DECIZIE nr. 858 din 16 iunie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România", excepţie ridicată de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 20 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.299/2/2008, admiţând recursul împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România".Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei emise de Oficiul Român pentru Imigrări de returnare a acestuia de pe teritoriul României.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că, prin neacordarea posibilităţii legale de exercitare a căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate cu privire la contestaţiile formulate împotriva deciziilor de returnare, se încalcă dreptul de acces liber la justiţie. Acesta presupune şi accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, inclusiv la exercitarea căilor de atac; or, textul de lege criticat exclude "în totalitate posibilitatea controlului judiciar". Precizează că o consecinţă a caracterului irevocabil al acestor hotărâri o reprezintă şi nesocotirea dreptului la apărare.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile de lege ce formează obiect al excepţiei sunt constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţie de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:În ceea ce priveşte legalitatea sesizării, Curtea Constituţională observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în faţa Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, dar instanţa de contencios constituţional a fost sesizată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a admiterii recursului formulat de autorul excepţiei împotriva încheierii prin care Curtea de Apel a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a făcut decât să se pronunţe asupra admisibilităţii acestei cereri de sesizare, fără să soluţioneze fondul cauzei - împrejurare ce ar fi făcut inutil controlul de constituţionalitate al prevederilor criticate -, Curtea Constituţională apreciază că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificată prin Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007).În temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar după renumerotare textul de lege criticat se regăseşte la art. 84 alin. (1), care are următorul cuprins:- Art. 84 alin. (1): "Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanţa soluţionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este irevocabilă."În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, la art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare şi la art. 128 alin. (1) care consacră dreptul părţilor interesate şi al Ministerului Public de a exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile legii. Se invocă şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 au mai fost supuse controlului de neconstituţionalitate, Curtea examinându-le inclusiv în numerotarea anterioară ultimei republicări a ordonanţei, sub aspectul unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie. În acest sens, pot fi menţionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 6 din 15 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2008, sau Decizia nr. 867 din 10 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, pentru argumentele acolo reţinute.Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei existente în materie, soluţiile pronunţate cu acele prilejuri şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepţie ridicată de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 iunie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu-----