6Prevederile articolului 14 alineatul (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completează în final cu următorul text: "cu excepţia amenzilor pentru contravenţiile la regimul circulaţiei pe drumurile publice, care se fac venit la bugetele locale".  +  Articolul 7 (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, se aproba următoarele influente:
               
    CHELTUIELI - TOTAL,- miliarde lei -  ────────────────  +1.888,8
    din care:  
    1.Cheltuieli curente+1.933,1
      1.1.Cheltuieli de personal+1.016,5
      1.2.Cheltuieli materiale şi servicii-159,1
      1.3.Subvenţii-506,3
      1.3.1.Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+91,6
      1.3.2.Subvenţii de produse şi activităţi-200,3
      1.3.3.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif-397,6
      1.4.Prime-49,0
      1.5.Transferuri+1.677,0
      1.6.Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli-64,7
      1.7.Rezerve+18,7
    2. Cheltuieli de capital-212,1
    3. Împrumuturi,+399,4
    din care:  
    -împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş+400,0
    4. Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora-231,6
      4.1.Rambursări de credite externe-200,2
      4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane-31,4
  (2) Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, includ şi influentele din indexarea salariilor în domeniul bugetar. Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări în ţara şi cele pentru deplasări în străinătate, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, pot fi virate de la un alineat la altul cu acordul ordonatorului principal de credite. (3) Prevederile referitoare la numărul maxim de personal, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, se menţin, cu excepţia Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Secretariatului General al Guvernului şi Institutului Roman de Standardizare, care se vor încadra în numărul maxim de posturi prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, începând cu data de 1 septembrie 1997, precum şi în cheltuielile de personal aprobate pe anul 1997. Numărul maxim de posturi aprobat Secretariatului de Stat pentru Culte se va majoră cu 10 posturi, iar cel aprobat Curţii Constituţionale se va majoră cu 3 posturi, potrivit Legii nr. 138/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. La Academia Română se diminuează cu 6 posturi numărul maxim de personal aprobat la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" şi se majorează cu acelaşi număr posturile aprobate la capitolul "Cercetare ştiinţifică". (4) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele din anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii se vor modifica de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor. Sumele prevăzute la titlul "Cheltuieli de capital" în bugetul Curţii Constituţionale la capitolul "Autorităţi publice" şi în bugetul Ministerului Justiţiei la capitolul "Învăţământ" vor fi utilizate la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii" pentru dotări. (5) În cazul în care ordonatorii de credite bugetare au încheiat contracte a căror valoare depăşeşte creditele bugetare rectificate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se va proceda la întocmirea de acte adiţionale la contracte, cu acordul părţilor, fără a se percepe plata de penalităţi sau alte sume.
   +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se majorează cu 46,2 miliarde lei, din care pentru:
       
      - miliarde lei -  ────────────────
    - Preşedinţia României+ 10,2
    - Senat+ 2,0
    - Camera Deputaţilor+ 6,8
    - Autoritatea judecătorească+ 55,5
    - Autoritatea executivă- 32,5
    - Alte organe ale autorităţilor publice+ 4,2
  (2) Fondul primului-ministru, constituit în baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se majorează la 640,0 milioane lei.
   +  Articolul 9Cheltuielile pentru apărarea tarii se diminuează cu 750,2 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala se majorează cu 37,9 miliarde lei.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997 se majorează cu suma de 910,5 miliarde lei, din care: 706,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 209,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 41,1 miliarde lei alocaţii pentru instituţii publice, 82,3 miliarde lei cheltuieli de capital, iar transferurile şi rambursarile de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente se diminuează cu 121,8 miliarde lei şi, respectiv, 7,2 miliarde lei. (2) Pe acţiuni, aceste influente se repartizează astfel:
       
      - miliarde lei -  ────────────────
    - învăţământ+ 941,5
    - sănătate+ 129,1
    - cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret-40,2
    - asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii-119,9
  (3) Prevederile articolului 16 alineatele (2) şi (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:"(2) Bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale cuprinde şi sumele de 36,8 miliarde lei pentru reforma învăţământului preuniversitar şi, respectiv, de 35,2 miliarde lei pentru reforma învăţământului superior, reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea acestor reforme.""(5) Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv disponibilităţile existente la finele anului 1996, care rămân la dispoziţia Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.117,0 miliarde lei sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale." (4) Modificarea bugetului de stat şi a bugetelor locale, respectiv a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale, rezultată în urma protocoalelor încheiate între Ministerul Sănătăţii şi autorităţile publice locale, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, se efectuează de către Ministerul Finanţelor la solicitarea părţilor semnatare. (5) Prevederile articolului 17 alineatul (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:"(3) Bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cuprinde şi suma de 10,5 miliarde lei pentru plata obligaţiilor care revin statului român către statul german în baza acordului încheiat pe linia acordării de asistenţa medicală." (6) Prevederile articolului 18 alineatele (4) şi (13) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se modifica astfel:"(4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 144,4 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi celor de subordonare locală, precum şi a celor aparţinând cultelor religioase, contractate în condiţiile legii.""(13) Transferurile de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia astfel: a) suma de 5.076,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, precum şi pentru unele acţiuni în străinătate; b) suma de 274,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul lt; lt;Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei gt; gt;; c) suma de 2.274,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, pentru sprijinirea activităţii românilor din afară graniţelor; d) suma de 1.679,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare; e) suma de 1.132,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice, pe bază de selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate." (7) Din fondurile repartizate de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Culturii, la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", titlul "Transferuri", se aloca suma de 2,0 miliarde lei pentru finanţarea activităţilor de punere în valoare, de cercetare, de studii şi de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundaţiei "Academia Civică", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional.
   +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se diminuează cu 44,6 miliarde lei. (2) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi sume pentru subvenţionarea dobânzii aferente creditelor acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru locuinţe, pentru locuinţe sociale şi de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, pentru organizarea şi funcţionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru plata dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate, precum şi suma de 32,6 miliarde lei reprezentând transferuri către consiliile locale pentru susţinerea Programului guvernamental privind pietruirea şi iluminarea drumurilor săteşti, asigurarea cu apa a satelor şi conectarea satelor la reţelele telefonice. (3) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, din suma prevăzută în lista de investiţii la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", poate angaja suma de 0,4 miliarde lei în vederea realizării studiilor de prefezabilitate pentru susţinerea Programului guvernamental privind pietruirea şi iluminarea drumurilor săteşti, asigurarea cu apa a satelor şi conectarea satelor la reţelele telefonice; elaborarea studiului de prefezabilitate şi finanţarea acestuia se fac în condiţiile reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se diminuează pe total cu 664,7 miliarde lei, din care: 397,6 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 200,3 miliarde lei pentru subvenţii pe produse şi activităţi, 144,2 miliarde lei la transferuri, 49,0 miliarde lei la prime acordate producătorilor agricoli şi se majorează cu 41,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 7,5 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 65,1 miliarde lei la cheltuieli de capital, 0,3 miliarde lei la alocaţii de la bugetul pentru instituţii publice, precum şi 12,1 miliarde lei la rambursări de credite externe, plati de dobânzi şi comisioane aferente. (2) Pe principalele acţiuni economice, aceste influente se repartizează astfel:
       
      - miliarde lei -  ────────────────
    - industrie-300,0
    - agricultură şi silvicultură-402,8
    - transporturi şi comunicaţii-36,1
    - alte acţiuni economice+74,2
  (3) Corespunzător reducerilor prevederilor bugetare de la acţiunea "Industrie", ordonatorul principal de credite va efectua modificarea în repartizarea cheltuielilor pe destinatiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997. (4) Cheltuielile de capital de la acţiunea "Transporturi şi comunicaţii" cuprind şi suma de 112,6 miliarde lei ce se va utiliza de Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" pentru plata vagoanelor de la Uzina de Vagoane "Astra" - Arad, precum şi suma de 0,2 miliarde lei pentru finanţarea obiectivului "Modernizarea instalaţiei C.E.D. în statia de cale ferată Ploiesti-Sud". Din suma încasată, Uzina de Vagoane "Astra" - Arad va plati ratele la creditele externe şi dobânzile scadente până la data de 31 decembrie 1997.
   +  Articolul 13Prevederile articolului 26 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completează cu alineatul (3), având următorul cuprins:"(3) Din sumele alocate pentru stimularea producţiei de export şi a exportului pe anul 1997 se vor acorda bonificatii de dobânda în condiţiile legii şi pentru agenţii economici care au efectuat exporturi în anul 1995 şi nu au încasat încă aceste bonificatii."  +  Articolul 14Modul de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, din bugetul de stat se aloca transferuri în suma de 1.392,8 miliarde lei. Din eventualele economii ce se vor realiza în cursul anului la transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat se poate acoperi şi deficitul înregistrat la finele anului 1996 la bugetul respectiv.  +  Articolul 16Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, se va face în condiţiile prevederilor Legii privind finanţele publice nr. 72/1996 şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 17Pierderile înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994, 1995 şi 1996 se vor regulariza potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, în limita sumei de 138,0 miliarde lei, prin preluarea la datoria publică interna a statului.  +  Articolul 18Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, aprobat pentru anul 1997, poate fi majorat de către Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.  +  Articolul 19Deficitul bugetului de stat pe anul 1997 se stabileşte în suma de 13.405,5 miliarde lei.  +  Articolul 20Intrările de credite externe prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, rămân nemodificate.  +  Articolul 21Cheltuielile privind dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli includ şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate.  +  Articolul 22Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 23Prevederile articolului 34 alineatul (1) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completează cu următorul text: "Din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se pot finanta şi unele cheltuieli de investiţii aprobate potrivit legii, pentru racordari la reţeaua de gaze naturale sau alte lucrări privind îmbunătăţirea instalaţiilor de încălzire la instituţiile publice din domeniile învăţământului preuniversitar şi sănătăţii, ale căror cheltuieli se finanţează parţial din bugetele locale."  +  Articolul 24Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, acordate în condiţiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 7.  +  Articolul 25Repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, consilii judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ şi municipiul Bucureşti potrivit anexelor nr. 6 şi 7, se va face în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997.  +  Articolul 26Sumele alocate din fondul de tezaur, în condiţiile prevederilor art. 36 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din raza teritorială a judeţului şi rămase neutilizate la finele anului 1997, se reportează în anul 1998 şi se vor utiliza în continuare cu aceeaşi destinaţie şi pentru acelaşi obiectiv de investiţii, iar cele rămase disponibile după finalizarea obiectivului de investiţii se restituie la fondul de tezaur.  +  Articolul 27Anexa nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completează cu Consiliul Local al Municipiului Campulung Moldovenesc, judeţul Suceava.  +  Articolul 28Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificările corespunzătoare, sunt redate în anexele nr. 8-11.  +  Articolul 29 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3. (2) În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli, pe anul 1997, ale regiilor autonome, precum şi subvenţiile şi transferurile pentru societăţile comerciale cu capital de stat, din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 30 (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba rectificarea bugetelor locale şi a bugetelor regiilor autonome din subordine, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) La aprobarea rectificarii bugetelor locale, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor respecta criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru acţiunile de învăţământ şi sănătate, aprobate prin anexa nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, şi vor asigura fondurile necesare pentru finanţarea asistenţei sociale.  +  Articolul 31Se autorizeaza Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pe anul 1997, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1
                           
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997 - Sinteza -
    - mii lei -
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
        A   B123=1+2
    0001       VENITURI40.276.940.000937.300.00041.214.240.000
    0002       I. VENITURI CURENTE39.568.940.000-161.700.00039.407.240.000
    0003       A. VENITURI FISCALE38.744.140.000-660.200.00038.083.940.000
    0004         A1. IMPOZITE DIRECTE16.465.540.0001.054.000.00017.519.540.000
    0101         IMPOZITUL PE PROFIT7.366.500.0001.600.000.0008.966.500.000
    0201         IMPOZITUL PE SALARII8.696.240.000-550.000.0008.146.240.000
      01     Impozitul pe salarii - total -13.000.000.000-350.000.00012.650.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-4.303.760.000-200.000.000-4.503.760.000
    0801         ALTE IMPOZITE DIRECTE402.800.0004.000.000406.800.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.400.0003.000.0004.400.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale400.000.000   400.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe1.400.0001.000.0002.400.000
    1300         A2. IMPOZITE INDIRECTE22.278.600.000-1.714.200.00020.564.400.000
    1301         TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ12.391.800.000-586.000.00011.805.800.000
    1401         ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE5.085.000.000-125.200.0004.959.800.000
      01     Accize3.180.200.000174.800.0003.355.000.000
      02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale1.904.800.000-300.000.0001.604.800.000
    1601         TAXE VAMALE4.760.300.000-1.236.000.0003.524.300.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice4.660.300.000-1.236.000.0003.424.300.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale100.000.000   100.000.000
    1701         ALTE IMPOZITE INDIRECTE41.500.000233.000.000274.500.000
      02     Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.00069.900.00070.000.000
      03     Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare35.000.000   35.000.000
      05     Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare   10.000.00010.000.000
      10     Venituri din taxele judiciare de timbru   50.000.00050.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte6.400.000103.100.000109.500.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE824.800.000498.500.0001.323.300.000
    2001         VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME251.000.000   251.000.000
    2101         VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE202.000.00042.500.000244.500.000
      01     Taxe de metrologie100.000   100.000
      02     Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică8.500.000   8.500.000
      03     Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri10.500.000   10.500.000
      04     Taxe consulare90.000.00015.000.000105.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii1.500.000   1.500.000
      07     Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   2.500.000
      08     Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor2.000.000   2.000.000
      09     Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare22.000.00010.000.00032.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului200.000   200.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate700.000   700.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate2.000.0002.000.0004.000.000
      14     Venituri din timbrul judiciar7.000.000500.0007.500.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice55.000.00015.000.00070.000.000
    2201         DIVERSE VENITURI371.800.000456.000.000827.800.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive2.500.000   2.500.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale90.000.00030.000.000120.000.000
      04     Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/19731.800.000   1.800.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi115.000.000155.000.000270.000.000
      07     Venituri din concesiuni700.000   700.000
      09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.800.0001.000.0002.800.000
      10     Dobânzi încasate din depozite constituite la bănci   180.000.000180.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii70.000.00090.000.000160.000.000
      30     Încasări din alte surse90.000.000   90.000.000
    3000       II.VENITURI DIN CAPITAL704.000.0001.099.000.0001.803.000.000
    3001         VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI704.000.0001.099.000.0001.803.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice7.000.0002.000.0009.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare697.000.000*)20.000.000717.000.000*)
    ___________  *) Din care: 217.000.000 mii lei de la Agenţia Naţionalăa Produselor Agricole - R.A.
      04     Venituri din privatizare   1.077.000.0001.077.000.000
    4200       VI.ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.000.000   4.000.000
    4201         ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.000.000   4.000.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale3.900.000   3.900.000
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000   100.000
    5001       CHELTUIELI - TOTAL52.730.940.0001.888.794.97054.619.734.970
        01   CHELTUIELI CURENTE46.143.635.8121.933.091.82048.076.727.632
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.980.168.8081.016.528.43111.996.697.239
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.149.876.365-159.081.3935.990.794.972
        34   SUBVENŢII4.085.261.617-506.266.9933.578.994.624
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice637.161.61791.650.863728.812.480
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000-200.343.5431.010.656.457
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000-397.574.3131.019.525.687
        3504   Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
        36   PRIME604.500.000-49.000.000555.500.000
        38   TRANSFERURI14.405.045.3741.676.971.77516.082.017.149
        49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000-64.760.0009.734.140.000
        60   REZERVE119.883.64818.700.000138.583.648
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.811.771.159-212.053.1993.599.717.960
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
        8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000-600.000525.000
        8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
        8007   Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ   400.000.000400.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.675.124.917-231.643.6511.443.481.266
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.662.753.017-231.643.6511.431.109.366
        8501   Rambursări de credite externe982.738.772-200.263.125782.475.647
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane680.014.245-31.380.526648.633.719
        87     Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
        8703   Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE1.889.141.98346.168.3211.935.310.304
    5101       Autorităţi publice1.889.141.98346.168.3211.935.310.304
        01   CHELTUIELI CURENTE1.662.699.62965.019.9741.727.719.603
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL987.590.786110.103.9251.097.694.711
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII432.371.593-25.332.951407.038.642
        34   SUBVENŢII4.793.944-460.0004.333.944
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.793.944-460.0004.333.944
        38   TRANSFERURI237.943.306-19.291.000218.652.306
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL213.400.994-18.781.653194.619.341
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE13.041.360-70.00012.971.360
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite13.041.360-70.00012.971.360
        8501   Rambursări de credite externe11.254.400-62.00011.192.400
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.786.960-8.0001.778.960
      01     Preşedinţia României13.058.00710.178.90823.236.915
      02     Autorităţi legislative186.662.6538.831.324195.493.977
      03     Autorităţi judecătoreşti474.948.71855.515.639530.464.357
      04     Alte organe ale autorităţilor publice83.233.8374.169.52087.403.357
      05     Autorităţi executive1.131.238.768-32.527.0701.098.711.698
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ7.839.103.641-712.355.3517.126.748.290
        01   CHELTUIELI CURENTE5.216.536.612-149.920.3005.066.616.312
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.562.241.171146.129.7002.708.370.871
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.383.234.265-346.600.0002.036.634.265
        34   SUBVENŢII270.000.00050.650.000320.650.000
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.00050.650.000320.650.000
        38   TRANSFERURI1.061.176-100.000961.176
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.691.941.435-326.000.0001.365.941.435
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE930.625.594-236.435.051694.190.543
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite930.625.594-236.435.051694.190.543
        8501   Rambursări de credite externe595.349.191-167.502.325427.846.866
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane335.276.403-68.932.726266.343.677
    5401       Apărare naţională5.276.186.449-750.208.6004.525.977.849
        01   CHELTUIELI CURENTE2.923.590.765-219.208.6002.704.382.165
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.389.678.012110.791.4001.500.469.412
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.533.876.607-330.000.0001.203.876.607
        38   TRANSFERURI36.146   36.146
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.527.320.208-331.000.0001.196.320.208
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE825.275.476-200.000.000625.275.476
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite825.275.476-200.000.000625.275.476
        8501   Rambursări de credite externe511.139.423-129.580.884381.558.539
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane314.136.053-70.419.116243.716.937
      01     Administraţie centrală35.116.574-4.925.89830.190.676
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii3.876.649.875-560.892.3853.315.757.490
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă1.323.420.000-184.390.3171.139.029.683
      04     Parteneriat pentru pace41.000.000   41.000.000
    5501       Ordinea publică şi siguranţa naţională2.562.917.19237.853.2492.600.770.441
        01   CHELTUIELI CURENTE2.292.945.84769.288.3002.362.234.147
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.172.563.15935.338.3001.207.901.459
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII849.357.658-16.600.000832.757.658
        34   SUBVENŢII270.000.00050.650.000320.650.000
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.00050.650.000320.650.000
        38   TRANSFERURI1.025.030-100.000925.030
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL164.621.2275.000.000169.621.227
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE105.350.118-36.435.05168.915.067
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite105.350.118-36.435.05168.915.067
        8501   Rambursări de credite externe84.209.768-37.921.44146.288.327
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane21.140.3501.486.39022.626.740
      01     Administraţie centrală106.046.460-34.922.77471.123.686
      02     Poliţie790.399.59992.658.426883.058.025
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor140.477.6275.050.914145.528.541
      04     Paza şi supravegherea frontierei283.830.906-31.465.210252.365.696
      05     Jandarmerie338.278.764-62.786.566275.492.198
      06     Siguranţa naţională493.755.81234.203.249527.959.061
      07     Penitenciare270.000.00050.650.000320.650.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională140.128.024-15.534.790124.593.234
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE17.239.285.838910.516.36418.149.802.202
        01   CHELTUIELI CURENTE15.844.449.475835.368.01416.679.817.489
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.857.356.449706.919.5477.564.275.996
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.342.847.115209.242.3442.552.089.459
        34   SUBVENŢII1.178.067.08341.066.9611.219.134.044
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice358.067.08341.066.961399.134.044
        3504   Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
        38   TRANSFERURI5.466.178.828-121.860.8385.344.317.990
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL960.392.37182.348.3501.042.740.721
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE434.443.992-7.200.000427.243.992
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite422.072.092-7.200.000414.872.092
        8501   Rambursări de credite externe250.957.586-5.700.000245.257.586
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane171.114.506-1.500.000169.614.506
        87     Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
        8703   Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
    5701       Învăţământ6.739.088.149941.477.6387.680.565.787
        01   CHELTUIELI CURENTE6.068.578.847834.952.6386.903.531.485
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.241.063.853560.312.0004.801.375.853
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII939.832.369202.390.6381.142.223.007
        34   SUBVENŢII61.755.06227.000.00088.755.062
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice61.755.06227.000.00088.755.062
        38   TRANSFERURI825.927.56345.250.000871.177.563
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL665.855.917106.525.000772.380.917
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.653.385   4.653.385
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.653.385   4.653.385
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane 4.653.385   4.653.385
      01     Administraţie centrală4.900.42014.000.00018.900.420
      02     Învăţământ preşcolar408.891.15650.000.000458.891.156
      03     Învăţământ primar şi gimnazial2.620.138.325350.000.0002.970.138.325
      04     Învăţământ liceal1.213.491.38599.328.5191.312.819.904
      05     Învăţământ profesional181.320.52050.000.000231.320.520
      06     Învăţământ postliceal47.713.28347.500.00095.213.283
      07     Case de copii198.041.670100.000.000298.041.670
      08     Învăţământ special366.478.140100.000.000466.478.140
      09     Învăţământ superior1.255.512.85195.934.4391.351.447.290
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice45.651.5933.000.00048.651.593
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi39.912.94315.000.00054.912.943
      25     Servicii publice descentralizate89.041.9005.000.00094.041.900
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ267.993.96311.714.680279.708.643
    5801       Sănătate4.177.811.714129.143.2514.306.954.965
        01   CHELTUIELI CURENTE3.534.490.937161.843.2513.696.334.188
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.458.016.272139.852.6492.597.868.921
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.042.187.55133.035.3411.075.222.892
        38   TRANSFERURI34.287.114-11.044.73923.242.375
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL233.811.730-25.500.000208.311.730
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE409.509.047-7.200.000402.309.047
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite409.509.047-7.200.000402.309.047
        8501   Rambursări de credite externe244.387.586-5.700.000238.687.586
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane165.121.461-1.500.000163.621.461
      01     Administraţie centrală17.600.0001.500.00019.100.000
      02     Dispensare medicale839.638.63646.834.460886.473.096
      03     Spitale2.296.134.733102.900.4442.399.035.177
      04     Sanatorii şi preventorii42.783.4273.000.00045.783.427
      05     Creşe40.791.2952.442.97043.234.265
      06     Leagăne de copii57.600.0003.500.00061.100.000
      07     Centre de transfuzii sanguine34.063.4002.098.10336.161.503
      08     Servicii de ambulanţă102.191.2445.885.521108.076.765
      09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament47.522.7462.492.93850.015.684
      25     Servicii publice descentralizate73.000.0004.487.00077.487.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare626.486.233-45.998.185580.488.048
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret816.982.060-40.162.890776.819.170
        01   CHELTUIELI CURENTE776.025.025-36.486.240739.538.785
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL105.206.6673.272.898108.479.565
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII322.720.285-51.358.479271.361.806
        34   SUBVENŢII292.584.94813.766.961306.351.909
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice292.584.94813.766.961306.351.909
        38   TRANSFERURI55.513.125-2.167.62053.345.505
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL40.957.035-3.676.65037.280.385
      01     Administraţie centrală19.424.4751.532.22320.956.698
      02     Biblioteci publice naţionale21.297.790-2.276.48019.021.310
      04     Muzee58.876.9785.078.73763.955.715
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte64.169.9505.508.54469.678.494
      15     Culte religioase83.534.992272.38083.807.372
      20     Activitatea sportivă161.285.0352.154.280163.439.315
      21     Activitatea de tineret11.459.000   11.459.000
      25     Servicii publice descentralizate16.628.330-295.65216.332.678
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret380.305.510-52.136.922328.168.588
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii5.505.403.915-119.941.6355.385.462.280
        01   CHELTUIELI CURENTE5.465.354.666-124.941.6355.340.413.031
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL53.069.6573.482.00056.551.657
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.106.91025.174.84463.281.754
        34     SUBVENŢII823.727.073300.000824.027.073
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.727.073300.0004.027.073
        3504   Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
        38   TRANSFERURI4.550.451.026-153.898.4794.396.552.547
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL19.767.6895.000.00024.767.689
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE20.281.560   20.281.560
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite7.909.660   7.909.660
        8501   Rambursări de credite externe6.570.000   6.570.000
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.339.660   1.339.660
        87     Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
        8703   Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
      01     Administraţie centrală24.952.2191.236.81126.189.030
      02     Cămine de bătrâni şi pensionari490.421   490.421
      08     Centre de primire a minorilor205.895   205.895
      09     Ajutor social220.000   220.000
      10     Plasament familial   15.000.00015.000.000
      13     Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
      15     Alocaţia de stat pentru copii3.457.624.000-268.800.0003.188.824.000
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen622.68444.884667.568
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat2.000.000   2.000.000
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari545.434.08029.565.336574.999.416
      21     Pensii militari532.010.31818.969.432550.979.750
      25     Servicii publice descentralizate47.249.3042.344.00049.593.304
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii74.594.99481.697.902156.292.896
    6300         Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE607.716.590-47.013.401560.703.189
        01   CHELTUIELI CURENTE413.831.662-36.167.900377.663.762
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL23.561.3004.941.10028.502.400
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.027.3802.500.0009.527.380
        38     TRANSFERURI383.242.982-43.609.000339.633.982
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL193.884.928-10.845.501183.039.427
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe460.046.744-44.600.000415.446.744
        01   CHELTUIELI CURENTE387.646.549-42.400.000345.246.549
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.587.782709.0004.296.782
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII815.785500.0001.315.785
        38     TRANSFERURI383.242.982-43.609.000339.633.982
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL72.400.195-2.200.00070.200.195
      01     Administraţie centrală7.736.567-1.391.0006.345.567
      08     Locuinţe422.310.177-45.809.000376.501.177
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe30.000.0002.600.00032.600.000
    6401       Mediu şi ape147.669.846-2.413.401145.256.445
        01   CHELTUIELI CURENTE26.185.1136.232.10032.417.213
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.973.5184.232.10024.205.618
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.211.5952.000.0008.211.595
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL121.484.733-8.645.501112.839.232
      01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice105.484.733-2.413.401103.071.332
      02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării41.455.113   41.455.113
      03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă730.000   730.000
    6600         Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE8.295.008.139-664.656.5747.630.351.565
        01   CHELTUIELI CURENTE7.302.933.656-741.780.4966.561.153.160
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL413.657.84241.436.900455.094.742
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII333.737.8087.576.967341.314.775
        34     SUBVENŢII2.631.801.500-597.566.2132.034.235.287
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500351.6434.053.143
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000-200.343.5431.010.656.457
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000-397.574.3131.019.525.687
        36   PRIME604.500.000-49.000.000555.500.000
        38   TRANSFERURI3.319.236.506-144.228.1503.175.008.356
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL695.060.51265.062.522760.123.034
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE297.013.97112.061.400309.075.371
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite297.013.97112.061.400309.075.371
        8501   Rambursări de credite externe125.177.595-26.998.80098.178.795
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane171.836.37639.060.200210.896.576
    6601       Industrie2.001.986.026-299.958.4001.702.027.626
        01   CHELTUIELI CURENTE1.657.087.290-249.958.4001.407.128.890
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL50.856.9341.115.90051.972.834
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.143.856-62.400128.081.456
        34     SUBVENŢII1.075.101.500-201.011.900874.089.600
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500351.6434.053.143
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.071.000.000-201.363.543869.636.457
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif400.000   400.000
        38   TRANSFERURI402.985.000-50.000.000352.985.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL342.188.100-50.295.400291.892.700
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.710.636295.4003.006.036
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.710.636295.4003.006.036
        8501   Rambursări de credite externe1.339.004231.2001.570.204
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.371.63264.2001.435.832
      01     Administraţie centrală79.015.7261.405.14380.420.869
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale105.603.664   105.603.664
      03     Combustibili minerali solizi702.449.000-120.000.000582.449.000
      05     Electricitate şi alte forme de energie153.000.000   153.000.000
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili863.607.000-151.658.943711.948.057
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei98.310.636-29.704.60068.606.036
    6701       Agricultură şi silvicultură4.128.033.984-402.783.0003.725.250.984
        01   CHELTUIELI CURENTE4.044.603.278-403.500.0003.641.103.278
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL320.970.79837.503.000358.473.798
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.732.4805.571.313159.303.793
        34     SUBVENŢII1.416.700.000-397.574.3131.019.125.687
        3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.416.700.000-397.574.3131.019.125.687
        36     PRIME604.500.000-49.000.000555.500.000
        38     TRANSFERURI1.548.700.000   1.548.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL49.300.000717.00050.017.000
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE34.130.706   34.130.706
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite34.130.706   34.130.706
        8501   Rambursări de credite externe19.344.787   19.344.787
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane14.785.919   14.785.919
      01     Administraţie centrală10.679.206741.41311.420.619
      02     Amendare soluri acide şi alcaline5.229.000   5.229.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe207.000.000-48.000.000159.000.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal75.867.6283.700.00079.567.628
      05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal73.357.8164.900.00078.257.816
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole12.539.284300.00012.839.284
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli755.000.000-489.374.313265.625.687
      08     Alocaţii pentru îngrăşăminte chimice200.000.000   200.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.002.000.00072.000.0002.074.000.000
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului278.791.42220.000.000298.791.422
      15     Silvicultură17.050.000-2.783.00014.267.000
      25     Servicii publice descentralizate307.471.63733.132.900340.604.537
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii183.047.9912.600.000185.647.991
    6801       Transporturi şi comunicaţii1.771.976.563-36.149.9501.735.826.613
        01   CHELTUIELI CURENTE1.244.631.578-166.977.0501.077.654.528
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL18.427.5361.871.10020.298.636
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.512.5363.200.00020.712.536
        34     SUBVENŢII140.000.0001.020.000141.020.000
        3502   Subvenţii pe produse şi activităţi140.000.0001.020.000141.020.000
        38   TRANSFERURI1.068.691.506-173.068.150895.623.356
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL267.172.356119.061.100386.233.456
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE260.172.62911.766.000271.938.629
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite260.172.62911.766.000271.938.629
        8501   Rambursări de credite externe104.493.804-27.230.00077.263.804
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane155.678.82538.996.000194.674.825
      01     Administraţie centrală13.251.0091.051.66614.302.675
      02     Aviaţie civilă276.932.220-18.479.900258.452.320
      03     Navigaţie civilă51.546.115499.33452.045.449
      04     Zone libere458.000   458.000
      05     Drumuri şi poduri501.464.756-32.552.150468.912.606
      06     Transport feroviar710.538.88612.857.600723.396.486
      07     Transport în comun202.254.0001.020.000203.274.000
      10     Comunicaţii15.383.277-546.50014.836.777
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor148.300   148.300
    6901       Alte acţiuni economice393.011.56674.234.776467.246.342
        01   CHELTUIELI CURENTE356.611.51078.654.954435.266.464
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL23.402.574946.90024.349.474
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.348.936-1.131.94633.216.990
        38     TRANSFERURI298.860.00078.840.000377.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL36.400.056-4.420.17831.979.878
      01     Administraţie centrală8.028.270-363.4227.664.848
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare86.065.438-4.086.80281.978.636
      03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri2.443.838-240.0002.203.838
      04     Meteorologie şi hidrologie19.045.000-1.160.00017.885.000
      05     Stimularea producţiei de export şi a exportului200.000.000   200.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională62.000.00060.000.000122.000.000
      50     Alte cheltuieli15.429.020.20.085.00035.514.020
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI1.138.476.994-62.272.3971.076.204.597
        01   CHELTUIELI CURENTE1.081.386.075-58.435.4801.022.950.595
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL135.761.2606.997.259142.758.519
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII650.658.204-6.467.753644.190.451
        34     SUBVENŢII599.09042.259641.349
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.09042.259641.349
        38   TRANSFERURI294.367.521-59.007.245235.360.276
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL57.090.919-3.836.91753.254.002
    7101       Cercetare ştiinţifică859.354.568-55.040.881804.313.687
        01   CHELTUIELI CURENTE828.777.206-54.310.374774.466.832
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL45.592.906104.61545.697.521
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII524.772.850-1.450.003523.322.847
        34     SUBVENŢII599.09042.259641.349
        3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.09042.259641.349
        38     TRANSFERURI257.812.360-53.007.245204.805.115
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.577.362-730.50729.846.855
      01     Administraţie centrală26.306.580-31.40026.275.180
      02     Cercetare fundamentală64.429.2632.257.45366.686.716
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală721.403.635-55.093.230666.310.405
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică47.215.090-2.173.70445.041.386
    7201       Alte acţiuni278.822.326-7.231.516271.590.810
        01   CHELTUIELI CURENTE252.308.769-4.125.106248.183.663
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL90.168.3546.892.64497.060.998
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.885.354-5.017.750120.867.604
        38     TRANSFERURI36.255.061-6.000.00030.255.061
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL26.513.557-3.106.41023.407.147
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale58.034.4142.713.54460.747.958
      03     Distrugere tehnică militară3.000.000-308.5152.691.485
      05     Acordarea de medalii comemorative1.000.000-102.207897.793
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.522.197-259.3042.262.893
      07     Protecţie civilă22.016.153-2.258.02819.758.125
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare16.000.000-6.000.00010.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale4.500.000   4.500.000
      50     Alte cheltuieli171.749.562-1.017.006170.732.556
    7501       Cheltuieli din fonduri la dispoziţia Guvernului300.100   300.100
        01   CHELTUIELI CURENTE300.100   300.100
        38   TRANSFERURI300.100   300.100
      01     Cheltuieli din fondul de intervenţie300.100   300.100
    8500         Partea a VII-a - TRANSFERURI4.703.015.0552.065.068.0086.768.083.063
    8501       Transferuri din bugetul de stat4.703.015.0552.065.068.0086.768.083.063
      01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători1.350.525.000611.000.0001.961.525.000
      02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.894.300.0002.300.0001.896.600.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe178.000.000-2.300.000175.700.000
      04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat   1.392.800.0001.392.800.000
      08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate156.345.955161.267.934317.613.889
      09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.123.844.100-99.999.9261.023.844.174
    8600         Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
    8601       ÎMPRUMUTURI1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
        8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000-600.000525.000
        8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
        8007   Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ   400.000.000400.000.000
      02       Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
      05       Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000-600.000525.000
      06       Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
      07       Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ   400.000.000400.000.000
    8800         Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000-64.760.0009.734.140.000
    8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli9.798.900.000-64.760.0009.734.140.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe274.182.473-146.200.000127.982.473
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii987.317.52781.440.0001.068.757.527
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
      05     Diferenţa de curs aferentă datoriei publice interne461.500.000   461.500.000
    9500         Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ119.883.64818.700.000138.583.648
    9501       Fonduri de rezervă119.883.64818.700.000138.583.648
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului100.183.748-1.300.00098.883.748
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului14.699.90020.000.00034.699.900
      03     Fond la dispoziţia Guvernului      
            României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.000   5.000.000
    9901       DEFICIT-12.454.000.000-951.494.970-13.405.494.970
  ----------- Notă *) Din care: 217.000.000 mii lei de la Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.
   +  Anexa 2
                   
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997  - detalierea pe articole de cheltuieli - - Sinteza -
    - mii lei -
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    AB123=1+2
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL52.730.940.0001.888.794.97054.619.734.970
        01   CHELTUIELI CURENTE46.143.635.8121.933.091.82048.076.727.632
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.980.168.8081.016.528.43111.996.697.239
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.149.876.365-159.081.3935.990.794.972
        34   SUBVENŢII4.085.261.617-506.266.9933.578.994.624
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice637.161.61791.650.863728.812.480
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000-200.343.5431.010.656.457
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000-397.574.3131.019.525.687
        3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
        36   PRIME604.500.000-49.000.000555.500.000
        38   TRANSFERURI14.405.045.3741.676.971.77516.082.017.149
        49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000-64.760.0009.734.140.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe274.182.473-146.200.000127.982.473
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii987.317.52781.440.0001.068.757.527
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne461.500.000   461.500.000
        60   REZERVE119.883.64818.700.000138.583.648
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.811.771.159-212.053.1993.599.717.960
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000-600.000525.000
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ   400.000.000400.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.675.124.917-231.643.6511.443.481.266
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.662.753.017-231.643.6511.431.109.366
        8501Rambursări de credite externe982.738.772-200.263.125782.475.647
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane680.014.245-31.380.526648.633.719
        87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
        8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
    5101       Autorităţi publice1.889.141.98346.168.3211.935.310.304
        01   CHELTUIELI CURENTE1.662.699.62965.019.9741.727.719.603
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL987.590.786110.103.9251.097.694.711
        10   Cheltuieli cu salariile724.702.09078.270.209802.972.299
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat150.015.14020.193.508170.208.648
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj30.009.9514.099.45534.109.406
        13   Deplasări, detaşări, transferări82.863.6057.540.75390.404.358
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară46.172.2245.708.64951.880.873
        1302Deplasări în străinătate36.691.3811.832.10438.523.485
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII432.371.593-25.332.951407.038.642
        21   Drepturi cu caracter social10.000   10.000
        22   Hrană456.952   456.952
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie176.462.7053.121.211179.583.916
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.101.762-4.032.52539.069.237
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament16.389.413-3.393.76512.995.648
        27   Reparaţii curente30.098.114-1.835.83228.262.282
        28   Reparaţii capitale108.002.045-22.762.63285.239.413
        29   Cărţi şi publicaţii9.473.169-3.552.3255.920.844
        30   Alte cheltuieli48.377.4337.122.91755.500.350
        34   SUBVENŢII4.793.944-460.0004.333.944
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.793.944-460.0004.333.944
        38   TRANSFERURI237.943.306-19.291.000218.652.306
        40   Transferuri neconsolidabile237.943.306-19.291.000218.652.306
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL213.400.994-18.781.653194.619.341
        72   Investiţii ale instituţiilor publice213.400.994-18.781.653194.619.341
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE13.041.360-70.00012.971.360
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite13.041.360-70.00012.971.360
        8501Rambursări de credite externe11.254.400-62.00011.192.400
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.786.960-8.0001.778.960
    5401       Apărare naţională5.276.186.449-750.208.6004.525.977.849
        01   CHELTUIELI CURENTE2.923.590.765-219.208.6002.704.382.165
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.389.678.012110.791.4001.500.469.412
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.533.876.607-330.000.0001.203.876.607
        38   TRANSFERURI36.146   36.146
        40   Transferuri neconsolidabile36.146   36.146
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.527.320.208-331.000.0001.196.320.208
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.527.320.208-331.000.0001.196.320.208
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE825.275.476-200.000.000625.275.476
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite825.275.476-200.000.000625.275.476
        8501Rambursări de credite externe511.139.423-129.580.884381.558.539
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane314.136.053-70.419.116243.716.937
    5501       Ordine publică şi siguranţa naţională2.562.917.19237.853.2492.600.770.441
        01   CHELTUIELI CURENTE2.292.945.84769.288.3002.362.234.147
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.172.563.15935.338.3001.207.901.459
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII849.357.658-16.600.000832.757.658
        34   SUBVENŢII270.000.00050.650.000320.650.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.00050.650.000320.650.000
        38   TRANSFERURI1.025.030-100.000925.030
        40   Transferuri neconsolidabile1.025.030-100.000925.030
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL164.621.2275.000.000169.621.227
        72   Investiţii ale instituţiilor publice164.621.2275.000.000169.621.227
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE105.350.118-36.435.05168.915.067
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite105.350.118-36.435.05168.915.067
        8501Rambursări de credite externe84.209.768-37.921.44146.288.327
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane21.140.3501.486.39022.626.740
    5701       Învăţământ6.739.088.149941.477.6387.680.565.787
        01   CHELTUIELI CURENTE6.068.578.847834.952.6386.903.531.485
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.241.063.853560.312.0004.801.375.853
        10   Cheltuieli cu salariile3.263.622.755430.478.7423.694.101.497
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat796.361.154108.133.899904.495.053
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj159.272.23121.629.359180.901.590
        13   Deplasări, detaşări, transferări21.807.71370.00021.877.713
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară6.054.81370.0006.124.813
        1302Deplasări în străinătate15.752.900   15.752.900
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII939.832.369202.390.6381.142.223.007
        21   Drepturi cu caracter social233.291.96350.000.000283.291.963
        22   Hrană236.414.36448.376.996284.791.360
        23   Medicamente şi materiale sanitare1.366.500   1.366.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie144.830.5393.001.751147.832.290
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional22.940.0531.002.75723.942.810
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament93.262.3826.56093.268.942
        27   Reparaţii curente32.741.7431.40332.743.146
        28   Reparaţii capitale81.046.16799.900.000180.946.167
        29   Cărţi şi publicaţii6.003.04543.5256.046.570
        30   Alte cheltuieli29.184.26857.64629.241.914
        31   Manuale58.751.345   58.751.345
        34   SUBVENŢII61.755.06227.000.00088.755.062
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice61.755.06227.000.00088.755.062
        38   TRANSFERURI825.927.56345.250.000871.177.563
        40   Transferuri neconsolidabile825.927.56345.250.000871.177.563
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL665.855.917106.525.000772.380.917
        72   Investiţii ale instituţiilor publice665.855.917106.252.000772.380.917
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.653.385   4.653.385
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.653.385   4.653.385
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.653.385   4.653.385
    5801       Sănătate4.177.811.714129.143.2514.306.954.965
        01   CHELTUIELI CURENTE3.534.490.937161.843.2513.696.334.188
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.458.016.272139.852.6492.597.868.921
        10   Cheltuieli cu salariile1.882.484.814106.135.1221.988.619.936
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat478.642.29628.125.984506.768.280
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj92.109.0665.411.54397.520.609
        13   Deplasări, detaşări, transferări4.780.096180.0004.960.096
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară4.263.296180.0004.443.296
        1302Deplasări în străinătate516.800   516.800
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.042.187.55133.035.3411.075.222.892
        21   Drepturi cu caracter social1.045.20034.8001.080.000
        22   Hrană39.276.6862.194.92041.471.606
        23   Medicamente şi materiale sanitare913.146.88929.681.451942.828.340
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie33.316.3911.996.87035.313.261
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional15.556.100217.00015.773.100
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.963.243-923.40010.039.843
        27   Reparaţii curente12.518.404469.00012.987.404
        28   Reparaţii capitale11.084.000-670.00010.414.000
        29   Cărţi şi publicaţii257.8503.300261.150
        30   Alte cheltuieli5.022.78831.4005.054.188
        38   TRANSFERURI34.287.114-11.044.73923.242.375
        40   Transferuri neconsolidabile34.287.114-11.044.73923.242.375
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL233.811.730-25.500.000208.311.730
        72   Investiţii ale instituţiilor publice233.811.730-25.500.000208.311.730
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE409.509.047-7.200.000402.309.047
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite409.509.047-7.200.000402.309.047
        8501Rambursări de credite externe244.387.586-5.700.000238.687.586
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane165.121.461-1.500.000163.621.461
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret816.982.060-40.162.890776.819.170
        01   CHELTUIELI CURENTE776.025.025-36.486.240739.538.785
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL105.206.6673.272.898108.479.565
        10   Cheltuieli cu salariile76.161.4651.188.38477.349.849
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.808.819297.09519.105.914
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.761.98459.4193.821.403
        13   Deplasări, detaşări, transferări6.474.3991.728.0008.202.399
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară3.246.0451.605.0004.851.045
        1302Deplasări în străinătate3.228.354123.0003.351.354
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII322.720.285-51.358.479271.361.806
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.828.620-17.7006.810.920
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional92.307.360296.44592.603.805
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament965.100-1.100964.000
        27   Reparaţii curente1.075.500-7.4001.068.100
        28   Reparaţii capitale5.094.000-5.5005.088.500
        29   Cărţi şi publicaţii1.644.360-1.7001.642.660
        30   Alte cheltuieli214.805.345-51.621.524163.183.821
        34   SUBVENŢII292.584.94813.766.961306.351.909
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice292.584.94813.766.961306.351.909
        38   TRANSFERURI55.513.125-2.167.62053.345.505
        40   Transferuri neconsolidabile55.513.125-2.167.62053.345.505
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL40.957.035-3.676.65037.280.385
        72   Investiţii ale instituţiilor publice40.957.035-3.676.65037.280.385
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii5.505.403.915-119.941.6355.385.462.280
        01   CHELTUIELI CURENTE5.465.354.666-124.941.6355.340.413.031
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL53.069.6573.482.00056.551.657
        10   Cheltuieli cu salariile39.274.5102.447.69241.722.202
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.818.628611.92310.430.551
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.964.023122.3852.086.408
        13   Deplasări, detaşări, transferări2.012.496300.0002.312.496
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară1.357.944300.0001.657.944
        1302Deplasări în străinătate654.552   654.552
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.106.91025.174.84463.281.754
        21   Drepturi cu caracter social24.797.20525.076.03349.873.238
        22   Hrană605.300   605.300
        23   Medicamente şi materiale sanitare8.000   8.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.397.14398.8118.495.954
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional231.770   231.770
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament567.836   567.836
        27   Reparaţii curente1.257.472   1.257.472
        28   Reparaţii capitale337.414   337.414
        29   Cărţi şi publicaţii162.434   162.434
        30   Alte cheltuieli1.742.336   1.742.336
        34   SUBVENŢII823.727.073300.000824.027.073
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.727.073300.0004.027.073
        3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţului la pâine820.000.000   820.000.000
        38   TRANSFERURI4.550.451.026-153.898.4794.396.552.547
        40   Transferuri neconsolidabile4.550.451.026-153.898.4794.396.552.547
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL19.767.6895.000.00024.767.689
        72   Investiţii ale instituţiilor publice19.767.6895.000.00024.767.689
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE20.281.560   20.281.560
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite7.909.660   7.909.660
        8501Rambursări de credite externe6.570.000   6.570.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.339.660   1.339.660
        87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
        8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe460.046.744-44.600.000415.446.744
        01   CHELTUIELI CURENTE387.646.549-42.400.000345.246.549
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.587.782709.0004.296.782
        10   Cheltuieli cu salariile2.616.654160.7692.777.423
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat654.16340.192694.355
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj130.8338.039138.872
        13   Deplasări, detaşări, transferări186.132500.000686.132
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară48.132100.000148.132
        1302Deplasări în străinătate138.000400.000538.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII815.785500.0001.315.785
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie390.000150.000540.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional106.900200.000306.900
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.900   14.900
        27   Reparaţii curente103.200   103.200
        28   Reparaţii capitale24.800   24.800
        29   Cărţi şi publicaţii11.985   11.985
        30   Alte cheltuieli164.000150.000314.000
        38   TRANSFERURI383.242.982-43.609.000339.633.982
        40   Transferuri neconsolidabile383.242.982-43.609.000339.633.982
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL72.400.195-2.200.00070.200.195
        72   Investiţii ale instituţiilor publice72.400.195-2.200.00070.200.195
    6401       Mediu şi ape147.669.846-2.413.401145.256.445
        01   CHELTUIELI CURENTE26.185.1136.232.10032.417.213
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.973.5184.232.10024.205.618
        10   Cheltuieli cu salariile14.930.4773.912.30018.842.777
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.732.619266.5003.999.119
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj746.52453.300799.824
        13   Deplasări, detaşări, transferări563.898   563.898
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară563.898   563.898
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.211.5952.000.0008.211.595
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.750.000   1.750.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.850.0001.500.0004.350.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament100.000   100.000
        27   Reparaţii curente450.000   450.000
        28   Reparaţii capitale400.000   400.000
        29   Cărţi şi publicaţii20.000   20.000
        30   Alte cheltuieli641.595500.0001.141.595
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL121.484.733-8.645.501112.839.232
        72   Investiţii ale instituţiilor publice16.000.000   16.000.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat105.484.733-8.645.50196.839.232
    6601       Industrie2.001.986.026-299.958.4001.702.027.626
        01   CHELTUIELI CURENTE1.657.087.290-249.958.4001.407.128.890
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL50.856.9341.115.90051.972.834
        10   Cheltuieli cu salariile39.590.540752.20040.342.740
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.161.554303.1003.464.654
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj632.27160.600692.871
        13   Deplasări, detaşări, transferări7.472.569   7.472.569
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară334.589   334.589
        1302Deplasări în străinătate7.137.980   7.137.980
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.143.856-62.400128.081.456
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.457.181   9.457.181
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional438.604-31.881406.723
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament109.097   109.097
        27   Reparaţii curente430.563   430.563
        28   Reparaţii capitale39.243   39.243
        29   Cărţi şi publicaţii168.485   168.485
        30   Alte cheltuieli117.500.683-30.519117.470.164
        34   SUBVENŢII1.075.101.500-201.011.900874.089.600
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500351.6434.053.143
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.071.000.000-201.363.543869.636.457
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif400.000   400.000
        38   TRANSFERURI402.985.000-50.000.000352.985.000
        40   Transferuri neconsolidabile402.985.000-50.000.000352.985.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL342.188.100-50.295.400291.892.700
        72   Investiţii ale instituţiilor publice988.100   988.100
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat341.200.000-50.295.400290.904.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.710.636295.4003.006.036
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.710.636295.4003.006.036
        8501Rambursări de credite externe1.339.004231.2001.570.204
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.371.63264.2001.435.832
    6701       Agricultură şi silvicultură4.128.033.984-402.783.0003.725.250.984
        01   CHELTUIELI CURENTE4.044.603.278-403.500.0003.641.103.278
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL320.970.79837.503.000358.473.798
        10   Cheltuieli cu salariile243.734.98128.079.231271.814.212
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat60.258.7457.019.80767.278.552
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj12.051.7491.403.96213.455.711
        13   Deplasări, detaşări, transferări4.925.3231.000.0005.925.323
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară4.569.8231.000.0005.569.823
        1302Deplasări în străinătate355.500   355.500
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.732.4805.571.313159.303.793
        22   Hrană1.500.000   1.500.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare21.522.2231.000.00022.522.223
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie19.035.0002.000.00021.035.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional98.138.0002.400.000100.538.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.247.000   3.247.000
        27   Reparaţii curente2.452.000150.0002.602.000
        28   Reparaţii capitale4.678.000   4.678.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.040.000   1.040.000
        30   Alte cheltuieli2.120.25721.3132.141.570
        34   SUBVENŢII1.416.700.000-397.574.3131.019.125.687
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.416.700.000-397.574.3131.019.125.687
        36   PRIME604.500.000-49.000.000555.500.000
        37   Prime acordate producătorilor agricoli604.500.000-49.000.000555.500.000
        38   TRANSFERURI1.548.700.000   1.548.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.548.700.000   1.548.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL49.300.000717.00050.017.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice25.697.000   25.697.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat23.603.000717.00024.320.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE34.130.706   34.130.706
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite34.130.706   34.130.706
        8501Rambursări de credite externe19.344.787   19.344.787
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane14.785.919   14.785.919
    6801       Transporturi şi comunicaţii1.771.976.563-36.149.9501.735.826.613
        01   CHELTUIELI CURENTE1.244.631.578-166.977.0501.077.654.528
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL18.427.5361.871.10020.298.636
        10   Cheltuieli cu salariile13.681.128989.02014.670.148
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.420.282246.6023.666.884
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj684.05678.670762.726
        13   Deplasări, detaşări, transferări642.070556.8081.198.878
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară280.900555.000835.900
        1302Deplasări în străinătate361.1701.808362.978
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.512.5363.200.00020.712.536
        21   Drepturi cu caracter social191.850   191.850
        22   Hrană411.480200.000611.480
        23   Medicamente şi materiale sanitare78.555   78.555
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.255.9631.260.0002.515.963
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.543.2533.450.0006.993.253
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament380.693200.000580.693
        27   Reparaţii curente2.919.711-230.0002.689.711
        28   Reparaţii capitale7.319.953-1.500.0005.819.953
        29   Cărţi şi publicaţii92.447   92.447
        30   Alte cheltuieli1.318.631-180.0001.138.631
        34   SUBVENŢII140.000.0001.020.000141.020.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi140.000.0001.020.000141.020.000
        38   TRANSFERURI1.068.691.506-173.068.150895.623.356
        40   Transferuri neconsolidabile1.068.691.506-173.068.150895.623.356
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL267.172.356119.061.100386.233.456
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat267.172.356119.061.100386.233.456
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE260.172.62911.766.000271.938.629
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite260.172.62911.766.000271.938.629
        8501Rambursări de credite externe104.493.804-27.230.00077.263.804
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane155.678.82538.996.000194.674.825
    6901       Alte acţiuni economice393.011.56674.234.776467.246.342
        01   CHELTUIELI CURENTE356.611.51078.654.954435.266.464
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.402.574946.90024.349.474
        10   Cheltuieli cu salariile17.750.159715.35318.465.512
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.437.541178.9104.616.451
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj887.50735.779923.286
        13   Deplasări, detaşări, transferări327.36716.858344.225
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară270.19715.814286.011
        1302Deplasări în străinătate57.1701.04458.214
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.348.936-1.131.94633.216.990
        22   Hrană6.000   6.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie24.318.965-749.70923.569.256
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.420.114-204.5944.215.520
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament122.54093.122215.662
        27   Reparaţii curente2.154.332-88.5002.065.832
        28   Reparaţii capitale2.698.211-142.0962.556.115
        29   Cărţi şi publicaţii16.64819.71236.360
        30   Alte cheltuieli612.126-59.881552.245
        38   TRANSFERURI298.860.00078.840.000377.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile298.860.00078.840.000377.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL36.400.056-4.420.17831.979.878
        71   Stocuri pentru rezervele materiale naţionale şi de mobilizare32.427.234-3.226.58829.200.646
        72   Investiţii ale instituţiilor publice3.865.984-1.193.5902.672.394
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat106.838   106.838
    7101       Cercetare ştiinţifică859.354.568-55.040.881804.313.687
        01   CHELTUIELI CURENTE828.777.206-54.310.374774.466.832
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL45.592.906104.61545.697.521
        10   Cheltuieli cu salariile34.417.021-59.77434.357.247
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.344.43641.1578.385.593
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.668.8868.2321.677.118
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.162.563115.0001.277.563
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară542.51315.000557.513
        1302Deplasări în străinătate620.050100.000720.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII524.772.850-1.450.003523.322.847
        22   Hrană5.275   5.275
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.829.01614.7142.843.730
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.244.0126.1431.250.155
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament98.4236.143104.566
        27   Reparaţii curente333.91310.000343.913
        28   Reparaţii capitale2.453.694   2.453.694
        29   Cărţi şi publicaţii271.003-8.299262.704
        30   Alte cheltuieli517.537.514-1.478.704516.058.810
        34   SUBVENŢII599.09042.259641.349
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.09042.259641.349
        38   TRANSFERURI257.812.360-53.007.245204.805.115
        40   Transferuri neconsolidabile257.812.360-53.007.245204.805.115
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.577.362-730.50729.846.855
        72   Investiţii ale instituţiilor publice30.577.362-730.50729.846.855
    7201       Alte acţiuni278.822.326-7.231.516271.590.810
        01   CHELTUIELI CURENTE252.308.769-4.125.106248.183.663
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL90.168.3546.892.64497.060.998
        10   Cheltuieli cu salariile34.214.7142.087.34236.302.056
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.553.679521.8359.075.514
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.710.735104.3671.815.102
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.108.732   1.108.732
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară853.400   853.400
        1302Deplasări în străinătate255.332   255.332
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.885.354-5.017.750120.867.604
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.500.000   4.500.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.500.000   2.500.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.796.554   3.796.554
        27   Reparaţii curente500.000   500.000
        28   Reparaţii capitale100.000   100.000
        29   Cărţi şi publicaţii50.000   50.000
        30   Alte cheltuieli1.061.425-17.7501.043.675
        38   TRANSFERURI36.255.061-6.000.00030.255.061
        40   Transferuri neconsolidabile36.255.061-6.000.00030.255.061
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL26.513.557-3.106.41023.407.147
        72   Investiţii ale instituţiilor publice26.513.557-3.106.41023.407.147
    7501       Cheltuieli din fonduri la dispoziţia Guvernului300.100   300.100
        01   CHELTUIELI CURENTE300.100   300.100
        38   TRANSFERURI300.100   300.100
        40   Transferuri neconsolidabile300.100   300.100
    8501       Transferuri din bugetul de stat4.703.015.0552.065.068.0086.768.083.063
      01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători1.350.525.000611.000.0001.961.525.000
      02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.894.300.0002.300.0001.896.600.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe178.000.000-2.300.000175.700.000
      04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat   1.392.800.0001.392.800.000
      08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate156.345.955161.267.934317.613.889
      09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.123.844.100-99.999.9261.023.844.174
    8601       Împrumuturi1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112399.400.0001.499.808.112
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000-600.000525.000
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ   400.000.000400.000.000
    8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli9.798.900.000-64.760.0009.734.140.000
          01Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
          02Dobânzi aferente datoriei publice externe274.182.473-146.200.000127.982.473
          03Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii987.317.52781.440.0001.068.757.527
          04Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
          05Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne461.500.000   461.500.000
    9501       Fonduri de rezervă119.883.64818.700.000138.583.648
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului100.183.748-1.300.00098.883.748
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului14.699.90020.000.00034.699.900
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.000   5.000.000
    9901       DEFICIT-12.454.000.000-951.494.970-13.405.494.970
   +  Anexa 4 LISTAtaxelor speciale de consumaţie (accize) pentruprodusele din import şi din ţară
         
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseCota - % -
    1.Alcool50
    2.Ţuică şi rachiuri naturale50
    3.Vinuri20
    4.Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturi obţinute prin distilare de cereale:130
      - whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr200
    5.Băuturi pe bază de vin, din care:115
      - coniac200
      - şampanie115
      - vin spumos şi vermut45
      - vin spumant80
    6.Bere, din care:55
      - bere ambalată în cutii metalice sau în sticle sub 0,5 l70
    7.Sucuri de fructe (exclusiv must de struguri) cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori4
    8.Ape, ape minerale şi ape gazoase, cu conţinut de zahăr sau alte produse de îndulcit şi substanţe aromatizante4
    9.Cafea, inclusiv cafea cu înlocuitori80
    10.Cafea solubilă80
    11.Ţigarete4 ECU + 20%
      - Produse din tutun115
    12.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)50
    13.Articole din cristal50
    14.Bijuterii din aur şi platină, exclusiv verighete20
    15.Benzină premium, regular şi normală30
    16.Benzină fără plumb27
    17.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)12
    18.Autoturisme de oraş (inclusiv din import rulate) cu capacitatea cilindrică a motorului peste 1800 cm350
    19.Produse de parfumerie20
    20.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine auto40
    21.Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc40
    22.Cameră video50
    23.Cuptoare cu microunde50
    24.Aparate foto20
    25.Aparate terminal telefonic individual tip "Cordless"20
    26.Aparat terminal telefonic tip "Cordless" cu automat de răspuns încorporat30
    27.Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp20
  NOTĂ:- La poziţiile 1-8 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din import cuprinde şi valoarea ambalajelor.- Accizele prevăzute la poziţiile 15-17 se calculează şi se datorează numai pentru carburanţi auto.- Pentru produsele prevăzute la poziţiile 18 şi 27, primite din donaţie, regimul accizelor va fi precizat de către Ministerul Finanţelor potrivit condiţiilor de încadrare stabilite prin normele metodologice.
   +  Anexa 5 Operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugatăA. Livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizata, efectuate în ţara de: a) unităţile sanitare, inclusiv veterinare şi de asistenţa socială: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii, salvari şi altele, autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială; unităţile autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială în staţiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat de către agenţii economici autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni balneoclimaterice şi a căror contravaloare este decontată pe bază de bilete de tratament; b) unităţile şi instituţiile de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de învăţământ aprobat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare;Sunt scutite unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum şi acţiuni componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică sau ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.Sunt scutite, de asemenea, unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţile menţionate mai sus realizate cu finanţare în parteneriat internaţional cu Uniunea Europeană, regional şi bilateral. c) liber-profesioniştii autorizaţi care îşi exercită activitatea în mod individual sau prin asociere în cadrul unor birouri, cabinete sau societăţi, în baza unui contract de societate civilă, precum şi persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative; d) gospodăriile agricole individuale şi asociaţiile de tip privat ale acestora; e) cantinele organizate pe lângă asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile publice care, potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, precum şi cele pe lângă unităţile scutite potrivit lit. a) şi b); f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit şi alte societăţi de credit, casele de schimb valutar; g) societăţile de investiţii financiare, de intermediere financiară şi de valori mobiliare, cum sunt: acţiunile, obligaţiunile, titlurile şi înscrisurile de stat, precum şi alte instrumente financiare derivate; h) Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile prevăzute la cap. III din Statutul Băncii Naţionale a României, aprobat prin Legea nr. 34/1991; societăţile bancare, pentru operaţiunile prevăzute la art. 15-24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară; i) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere în astfel de activităţi; j) Regia Autonomă "Loteria Naţionala" şi agenţii economici autorizaţi de Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc sa desfăşoare astfel de activităţi; k) sunt, de asemenea, scutite:k)1. lucrările de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de război şi ale Revoluţiei din decembrie 1989;k)2. încasările din taxele de intrare la castele, muzee, târguri şi expoziţii, grădini zoologice şi botanice, biblioteci;k)3. activităţile de tipărire şi vânzare a timbrelor la valoarea declarata;k)4. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;k)5. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor de mai sus, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi şi reviste, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate; producţia de filme, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate;k)6. vânzările şi arendările de terenuri, cu excepţia celor destinate construcţiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile sau alte amenajări ale localităţilor;k)7. aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societăţilor comerciale;k)8. produsele şi serviciile prevăzute mai jos:1. pâine;2. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni, combustibil tip M, tip P şi lichid uşor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat şi gaze naturale;3. energie electrica pentru consum casnic;4. energie termica pentru consum casnic;5. prestările de servicii de salubritate, deratizare, dezinsecţie, apa şi canalizare;6. transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brăila-Hârşova, Galaţi-Grindu.Agenţii economici care produc şi comercializează pâine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate destinate realizării acestui produs.Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 2-5 sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, la aşezămintele de creştere şi ocrotire a copiilor, la căminele de bătrâni şi de pensionari, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus;k)9. activităţile agenţilor economici, precum şi cele care îndeplinesc condiţiile unei activităţi economice desfăşurate de asociaţiile, organizaţiile, instituţiile publice şi alte persoane juridice prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, după caz, realizată, de până la 50 milioane lei anual.În situaţia realizării unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agenţii economici şi celelalte persoane juridice prevăzute la alineatul precedent devin plătitoare de taxa pe valoarea adăugată în condiţii şi la termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului.După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, agenţii economici şi celelalte persoane juridice nu mai beneficiază de scutire chiar dacă ulterior realizează o cifra de afaceri inferioară plafonului de mai sus.B. Operaţiuni de import: a) bunurile din import care, potrivit Tarifului vamal de import al României, prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată bunurile din import pentru care în legislaţie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiinţarea taxelor vamale; b) mărfurile importate şi comercializate în regim de duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora; c) bunurile introduse în ţara fără plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice; d) importul de aur al Băncii Naţionale a României; e) reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate; f) bunurile şi serviciile din import similare bunurilor şi serviciilor din ţara scutite de taxa pe valoarea adăugată potrivit legi; g) mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate care se introduc direct în zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere; h) licenţe de filme şi programe, drepturi de transmisie, abonamente la agenţii de ştiri externe şi altele de aceasta natura, destinate activităţii de radio şi televiziune.  +  Anexa 6 SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii pe anul 1997
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL4.303.760.000200.000.0004.503.760.000
    1.ALBA82.193.0003.431.00085.624.000
    2.ARAD89.890.0005.524.00095.414.000
    3.ARGEŞ115.975.0005.570.000121.545.000
    4.BACĂU120.884.0004.818.000125.702.000
    5.BIHOR123.443.0007.005.000130.448.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD60.590.0002.442.00063.032.000
    7.BOTOŞANI84.636.0003.419.00088.055.000
    8.BRAŞOV114.482.0005.541.000120.023.000
    9.BRĂILA71.553.0003.632.00075.185.000
    10.BUZĂU85.799.0005.023.00090.822.000
    11.CARAŞ-SEVERIN72.009.0003.146.00075.155.000
    12.CĂLĂRAŞI66.206.0004.769.00070.975.000
    13.CLUJ147.193.0005.932.000153.125.000
    14.CONSTANŢA128.650.0006.551.000135.201.000
    15.COVASNA58.515.0002.526.00061.041.000
    16.DÂMBOVIŢA88.038.0003.911.00091.949.000
    17.DOLJ124.389.0005.526.000129.915.000
    18.GALAŢI104.953.0005.108.000110.061.000
    19.GIURGIU49.247.0003.088.00052.335.000
    20.GORJ75.651.0002.903.00078.554.000
    21.HARGHITA69.874.0003.005.00072.879.000
    22.HUNEDOARA109.729.0004.091.000113.820.000
    23.IALOMIŢA54.558.0002.455.00057.013.000
    24.IAŞI166.141.0006.405.000172.546.000
    25.ILFOV33.882.0002.780.00036.662.000
    26.MARAMUREŞ107.859.0003.921.000111.780.000
    27.MEHEDINŢI58.861.0002.456.00061.317.000
    28.MUREŞ113.957.0005.077.000119.034.000
    29.NEAMŢ93.776.0004.406.00098.182.000
    30.OLT85.280.0003.685.00088.965.000
    31.PRAHOVA151.063.0006.842.000157.905.000
    32.SATU MARE76.561.0004.011.00080.572.000
    33.SĂLAJ64.210.0002.874.00067.084.000
    34.SIBIU89.081.0004.088.00093.169.000
    35.SUCEAVA122.771.0004.668.000127.439.000
    36.TELEORMAN73.997.0004.115.00078.112.000
    37.TIMIŞ145.813.0008.869.000154.682.000
    38.TULCEA62.509.0002.570.00065.079.000
    39.VASLUI85.763.0003.759.00089.522.000
    40.VÂLCEA78.082.0003.695.00081.777.000
    41.VRANCEA70.840.0004.723.00075.563.000
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI524.857.00021.640.000546.497.000
   +  Anexa 7 I - Total transferuriII - Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termica şi transport urban, în comun, de călătoriIII - InvestiţiiIV - Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe TRANSFERURIdin bugetul de stat către bugetele locale pe judeţeşi municipiul Bucureşti pe anul 1997
               
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   Program actualizatInfluenţeProgram rectificat
    TOTAL   I3.422.825.000611.000.0004.033.825.000
        II1.350.525.000611.000.0001.961.525.000
        III1.894.300.0002.300.0001.896.600.000
        IV178.000.000-2.300.000175.700.000
    1.ALBAI56.000.0007.570.00063.570.000
        II10.633.0007.570.00018.203.000
        III45.367.000045.367.000
    2.ARADI62.948.00011.707.00074.655.000
        II19.339.00011.707.00031.046.000
        III43.609.000043.609.000
    3.ARGEŞI56.107.0007.000.00063.107.000
        II23.294.0007.000.00030.294.000
        III32.813.000032.813.000
    4.BACĂUI61.371.00013.874.00075.245.000
        II21.786.00013.874.00035.660.000
        III39.585.000039.585.000
    5.BIHORI62.760.0006.600.00069.360.000
        II21.147.0006.600.00027.747.000
        III41.613.000041.613.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI39.030.0009.000.00048.030.000
        II14.367.0009.000.00023.367.000
        III24.663.000024.663.000
    7.BOTOŞANII63.591.00021.700.00085.291.000
        II26.963.00021.700.00048.663.000
        III36.628.000036.628.000
    8.BRAŞOVI98.121.00020.034.000118.155.000
        II52.502.00020.034.00072.536.000
        III45.619.000045.619.000
    9.BRĂILAI46.160.0005.000.00051.160.000
        II13.606.0005.000.00018.606.000
        III32.554.000032.554.000
    10.BUZĂUI47.354.00013.000.00060.354.000
        II15.478.00013.000.00028.478.000
        III31.876.000031.876.000
    11.CARAŞ-SEVERINI49.500.00011.605.00061.105.000
        II11.616.00011.605.00023.221.000
        III37.884.000037.884.000
    12.CĂLĂRAŞII29.725.0009.732.00039.457.000
        II12.076.0009.732.00021.808.000
        III17.649.000017.649.000
    13.CLUJI115.093.00020.167.000135.260.000
        II58.551.00020.167.00078.718.000
        III56.542.000056.542.000
    14.CONSTANŢAI107.592.00025.000.000132.592.000
        II61.783.00025.000.00086.783.000
        III45.809.000045.809.000
    15.COVASNAI28.551.0004.073.00032.624.000
        II10.853.0004.073.00014.926.000
        III17.698.000017.698.000
    16.DÂMBOVIŢAI48.914.0004.676.00053.590.000
        II9.346.0004.676.00014.022.000
        III39.568.000039.568.000
    17.DOLJI59.601.0007.646.00067.247.000
        II21.473.0007.646.00029.119.000
        III38.128.000038.128.000
    18.GALAŢII70.316.00011.889.00082.205.000
        II28.097.00011.889.00039.986.000
        III42.219.000042.219.000
    19.GIURGIUI25.205.000844.00026.049.000
        II5.853.000844.0006.697.000
        III19.352.000019.352.000
    20.GORJI38.473.0004.200.00042.673.000
        II9.265.0004.200.00013.465.000
        III29.208.000029.208.000
    21.HARGHITAI39.053.0005.056.00044.109.000
        II16.344.0005.056.00021.400.000
        III22.709.000022.709.000
    22.HUNEDOARAI75.153.00013.000.00088.153.000
        II22.608.00013.000.00035.608.000
        III52.545.000052.545.000
    23.IALOMIŢAI36.269.0003.000.00039.269.000
        II8.985.0003.000.00011.985.000
        III27.284.000027.284.000
    24.IAŞII111.064.0002.800.000113.864.000
        II59.944.0002.800.00062.744.000
        III51.120.000051.120.000
    25.ILFOVI11.528.000525.00012.053.000
        II1.716.000525.0002.241.000
        III9.812.00009.812.000
    26.MARAMUREŞI59.906.0007.582.00067.488.000
        II20.509.0007.582.00028.091.000
        III39.397.000039.397.000
    27.MEHEDINŢII36.238.0006.155.00042.393.000
        II8.469.0006.155.00014.624.000
        III27.769.000027.769.000
    28.MUREŞI48.288.0008.827.00057.115.000
        II17.183.0008.827.00026.010.000
        III31.105.000031.105.000
    29.NEAMŢI59.226.0005.984.00065.210.000
        II17.904.0005.984.00023.888.000
        III41.322.000041.322.000
    30.OLTI53.193.00010.500.00063.693.000
        II18.444.00010.500.00028.944.000
        III34.749.000034.749.000
    31.PRAHOVAI84.290.00011.600.00095.890.000
        II36.245.00011.600.00047.845.000
        III48.045.000048.045.000
    32.SATU MAREI37.770.0008.753.00046.523.000
        II11.265.0008.753.00020.018.000
        III26.505.000026.505.000
    33.SĂLAJI32.947.0009.484.00042.431.000
        II10.755.0009.484.00020.239.000
        III22.192.000022.192.000
    34.SIBIUI60.749.00011.047.00071.796.000
        II27.269.00011.047.00038.316.000
        III33.480.000033.480.000
    35.SUCEAVAI63.021.00019.667.00082.688.000
        II20.418.00017.367.00037.785.000
        III42.603.0002.300.000*)44.903.000
    36.TELEORMANI48.942.00014.600.00063.542.000
        II20.907.00014.600.00035.507.000
        III28.035.000028.035.000
    37.TIMIŞI102.004.00015.000.000117.004.000
        II54.464.00015.000.00069.464.000
        III47.540.000047.540.000
    38.TULCEAI52.575.00016.603.00069.178.000
        II18.845.00016.603.00035.448.000
        III33.730.000033.730.000
    39.VASLUII66.543.0005.000.00071.543.000
        II19.738.0005.000.00024.738.000
        III46.805.000046.805.000
    40.VÂLCEAI48.488.0002.600.00051.088.000
        II9.151.0002.600.00011.751.000
        III39.337.000039.337.000
    41.VRANCEAI55.218.00015.000.00070.218.000
        II18.018.00015.000.00033.018.000
        III37.200.000037.200.000
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTII895.948.000205.200.0001.101.148.000
        II463.316.000205.200.000668.516.000
        III432.632.0000432.632.000
    43.Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe**)I178.000.000-2.300.000175.700.000
        IV178.000.000-2.300.000175.700.000
  ------------- Notă *) Suma reprezintă contribuţia părţii române în anul 1997 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de către Polonia. Notă **) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
   +  Anexa 8
                   
    BUGETUL  Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
    AB123=1+2
    0007       VENITURI - TOTAL1.345.520.0004.000.0001.349.520.000
    2507       I. VENITURI CURENTE1.345.520.0004.000.0001.349.520.000
    3307       A. VENITURI FISCALE1.201.720.000-80.000.0001.121.720.000
    4407       A1. IMPOZITE DIRECTE1.166.720.000-80.000.0001.086.720.000
    0907       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE1.166.720.000-80.000.0001.086.720.000
      01     Contribuţii pentru asigurări sociale1.162.320.000-80.000.0001.082.320.000
      05     Contribuţia persoanelor asigurate4.400.000   4.400.000
    1207       A2. IMPOZITE INDIRECTE35.000.000   35.000.000
    1707       ALTE IMPOZITE INDIRECTE35.000.000   35.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor35.000.00035.000.000  
    1907       B. VENITURI NEFISCALE143.800.00084.000.000227.800.000
    2107       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE143.800.00084.000.000227.800.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice143.800.00084.000.000227.800.000
    5007       CHELTUIELI - TOTAL1.345.520.000*)4.000.0001.349.520.000*)
        01   CHELTUIELI CURENTE1.288.820.0003.700.0001.292.520.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000   600.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.288.220.0003.700.0001.291.920.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.700.000300.00057.000.000
    5907       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.345.520.0004.000.0001.349.520.000
    5807       Sănătate945.020.000-36.500.000908.520.000
        01   CHELTUIELI CURENTE888.320.000-36.800.000851.520.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000   600.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări600.000   600.000
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară600.000   600.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII887.720.000-36.800.000850.920.000
        21   Drepturi cu caracter social10.00020.00030.000
        22   Hrană9.600.000620.00010.220.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare616.000.00031.280.000647.280.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie19.700.00021.250.00040.950.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.360.00015.400.00042.760.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.400.00010.050.00013.450.000
        27   Reparaţii curente11.000.0005.060.00016.060.000
        28   Reparaţii capitale6.000.000   6.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii220.00010.000230.000
        30   Alte cheltuieli194.430.000-120.490.00073.940.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.700.000300.00057.000.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice56.700.000300.00057.000.000
      01     Administraţie centrală800.000   800.000
      02     Dispensare medicale200.800.000-19.100.000181.700.000
      03     Spitale611.998.600-8.018.600603.980.000
      04     Sanatorii şi preventorii12.700.000   12.700.000
      05     Creşe2.600.100-1002.600.000
      06     Leagăne de copii1.700.000   1.700.000
      07     Centre de transfuzii sanguine45.200.300-10.000.30035.200.000
      08     Servicii de ambulanţă1.701.000-1.0001.700.000
      09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament3.300.000   3.300.000
      25     Servicii publice descentralizate7.500.000-500.0007.000.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare56.720.0001.120.00057.840.000
    6107       ALTE CHELTUIELI SOCIALE400.500.00040.500.000441.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE400.500.00040.500.000441.000.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII400.500.00040.500.000441.000.000
        21   Drepturi cu caracter social400.500.00040.500.000441.000.000
      01     Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente400.000.00040.000.000440.000.000
      02     Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare500.000500.0001.000.000
  *)Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
   +  Anexa 8a
                   
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    BUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
        A   B123=1+2
    0007       VENITURI - TOTAL1.341.720.000   1.341.720.000
    2507       I. VENITURI CURENTE1.341.720.000   1.341.720.000
    3307       A. VENITURI FISCALE1.201.720.000-80.000.0001.121.720.000
    4407       A1. IMPOZITE DIRECTE1.166.720.000-80.000.0001.086.720.000
    0907       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE1.166.720.000-80.000.0001.086.720.000
      01     Contribuţii pentru asigurări sociale1.162.320.000-80.000.0001.082.320.000
      05     Contribuţia persoanelor asigurate4.400.000   4.400.000
    1207       A2. IMPOZITE INDIRECTE35.000.000   35.000.000
    1707       ALTE IMPOZITE INDIRECTE35.000.000   35.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor35.000.000   35.000.000
    1907       B. VENITURI NEFISCALE140.000.00080.000.000220.000.000
    2107       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE140.000.00080.000.000220.000.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice140.000.00080.000.000220.000.000
    5007       CHELTUIELI - TOTAL1.341.720.000*)   1.341.720.000*)
        01   CHELTUIELI CURENTE1.285.720.000   1.285.720.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000   600.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.285.120.000   1.285.120.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.000.000   56.000.000
    5907       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.341.720.000   1.341.720.000
    5807       Sănătate941.220.000-40.500.000900.720.000
        01   CHELTUIELI CURENTE885.220.000-40.500.000844.720.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000   600.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări600.000   600.000
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară600.000   600.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII884.620.000-40.500.000844.120.000
        21   Drepturi cu caracter social10.00020.00030.000
        22   Hrană9.000.000   9.000.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare615.000.00030.000.000645.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie19.000.00020.080.00039.080.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.000.00015.000.00042.000.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.300.00010.000.00013.300.000
        27   Reparaţii curente10.700.0004.900.00015.600.000
        28   Reparaţii capitale6.000.000   6.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii200.000   200.000
        30   Alte cheltuieli194.410.000-120.500.00073.910.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.000.000   56.000.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice56.000.000   56.000.000
      01     Administraţie centrală800.000   800.000
      02     Dispensare medicale200.000.000-20.000.000180.000.000
      03     Spitale610.000.000-10.000.000600.000.000
      04     Sanatorii şi preventorii12.700.000   12.700.000
      05     Creşe2.600.000   2.600.000
      06     Leagăne de copii1.700.000   1.700.000
      07     Centre de transfuzii sanguine45.200.000-10.000.00035.200.000
      08     Servicii de ambulanţă1.700.000   1.700.000
      09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament3.300.000   3.300.000
      25     Servicii publice descentralizate7.500.000-500.0007.000.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare55.720.000   55.720.000
    6107       ALTE CHELTUIELI SOCIALE400.500.00040.500.000441.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE400.500.00040.500.000441.000.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII400.500.00040.500.000441.000.000
        21   Drepturi cu caracter social400.500.00040.500.000441.000.000
      01     Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente400.000.00040.000.000440.000.000
      02     Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare500.000500.0001.000.000
  *)Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
   +  Anexa 8b     MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
                   
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
        A   B123=1+2
    0007       VENITURI - TOTAL3.800.0004.000.0007.800.000
    2507       I. VENITURI CURENTE3.800.0004.000.0007.800.000
    1907       B. VENITURI NEFISCALE3.800.0004.000.0007.800.000
    2107       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE3.800.0004.000.0007.800.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice3.800.0004.000.0007.800.000
    5007       CHELTUIELI - TOTAL3.800.000*)4.000.0007.800.000*)
        01   CHELTUIELI CURENTE3.100.0003.700.0006.800.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.100.0003.700.0006.800.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL700.000300.0001.000.000
    5907       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE3.800.0004.000.0007.800.000
    5807       Sănătate3.800.0004.000.0007.800.000
        01   CHELTUIELI CURENTE3.100.0003.700.0006.800.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.100.0003.700.0006.800.000
        22   Hrană600.000620.0001.220.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare1.000.0001.280.0002.280.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie700.0001.170.0001.870.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional360.000400.000760.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament100.00050.000150.000
        27   Reparaţii curente300.000160.000460.000
        29   Cărţi şi publicaţii20.00010.00030.000
        30   Alte cheltuieli20.00010.00030.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL700.000300.0001.000.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice700.000300.0001.000.000
      02     Dispensare medicale800.000900.0001.700.000
      03     Spitale1.998.6001.981.4003.980.000
      05     Creşe100-100  
      07     Centre de transfuzii sanguine300-300  
      08     Servicii de ambulanţă1.000-1.000  
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare1.000.0001.120.0002.120.000
  *)Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
   +  Anexa 9
                   
    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAŢI
    BUGETUL  Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1997
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
    AB123=1+2
    0008       VENITURI - TOTAL648.195.06638.522.934686.718.000
    2508       I. VENITURI CURENTE491.799.111-122.745.000369.054.111
    3308       A. VENITURI FISCALE490.980.000-122.745.000368.235.000
    4408       A1. IMPOZITE DIRECTE490.980.000-122.745.000368.235.000
    1108       CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE490.980.000-122.745.000368.235.000
      01     Contribuţia agenţilor economici490.980.000-122.745.000368.235.000
    1908       B. VENITURI NEFISCALE819.111   819.111
    2208       DIVERSE VENITURI819.111   819.111
      11     Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate769.111   769.111
      30     Încasări din alte surse50.000   50.000
    3608       IV. SUBVENŢII156.345.955161.267.934317.613.889
    3708       SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT156.345.955161.267.934317.613.889
      08     Subvenţii primite în completarea Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate156.345.955161.267.934317.613.889
    3908       V. DONAŢII50.000   50.000
    4008       DONAŢII50.000   50.000
    5008       CHELTUIELI - TOTAL648.195.06638.522.934686.718.000
        01   CHELTUIELI CURENTE648.195.06638.522.934686.718.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL674.731156.153830.884
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII336.087.12141.585.440377.672.561
        38   TRANSFERURI311.433.214-3.218.659308.214.555
    5908       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE623.840.13338.450.440662.290.573
        01   CHELTUIELI CURENTE623.840.13338.450.440662.290.573
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII312.406.91941.669.099354.076.018
        38   TRANSFERURI311.433.214-3.218.659308.214.555
    6008       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII311.433.214-3.218.659308.214.555
        01   CHELTUIELI CURENTE311.433.214-3.218.659308.214.555
        38   TRANSFERURI311.433.214-3.218.659308.214.555
        40   Transferuri neconsolidabile311.433.214-3.218.659308.214.555
      15     Alocaţia de stat pentru copii57.888.000*)-8.538.11149.349.889
      22     Pensii de asigurări sociale107.055.386**)-3.473.201103.582.185**)
      37     Ajutoare speciale146.479.8288.792.653155.272.481
      38     Ajutor de urmaş10.000   10.000
    6108       ALTE CHELTUIELI SOCIALE312.406.91941.669.099354.076.018
        01   CHELTUIELI CURENTE312.406.91941.669.099354.076.018
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII312.406.91941.669.099354.076.018
        21   Drepturi cu caracter social312.406.91941.669.099354.076.018
      03     Taxe abonament radio, T.V., şi de instalare, transferare, abonament telefonic şi costul unui număr de impulsuri8.048.37013.963.08022.011.450
      04     Transport urban şi interurban37.298.58016.250.54953.549.129
      05     Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat266.132.68010.387.973276.520.653
      50     Alte acţiuni privind cheltuielile sociale927.2891.067.4971.994.786
    7208       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI24.354.93372.49424.427.427
    7308       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI24.354.93372.49424.427.427
        01   CHELTUIELI CURENTE24.354.93372.49424.427.427
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL674.731156.153830.884
        10   Cheltuieli cu salariile483.855109.133592.988
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat120.96427.283148.247
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj24.1935.45629.649
        13   Deplasări, detaşări, transferări45.71914.28160.000
        1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară45.71914.28160.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII23.680.202-83.65923.596.543
        30   Alte cheltuieli23.680.202-83.65923.596.543
      02     Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul674.731156.153830.884
      03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor23.680.202-83.65923.596.543
  *)Din care, 36.460.440 mii lei rezervate creşterii alocaţiei pentru copii.**)Inclusiv indemnizaţia de însoţitor, nevăzător gr. I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernuluinr. 610/1990. NOTĂ:Dobânzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul Trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul Fondului special de risc şi accident, pentru exercitii financiare închise, se anulează.Ministerul Finanţelor şi Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.
   +  Anexa 10
                   
    MINISTERUL FINANŢELOR
    BUGETUL  Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei,  precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1997
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
    AB123=1+2
    0010       VENITURI - TOTAL260.000.000100.000.000360.000.000
    2510       I. VENITURI CURENTE260.000.000100.000.000360.000.000
    3310       A. VENITURI FISCALE160.000.000100.000.000260.000.000
    1210       A2. IMPOZITE INDIRECTE160.000.000100.000.000260.000.000
    1710       ALTE IMPOZITE INDIRECTE160.000.000100.000.000260.000.000
      06     Încasări din comisionul pentru servicii vamale160.000.000100.000.000260.000.000
    1910       B. VENITURI NEFISCALE100.000.000   100.000.000
    2210       DIVERSE VENITURI100.000.000   100.000.000
      30     Încasări din alte surse100.000.000   100.000.000
    5010       CHELTUIELI - TOTAL175.892.000   175.892.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL175.892.000   175.892.000
    7310       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI175.892.000   175.892.000
    7210       ALTE ACŢIUNI175.892.000   175.892.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL175.892.000   175.892.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice175.892.000   175.892.000
      12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale175.892.000   175.892.000
    9910       EXCEDENT84.108.000100.000.000184.108.000
  NOTĂ:Dobânzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul Trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pentru exercitii financiare închise, se anulează. Ministerul Finanţelor şi Direcţia Generală a Vamilor vor inregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.
   +  Anexa 11
                   
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    BUGETUL  Fondului special al drumurilor publice pe anul 1997
    - mii lei -
    Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorProgram 1997InfluenţeProgram rectificat 1997
    AB123=1+2
    0012       VENITURI-TOTAL1.404.000.000331.000.0001.735.000.000
    2512       I. VENITURI CURENTE1.404.000.000331.000.0001.735.000.000
    3312       A. VENITURI FISCALE1.404.000.000331.000.0001.735.000.000
    1212       A2. IMPOZITE INDIRECTE1.404.000.000331.000.0001.735.000.000
    1712       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.404.000.000*)331.000.0001.735.000.000*)
      07     Cota asupra preţului cu ridicata, exclusiv accizele pentru carburanţii auto livraţi la intern de către producători şi a valorii în vamă pentru carburanţii auto importaţi1.073.000.000   1.073.000.000
      08     Cota asupra preţului cu ridicata, exclusiv accizele pentru autovehiculele şi remorcile livrate de către producătorii din ţară pe piaţa internă şi a valorii în vamă a autovehiculelor şi remorcilor importate331.000.000-131.000.000200.000.000
      09     Sume fixe anuale plătite pentru utilizarea drumurilor publice de proprietarii de automobile şi remorci   462.000.000462.000.000
    5012       CHELTUIELI - TOTAL1.404.000.000**)331.000.0001.735.000.000**)
        01   CHELTUIELI CURENTE1.084.745.000281.000.0001.365.745.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.084.745.000281.000.0001.365.745.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL198.090.00050.000.000248.090.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000   121.165.000
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000   121.165.000
    6912       a) pentru drumuri naţionale      
            ACŢIUNI ECONOMICE912.650.000216.000.0001.128.650.000
    6812       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII912.650.000216.000.0001.128.650.000
        01   CHELTUIELI CURENTE701.335.000166.000.000867.335.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII701.335.000***)166.000.000867.335.000***)
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL90.150.00050.000.000140.150.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome90.150.00050.000.000140.150.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000   121.165.000
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000   121.165.000
        8801Rambursări de credite interne100.000.000   100.000.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane21.165.000   21.165.000
      05     Drumuri şi poduri912.650.000216.000.0001.128.650.000
    7012       b) pentru drumuri locale      
            ACŢIUNI ECONOMICE491.350.000115.000.000606.350.000
    7112       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII491.350.000115.000.000606.350.000
        01   CHELTUIELI CURENTE383.410.000115.000.000498.410.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII383.410.000115.000.000498.410.000
        27   Reparaţii curente268.382.000115.000.000383.382.000
        28   Reparaţii capitale115.028.000   115.028.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL107.940.000   107.940.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome107.940.000   107.940.000
      05     Drumuri şi poduri491.350.000115.000.000606.350.000
  Notă *) Inclusiv încasările din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care în execuţie se vor evidenţia distinct. Notă **) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate. Notă ***) Inclusiv diferenţa rămasă neacoperita de la bugetul de stat pentru contribuţia părţii române la lucrările realizate din împrumuturi externe. ----------