REGULAMENT din 26 ianuarie 1991 (*republicat*)de organizare și funcționare al Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 74 din 26 ianuarie 1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 500din 20 iulie 2009.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Administrația română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA administrează și exploatează*) căile aeriene române, asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de dirijare a aeronavelor aparținând companiilor aeriene române și străine, urmărește integrarea în sistemul specializat european (Organizația Europeană pentru Securitatea Zborurilor - EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară.----------- Notă *) A se vedea art. II pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008.  +  Articolul 2Administrația română a serviciilor de trafic aerian este persoană juridică română, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, poate beneficia de subvenții de la bugetul de stat și își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament, având statut de regie autonomă.  +  Articolul 3(1) Sediul principal al ROMATSA este în municipiul București, șos. București-Ploiești km 16,5.(2) Administrația română a serviciilor de trafic aerian are în structură la data înființării următoarele categorii de subunități, fără personalitate juridică:1. Direcția regională a căilor aeriene București;2. Direcția regională a căilor aeriene Arad;3. Direcția regională a căilor aeriene Bacău;4. Direcția regională a căilor aeriene Cluj;5. Direcția regională a căilor aeriene Constanța;6. Centrul național de protecție meteorologică a navigației aeriene;7. Centrul național de telecomunicații aeronautice;8. Radiofaruri de rută: Florești, Strejnic, Mizil, Urziceni, Țăndărei, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Deva, Brașov, Galați;9. Servicii și birouri;10. Centrul de coordonare a operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - București.(3) Modalitatea de constituire, drepturile și obligațiile pentru subunitățile din structură sunt stabilite în prezentul regulament.II. Obiectul de activitate  +  Articolul 4(1) Regia autonomă "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate exploatarea spațiului aerian al României*) și furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare și salvare, servicii de informare aeronautică, precum și coordonarea operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - București.(2) Regia autonomă "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA desfășoară și activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forțe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum și activități de transport în interes propriu, conform legislației în vigoare.(3) Regia autonomă "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul obiectului său de activitate.------------- Notă *) A se vedea art. II pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008.  +  Articolul 5(1) În realizarea obiectului de activitate, ROMATSA are următoarele atribuții principale:I. În domeniul tehnic:1. asigură căile aeriene naționale cu echipamente și instalații moderne de control și dirijare a zborurilor și de telecomunicații aeronautice;2. asigură întreținerea și exploatarea mijloacelor tehnice de protecție a navigației aeriene, meteorologice și telecomunicații aeronautice necesare dirijării traficului aerian pe căile aeriene în deplină siguranță pentru a satisface cerințele transportatorilor aerieni interni și externi și pentru nevoile de apărare a țării;3. elaborează și aplică norme tehnice proprii pentru exploatarea și întreținerea mijloacelor de protecție a navigației aeriene, meteorologice și de telecomunicații aeronautice;4. aplică reglementările internaționale O.A.C.I. (Organizația Internațională a Aviației Civile) privind gestionarea frecvențelor pentru dirijarea traficului aerian internațional și intern;5. realizează, în colaborare cu organisme specializate, lucrările de revizie și reparații ale instalațiilor și echipamentelor proprii;6. optimizează tehnic dotările și exploatarea instalațiilor și echipamentelor în vederea asigurării siguranței depline a activităților de trafic aerian pe căile aeriene;7. asigură proiectarea, executarea și punerea în funcțiune, prin contracte cu alte unități, a noilor obiective regionale de dirijare și control al traficului aerian;8. încheie contracte de asistență tehnică sau servicii executate în străinătate de personalul român de trafic aerian, meteorologic sau de protecția navigației aeriene;9. organizează aprovizionarea tehnico-materială a subunităților din structură pentru produsele din țară și din import, colaborând cu compartimentele de specialitate din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;10. încheie contracte de consultanță și prestare de servicii în domeniul său de activitate.II. În domeniul operațional:1. asigură, prin subunitățile din structură, dirijarea aeronavelor române și străine pe căile aeriene organizate în spațiul aerian controlat al României repartizat aviației civile, în condiții de siguranță a zborurilor, realizând un control permanent al circulației acestora potrivit normelor și recomandărilor internaționale de control și dirijare a zborurilor, precum și a reglementărilor naționale;2. elaborează studii privind dezvoltarea și modernizarea rețelei de căi aeriene naționale pe baza tendințelor de creștere a traficului aerian și a stadiului de dezvoltare tehnologică a mijloacelor de control și dirijare a zborurilor și de automatizare a procedurilor de programare și urmărire a activității de zbor;3. elaborează proiecte de regulamente, reguli și proceduri de dirijare și coordonare a zborurilor, de telecomunicații aeronautice și protecție a navigației aeriene în concordanță cu regulile și procedurile internaționale;4. asigură publicarea internațională a reglementărilor naționale de control și dirijare a zborurilor în spațiul aerian al României repartizat aviației civile și informarea operativă și permanentă asupra stării mijloacelor și modificărilor survenite în căile aeriene naționale, prin A.I.P. România, precum și informarea permanentă a organelor de trafic aerian de pe aeroporturile internaționale din țară cu privire la situația căilor aeriene ale tuturor statelor cu care întrețin legături aviatice civile;5. organizează și exploatează, prin subunitățile din structură, rețeaua națională de meteorologie aeronautică și asigură informarea meteorologică a echipajelor ce execută zboruri în spațiul aerian al țării noastre, precum și informarea organelor aeroportuare interesate cu privire la situația meteorologică pe căile aeriene ale statelor cu care se întrețin legături aviatice civile;6. realizează, prin subunitățile sale, în conformitate cu regulile și reglementările centrului de telecomunicații aeronautice, transmiterea și tranzitarea tuturor mesajelor telegrafice, radiotelegrafice și de radiocomunicații, privind organizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a zborurilor;7. cooperează cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale pentru folosirea în comun a spațiului aerian național și organizează în comun activitatea de dirijare și control a zborurilor aeronavelor militare pe căile aeriene, informarea meteorologică aeronautică a acestora în condiții de siguranță a zborurilor, precum și pentru rezolvarea problemelor comune în domeniul apărării naționale și de acțiune în situații de calamitate sau alte situații speciale;8. organizează și controlează pregătirea profesională a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecție a navigației aeriene și de telecomunicații aeronautice;9. colaborează cu organele aeroportuare în domeniul controlului, dirijării, informării aeronautice și meteorologice, de protecție a navigației aeriene și telecomunicațiilor;10. realizează cooperarea, în domeniul său de activitate, cu unitățile similare din statele cu care se întrețin relații aviatice civile și cu organizațiile internaționale specializate în acest domeniu, stabilește, cu respectarea reglementărilor naționale, proceduri comune de dirijare a zborurilor împreună cu organele similare ale statelor vecine sau cu organele aeroportuare;11. declanșează investigarea incidentelor de trafic produse în spațiul aerian al țării noastre și participă în comisiile de anchetare a incidentelor și accidentelor de aviație civilă;12. asigură aplicarea programului național de securitate a aviației civile în unitățile sale componente;13. asigură și răspunde de pregătirea disponibilizării unităților componente și a personalului pentru nevoile de apărare;14. participă la planurile de acțiune privind alarmarea, căutarea și salvarea aeronavelor aflate în dificultate;15. asigură efectuarea controlului medical pentru personalul ce execută serviciu operativ, respectarea disciplinei muncii în desfășurarea prestațiilor, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului;16. organizează activitatea de management în subunitățile din structură, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice și organizatorice.III. În domeniul economico-financiar:1. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește proiectele bugetelor anuale de venituri și cheltuieli, urmărește execuția acestora conform legislației în vigoare;2. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a subunităților;3. elaborează programul de dezvoltare al subunităților și asigură finanțarea și realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmărind elaborarea și avizarea legală a documentației tehnice de execuție;4. efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimente proprii și realizează importul de echipamente și piese de schimb;5. ROMATSA stabilește prin contracte tarifele sau salariile pentru personalul român ce execută în străinătate activități de asistență tehnică sau asigurări de servicii.(2) Atribuțiile Centrului de coordonare a operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor civile aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - București sunt:1. deține baza cu datele de contact ale unităților de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni în FIR București, ale unităților de căutare și/sau salvare desemnate prin regulamente specifice, inspectoratelor locale pentru situații de urgență, instituțiilor prefectului, Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, actualizată permanent;2. urmărește elaborarea de către organizațiile implicate în activitățile de căutare și/sau salvare a planurilor de acțiune, în conformitate cu cerințele anexei 12 la Convenția de la Chicago. Propune modificări ale planurilor de acțiune și le supune aprobării Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform reglementărilor în vigoare aplicabile;3. asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepționate de la aeronavele în pericol și, totodată, recepționarea semnalelor emise de echipamentele de locație pentru situații de urgență (ELT) pe frecvențele 121,5 MHz și 406 MHz;4. informează operativ Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la producerea unui accident de aviație major pe teritoriul României sau a posibilității producerii unui asemenea accident, ca urmare a informațiilor primite de la unitățile de alarmare, precum și cu privire la derularea operațiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident și de salvare a supraviețuitorilor accidentului;5. notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviație în regiunea de informare a zborurilor FIR - București;6. notifică și informează operatorul aerian cu privire la evoluția operațiunilor de căutare și/sau salvare;7. urmărește derularea procedurilor operaționale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviație civilă;8. determină zona de căutare, declanșează și coordonează activitatea de căutare a unei aeronave dispărute pe teritoriul României, în urma informațiilor primite de la unitățile de alarmare;9. notifică organizațiile cu atribuții în operațiunile de salvare, după identificarea locului producerii accidentului, conform regulamentelor aplicabile.III. Patrimoniul  +  Articolul 6(1) Patrimoniul inițial al ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL conform datelor din bilanțul contabil de la 30 iunie 1990 prin preluarea patrimoniilor subunităților prevăzute în anexa nr. 1.(2) ROMATSA își va definitivă patrimoniul pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege, activitate ce se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990*).---------- Notă *) A se vedea și art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 și art. 5 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.IV. Structura regiei. Drepturile și obligațiile unităților din cadrul ROMATSA  +  Articolul 7(1) ROMATSA aprobă înființarea de subunități, potrivit legii, stabilind relațiile acestora în cadrul regiei și cu terți, pentru acte și fapte juridice din domeniile tehnico-economice, administrative, financiare și altele.(2) Organizarea și conducerea subunităților din structură se stabilește de consiliul de administrație al regiei.  +  Articolul 8Subunitățile din structura ROMATSA au competențele prevăzute pentru regie cu următoarele limitări:1. nu întrețin relații directe cu bugetul statului;2. nu pot fi subvenționate decât în limitele stabilite de ROMATSA.  +  Articolul 9Direcțiile regionale sunt conduse de un director care este și președintele consiliului director compus din 3-7 persoane, numit de consiliul de administrație al regiei.V. Organele de conducere ale ROMATSA  +  Articolul 10Conducerea regiei se asigură prin:1. consiliul de administrație;2. directorul general.  +  Articolul 11(1) Consiliul de administrație se numește sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și este compus din 5-9 persoane, dintre care una este directorul general al ROMATSA, care este și președintele consiliului de administrație.(2) Din consiliul de administrație fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ceilalți membri fiind numiți dintre ingineri, economiști, juriști sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al ROMATSA.  +  Articolul 12Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.  +  Articolul 13Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;2. aprobă, potrivit legii, investițiile ce urmează a fi realizate din fonduri proprii ale ROMATSA;3. propune, potrivit reglementărilor, investițiile de amploare ce necesită subvenții de la stat;4. aprobă bugetul regiei cu marcarea veniturilor și cheltuielilor;5. stabilește și face propuneri pentru subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;6. stabilește cererile de împrumuturi pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;7. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;8. aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei cu o valoare de maximum 7 milioane lei;9. stabilește taxe și tarife proprii pentru prestațiile și serviciile efectuate;10. aprobă utilizarea fondului valutar potrivit legii;11. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;12. aprobă statutul personalului din ROMATSA;13. stabilește potrivit legii nivelurile de salarizare a personalului, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime legale de salarizare;14. stabilește funcțiile și meseriile specifice;15. aprobă orice alte probleme privind activitatea consiliului de administrație, cu excepția acelor date, potrivit legii, în competența altor organe.  +  Articolul 14Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la cererea președintelui ori a unei treimi din membrii săi.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii pe bază de contracte.  +  Articolul 16Consiliul de administrație prezintă anual Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Articolul 17Directorul general al ROMATSA este numit sau revocat de ministrul transporturilor și infrastructurii. El nu poate ocupa funcții în consiliile de administrație ale unor societăți comerciale cu capital privat.  +  Articolul 18Directorul general al ROMATSA conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoane fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu și numește prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei în conformitate cu prevederile legale.VI. Bugetul și administrarea acestuia. Relații financiare  +  Articolul 19(1) Corelat cu volumul prestațiilor și serviciilor, ROMATSA determină anual volumul de venituri de realizat și cheltuielile totale de efectuat.(2) Regia realizează venituri în lei și valută din taxele percepute pentru activitățile specifice pentru operatorii interni și ai statelor cu care sunt întreținute relații aviatice civile, în conformitate cu normele interne și internaționale.  +  Articolul 20(1) Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat în condițiile legii.(2) Statul asigură în condițiile legii alocații bugetare pentru realizarea obiectivelor de investiții și modernizare ale direcțiilor regionale de dirijare.  +  Articolul 21Regia întocmește buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 22Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor Publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23(1) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă ROMATSA constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare și orice alte fonduri pe care le consideră necesare desfășurării activității și satisfacerii nevoilor sale de funcționare, plătește cotele de asigurare și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.(2) Pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă, impusă de standardele internaționale, se pot utiliza fonduri valutare, realizate din încasări, conform legii.  +  Articolul 24ROMATSA hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare.  +  Articolul 25Operațiunile de încasări și plăți ale ROMATSA și subunităților componente se efectuează prin conturi în lei și valută deschise la Banca Națională a României și la alte instituții bancare.  +  Articolul 26Subunitățile regiei care au autonomie funcțională limitată:1. întocmesc buget de venituri și cheltuieli proprii;2. întocmesc bilanț contabil și situația principalilor indicatori financiari;3. efectuează încasări și plăți în lei și valută prin conturi deschise la bănci și prin casieria proprie, în limitele acordate de regie;4. primesc, utilizează și răspund de buna gospodărire a sumelor alocate drept subvenții de către ROMATSA și a creditelor de la bănci.  +  Articolul 27(1) Decontările cu bugetul statului pentru întregul sistem se efectuează în mod unitar de către ROMATSA.(2) Mijloacele fixe se trec de la o subunitate la alta, fără plată, cu acordul regiei.VII. Relațiile comerciale  +  Articolul 28(1) Taxele și tarifele în lei și valută percepute pentru activitățile specifice pentru operatorii interni și ai statelor cu care întrețin relații aviatice civile se stabilesc în conformitate cu reglementările interne și internaționale de aviație civilă.(2) Taxele și tarifele se stabilesc în funcție de greutatea aeronavelor și distanța de zbor parcursă în spațiul aerian al României și după aprobare se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 29(1) În cadrul obiectului său de activitate, regia autonomă poate, conform legii, să-și asigure investiții pe bază de licitație publică prin orice societăți comerciale din țară și străinătate.(2) Adjudecarea licitațiilor se efectuează conform prevederilor legale; licitațiile pentru lucrările cu o valoare mai mare de 5 milioane lei se publică în Monitorul Oficial al României.(3) Termenele pentru licitațiile publice sunt de cel puțin 30 de zile de la data publicării.VIII. Controlul activității  +  Articolul 30Gestiunea regiei autonome este controlată de organele de specialitate proprii.IX. Dispoziții referitoare la personal  +  Articolul 31(1) Personalul ROMATSA, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.(2) Prin statut se reglementează cel puțin:1. criteriile de angajare, promovare, autorizare pe post;2. îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;3. modul de aplicare a sancțiunilor;4. relațiile cu persoanele fizice și juridice din afara regiei autonome;5. păstrarea secretului de stat și de serviciu, limite și competențe privind transmiterea informațiilor către persoane fizice și juridice din afara ROMATSA;6. sistemul propriu de salarizate cu încadrarea în limitele legale;7. sistemul de recompensare;8. alte prevederi specifice referitoare la protecția socială a personalului.  +  Articolul 32Personalul încadrat în regia autonomă beneficiază de asistență medicală fără plată și de control periodic, potrivit reglementărilor aeronautice, contractelor și convențiilor speciale încheiate.  +  Articolul 33Personalul regiei autonome beneficiază, fără plată, de forme de perfecționare profesională, prin Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic pe bază de contract, costurile fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei.  +  Articolul 34Pentru contribuția deosebită la buna desfășurare a activității, consiliul de administrație poate hotărî, în limita disponibilităților în valută, acordarea de premii și plăți în valută convertibilă angajaților săi, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 35Personalul propriu ce execută activități în străinătate în baza unui contract de asistență tehnică sau asigurări de servicii încheiat prin ROMATSA cu parteneri externi este considerat detașat și beneficiază de continuitate în muncă conform legislației în vigoare.X. Dispoziții finale  +  Articolul 36Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislația generală internă, precum și din legislația specifică și a reglementărilor emise de Autoritatea Aeronautică pentru Aviația Civilă și O.A.C.I.  +  Articolul 37Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.