ORDIN nr. 2.290 din 8 iulie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 23 iulie 2009    În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul B "Raportări financiare lunare" punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, raportează lunar execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" şi în anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli"".2. La capitolul B "Raportări financiare lunare" punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, raportează lunar execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) în formularele:- anexa nr. 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli";- anexa nr. 13 "Contul de execuţie a bugetului local Cheltuieli";- anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli"".3. La capitolul B "Raportări financiare lunare" punctul 2, după primul paragraf se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:"La raportările lunare, în formularul "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (anexa nr. 19) se completează numai coloana 1 "Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 2 "Prevederi bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Încasări realizate".În formularele "Cont de execuţie pentru cheltuieli" (anexele nr. 10, 11, 13, 7) se completează numai coloana 1 "Credite de angajament", coloana 2 "Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare", coloana 3 "Credite bugetare trimestriale cumulate" şi coloana 6 "Plăţi efectuate"".4. La capitolul B "Raportări financiare lunare" punctul 3, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"La raportările lunare privind execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56), detalierea pe clasificaţia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate".5. Anexele nr. 1, 30, 40a, 40b şi 40c se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 6 la prezentul ordin.7. Se vor completa separat cu datele la 31 martie 2009 anexa nr. 1 "Bilanţ", pentru următorii indicatori: avansuri acordate (cod rând 22.1), avansuri primite (cod rând 61.1), contribuţii sociale (cod rând 63.1), alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cod rând 73.1) şi anexa nr. 30 "Plăţi restante", pentru următorii indicatori: plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale - peste 90 de zile (cod rând 09 şi 9.1), plăţi restante faţă de salariaţi - peste 90 de zile (cod rând 29 şi 29.1), plăţi restante faţă de alte categorii de persoane - peste 90 de zile (cod rând 34, 34.1, 34.2, 34.3 şi 34.4), creditori bugetari (cod rând 47 şi 47.3).  +  Articolul IIAnexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-------- Notă *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIDirecţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 2.290.ANEXA 08/07/2009